Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 19 - 37 2018-08-06

Okul Yöneticilerinin Gözünden Geçmişten Günümüze Denetim

Mukadder Boydak ÖZAN [1] , Zülküf NANTO [2]


Bu araştırmanın amacı, geçmişten günümüze okullarda uygulanan rehberlik ve denetim süreçlerini, okul yöneticilerinin bakış açıları ile değerlendirmektir. Tesadüfü küme örnekleme modeli kullanılarak oluşturulan çalışmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Elazığ ili merkez ilçede bulunan ilkokullarda görev yapan 33 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Veri toplamak için hazırlanan üç adet açık uçlu soru, görüşleri alınmak üzere okul yöneticilerine sorulmuştur. Elde edilen verilerin analizinde nitel araştırmaları çözümlemede kullanılan olgu bilim deseni uygulanmış ve ifadelerin benzerliğine göre gruplandırmalar yapılarak temalar oluşturulmuştur. Her bir temada dikkat çeken yönetici görüşleri doğrudan alıntılarla yansıtılmıştır. Araştırma sonunda okul yöneticilerinin görüşlerinden elde edilen sonuçlara göre,  yöneticiler çoğunlukla geçmişte uygulanan rehberlik ve denetim faaliyetleri ile alakalı olumsuz görüş bildirmişlerdir. Bu görüşler: Denetimin zamana yayılmaması, baskıcı denetim, denetimde rehberliğin olmaması şeklindedir. Günümüz de uygulanmakta olan denetim faaliyetleri ile alakalı da çoğunlukla okul müdürlerinin objektif davranmaması ve denetim konusunda uzman olmamaları şeklinde olumsuz ifadeler kullanmışlardır. Ancak geçmişte uygulanan denetim şekline yapılan olumsuz ifadeler günümüzde uygulanan denetim faaliyetlerine göre daha fazladır. Ayrıca okul yöneticileri, denetimin zamana yayılması gerektiği, rehberlik ağırlıklı denetim olması, denetimi yapacak kişilerin eğitim alması ve objektif olmaları gerektiği şeklinde önerilerde bulunmuşlardır.

Eğitim, Okul Yöneticileri, Denetim
  • KAYNAKÇAAydın, M. (1986). Çağdaş eğitim denetimi. Ankara: İM Eğitim Araştırma Yayın Danışmanlık A.Ş.Aydın, M. (1993). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: Pegem Yayınları.Aydın, İ. (2008). Öğretimde Denetim. Ankara Pegem A. Yayıncılık.Bilgen, H.N (1994). Çağdaş ve Demokratik Eğitim: Ders Geçme ve Kredi Uygulaması. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.Can, N. (2004). İlköğretim öğretmenlerinin denetimi ve sorunları. Milli Eğitim Dergisi. 161, 112-122.Cengiz, C.(1992). Milli Eğitim Bakanı Bakanlık Müfettişlerinin Yetiştirilmesi ve Teftişin Gelişmesi. İstanbul: MEB Yayınları.Çelik, V. (2002). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.Erdoğan, İ. (2002). Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 3. Baskı.Fırıncıoğlu Bilge, E. (2014). İlkokul müdürlerinin ders denetimleri ile ilgili öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.Gökalp, S. (2010). İlköğretim müfettişlerinin öğretmen teftiş¬lerindeki denetim görevlerini yerine getirme derecelerine iliş-kin ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıları¬nın incelenmesi. Yayımlanmamış yük¬sek lisans tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.İlğan, A. (2008). Klinik denetimden gelişimsel ve yansıtıcı denetime geçiş. Konya: Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. Dergisi .25.Ovalı, Ç. (2010). İlköğretim müfettişlerinin rehberlik rollerini yerine getirme düzeyine ilişkin müfettiş, yönetici ve öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniver¬sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.Özmen, F. ve Özdemir, T. Y. (2012). Anlatılan öykülere dayalı olarak, denetçilerin denetlenenlerle yüz yüze iletişimlerinde yaşadıkları sorunlar. Milli Eğitim Dergisi. 195, 43-65.Ramsden, Paul. (2003). Learning to teach in higher education. Routledge.Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421–455. [Online]: “http://ilkogretim-online.org.tr”. (Erişim Tarihi: 2017, 15 Şubat).Sapancı, A. , Aslanargun, E. ve Kılıç, A. (2014) Eğitim müfettişlerinin öğretmen denetiminde kullandıkları güç türleri. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi. 2(2), 52-68.Taymaz, H. (2005). Eğitim Sisteminde Teftiş, Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.Ünal, I. (1989). Eğitim örgütlerinde örgütsel değişme aracı ola¬rak denetim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Der¬gisi. 22 (1–2), 443–458.WEISS, D. H. (1993a). Yüksek Verim Alma Stratejileri. (Çev: Doğan Şahiner). İstanbul: Rota Yayın Tanıtım.Yazıcı, Ö. Gündüz, Y. (2010).Etkili Eğitim Denetiminde Yaşanan İletişim Engelleri ve Bu Engelleri Aşma Yolları. Kuramsal Eğitimbilim dergisi. 3.YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.Yıldız, B.(2016) Maarif Müfettişlerinin Sınıflarda Uyguladıkları Rehberlik ve Denetim Faaliyetlerinin Kaldırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 11/3, 2427-2446.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mukadder Boydak ÖZAN
Ülke: Turkey


Yazar: Zülküf NANTO (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Ağustos 2018

APA ÖZAN, M , NANTO, Z . (2018). Okul Yöneticilerinin Gözünden Geçmişten Günümüze Denetim. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 19-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakead/issue/38773/390680