Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokullarda Dil Becerilerinin Öğretimi Amacıyla Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı: 1, 16 - 32, 15.12.2015
https://doi.org/10.29065/usakead.232412

Öz

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin, dil becerilerinin kazandırılması amacıyla bilişim teknolojileri kullanımının ilkokul öğrencilerinin özellikle dil ve sosyal gelişimi üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırma bir durum çalışmasıdır. Verilerin toplanmasında odak grup tartışması tekniği kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Yozgat il merkezindeki ilkokullarda sınıf öğretmeni olarak çalışan toplam 10 öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlere göre, öğrenciler bilişim teknolojilerini kullanarak dil becerilerinin öğretilip ve geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan model, bilgi ve metinlere kolayca ulaşabilmekte; çok miktarda uygulama yapma olanağına sahip olmaktadır. Ancak bilişim teknolojileri kullanılarak elde edilen bilgi veya metinlerin bir kısmı öğrencilerin yanlış bilgilere sahip olmasına neden olmakta veya dil bilincinin gelişmesini engellemektedir. Ayrıca bu teknolojilerin kontrolsüz kullanımı öğrencilerin terör propagandası, cinsellik, kumar veya şiddet içeren yayınlarla karşılaşmasına da neden olmakta ve bu durum öğrencilerin diğer gelişim alanlarını da olumsuz etkilemektedir.         

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin İnternet Kullanımı Ve Bu Konudaki Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 22, ss. 1-8.
 • Alakoç, Z. (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), C. 2, S. 1, ss. 7.
 • Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Millî Eğitim Dergisi, S. 158.
 • Aşkar, P. ve Usluel-Koçak, Y. (2003). Bilgisayarların Benimsenme Hızına İlişkin Boylamsal Bir Çalışma: Üç Okulun Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 24, ss. 15-25.
 • Aytaç, T. (2003). Geleceğin Öğrenme Biçimi: E-Öğrenme, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, S. 35.
 • Balım,A. G., Evrekli, E., İnel, D. ve Deniş, H. (2009). Türkiye’nin PISA 2006’daki Durumu Üzerine Bir İnceleme: Fen Bilimleri Yeterlilik Düzeyinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Göre Değerlendirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, C. 4, S. 3.
 • Başaran, M. (2014). 4. Sınıf Seviyesinde Ekrandan ve Kâğıttan Okumanın Okuduğunu Anlama, Okuma Hızı ve Metne Karşı Geliştirilen Tutum Üzerindeki Etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 2, ss. 248-267.
 • Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012) Okuma Becerilerinin Okuma Ortamı Açısından Karşılaştırılması: Ekran mı kâğıt mı? Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3), 73-83.
 • Bolışık, B. ve Muslu, K. G. (2009). Çocuk ve Gençlerde İnternet Kullanımı. TSK Koruyucu Hekimlik Dergisi, 8 (5), ss: 445–450.
 • Canbek, G. ve Sağıroğlu, G. (2007). Çocukların Ve Gençlerin Bilgisayar Ve İnternet Güvenliği. Politeknik Dergisi, C. 10 S. 1, ss. 33-39.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. ve Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 21, ss. 19-28.
 • Çekbaş, Y., Yakar, H., Yıldırım, B. ve Savran, A. (2003). Bilgisayar Destekli Eğitimin Öğrenciler Üzerine Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), C. 2, S. 4, ss. 11.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. Ve Seferoğlu S. S. (2011) Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K. ve Oğuz, E. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, C. 4, S.1, ss. 95-107.
 • Duran E. ve Ertuğrul, B. (2012) İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Elektronik Ders Kitaplarına Yönelik Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. C. 10, S. 2, ss. 347-365.
 • Güneş, F. (2010). Öğrencilerde Ekran Okuma ve Ekranik Düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 7, S.14, ss. 1-20.
 • Gürcan, H. İ. (2004). Basılı ve Elektronik Yayımcılık Dersi Notları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
 • Karasar, Ş. (2004) Eğitimde Yeni İletişim Teknolojileri-İnternet Ve Sanal Yüksek Eğitim-. The Turkish Online Journal of Educational Technology. (TOJET), C. 3, S. 4, ss. 16.
 • Karasar, N. (1984). Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık.
 • Kayaduman, H., Sırakaya M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH Projesinin Öğretmenlerin Yeterlik Durumları Açısından İncelenmesi. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya
 • Kayri , M., Gökdaş, İ., (2005) E-Öğrenme ve Türkiye Açısından Sorunlar, Çözüm Önerileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 2, S.2.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa BAŞARAN


Cüneyt AKAR Bu kişi benim


Mustafa ULU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2015
Gönderilme Tarihi 6 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Başaran, M. , Akar, C. & Ulu, M. (2015). İlkokullarda Dil Becerilerinin Öğretimi Amacıyla Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 16-32 . DOI: 10.29065/usakead.232412