Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 72 - 84 2016-04-19

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları İle Bilimsel Araştırma Dersindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sevim AŞİROĞLU [1]


Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilimsel araştırma dersindeki başarılarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumları ile olan ilişkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini bir vakıf üniversitesinin eğitim fakültesindeki öğretmen adayları oluşturmaktadır (N=90). Araştırmada Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği” ve üniversitenin eğitim fakültesindeki dönem sonu notları kullanılmıştır.  Araştırma verilerine tek yönlü varyans analizi, t–testi, Scheffe ve Dunnett’s C testleri uygulanmış, verilerin Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Katılımcıların bilimsel araştırma dersi başarısı “iyi”,  araştırmaya yönelik tutumları ise “orta” düzeydedir. Bilimsel araştırma dersi başarısı ile araştırmaya yönelik tutum, arasında anlamlı bir ilişki vardır. Katılımcıların bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının, cinsiyet, kayıtlı oluna bölüme, sınıf duzeyi, değişkenlerine gore istatistiksel olarak değişmediği  belirlenmiştir. Katılımcıların bilimsel araştırma dersindeki başarıları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken, kayıtlı olunan bölüme, sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak değiştidiği  belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel araştırma yöntemi, bilimsel araştırma dersi, bilimsel araştırma tutumu
-, Bilimsel araştırma yöntemi, bilimsel araştırma dersi, bilimsel araştırma tutumu
 • Ayaydın, A., & Kurtuldu, M. K. (2010). Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin tutumları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Broekkamp, H., & van Hout-Wolters, B. (2007). The gap between educational research and practice: A literature review, symposium, and questionnaire.Educational Research and Evaluation, 13(3),203-220.
 • Büyüköztürk, Ş. (1999). İlköğretim okulu öğretmenlerinin araştırma yeterlikleri.Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 5(2), 257-269.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E. A., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. Baskı) Ankara: Pegem A Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., & Köklü, N. (1999). Eğitim bilimleri alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin araştırma yeterlikleri konusunda öğretim üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 23(112).
 • Çetin, A., ve Dikici, R. (2014). Eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri dersinin etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 981.
 • Karasar, N. (1984) “Türk Üniversitelerinde Araştırma Eğitimi”, Yayımlanmamış Araştırma (TÜBİTAK SAY G-E-49 Projesi).
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel arastirma yontemi [Scientific research methods].Ankara: Nobel.
 • Kart, A., ve Gelbal, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz yeterlik algılarının ikili karşılaştırmalı yargılar yöntemiyle belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1).
 • Korkmaz, Ö., Şahin, A., ve Yeşil, R. (2011). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(3).
 • Kurt, A. A., İzmirli, Ö. Ş., Fırat, M., ve İzmirli, S. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 19-28.
 • Küçükoğlu, A., Taşgın, A., ve Çelik, N. (2014). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma sürecine ilişkin görüşleri üzerine bir inceleme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 173(173), 11-24.
 • Lei, S. A. Factors changing attitudes of graduate school students toward an introductory research methodology course. Education, June, 22 2008) http://search.proquest.com/openview/da28bbb777cadc998c9da53bbc3ba054/1?pqorigsite=gscholar (Erişim tarihi: 05.02.2016).
 • Polat, M. (2014). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18).
 • Picciotto , M. (1997). Investigating the college: teaching the research process. College Teaching , 45 (1), 19-21.
 • Rose, S.D. (1988, Spring/Summer) “Practice experiments for doctoral dissertations: research training and knowledge building”, Journal of Social Work Education, (2), 115-22.
 • Saraçoğlu, A. S. (2008). Lisansüstü öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri, araştırma kaygıları ve tutumları ile araştırma yeterlikleri arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2).
 • Vanderlinde, R., & van Braak, J. (2010). The gap between educational research and practice: views of teachers, school leaders, intermediaries and researchers. British Educational Research Journal, 36(2), 299-316.
 • Y.Ö.K (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007).Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu, Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı, Ankara. Web: http://www. yok. gov. tr/index. php.
 • Zientek, L. R., Carter, T. A., Taylor, J. M. ve Capraro, R. M. (2011). “Preparing Prospective Teachers:An Examination of Attitudes Toward Statistics”. The Journal of Mathematical Sciences and Mathematics Education, 5(1), 25-38.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sevim AŞİROĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Şubat 2016
Kabul Tarihi : 27 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 19 Nisan 2016

APA AŞİROĞLU, S . (2016). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları İle Bilimsel Araştırma Dersindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 72-84 . DOI: 10.29065/usakead.232429