Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 92 - 121 2017-02-07

İLK VE ORTAOKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN NARSİSTİK KİŞİLİK EĞİLİMLERİ İLE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Süleyman Karataş [1] , Ahu Taş [2]


Bu çalışmada, Antalya merkez ilçeler Muratpaşa, Döşemealtı, Konyaaltı ve Kepez’de görev yapmakta olan ilk ve ortaokul öğretmenlerinin, narsisizm eğilimleri ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasında ilişki olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır.  Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmaya 153 kadın, 204 erkek olmak üzere toplam 357 öğretmen katılmıştır.  Araştırmanın verileri Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği (ÖÖÖ)ve Narsisistik Kişilik Envanterinden  (NKE) ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin narsistik kişilik eğilimleri ile örgütsel özdeşleşme değerleri arasında düşük düzeyde olmakla birlikte pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Narsisizm, narsisistik kişilik özelliği, örgütsel özdeşleşme
 • Akpınar, A. (2014). Okullardaki İnsan İlişkileri Düzeyi İle Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Aliyev, Y. (2014). Örgütsel Sosyalleşme ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki ilişki: Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Ashforth, B., ve Mael, F. (1989). Social Identity Theory and the Organization. The Academy of Management Review, 30-39.
 • Atay, S. (2009). Narsistik Kişilik Envanterinin Türkçe’ye Standardizasyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11/1, 181-196.
 • Aydın, P. D. (2000). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Başaran İ.E. (2000). Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü. Ankara: Bilim Kitap.
 • Başaran, İ. E. (2008). Örgütsel davranış: insanın üretim gücü. Siyasal Basın Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Cheney, G. (1983). The Rhetoric of Identification and the Study of Organizational Communication. Quarterly Journal of Speech, 143-158.
 • Çakınberk, A., Derin, N., ve Demirel, E. (2011). Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütsel Bağlılıkla Biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli Özel Eğitim Kurumları Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 89-121.
 • Çelikten, P., ve Özbaş, D. (2014). Eğitim Yönetimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Fındık, M. (2011). Algılanan Örgütsel Desteğin, Örgütsel Özdeşleşme Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Araştırması: Konya Aile Hekimleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Foote, N. N. (1951). Identification as the Basisfor a Theory of Motivation. American Sociological Review, 16(1), 14–21. http://www.jstor.org/stable/2087964 adresinden alınmıştır.
 • Grice, T., Paulsen, N., ve Jones, L. (2002). Multiple Targets of Organizational Identification The Role of Identificiation Congruency. Journal of Articles in Support of the Null Hypothesis. JASNH, 22-31.
 • Gülmez, N. (2009). Narsistik Liderlik. Phd Thesis. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi- İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı. İstanbul.
 • Hamedoğlu, M. A. (2009). Örgütsel Narsisizm Düzeyine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları. Doktora Tezi, Ankara.
 • Jung, C. G. (1999). Two Essays on Analytical Psychology. London: Routledge.
 • Karasar, P. D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Kelman, H. (1961). Processes of Opinion Change. Public Opinion Quarterly, 57-77.
 • Kiraz, C. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri İle Narsistik Kişilik Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi- Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Yüksek Lisans Programı. İstanbul.
 • Polat, M. (2009). Örgütsel Özdeşleşmenin Öncülleri ve Ardılları Üzerine Bir Saha Çalışması. (Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Polat, M. (2009). Örgütsel Özdeşleşmenin Öncülleri ve Ardılları Üzerine Bir Saha Çalışması. (Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Rapier, M. (2005). An Interview Study Of Narcissistic Executives : Piercing The Corporate Veil Of Narcissism İn The Workplace. Doctorate Thesis, Saybrook Graduate School and Research Center.
 • Scott, S., & Lane, V. (2000). A stakeholder approach to organizational identity. The Academy of Management Review, 43-62.
 • Timuroğlu, M. K. (2005). İşyerinde Narsisizm ve İş Tatmini İlişkisi: Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Tüzün, İpek Kalemci (2006). Örgütsel Güven, Örgütsele Kimlik Ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi; Uygulamalı Bir Çalışma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yörükan, D. (2000). Yunan Mitolojisinde Aşk. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Süleyman Karataş
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Ahu Taş
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 7 Şubat 2017

APA Karataş, S , Taş, A . (2017). İLK VE ORTAOKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN NARSİSTİK KİŞİLİK EĞİLİMLERİ İLE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 92-121 . DOI: 10.29065/usakead.288093