Son Sayı

Cilt: 4 - Sayı: 2, 26.12.2021

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Fethiye ERBAY BOGAZICI UNIVERSITY
Sanat Tarihi
Doç. Dr. MUTLU ERBAY BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3307-0200
Güzel Sanatlar, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Kültürel Miras Dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör (meçhul) hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, Nikart ve UNIMUSEUM’ın resmi yayınıdır ve Aralık ve Haziran aylarında altı ayda bir yayınlanmaktadır. UNIMUSEUM dergisi bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir periyodik dergidir. Dergimiz, NIKART ve International University Museums Association Platform’nun resmi yayınıdır. Yılda iki kez yayımlanmaktadır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Üniversite Müzeleri ve Koleksiyonlarına yönelik, özgün metinleri müzecilik çalışmalarının tüm alanlarında en yüksek bilimsel düzeyde yayınlayarak alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergide etik ilkelere uygun olarak hazırlanmış orijinal araştırma, derleme ve inceleme makaleleri yayınlanır. Derginin içeriği müze çalışmaları ve kültürel miras alanları, üniversite müzeleri, müze yönetimi, müze eğitimi, müze planlaması, müze teknolojisi, müze pazarlaması, kültürel miras alanları, koleksiyonlar, arşivler ile müzecilik alanında yapılan bu başlıklarla sınırlı olmayan tüm çalışmalar dergimizin yayın politikaları kapsamında değerlendirilmektedir. Derginin hedef kitlesi, üniversite müzelerinin tüm disiplinlerinde çalışan ve ilgilenen uzmanları, müzecileri, müze araştırmacılarını ve profesyonelleri içermektedir.

• Uluslararası hakemli dergi olan UNIMUSEUM yılda bir cilt, haziran ve aralık olmak üzere iki sayı olarak yayımlanır.

• UNIMUSEUM’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri bildiri kitaplarında yayımlanmamış olmak kaydıyla gönderilebilir.

• Derginin genel yayın dilleri Türkiye Türkçesi ve İngilizcedir.

• Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (Yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez.) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki hakem tarafından yayımlanabilir raporu alan makale, bir sonraki sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.

• Yazarlar, şahsi ORCID numaralarını ve Researcher ID numaralarını “Ad SOYADI” bölümüne ekledikleri dipnotta belirtmelidirler.

• Dergiye gönderilecek makalelerin Türkçe ve İngilizce ile en az 100, en fazla 200 kelimelik özetleri ve her iki dilde anahtar kelimeleri yazının ilk sayfasında yer almalıdır.

• Dergiye gönderilen makaleler, gerekli hakem incelemeleri yapıldıktan sonra yayımlanır. Yazı Kurulu gönderilen makaleleri yayımlamama hakkına sahiptir. Yazı Kurulu/Editör, yayımlanan yazılarda yazının bütünlüğünü bozmayacak düzeltmeler yapabilir.

• Dergide yayımlanan makalelerde ileri sürülen görüşler ve makalenin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.

• Dergide yer alan yazı, fotoğraf, tablo ve şekillerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

SAYFA DÜZENİ İLKELERİ

• Makalede Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır.

• Özet (abstract) sağ ve sol taraflardan 2 cm daha içeride, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

• Makale MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:
Metin boyutu: 11 punto

Dipnot boyutu: 9 punto

Paragraf aralığı: 6 nk

Paragraf girintisi: 1,25 cm

Üst-alt-sağ-sol kenar boşlukları: 3 cm

Satır aralığı: tek

• Makalede dipnotlar yer alacaksa tek satır aralığı ve 0 nk paragraf aralığında, 9 punto ile yazılmalıdır.

• Makalede 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 1,5 cm içeride ve 10 punto ile yazılmalıdır.

Makalede Kaynak Gösterme

• Dergimize gönderilecek makalelerde kaynak gösterme konusunda APA sistemi benimsenmiştir. Bu sebeple, gönderilecek makalelerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir.

• Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "Kaynaklar" adı altında verilmelidir.

Kitaplarda:

Metin içinde: (Korkmaz, 1992, s. 37)
Eserin kaynaklar bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:
Korkmaz, Z. (1992). Atatürk ve Türk dili - belgeler. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Makalelerde:

Metin içinde: (Gözaydın, 2001, s. 585)
Makalenin kaynaklar bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:
Gözaydın, N. (2001). Atatürk dönemi ile ilgili Almanya Dış İşleri arşivindeki belgeler - VII. Türk Dili, 599, 575-586.

Tezlerde:

Metin İçinde: (Durukan, 2011, s. 119)
Tezin kaynaklar bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:
Durukan, E. (2011). İlköğretim 6. sınıfta bilgisayar destekli dil bilgisi öğretiminin başarı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

TABLO VE FİGÜRLER

Tablo numaraları ve açıklamaları tablonun üstünde
Tablo 1: …………………
şeklinde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Tablo içi metinler 9 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.
Tablo sayfaya ortalanmalıdır.

Figür numaraları ve açıklamaları şeklin altında
Figür 1: …………………
biçiminde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.
Figür sayfaya ortalanmalıdır.

Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.