Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 21 2016-02-29

Üniversite Yöneticilerinin Kurumlarındaki Eğitim Teknolojilerini Yönetme Becerilerinin İncelenmesi

Cemil Şahin [1] , Faruk Demir [2] , Ömer Bilen [3]


Bu araştırmada, üniversite yöneticilerinin kurumlarındaki eğitim teknolojilerini yönetme becerilerinin, akademik ve idari yöneticilerin görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmaktadır. İlişkisel tarama modelinde yapılan bu çalışmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Gümüşhane üniversitesi ile Atatürk üniversitelerinde görev yapan 1464 akademisyen 98 idari yönetici oluşturmaktadır. Akademik yöneticinin % 21 olan 305 ve idari yöneticinin %79.59’ u olan 78 yöneticiye ulaşılmıştır.

Verilerin toplanmasında, “Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ve standart sapma, t-testi, ANOVA ve LSD testi kullanılmıştır.

Üniversitelerde görev yapan akademik ve idari yöneticiler, teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileşenleri açısından kendilerini kısmen ile yeterli düzeyde gördükleri bulunmuştur. Teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin alt bileşenleri olan vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, profesyonel uygulamada mükemmellik, sistematik gelişim ve dijital vatandaşlık açılarından bakıldığında, akademisyen yöneticilerin idari yöneticilerden; Gümüşhane Üniversitesi yöneticilerinin Atatürk üniversitesi yöneticilerinden; alt kademe yöneticilerinin üst kademe yöneticilerinden, anlamlı farkların olduğu, sonucuna ulaşılmıştır.

-, Üniversite, Eğitim teknolojisi, Teknolojik liderlik, Yönetim
 • Anderson, R.E. and Dexter, S. (2005). School technology leadership: An empirical investigation of prevalence and effect. Educational Administration Quarterly, 41, 49- 82.
 • Ataman, G. (2002). İşletme yönetimi temel kavramlar yeni yaklaşımlar, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Can, T. (2003). Bolu orta öğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 94-107.
 • Gall J Gall MD Borg WR, 1999. Appling educational research. New York: Longman.
 • Gay LR, 1987. Educational research compentencies for analysis and application. New York: Macmillan Publishing Company.
 • Göktaş, Y., Yıldırım, Z.& Yıldırım, S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: Dekanların görüşleri, Eğitim ve Bilim (Education and Science) 33(149), 30-50.
 • Görgülü, D. (2013). Bilgi toplumuna geçiş sürecinde okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi (Konya İli Örneği),Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö.,Karadeniz, Ş. ve Dalgıç, G. (2011). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(2), 145-166.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., & Dalgıç, G. (2010). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği standartlarına ilişkin öğretmen, yönetici ve denetmenlerin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,16(4), 537-577.
 • Karasar, (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Maurer, M. M., & Davidson, G. S. (1998). Leadership in instructional technology. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Özdemir, S. (2000). Eğitimde örgütsel yenileşme, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Surry, D. (2000). Strategies for motivating higher education faculty to use technology. Innovations in Education and Training International, 37(2), 145-153.
 • Şahin,C. ve Demir,F. (2015). Değişim çağında okul yöneticilerinin okullardaki eğitim teknolojilerini yönetme becerilerinin incelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi(The Journal of International Social Research), 8(39), 717-725.
 • Şişman-Eren, E. ve Kurt, A. (2011). İlköğretim okul müdürlerinin teknoloji liderliği davranışları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 219-238.
 • Turan, A.H.& Çolakoğlu, B.E. (2008). Yüksek öğrenimde öğretim elamanlarının teknoloji kabulü ve kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde ampirik bir değerlendirme, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 106-121.
 • Turan,S. (2002). Teknolojinin okul yönetiminde etkin kullanımında eğitim yöneticisinin rolü, Kuram veUygulamada Eğitim Yönetimi, 30, 271-280.
 • Yalçın, N. (2015). Teknoloji Yönetimi, http://www.ufukotesi.com/yazigöster.asp?yazi_no=20060982.
 • Yiğit, Y. G., Zayim, N., & Yıldırım, S. (2002). Yüksek öğretimde öğretim ve idari amaçlı teknoloji kullanımı:Bir durum saptaması. Eğitim ve Bilim, 27(124), 42-51.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cemil Şahin

Yazar: Faruk Demir

Yazar: Ömer Bilen

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Şubat 2016

APA Şahin, C , Demir, F , Bilen, Ö . (2016). Üniversite Yöneticilerinin Kurumlarındaki Eğitim Teknolojilerini Yönetme Becerilerinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 1-21 . DOI: 10.29065/usakead.232406