Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 71 - 88 2016-02-29

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Okul Yöneticisi Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Durdağı Akan [1] , Nurcan Şener [2] , Murat Başar [3] , Buket Şen [4]


Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerisinin okul yöneticisinin görüşlerine göre değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Uşak merkezde görevli on ilkokul yöneticisi oluşturmaktadır. Okul müdürleri öğretmenlerin sınıf yönetimi becerisini yeterli görmemektedirler. Okul müdürleri öğretmenlerin sınıf yönetiminde en çok iletişim boyutunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmektedirler. Öğretmenlerin sınıfta iletişim kurarak çözebilecekleri istenmeyen öğrenci davranışlarını inceleme soruşturma geçirme kaygısı taşımaları nedeniyle okul yöneticisine taşıdıkları tespit edilmiştir. Okul müdürlerine göre genç ve deneyimsiz öğretmenler sınıf yönetiminde yetersizlik yaşamaktadır. Okul müdürleri, öğretmenlerin doğrudan öğretime odaklanmalarından dolayı sınıf içi istenmeyen davranışları doğru tespit edemediklerini ve öğrencilerin vermek istedikleri mesajları doğru okuyamadıklarına vurgu yapmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, rehberlik, iletişim, öğrenme öğretme

-, sınıf yönetimi, rehberlik, iletişim, öğrenme öğretme
 • Ağaoğlu, E. (2003). Sınıf Yönetimi ile ilgili genel olgular. Sınıf yönetimi (Editör: Z. Kaya) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Akan, D.; Başar, M. (2013)The effect of the classroom activities on classroom management in the teaching- learning process: Thecase of Uşak City: Mevlana International Journal of Education (MIJE) Vol. 3(4), pp. 147-165, http://dx.doi.org/10.13054/mije. 13.63.3.4
 • Başar, H. (2004). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Başar, M., Akan, D., Çankaya İ. H. (2014) Örtük program çerçevesinde okul yöneticilerinin yönetsel uygulamaları, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1) 239-263
 • Başar, M, Akan D. (2013). Studying the Management of Elementary School Students’ Unwanted Behavior: Class sanctions committee, International Journal of Social Sciences and Education, Vol.4, Issue 1, ISSN: 2223-4934 E and 2227-393X Print
 • Başar, M. (2011). Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının yönetiminde örtük program, Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Üniversitesi.
 • Çandar, H. ve Şahin. A. E. (2013). Yapılandırmacı yaklaşımın sınıf yönetimine etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri,/ H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education] 44 (2013), 109-119 110
 • Çelik, V. (2005).Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Elitok, Kesici, A. Türkoğlu, A. (2012). Ortaöğretim kurumlarının okul yaşam kalitesi düzeyi ve ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf içi iletişimde kullandıkları örtük davranışlar, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 149-162
 • Erden, M. (2001). Sınıf yönetimi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Gordon, T. (1995), “The rogerian (Emotional Supportive) model”, C. H. Wolfrang (Ed.), Solving discipline problems methods and models for today’s teacher (Third Edition) , USA: Allyn and Bacon,
 • İpşir, D. (2002). Sınıf yönetiminde öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilmenin ve olumlu sınıf ortamı yaratmanın rolleri. Milli Eğitim Dergisi, sayı: 153.s
 • Kayıkçı, K. (2009). The effect of classroom management skills of elementary school teachers on undesirable discipline behavior of students, Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 1215–1225, doi:10.1016/ j.sbspro.2009.01.21
 • Miles, M. B.,Huberman, A. M. (1994).Qualitive data analysis, California: Sage Pub
 • Mustan, T. (2002), “Dünyada ve Türkiye’de öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımlar”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yıl,8 Sayı 29.
 • Ravet, J. (2007). Making sense of disengagement in the primary classroom: a study of pupil, teacher and parent perceptions, Research Papers in Education, 22(3), 333-362
 • Razon, N. (2007). Okuma güçlükleri www.egitim.aku.edu.tr/morma1.htm adresinden 18.02. 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Rosmıller, R. (1983), Resource allocation and achıvement- a classroom analiys (School Fınance And School ımprovement Ed: Odden A;WEEB D.L.), Ballınger Publıshıng Company, Cambridge, Massachusetts.
 • Terzi, A. R. (2002), Sınıf yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları, Milli Eğitim Dergisi Sayı 155-156- Yaz-Güz 2002.
 • Turan, S. (2007). Sınıf yönetiminin temelleri. (Sınıf Yönetimi - Ed. M. Şişman ve S. Turan) Ankara: Öğreti Yayınları.
 • Türnüklü, A.& Galton, M. (2001).Students’ misbehaviors in Turkish and English primary classrooms, Educational Studies, Vol. 27, No. 3, 200
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin yayıncılık
 • Yüksel, A. (2005), İlköğretim birinci kademe 1. 2. ve 3. sınıflarda istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin öğretmen gözlem ve görüşleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yüksel, S. (2004).Örtük program, Ankara: Nobel Yayınları,
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Durdağı Akan

Yazar: Nurcan Şener

Yazar: Murat Başar

Yazar: Buket Şen

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Şubat 2016

APA Akan, D , Şener, N , Başar, M , Şen, B . (2016). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Okul Yöneticisi Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 71-88 . DOI: 10.29065/usakead.232405