Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR DURUM ANALİZİ: DÜZCE ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 35 - 55, 01.07.2022

Öz

İçinde bulunduğumuz yüzyıl çok önemli ve köklü değişiklikleri bünyesinde barındırmaktadır. Meydana gelen değişimler sosyal, psikolojik, ekonomik ve teknolojik bağlamda insan hayatında da önemli etkilere sahiptir. Özellikle teknoloji temelli meydana gelen değişimler hem insan hayatını hem de insan hayatının önemli bir kısmını kapsayan çalışma hayatını etkilemekte işletmeler de bahsi geçen değişim süreçlerinden payını almaktadır. Araştırma kapsamında bahsi geçen süreçlerin etkilediği sektörlerden biri olan sigortacılık sektörünün hali hazırdaki durumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Düzce şehrinde faaliyet gösteren sigorta işletmeleri araştırma evrenini oluşturmaktadır. Araştırma sürecinde nicel araştırma yöntemi belirlenmiş ve veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler neticesinde sigortacılık sektörünün de meydana gelen özellikle teknolojik değişikliklere duyarlı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte sektörde sosyal medya kullanımının pazarlama açısından önemli bir araç olarak görüldüğü, bazı konularda yasal düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulduğu, mobil uygulamaların, işletmenin konumlandırılmasının, sektörde çalışan personel niteliklerinin, müşteri ile ilişkilerin sigortacılık sektörü açısından dikkatle ele alınması gereken konular olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yildirim, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Baştürk, F. H., Çakmak, D., & Demirtaş, B. (2017). Sigortacılığa Giriş. Ankara: Bankacılık Akademisi Yayınları.
 • Boomsocial. (2020). Boomsocial Kasım Ayı İstatiskleri. https://www.sigortahaber.com/sosyal-medya/sosyal-medyada- 2020-kasim-ayinin-en-basarili-ilk-10-sigorta-sirketi-h11274.html, Erişim Tarihi: 21.12.2020.
 • Çipil, M. (2004) Dünyada Zorunlu Sigorta Uygulamaları ve Türkiye Örneklerinin İncelenmesi, Milli Reasürans T.A.Ş. Yayınları: İstanbul.
 • Dalkılıç, N. (2012). Türkiye’de Hayat Dışı Sigortacılık Sektöründe Etkinlik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (55), 71-90.
 • Demir, F. O. (1996). Sigorta İşletmesi ve Pazarlaması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, SBE, İşletme ABD. İstanbul.
 • e-ticaret (e-ticaret Bilgi Platfotmu). (2020). “2020 Yılı İlk 6 Ay E-Ticaret Verileri Açıklandı”. https://www.eticaret.gov.tr/haberler/10040/detay#:~:text=Ticaret%20Bakan%C4%B1%20Ruhsar%20Pekcan%2C%20T,700%20milyon%20lira%20oldu%C4%9Funu%20bildirdi. Erişim Tarihi: 21.12.2020.
 • Genç, Ö. (2002). Sigortacılık sektörü ve Türkiye'de sigorta sektörünün fon yaratma kapasitesi. Türkiye Kalkınma Bankası.
 • Karasu, R. (2015). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(4), 683-706.
 • Karasu, R. (2016). Sigorta tahkimi ile ilgili güncel sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1(26), 49-69.
 • Kayıhan, Ş. (2016). Zorunlu mali mesuliyet sigortasında (ZMMS= Trafik sigortası) sigorta ettirenin kendi tam kusuru ile vefatı halinde mirasçıların üçüncü kişi sıfatıyla müteveffanın sigortacısına başvurmaları durumuna ilişkin hukuki düşünceler. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(1), 251-264.
 • Mahmutoğulları, S. N. (2008). Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası. Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özyalçın, Z. C. (2017). Türk Sigorta Sektörünün Gelecek Perspektifi: Sorunsuz Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği ABD, İstanbul
 • Resmi Gazete, (2007). 26579 Sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/07/20070711-6.htm
 • Sigortacı Gazetesi, (2019). “Türkiye’nin sigortası geleceği konuştu”, https://sigortacigazetesi.com.tr/turkiyenin-sigortasi-gelecegi-konustu/, Erişim Tarihi: 12.10.2020.
 • Sigortacılık Kanunu. (2019). Kanun No.5684, Kabul Tarihi: 3/6/2007, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/06/20070614-2.htm, Erişim Tarihi: 15.10.2019.
 • Suğur, N. (2009). Sosyolojide Araştırma Yöntem Ve Teknikleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Swiss Re, Sigma World Insurance in 2013: Steering Towards Recovery, https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2014-03.html No:3/2014, Erişim Tarihi:07.11.2020
 • Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği. (2007). Sayı: 26490, Madde 4. Kabul Tarihi: 11.04.2007, Erişim Tarihi: 02.11.2019. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/04/20070411-3.htm
 • TTK (Türk Ticaret Kanunu). (2011). Kanun No. 1453-1487. Kabul Tarihi: 14.02.2011, https://www.tsb.org.tr/default.aspx?pageID=654&yid=193, Erişim Tarihi: 15.10.2019.
 • TSRSB (Türkiyede Sigortacılık, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği). (2013). https://www.tsb.org.tr/turkiyede-sigortacilik.aspx?pageID=439 Erişim Tarihi: 01.11.2020.
 • Türkiye Sigorta Birliği (TSB). (2020). “İstatistikler”. https://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909, Erişim Tarihi: 01.09.2020.
 • Türkiye Sigorta Birliği (TSB). (2021). “Sigorta Tanımları”. https://www.tsb.org.tr/sigortatanimlari.aspx?pageID=648, Erişim tarihi: 20.02.2021.
 • Ulaştırma ve Lojistik Sektör Raporu (2018). https://www.ulk.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/2018/05/Ula%C5%9Ft%C4%B1rma-ve-Lojistik-Sekt%C3%B6r-Raporu-2018.pdf, Erişim tarihi: 20.02.2021.
 • Yayla, Ş. O. (2019). Sigortacılık ve Türkiye'de Sigorta Sektörünün Durumu. Liberal Düşünce Dergisi, 24(94), 107-125.
 • Yenisu, E. (2019). Sigortacılık Sektörü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 206-217.

A SITUATION ANALYSIS FOR THE INSURANCE SECTOR: THE CASE OF DUZCE CITY CENTER

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 35 - 55, 01.07.2022

Öz

The century we live in includes very important and radical changes. The changes that occur have important effects on human life in the social, psychological, economic and technological context. Technology-based changes affect the working life, which covers an important part of human life, and businesses also take their share from the aforementioned change processes. Within the scope of the research carried out, it is aimed to determine the current situation of the insurance sector, which is one of the sectors affected by the mentioned processes. In this context, businesses operating in Düzce center constitute the research universe. In the research process, the quantitative research method was determined and the data were obtained by the survey technique. As a result of the analyzes, it has been determined that the insurance sector is also sensitive to technological changes. In addition, it has been determined that the use of social media in the sector is seen as an important tool in terms of marketing, legal regulations are needed in some issues, mobile applications, the positioning of the business, the qualifications of the personnel working in the sector, and the relations with the customers are the issues that need to be handled carefully in terms of the insurance sector.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yildirim, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Baştürk, F. H., Çakmak, D., & Demirtaş, B. (2017). Sigortacılığa Giriş. Ankara: Bankacılık Akademisi Yayınları.
 • Boomsocial. (2020). Boomsocial Kasım Ayı İstatiskleri. https://www.sigortahaber.com/sosyal-medya/sosyal-medyada- 2020-kasim-ayinin-en-basarili-ilk-10-sigorta-sirketi-h11274.html, Erişim Tarihi: 21.12.2020.
 • Çipil, M. (2004) Dünyada Zorunlu Sigorta Uygulamaları ve Türkiye Örneklerinin İncelenmesi, Milli Reasürans T.A.Ş. Yayınları: İstanbul.
 • Dalkılıç, N. (2012). Türkiye’de Hayat Dışı Sigortacılık Sektöründe Etkinlik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (55), 71-90.
 • Demir, F. O. (1996). Sigorta İşletmesi ve Pazarlaması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, SBE, İşletme ABD. İstanbul.
 • e-ticaret (e-ticaret Bilgi Platfotmu). (2020). “2020 Yılı İlk 6 Ay E-Ticaret Verileri Açıklandı”. https://www.eticaret.gov.tr/haberler/10040/detay#:~:text=Ticaret%20Bakan%C4%B1%20Ruhsar%20Pekcan%2C%20T,700%20milyon%20lira%20oldu%C4%9Funu%20bildirdi. Erişim Tarihi: 21.12.2020.
 • Genç, Ö. (2002). Sigortacılık sektörü ve Türkiye'de sigorta sektörünün fon yaratma kapasitesi. Türkiye Kalkınma Bankası.
 • Karasu, R. (2015). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(4), 683-706.
 • Karasu, R. (2016). Sigorta tahkimi ile ilgili güncel sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1(26), 49-69.
 • Kayıhan, Ş. (2016). Zorunlu mali mesuliyet sigortasında (ZMMS= Trafik sigortası) sigorta ettirenin kendi tam kusuru ile vefatı halinde mirasçıların üçüncü kişi sıfatıyla müteveffanın sigortacısına başvurmaları durumuna ilişkin hukuki düşünceler. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(1), 251-264.
 • Mahmutoğulları, S. N. (2008). Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası. Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özyalçın, Z. C. (2017). Türk Sigorta Sektörünün Gelecek Perspektifi: Sorunsuz Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği ABD, İstanbul
 • Resmi Gazete, (2007). 26579 Sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/07/20070711-6.htm
 • Sigortacı Gazetesi, (2019). “Türkiye’nin sigortası geleceği konuştu”, https://sigortacigazetesi.com.tr/turkiyenin-sigortasi-gelecegi-konustu/, Erişim Tarihi: 12.10.2020.
 • Sigortacılık Kanunu. (2019). Kanun No.5684, Kabul Tarihi: 3/6/2007, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/06/20070614-2.htm, Erişim Tarihi: 15.10.2019.
 • Suğur, N. (2009). Sosyolojide Araştırma Yöntem Ve Teknikleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Swiss Re, Sigma World Insurance in 2013: Steering Towards Recovery, https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2014-03.html No:3/2014, Erişim Tarihi:07.11.2020
 • Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği. (2007). Sayı: 26490, Madde 4. Kabul Tarihi: 11.04.2007, Erişim Tarihi: 02.11.2019. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/04/20070411-3.htm
 • TTK (Türk Ticaret Kanunu). (2011). Kanun No. 1453-1487. Kabul Tarihi: 14.02.2011, https://www.tsb.org.tr/default.aspx?pageID=654&yid=193, Erişim Tarihi: 15.10.2019.
 • TSRSB (Türkiyede Sigortacılık, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği). (2013). https://www.tsb.org.tr/turkiyede-sigortacilik.aspx?pageID=439 Erişim Tarihi: 01.11.2020.
 • Türkiye Sigorta Birliği (TSB). (2020). “İstatistikler”. https://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909, Erişim Tarihi: 01.09.2020.
 • Türkiye Sigorta Birliği (TSB). (2021). “Sigorta Tanımları”. https://www.tsb.org.tr/sigortatanimlari.aspx?pageID=648, Erişim tarihi: 20.02.2021.
 • Ulaştırma ve Lojistik Sektör Raporu (2018). https://www.ulk.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/2018/05/Ula%C5%9Ft%C4%B1rma-ve-Lojistik-Sekt%C3%B6r-Raporu-2018.pdf, Erişim tarihi: 20.02.2021.
 • Yayla, Ş. O. (2019). Sigortacılık ve Türkiye'de Sigorta Sektörünün Durumu. Liberal Düşünce Dergisi, 24(94), 107-125.
 • Yenisu, E. (2019). Sigortacılık Sektörü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 206-217.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Faruk Kerem ŞENTÜRK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3055-0797
Türkiye


Samet BİRİKTİR Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-6868-7054
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 1 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ŞENTÜRK, F. K., & BİRİKTİR, S. (2022). SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR DURUM ANALİZİ: DÜZCE ÖRNEĞİ. Uluslararası İşletme Bilimi Ve Uygulamaları Dergisi, 2(1), 35-55.