Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL YARDIM BAĞLAMINDA COVID-19 PANDEMİ YARDIMLARINA YÖNELİK VATANDAŞ ALGISI: DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 73 - 88, 01.07.2022

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, sosyal politika ve sosyal yardım bağlamında COVID-19 pandemi yardımlarına yönelik toplumun algısını ölçmek, bu algıyı belirleyen faktörleri ortaya koymaktır. Ayrıca COVID-19 pandemi yardımı algı faktörleri ile katılımcıların sosyo-demografik faktörleri arasındaki ilişkileri tespit etmektir. Araştırmanın evrenini, Düzce İlinde yaşayan Mart 2020 yılı ile Mart 2021 yılı arasından pandemi yardımından faydalanan 1642 kişi oluşturmaktadır. Nicel yöntemin kullanıldığı bu araştırmada, araştırma verileri yüz yüze anket tekniğiyle elde edilmiştir. Bu çerçevede değerlendirmeye alınan 300 anket ile çalışma yürütülmüştür. Çalışmada temel olarak betimleyici istatistikler, keşfedici faktör analizi ve farklılık testleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 istatistiksel paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye’de COVID-19 salgınından dolayı alınan kısıtlayıcı tedbirler neticesinde, durumlarına ve zenginliklerine bakılmaksızın o an ki ihtiyaçlarını gideremeyen ve varlığını paraya dönüştürecek durumda olamayan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, Pandemic Sosyal Destek (Bizbize Yeteriz Türkiye) Yardımına yönelik toplumun algıları değerlendirilmiştir. Toplumun COVID-19 pandemi yardımlarına yönelik algılarını etkileyen temel faktörlerin; “istihdam sağlayıcı olması, gizlilik esasına dayanması, ihtiyaca yönelik olması ve bireyleri hazırcılığa sevk etmesi” olduğu tespit edilmiştir.

Destekleyen Kurum

Düzce Üniversitesi

Teşekkür

Prof.Dr. Mehmet Selami YILDIZ

Kaynakça

 • Aslan, R. (2020). Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Covid-19. Ayrıntı Dergisi, 8(65): 35-41. https://www.dergiayrinti.com/index.php/ayr/article/view/1353/2382 (15.03.2021)
 • Çengelci, E. (1993). Sosyal Refahın Gerçekleşmesinde Sosyal Yardımların Rol ve Önemi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1-2-3, S. 9-34, Ankara. http://fs.hacettepe.edu.tr/tsh/Dergiler/1993-123.pdf Çetinkaya, Ş. (2012), Türkiye’de Sosyal Yardımlaşma Müessesi: Duru Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kütahya.
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=FZ4McqppUgM0z59anqdZow&no=jxthwoWkRlq0SSqZtP0fqg 15.03.2021
 • Dilik, S. (1980). Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Arasındaki İlişkiler, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 1, S. 73-84. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3122/43360 15.03.2021
 • Güler, B. A. (2005), Sosyal Devlet ve Yerelleşme, Yasal Değişim Sürecinde İnsan, Toplum, Çevre, Kent ve Mimarlık Sempozyumu Bildirisi, 21-22 Nisan 2005, İstanbul. http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/msy-2-3.pdf (13.03.2021)
 • Gümüş, E. (2010). Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler, SETA Analiz Raporu, Sayı: 24. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1950582 15.03.2021
 • Hacımahmutoğlu, H. (2009). Türkiye’deki Sosyal Yardım Sisteminin Değerlendirilmesi, DPT Uzmanlık Tezleri, Ankara. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/HandeHacimahmuroglu.pdf 15.03.2021
 • Karakaş, M. (2020). Covid-19 Salgınının Çok Boyutlu Sosyolojisi ve Yeni Normal Meselesi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1224651 13.03.2021
 • Marazer, Y. (2020). Türkiye’de Sosyal Yardım Hizmetlerine Yönelik Vatandaş Algısı: Çayırova İlçesinde Bir Araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Karaman. http://dosya.kmu.edu.tr/sbe/userfiles/file/tezler/kamuyonetimi/yukselmarazer.pdf
 • Taşçı, F. (2008). Sosyal Yardım Yap(ma)ma Gerekçeleri Üzerine Yaklaşımlar, Kamu İş Dergisi, Cilt:9 Sayı: 4, S.2. S.23 https://www.tuhis.org.tr/pdf/946.pdf
 • Taşçı, F. (2010). Sosyal Politika, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Tunç, A. (2013). Türk Kamu Yönetiminde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının etkinliği: TRB1 Bölgesinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. https://silo.tips/download/trk-kamu-ynetmnde-sosyal-yardimlama-ve-dayanima-vakiflarinin-etknl-trb1-blgesnde 15.03.2021
 • Ulutaş, U. (2020). Koronavirüs sonrasi küresel trendler. U. Ulutaş (Ed.), COVID-19 sonrası küresel sistem: Eski sorunlar, yeni trendler içinde (s. 10–19). SAM Yayınları. http://sam.gov.tr/pdf/sam-yayinlari/sam-covid-kitap.pdf 16.03.2021
 • https://ailevecalisma.gov.tr/ İnternet Erişimi 13.03.2021
 • https://bizbizeyeterizturkiye.gov.tr/ İnternet Erişimi 13.03.2021
 • https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66301/covid-19-rehberi.html (Erişim Tarihi: 13.03.2021).
 • https://sozluk.gov.tr/ İnternet Erişimi 13.03.2021
 • https://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • https://tccb.gov.tr/ İnternet Erişimi 13.03.2021
 • https://thinktech.stm.com.tr/uploads/raporlar/pdf/295202014477114_stm_covid_19_kuresel_tedarik.pdf (13.03.2021)
 • https://trthaber.com.tr/ İnternet Erişimi 13.03.2021
 • https://tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/raporlar/3.versiyon-tuba-covid-19-kuresel-salgin-degerlendirme-rapor-1 14.03.2021
 • https://www.euro.who.int/en/countries/turkey (13.03.2021)
 • https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-ek-genelgesi (Erişim Tarihi: 13.03.2021)
 • https://www.ipsos.com/tr-tr/kontrollu-sosyallesme-surecinde-ulkemizin-en-onemli-sorunu-nedir (Erişim Tarihi: 13.03.2021)
 • https://www.tdk.gov.tr/ İnternet Erişimi 13.03.2021

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayhan YILDIZ
Düzce Üniversitesi
0000-0003-4865-4735
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 1 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
YILDIZ, A. (2022). SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL YARDIM BAĞLAMINDA COVID-19 PANDEMİ YARDIMLARINA YÖNELİK VATANDAŞ ALGISI: DÜZCE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İşletme Bilimi Ve Uygulamaları Dergisi, 2(1), 73-88.