Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 64 - 77, 30.06.2021

Öz

Bu çalışmanın temel amacı tüketicilerin demografik yapıları ile sosyal yardımlaşma arasındaki ilişkinin irdelenmesidir. Bu doğrultuda Düzce ili evreninde kolayda örnekleme yöntemi ile 20 yaş üstü 409 kişiden online ortamda anket toplanmıştır. SPSS paket programı kullanılarak frekans, açımlayıcı faktör ki-kare, t-testi ve tek yönlü ANOVA testleri yapılmıştır. Yapılan frekans analizleri sonucunda katılımcıların sırasıyla en fazla “ara sıra maddi yardımda bulunduğum birileri vardır” ve “Ara sıra manevi yardımda bulunduğum birileri vardır” ifadelerine katılım sağladığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca en fazla manevi yardımın yapıldığı, maddi yardımın ise ikinci sırada yer aldığı sonucu ortaya çıkmıştır. En az yapılan yardım türünün ise fiziksel destek olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizleri sonucunda sosyal yardımlaşma ile ilgili iki faktör ortaya çıkmıştır. Bu faktörler istekli sosyal yardımda bulunma ve isteksiz sosyal yardımda bulunma olarak isimlendirilmiştir. Yapılan t-testi ve tek yönlü ANOVA analizleri sonucunda katılımcıların maddi ve manevi yardımda bulunma davranışlarına yönelik gelir grupları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ki-kare analizi sonucunda ise maddi yardımda bulunma durumu ile tüm demografik özellikler arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Manevi yardımda bulunma durumu ile sadece cinsiyet grubu arasında anlamlı ilişki ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Alacahan, O., & Duman, B. (2011). Güven ve Sivil Bağlılık Boyutuyla Sosyal Sermaye ve Mezhep: Kahramanmaraş Örneği. Elektronik ve Sosyal Bilimler, 10(36), 108-131.
 • Altunışık, R., Çoşkun R., Bayraktaroğlu S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya Yayıncılık, 6. Basım. Arın, T. (2013). Kriz, Devlet, İktisat ve Sosyal Güvenlik Politikaları, Seçilmiş Yazılar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Ocak 2013.
 • Ballar, S. (2008). Yeni Vakıflar Hukuku. İstanbul Seçkin Yayınevi, 4.Basım. Çengelci, E. (1993). Sosyal Refahın Gerçekleştirilmesinde Sosyal Yardımların Rol ve Önemi. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi, 11(1/2/3).
 • Denham, S. A. (1998). Emotional Development in Young Children. New York: The Guilford Press.
 • Düzgüner, S. (2019). Pro-Sosyal Davranışlarda Diğerkâmlığın (Özgecilik) Tanımı ve Konumu. Bilimname, 2019(40), 351-373. https://doi.org/10.28949/bilimname.595847
 • Düzgüner, S., & Sevinç, K. (2020). Farklı Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinde Özgecilik ve Dini Tutum İlişkisi. Theosophia, 1, 53-69.
 • Ergun, D., A., Gül, S., S., & Cantürk, D., F. (2017). Social Aid as a Way of Solidarity via the State in Turkey: Whom, What Does İt Strengthen?, İnnovation and Global İssues in Social Science, 494.
 • Fernandes-Alonso, M., & Gaspar, O., M. (2018). Gender and Informal Social Support in Spanish Culture, Research on Ageing and Social Policy. 6(2).
 • Güney, Ü., & Konak, N. (2016). Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar Vatandaşlık ve Kaynak Dağılımı Temelinde Öteki Algısı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 4(2).
 • Karadoğan, E. (2012). Küreselleşme Sürecinde Sosyal Yardimlarin Bireyin Özsaygi Düzeyine Etkisi Bağlaminda Dönüşümü ve Etkinliği. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
 • Koç, E. (2016). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri [Consumer Behavior and Marketing Strategies]. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 7. Baskı.
 • Pekçetin, S., & Günal, A. (2019). Sağlık Bilimlerinin İki Farklı Bölümündeki Öğrencilerin Özgecilik Düzeyinin İncelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 7(1), 11-16. 77
 • Sermayeyi kediye yükledik (2012, 1 Ağustos). HaberTürk ekonomi haberleri, Erişim adresi: https://www.haberturk.com/ekonomi/makro-ekonomi/haber/763971-sermayeyikediye-yukledik
 • Uçar, M. E. (2010). Üniversite Öğrencileri ve Üniversiteden Mezun Olan Bireylerin Sosyal Sermaye Düzeylerinin Benlik Biçimleri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitim Psikolojisi Programı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yusuf ÖCEL
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4555-7035
Türkiye


Selim ÖZKURT Bu kişi benim
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6099-6407
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÖCEL, Y., & ÖZKURT, S. (2021). TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ. Uluslararası İşletme Bilimi Ve Uygulamaları Dergisi, 1(1), 64-77.