Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 85 - 100 2016-04-19

İlköğretim Okullarının TSE Standartlarına Göre Değerlendirilmesi (Uşak ili Örneği)

Cüneyit Akar [1] , İsmail Gündüz [2]


Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulların özellikleri, Türk standartları enstitüsü tarafından tanımlanmış standartlara uygunluk düzeyi açısından incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Uşak ilinde yer alan okullar araştırma bölgesi olarak seçilmiştir. 9518 nolu Türk Standartları Enstitü standartları, 2000 yılında yayımlandığı için bu tarihten önce inşa edilen 17 okul incelenmiştir. Veriler 9518 nolu Türk Standartları Enstitüsü standartları belirtilen 5 temel kural ve 72 maddeden oluşan bir gözlem formu ile toplanmıştır. Gözlemlerden elde edilen bulgular frekans ve yüzdelik dağılımı olarak gösterilmiştir.

17 devlet okulu incelendiğinde okul binalarının planlanmasında TSE standartlarının bazılarının göz önüne alınmadığı görülmüştür. Özellikle okullara seviye atlatması beklenen özelliklerin göz ardı edilmesi dikkat çekicidir. Ayrıca bazı standartların da yetersiz düzeyde karşılandığı görülmüştür. 

-, Okul, okul binaları, TSE okul standartları
 • Akar-Vural, R. ve Sadık, F. (2003). İlköğretim Okul Binalarının Fiziksel Açıdan Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 28(130)
 • Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme. 8thInternational Educational Technology Conference (IETC2008), 6-9 Mayıs 2008. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Alkan, C. (1995). Eğitim teknolojisi. Ankara: Atilla Kitapevi
 • Arslan, A. (2005). http://v3.arkitera.com/v1/haberler/2005/02/03/okul_mimari.htm. son erişim 11/10/2015
 • Aydın, D. ve Uysal, M. (2010). Mimari program verilerinin mekân performansının değerlendirilmesi yoluyla belirlenmesi (Eğitim Fakültesi Örneği). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25
 • Balcı, Ali. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara:PegemA Yayıncılık.
 • Burden, P. E. (1995), Classroom management and discipline, methods to facilitate cooperation and instruction, USA: Longman Publishers.
 • Can, N. (2004). Öğretmenlerin geliştirilmesi ve etkili öğretmen davranışları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 103-119.
 • Çınar, C., Çizmeci, F. Ve Akdemir, Z. (2007). 8 yıllık temel eğitim okullarında müfredatın gerektirdiği mekan standartlarının İstanbul okulları üzerinden analizi. YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi, 4, 188
 • Dinç, P., Onat, E. (2002). Bir İlköğretim Yapısının Bina Programı ve Tasarımı Bağlamında Değerlendirilmesi. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 17, No 3, 35-55.
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa birliği sürecinde Türk eğitim sistemi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(10)
 • Gedizlioğlu, L. (2001). Meb okul tip projeleri üzerine. Mimarlık Dergisi, 314, 7-11
 • Gök, H., Gürol, M. (2002). Zaman ve ergonomik açıdan ilköğretim okul binalarının kullanım durumu. Elazığ Fırat University Journal of Social Science, 2, 263-273
 • MEB, (2010). Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim kurumları Yönetmeliği, Temmuz 2010 tarihli ve 2634 sayılı Tebliğler Dergisi. MEB, (http://ytdb.meb.gov.tr/projeler.php: son 01/07/2015).
 • Özkan, N. (2008). Meb APK Koordinasyon Kurulu Araştırma ve Planlama İşleri. Mimarlık Dergisi, 317, 10-12.
 • Özüekren, Y. (1982), Çağdaş temel eğitim yapılarında eğitsel mekan düzenlemelerine veri oluşturmak üzere donatı öğelerinin kullanıcı konforu açısından tasarımında kullanılabilecek bir yöntem (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Sarı, M. ve Cenkseven, F. (2008). İlköğretim öğrencilerinde okul yaşam kalitesi vebenlik kavramı. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2).
 • Tanner, K. (1999). School design factors for ımproving student learning elementary, MA, HMFH Architects
 • Uludağ, Z. (2008). İnsan ve mekân ilişkisinde okul. Eğitime Bakış Dergisi, 11, 23- 31.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cüneyit Akar

Yazar: İsmail Gündüz

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Nisan 2016

APA Akar, C , Gündüz, İ . (2016). İlköğretim Okullarının TSE Standartlarına Göre Değerlendirilmesi (Uşak ili Örneği). Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 85-100 . DOI: 10.29065/usakead.232413