Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Research On Internet Usage And Adolescent People's Religion Development

Yıl 2018, Cilt 27, Sayı 1, 109 - 135, 01.08.2018

Öz

Internet, which is at the forefront of communication tools where children and adolescents are active users, has become an important factor moving religions into virtual platform. The Internet is being used effectively in conveying/transmitting the principles and rituals of religion to individuals.In this study, the contribution of internet use to the religious development of adolescents was investigated viewed during the adolescence period when religious interest and doubt were experienced intensely.

In our study we used one of the qualitative research techniques, the interview method, and viewed whether the adolescents use the internet for religious purposes or not. Acquired findings are presented by content and descriptive analysis method. Randomly selected 50 high school students 50 high school students selected by the random method participated from in different high school types in Kütahya. The extent to which the Internet has contributed to the religious development of students has been researched. Our study finds out that adolescence people use the Internet for entertainment, socialization and communication rather than for religious purposes.

Kaynakça

 • Akpınar, M.Raşit, “Sosyal Ağların Fıkhi Boyutu”, Çevre ve Ahlak Sempozyum Bildiri Metinleri, (ed. M. Doğan Karacoşkun), Gaziantep: 2014, s.221-236.
 • Alper, Hülya, “Sanal Alemde İnanç Problemleri”, Günümüz İnanç Problemleri İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı Sempozyumu, Erzurum: 2001, s.163-170.
 • Armaner, Neda, Din Psikolojisine Giriş, Ankara: Ayyıldız Matbaası 1980.
 • Aydemir Telli, Aslı , “Gerçek Zaman/ Sanal Etkileşimi: Toplumsal Paylaşım Ağları, İşlevsel Katılım Odakları ve Sivil Yeterlilik” Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Alemi(derleme), İstanbul: Alternatif Bilişim Derneği 2011, ss.285-302.
 • Ayhan, Halis ve Dğr; “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Üzerine Çok Yönlü Bir Alan Araştırması”, İstanbul: SEDAR 2002.
 • Barbier, Frédéric – Lavenir, Catherine Bertho, Diderot’dan İnternete Medya Tarihi, (çev. Kerem Eksen), İst: Okyanus Yayınları 2001.
 • Bensghir, Türksel Kaya – Altınok, Ramazan, “Bir İletişim Aracı Olarak İnternet’in Aile İçi İlişkilere Etkileri: Türkiye’de Devletin ve Ailelerin Konuya Bakışı”, Günümüzde Aile Uluslararası Aile Sempozyumu, (ed. Ömer Çaha), İstanbul: Ensar Neşriyat 2007, s.625-673.
 • Dinler, Zeynel, Bilimsel Araştırma ve İnternete Bağlı Bilgi Merkezleri El Kitabı, Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları 1998.
 • Haberli, Mehmet, Sanal Din, İst: Açılım Kitap 2014.
 • Hadden, K.Jeffrey – Cowan, E. Dougles, “The Promised Land or Electronic Chaos? Toward Understanding Religion On The İnternet”, Religion On the İnternet: Research Prospects and Promises, (ed. Jeffrey K Hadden - Dougles E. Cowan), New York: JAI Press 2000.
 • Hançerlioğlu, Orhan, Ruhbilim Sözlüğü, İst: Remzi Kitabevi 2003.
 • Helland, Christopher, “Online- Religion/Religion-Online and Virtual Communitas”, Religion On The İnternet: Research Prospects and Promises, (ed. Jeffrey K. Hadden, Dougles E. Cowan), New York: JAI Press 2000, s. 205-223.
 • Helland, Christopher, “Popüler Religion and The World Wide Web: A Match Made in (Cyber) Heaven”, Religion Online Finding Faith On The İnternet, (ed. Lorne L. Dawson - Douglas E, Cowan), Routledge, New York 2004, s.23-35.
 • Hoover, Stewart M., “Dijital Çağda Çocuk Medyası ve Din: Zorluklar ve Koşullar”, 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı, (çev. Pınar Şengözer Şiraz), (ed. Hakan Toker), İst: Çocuk Vakfı Yayınları 2013, s.215-222.
 • Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Ankara: TDV Yayınları 2008.
 • Hökelekli, Hayati, Çocuk, Genç, Aile Psikolojisi ve Din, İst: Dem Yayınları 2009.
 • http://yunus.hacettepe.edu.tr.
 • Kamiloğlu, Fatma – Yurttaş, Özge U., “Sosyal Medyanın Bilgi Edinme ve Kişisel Gelişim Sürecine Katkısı ve Lise Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması”, İletişim Dergisi, 21(2014), s.129-150.
 • Küçükcan, Talip, “Dini Yayıncılıkta İnternet” (Sanal Dini iletişim Açısından Yeni Alanlar ve Yeni Stratejiler), II. Uluslararası Dini Yayınlar Kongresi, Ankara 2005, s.211-220.
 • Narmanlıoğlu, Haldun, “Sanal Cemaatte Çevrimiçi İnternet”, Dijitalleşen Din (Medya ve Din 2), (ed. Mete Çamdereli -Betül Önay Doğan - Nihal Kocabay Şener), İst: Köprü Yay 2015, s.91-105.
 • Öcal, Mustafa, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Ulaşılması Gereken Hedefler ve Gerçekleşme Oranları”, Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri Sempozyumu, Kayseri: İBAV Yayınları 1998, s.101-157.
 • Önal, Ayşe – Demirtaş, Zeynep, “İnternet Kullanımının Eğitim Üzerine Etkilerine Yönelik Lise Öğrencilerinin Görüşleri (Denizli-Çivril Örneği)”, IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildirileri Kitabı, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Basımevi 2015, s.9-17.
 • Sati A., Mohamed, İnternet İslam: An Analysis of U.S- Based Websites Dedicated to Promoting an İslamic Viewpoint in the Past 9/11 World, Ohio University, 2009.
 • Solatan, B.A. – Agnes, Mae. D. “The Catholic Church and İnternet Use: An Evolving Perspective From John Paul II To Pope Benedict XVI”, George Town University, Washington D.C., March 27, 2013.
 • Subrahmanyam, Kaveri, “Ergenlerde Yeni Medya Kullanımının Etkileri/ Sosyal Etkiler ve Beliren Bilişsel Etkiler”, I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı, çev. Zeynep Baransel, ed. Zeynep Feride Güder, İst: Çocuk Vakfı Yayınları 2013, s.223-243.
 • T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İnternet Kullanımı ve Aile Araştırması, Ankara 2008.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu İstatistikleri-Bilgi Toplumu Stratejisi, 2009.
 • Tanyıldızı İmik, Nural “Türk Kültürünün Gençlere Tanıtımında Medyanın Rolü: Hacı Bektaşi Veli, Mevlana ve Yunus Emre Üzerine Bir Araştırma”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 59(2011), s.101-118.
 • Vardi, Recep, İnternet ve İslam: Din Sosyolojisi Açısından Dini Siteler Üzerine Bir Araştırma, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul 2012.
 • Vardi, Recep, “İnternette Yer Alan Dini İçerikli Bilginin Güvenilirliği”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2013), s.79-87.
 • Yılmaz, Hayati, “İçerik, Sunum ve Nitelik Bakımından Türkçe İnternet Sitelerinde Hadis”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,16 (2007), s.63-76.

İnternet Kullanımı Ve Ergenlerin Dini Gelişimleri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt 27, Sayı 1, 109 - 135, 01.08.2018

Öz

Çocuk ve ergenlerin aktif kullanıcısı olduğu iletişim araçlarının başında gelen internet, dinlerin sanal ortama girmesinde önemli bir faktör olmuştur. Dinlerin esaslarının ve ritüellerinin bireylere ulaştırılmasında internet etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada dini ilgi ve şüphenin yoğun bir şekilde yaşandığı ergenlik döneminde internet kullanımının ergenlerin dini gelişimine katkısı incelenmiştir.

Çalışmamızda nitel araştırma tekniklerinden biri olan mülakat yöntemi kullanılmış, ergenlerin interneti dini amaçla kullanıp kullanmadıkları incelenmiştir. Elde edilen bulgular içerik ve betimsel analiz yöntemiyle ortaya konulmuştur. Mülakatta Kütahya ilinde farklı lise türlerinde eğitim gören rassal yöntemle seçilmiş 50 lise öğrencisi katılmıştır. İnternetin öğrencilerin dini gelişimlerine hangi boyutta katkı yaptığı araştırılmıştır. Araştırmamız sonucunda ergenlerin interneti dini amaçlı kullanmak yerine eğlence, sosyalleşme ve iletişim için kullandıkları ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Akpınar, M.Raşit, “Sosyal Ağların Fıkhi Boyutu”, Çevre ve Ahlak Sempozyum Bildiri Metinleri, (ed. M. Doğan Karacoşkun), Gaziantep: 2014, s.221-236.
 • Alper, Hülya, “Sanal Alemde İnanç Problemleri”, Günümüz İnanç Problemleri İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı Sempozyumu, Erzurum: 2001, s.163-170.
 • Armaner, Neda, Din Psikolojisine Giriş, Ankara: Ayyıldız Matbaası 1980.
 • Aydemir Telli, Aslı , “Gerçek Zaman/ Sanal Etkileşimi: Toplumsal Paylaşım Ağları, İşlevsel Katılım Odakları ve Sivil Yeterlilik” Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Alemi(derleme), İstanbul: Alternatif Bilişim Derneği 2011, ss.285-302.
 • Ayhan, Halis ve Dğr; “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Üzerine Çok Yönlü Bir Alan Araştırması”, İstanbul: SEDAR 2002.
 • Barbier, Frédéric – Lavenir, Catherine Bertho, Diderot’dan İnternete Medya Tarihi, (çev. Kerem Eksen), İst: Okyanus Yayınları 2001.
 • Bensghir, Türksel Kaya – Altınok, Ramazan, “Bir İletişim Aracı Olarak İnternet’in Aile İçi İlişkilere Etkileri: Türkiye’de Devletin ve Ailelerin Konuya Bakışı”, Günümüzde Aile Uluslararası Aile Sempozyumu, (ed. Ömer Çaha), İstanbul: Ensar Neşriyat 2007, s.625-673.
 • Dinler, Zeynel, Bilimsel Araştırma ve İnternete Bağlı Bilgi Merkezleri El Kitabı, Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları 1998.
 • Haberli, Mehmet, Sanal Din, İst: Açılım Kitap 2014.
 • Hadden, K.Jeffrey – Cowan, E. Dougles, “The Promised Land or Electronic Chaos? Toward Understanding Religion On The İnternet”, Religion On the İnternet: Research Prospects and Promises, (ed. Jeffrey K Hadden - Dougles E. Cowan), New York: JAI Press 2000.
 • Hançerlioğlu, Orhan, Ruhbilim Sözlüğü, İst: Remzi Kitabevi 2003.
 • Helland, Christopher, “Online- Religion/Religion-Online and Virtual Communitas”, Religion On The İnternet: Research Prospects and Promises, (ed. Jeffrey K. Hadden, Dougles E. Cowan), New York: JAI Press 2000, s. 205-223.
 • Helland, Christopher, “Popüler Religion and The World Wide Web: A Match Made in (Cyber) Heaven”, Religion Online Finding Faith On The İnternet, (ed. Lorne L. Dawson - Douglas E, Cowan), Routledge, New York 2004, s.23-35.
 • Hoover, Stewart M., “Dijital Çağda Çocuk Medyası ve Din: Zorluklar ve Koşullar”, 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı, (çev. Pınar Şengözer Şiraz), (ed. Hakan Toker), İst: Çocuk Vakfı Yayınları 2013, s.215-222.
 • Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Ankara: TDV Yayınları 2008.
 • Hökelekli, Hayati, Çocuk, Genç, Aile Psikolojisi ve Din, İst: Dem Yayınları 2009.
 • http://yunus.hacettepe.edu.tr.
 • Kamiloğlu, Fatma – Yurttaş, Özge U., “Sosyal Medyanın Bilgi Edinme ve Kişisel Gelişim Sürecine Katkısı ve Lise Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması”, İletişim Dergisi, 21(2014), s.129-150.
 • Küçükcan, Talip, “Dini Yayıncılıkta İnternet” (Sanal Dini iletişim Açısından Yeni Alanlar ve Yeni Stratejiler), II. Uluslararası Dini Yayınlar Kongresi, Ankara 2005, s.211-220.
 • Narmanlıoğlu, Haldun, “Sanal Cemaatte Çevrimiçi İnternet”, Dijitalleşen Din (Medya ve Din 2), (ed. Mete Çamdereli -Betül Önay Doğan - Nihal Kocabay Şener), İst: Köprü Yay 2015, s.91-105.
 • Öcal, Mustafa, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Ulaşılması Gereken Hedefler ve Gerçekleşme Oranları”, Orta Dereceli Okullarda Yürütülen Din Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri Sempozyumu, Kayseri: İBAV Yayınları 1998, s.101-157.
 • Önal, Ayşe – Demirtaş, Zeynep, “İnternet Kullanımının Eğitim Üzerine Etkilerine Yönelik Lise Öğrencilerinin Görüşleri (Denizli-Çivril Örneği)”, IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildirileri Kitabı, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Basımevi 2015, s.9-17.
 • Sati A., Mohamed, İnternet İslam: An Analysis of U.S- Based Websites Dedicated to Promoting an İslamic Viewpoint in the Past 9/11 World, Ohio University, 2009.
 • Solatan, B.A. – Agnes, Mae. D. “The Catholic Church and İnternet Use: An Evolving Perspective From John Paul II To Pope Benedict XVI”, George Town University, Washington D.C., March 27, 2013.
 • Subrahmanyam, Kaveri, “Ergenlerde Yeni Medya Kullanımının Etkileri/ Sosyal Etkiler ve Beliren Bilişsel Etkiler”, I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı, çev. Zeynep Baransel, ed. Zeynep Feride Güder, İst: Çocuk Vakfı Yayınları 2013, s.223-243.
 • T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İnternet Kullanımı ve Aile Araştırması, Ankara 2008.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu İstatistikleri-Bilgi Toplumu Stratejisi, 2009.
 • Tanyıldızı İmik, Nural “Türk Kültürünün Gençlere Tanıtımında Medyanın Rolü: Hacı Bektaşi Veli, Mevlana ve Yunus Emre Üzerine Bir Araştırma”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 59(2011), s.101-118.
 • Vardi, Recep, İnternet ve İslam: Din Sosyolojisi Açısından Dini Siteler Üzerine Bir Araştırma, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul 2012.
 • Vardi, Recep, “İnternette Yer Alan Dini İçerikli Bilginin Güvenilirliği”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2013), s.79-87.
 • Yılmaz, Hayati, “İçerik, Sunum ve Nitelik Bakımından Türkçe İnternet Sitelerinde Hadis”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,16 (2007), s.63-76.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim GÜRSES>
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türkiye


Esra İRK> (Sorumlu Yazar)
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 27, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Gürses, İbrahim , İrk, Esra . "İnternet Kullanımı Ve Ergenlerin Dini Gelişimleri Üzerine Bir Araştırma". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 / 1 (Ağustos 2018): 109-135 .