Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 15 - 34 2017-06-16

Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Algıları

Salih Uzun [1] , Irmak Sunal [2]


Ülkemizde son yıllarda öğretim teknolojilerinin öğrenme ortamlarında kullanılmasını desteklemek amacıyla FATIH projesi adıyla bilinen ve özellikle etkileşimli tahtaların kullanımının ön plana çıktığı bir proje gerçekleşmiştir. Bu araştırma, etkileşimli tahtaların ortaöğretim fizik derslerinde kullanımına ilişkin farklı sınıf seviyelerinde bulunan öğrencilerin algılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Betimsel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmanın örneklemini, Uşak ilinde 9., 10. ve 11. sınıfta öğrenim gören toplam 216 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin içerik analizi yöntemiyle analiz edildiği araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin önemli bir kısmının fizik dersinde etkileşimli tahtanın kullanımına yönelik olumlu görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. Katılımcılar genel anlamda etkileşimli tahtaların kullanılmasının; (1) ders süresini verimli kullanma, (2) fiziği daha iyi öğrenme (anlama) ve (3) motivasyon bağlamında katkılarına değindikleri görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %36’sı da etkileşimli tahtaların kullanılmasının öğretmenlerinin öğretme stillerinde herhangi bir farklılık oluşturmadığını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde bazı öğrencilerin etkileşimli tahtaların sadece yazmak amacıyla kullanıldığından dolayı beyaz tahtadan bir farkı olmadığını belirttikleri görülmüştür.

Etkileşimli Tahta, Akıllı Tahta, Ortaöğretim, Fizik, Öğrenci
 • Akgün, M. & Koru-Yücekaya, G. (2015). Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Öğrenci Tutumu ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi(Ankara İli Örneği). E-Journal of New World Sciences Academy, 10(3), 1-11.
 • Akkoyunlu, B. & Erkan, S. (2013). A Study on student and teacher views on technology use, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 103, 68-76.
 • Baker, J. (2007). Smart board in the music classroom. Music Educators Journal, 93(5), 18-19.
 • Balkaş, S. R. & Barış, M. F. (2015). Etkileşimli Akıllı Tahta Kullanımının Öğretmen Rollerine, Sınıf İçi Etkileşime ve Öğrenci Motivasyonuna Etkisi, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 206-212.
 • Balta, N. & Duran, M. (2015). Attitudes of Students and Teachers towards the Use of Interactive Whiteboards in Elementary and Secondary School Classrooms, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(2),15-23.
 • Beauchamp, G. (2004). Teacher Use of the Interactive Whiteboard in Primary Schools: towards an effective transition framework, Technology, Pedagogy and Education, 13(3), 327-348.
 • BECTA (2004). Getting the most from your interactive whiteboard: A guide for secondary schools. Coventry, UK: British Educational Communications and Technology Agency. Retrieved from https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationdetail/page1/15006 (Erişim tarihi: 20.05.2013)
 • Beeland, W.D. (2002). Student engagement, visual learning and technology: Can interactive whiteboards help? Annual Conference of the Association of Information Technology for Teaching Education, Trinity College, Dublin.
 • Birişçi, S. & Çalık-Uzun, S. (2014). Mathematics Teachers’ Views on Interactive Whiteboard Use in Their Courses: A Sample of Artvin Province, İlköğretim Online, 13(4), 1278-1295.
 • Buzatu, A. (2011). Smart Board the Modality for Increasing the Quality of Physics Lessons, the 7th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest.
 • Çakıroğlu, Ö.(2016). Ortaokulda Öğrenimi Artırmak İçin Akıllı Tahta Kullanımı Üzerine Öğrenci Görüşleri, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 615-632.
 • Görhan, M. F. & Öncü, S. (2015). Öğretmen ve İdareci Gözünde Etkileşimli Tahta: Kullanım Kolaylığı ve Yarar Algısı Üzerine Bir Durum Çalışması, Journal of Teacher Education and Educators, 4(1), 53-77.
 • Gregorcic, B., Etkina, E., & Planinsic, G. (2017), A New Way of Using the Interactive Whiteboard in a High School Physics Classroom: A Case Study, Research in Science Education, First Online. doi:10.1007/s11165-016-9576-0
 • Gülcü, İ. (2014). Etkileşimli Tahta Kullanımının Avantajları ve Dezavantajlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri, XVI. Akademik Bilişim, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Gürel, C., Olgun, H., & Arslan, A. (2016). Fizik dersinde öğrencilerin akıllı tahta kullanımı ile ilgili algıları, Journal of Human Sciences, 13(2), 2804-2819.
 • Hall, I. & Higgins, S. (2005). Primary School students’ perceptions of interactive whiteboards, Journal of Computer Assisted Learning, 21(2), 102-117.
 • Knupfer, N.N. & McLellan, H. (1996). Descriptive research methodologies. In David H. Jonassen (Ed.). Handbook of Research for Educational Communications and Technology. New York: Macmillan.
 • Lai, Horng-Ji. (2010), Secondary school teachers’ perceptions of interactive whiteboard training workshops: A case study from Taiwan. Australasian Journal of Educational Technology, 26(4), 511-522.
 • Öztan, A. C. (2012). Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Sakız, G., Özden, B., Aksu, D., & Şimşek, Ö. (2014). Fen ve Teknoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına ve Dersin İşlenişine Yönelik Tutuma Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 257-274.
 • Sarı, U. & Güven, G. B. (2013). Etkileşimli Tahta Destekli Sorgulamaya Dayalı Fizik Öğretiminin Başarı ve Motivasyona Etkisi ve Öğretmen Adaylarının Öğretime Yönelik Görüşleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 7(2), 110-143.
 • Somyürek, S., Atasoy, B., & Özdemir, S. (2009). Boards IQ: What makes a board smart. Computers & Education, 53(2), 368-374.
 • Stoica, D., Jipa, A. Miron, C. Ferener-Vari, T., & Toma, H. (2014). The Contribution of the Interactive Whiteboard in Teaching and Learning Physics, Romanian Reports in Physics, 66(2), 562–573.
 • Sulisworo, D. & Suryani, F. (2014). The Effect of Cooperative Learning, Motivation and Information Technology Literacy to Achievement, International Journal of Learning & Development, 4(2), 58-64.
 • Tatlı, C. & Kılıç, E. (2013). Etkileşimli Tahtaların Kullanımına İlişkin Alınan Hizmetiçi Eğitimin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 12(24), 137-158.
 • Tüfekçi, S. & Akdeniz, H. (2016). Etkileşimli Tahta Ve Tablet Bilgisayarla Öğretim Yapılan Biyoloji Dersi Öğrenme Ortamının Değerlendirilmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 367-378.
 • URL-1. Eğitimde FATİH projesi: Proje Hakkında. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6 (Erişim tarihi: 22.04.2014)
 • Van Veen, N. (2012). Interactive White Board in Physics Teaching; beneficial for physics achievement? Master's dissertation Universiteit van Amsterdam. Retrieved from http://www.science.uva.nl/onderwijs/thesis/centraal/files/f1045808677.pdf
 • Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher professional development: An international review of the Literature. Paris: UNESCO: International Institute for Educational Planning.
 • Vural, Ö. F. & Kırkbeş, H. (2015). Orta Öğretimdeki Öğrencilerin Akıllı Tahta Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(18), 214-230.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Salih Uzun
Ülke: Turkey


Yazar: Irmak Sunal

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Haziran 2017

APA Uzun, S , Sunal, I . (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanımına İlişkin Algıları. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 15-34 . DOI: 10.29065/usakead.309569