Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe Öğretmenlerinin Sosyal Medya Gruplarındaki Paylaşımlarının İçerik ve Dil Kullanımı Bakımından Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 2, 89 - 112, 31.08.2020

Öz

Bu araştırma, Türkçe öğretmenlerinin sosyal medya gruplarındaki paylaşımlarının içerik ve dil kullanımı bakımından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada veriler doküman incelemesi yöntemi ile toplanmış, elde edilen bulgular, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışmada, kullanıcı sayısı ve etkileşim oranına göre belirlenmiş iki Facebook grubundaki Kasım ayının son 14 gününde yapılan paylaşımlar ele alınmıştır. Sonuç olarak; Türkçe öğretmenlerinin işbirliği konusunda yeni bir kanal oluşturdukları ve bu kanalda, genellikle; etkinlik örneklerine, çözümünde kararsız kalınan veya hatalı olduğunu düşündükleri sorulara, kitap tavsiyelerine, belge-bilgi paylaşımına ve yaşadıkları sorunlara yönelik paylaşımlarda bulundukları ve dil kullanımlarının konuşma diline daha yakın olarak gerçekleştiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Akbıyık, C., Karadüz., A & Seferoğlu, S. S. (2013). Öğrencilerin internet ortamında kullandıkları yazılı sohbet dili üzerine bir araştırma. Bilig, 64, 01-22. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423872990.pdf adresinden 12.01.2020 tarihinde erişildi. Akkoyunlu, B. & Yılmaz, M. (2005). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile İnternet Kullanım Sıklıkları ve İnternet Kullanım Amaçları. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (19), 1-14. Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 1-8. Aksu H., Çankaya, M. N. & Candan U. (2011). Her Şey Çıplak Bildiğiniz İnternetin Sonu: Web 3.0. Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. İstanbul. Al-Deen, N. S. H. & Hendricks, A. J. (2012). “Social Media Usage and Impact". USA: Lexington Books. Altunçekiç, A. & Aksu, L. (2011). Web destekli öğrenme ortamlarının internet kullanımına yönelik tutum düzeyleri üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 239-250. Aslan, Y. (2017). Türkçe Öğretmeni Adayları Tarafından Okunan Çocuk Kitapları. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(1), 76-89. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijhe/issue/31788/348399 adresinden 12.01.2020 tarihinde erişildi. Ata, R. & Yıldırım, K. (2016). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı dersi kapsamında internet ve sosyal medya kullanımları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 581-602. Atav, E., Akkoyunlu, B. & Sağlam, N. (2006). Öğretmen adaylarının internete erişim olanakları ve kullanım amaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 37-44. Aydın, M., & Çelik, T. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım ve doyumlarının incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 82-97. Bakioğlu, A., & Şentuna, T. (2001). İnternet ile eğitimde öğretmen ve okul yöneticilerinin görevleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(9), 10-18. Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274. https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/38061/399955 adresinden 12.01.2020 tarihinde erişildi. Baran, B., Keskin, E. & Genç, Ş. (2014). Öğretmen adaylarının Facebook’ta zorbalık yapma ve zorbalığa maruz kalma durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 3(1), 34-43. Baş, G. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 35-51. Bozkurt, H., Şahin, S. & Zoroğlu, S. (2016). İnternet bağımlılığı: Güncel bir gözden geçirme. Journal Of Contemporary Medicine, 6(3), 235-247. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (20. baskı). Ankara: Pegem Akademi. Cemaloğlu, N. & Koçak Bıçak, D. (2015). Sosyal ağlarda öğretmen-öğrenci arkadaşlığına yönelik öğrenci algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 51-76. Cerit, Y. (2009). Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri İle İşbirliği Yapma Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 637-657. https://dergipark.org.tr/en/pub/uefad/issue/16690/173464 adresinden 12.01.2020 tarihinde erişildi. Conley, S., Fauske, J. & Pounder, D. G. (2004). Teacher Work Group Effectiveness. Educational Administration Quarterly, 40(5), 663-703. Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. New York: Sage. Çakmak, V. (2014). İletişim Kaygısının Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Olan Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Örnek Olay İncelemesi. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya 2014. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3IwQNW5FIhFRXxOJFQDmbVUQRh0Um43xRLY-e5J_DtXj adresinden 12.01.2020 tarihinde erişildi. Çetinöz, N. (2013). Sosyal Medya. T. V. Yüzer, & M. E. Mutlu (Eds.), Yeni İletişim Teknolojileri (s. 150-175). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Çömek, A. (2009). İnternetin etkin kullanımı ile öğrenme stillerinin öğretmen adaylarının akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul 2009. https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0064276.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Dağhan, G., Kibar, P. N., Çetin, N. M., Telli, E., & Akkoyunlu, B. (2015). Öğretmen adaylarının sosyal medya destekli bilimsel iletişimi kullanmaları üzerine nitel bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 29(2), 258-274. Demirci, A. (2008). Özel Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Öğretmenlerinin Bilgisayar Ve İnternet Teknolojisinden Yararlanması. Marmara Coğrafya Dergisi, (17), 27-44. Deniz, L. & Coşkun, Y. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik yaşantıları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (20), 39-52. Doğruer, N., Meneviş, İ., & Ramadan, E. (2010). Öğretmen adaylarının internet kullanımı. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğilimler ve Sonuçları Konferansı, Türkiye, 11-13. http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/203.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Durmuş, A. & Başarmak, U. (2014). Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterlik İnançları ve Problemli İnternet Kullanım Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 49-67. Efe, H. A. (2017). Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 191-213. Egüz, Ş. & Kesten, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(3), 219-240. Erdem, A., Alkan, M. F. & Erdem, Ş. (2017). Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kavramına İlişkin Algıları. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 169-179. Eroğlu, A., Unlu, H., Eroğlu, I. & Yılmaz, B. (2011). Beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik yeterliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 132-135. Feyzioğlu, B. İ. (2016). Eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar 2016. https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/6177/10107397.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Göçer, A. (2012). Türkçe öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılmasına yönelik aday öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Karadeniz Araştırmaları, 32, 155-170. Göçer, A. (2016). Lisansüstü eğitim gören Türkçe öğretmenlerinin yazılı sınav sorusu yazabilme yeterlikleri. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 41-57. DOI:10.9775/kausbed.2016.003 Gömleksiz, M. N. & Erten, P. (2013). Öğretmen Adaylarının Genel İnternet Özyeterlik Algıları (Fırat Üniversitesi Örneği). Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 119-140. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423907508.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Gündoğmuş, H. D. & Çayır, A. (2016). Öğretmen Adaylarını Kitap Okumak İçin En Çok Ne Güdülemektedir? Turkish Studies, 3(11), 2613-2622. Doi: 10.7827/TurkishStudies.9511 Güneş, F. (2017). Türkçe Öğretiminde Etkinlik Yaklaşımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(1), 48-64. DOI: 10.16916/aded.286415. Güney, B. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımlarının medya okuryazarlık düzeyinde farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa 2018. http://acikerisim.uludag.edu.tr/jspui/bitstream/11452/1033/1/529908.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Kabaran, H., Altıntaş, S., & Kabaran, G. G. (2016). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları ile akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-11. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/254260 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Kan, M. & Tiryaki, E. (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Oluşturmadaki Sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 550-562. https://doi.org/10.17860/efd.19368 Karaduman, H., Köse, T. Ç., & Eryılmaz, Ö. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre sosyal medyada değerler. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(2), 250-271. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/296936 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Karahisar, T. (2013). Dijital nesil, dijital iletişim ve dijitalleşen (!) Türkçe. Online Academic Journal of Information Technology, 4(12), 71-83. Doi: 10.5824/1309‐1581.2013.3.006.x Karaman, M. K., & Kurtoğlu, M. (2009). Öğretmen adaylarının internet bağımlılığı hakkındaki görüşleri. Akademik Bilişim, 11(13), 641-650. http://www.academia.edu/download/50500243/karaman_kurtoglu_AB09.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Kaya, A., Balay, R. & Adıgüzel, A. (2014). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım becerileri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki düzeyi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi. 4 (1), 83, 99. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/696744 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Kaya, S., & Durmuş, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve araştırma yaparken interneti kullanma düzeyleri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Sempozyum Kitabı (ss. 778-786). Kuşadası: Türkiye. Kilis, S., Rapp, C. & Gülbahar, Y. (2014). Eğitimde sosyal medya kullanımına yönelik yükseköğretim düzeyindeki eğitmenlerin algısı: Türkiye-Almanya örneklemi. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 3(3), 20-28. Kocadere, S. A., & Aşkar, P. (2013). Sosyal medya araçlarının katkıları ve kullanım sıklıkları: öğretmenlik uygulaması örneği. İlköğretim Online, 12(4), 1120-1132. https://www.academia.edu/7130664/Sosyal_medya_ara%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1n_katk%C4%B1lar%C4%B1_ve_kullan%C4%B1m_s%C4%B1kl%C4%B1klar%C4%B1_%C3%96%C4%9Fretmenlik_uygulamas%C4%B1_%C3%B6rne%C4%9Fi adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Korucu, A. T., & Usta, E. (2017). Sosyal Medya Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi Ölçeğinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 197-2016. http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1124/979 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: the assessment of trustworthiness. The American Journal of Occupational Therapy, 45 (3), 214-222. https://doi.org/10.5014/ajot.45.3.214 Lai, L. S. & Turban, E. (2008). Groups formation and operations in the Web 2.0 environment and social networks. Group Decision and Negotiation, 17(5), 387-402. Maden, S. & Maden, A. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının elektronik sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlıkları. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 377-396. Menteşe, M. (2013). Sosyal medya ortam ve araçlarının eğitimde kullanımına ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2013. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1783/f5b87b54-cfcf-4449-9e1a-510a81aaf1d7.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Mert Lüle, E. (2014). Türkçenin eğitimi ve öğretiminde dört temel dil becerisinin geliştirilmesi sürecinde kullanılabilecek etkinlik örnekleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(1), 23-48. Mertens, D. M. (2014). Research And Evaluation in Education And Psychology: Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative, And Mixed Methods (4. baskı). New York: Sage. Mısırlı, Ö. (2016). Öğretmen adaylarının sosyal medyadaki etik davranışlara ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Eskişehir ili örneği. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2016. http://libra.anadolu.edu.tr/tezler/2016/19144.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Mumcu, H. Y., & Usta, N. D. (2014). Öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 3(3), 44-55. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/231326 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Özdemir, N. H. & Erdem, İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 101-125. Özdemir, S. M., & Usta, E. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenliği öğrencilerinin internet kullanım amaçlarının incelenmesine ilişkin bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 91-110. Özonur Çöloğlu, D. & Özalpman, D. (2009). Türkiye’de medya okuryazarlığı projesi üzerine bir değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi, (15). 195-212. Öztürk, E. & Özmen-Kaymak, S. (2011). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım davranışlarının, kişilik tipi, utangaçlık ve demografik değişkenlere göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1785-1808. Öztürk, M. F. & Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(1), 101-120. Reisoğlu, İ., Gedik, N. & Göktaş, Y. (2013). Öğretmen adaylarının özsaygı ve duygusal zekâ düzeylerinin problemli internet kullanımıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170). http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1606/552 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Rizvi, M. & Elliot, B. (2005). Öğretmenlerin Karaçi, Pakistin'deki devlet ilköğretim okullarındaki profesyonellikleri hakkındaki algıları (Teachers’ perceptions of their professionalism in government primary schools in Karachi, Pakistin). Asia Pacific Journal of Teacher Education, 33(1), 35-52. https://doi.org/10.1080/1359866052000341115 Sabancı, B. (2005). İlköğretimde çalışan branş öğretmenlerinin internet kullanma durumları. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2005. http://libra.anadolu.edu.tr/tezler/2005/337413.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Saracaloğlu, A. S., Aslantürk, E. & Çengel, M. (2006). Aydın ili ilköğretim okulu öğretmenlerinin mesleki ve bireysel yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı (14-16 Nisan 2006). Cilt 1(2006). 104-118. Sarsar, F., Başbay, M. & Başbay, A. (2015). Öğrenme-öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 418-431. DOI: 10.17860/efd.98783 Sayımer, İ. (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta Yayınları. Sırakaya, M., & Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-1), 356-368. Sur, E. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğretmen ve öğrencilerinin medya okuryazarlığına ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Niğde 2002. http://acikerisim.ohu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11480/7323/%C4%B0lk%C3%B6%C4%9Fretim%20ikinci%20kademe%20%C3%B6%C4%9Fretmen%20ve%20%C3%B6%C4%9Frencilerinin%20medya%20okuryazarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 12.01.2020 tarihinde erişildi. Sürmeli, A. (2005). Mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenlerin internet kullanım profili. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul 2005. https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0052356.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Şahin, İ. (2009). Eğitsel internet kullanım özyeterliği inançları ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 461-471. Şen, B. G., & Sevim, Y. (2006). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin internet kullanımlarının meslekî gelişimlerine etkisi (Elazığ İli Örneği). Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 5(1), 79-84. http://web.firat.edu.tr/daum/docs/51/15%20orta%C3%B6%C4%9Frenim--Y.Sevim%20-(3773)--%C3%B6dendi-6%20syf---79-84.doc adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. TDK. (2015). Yazım Kılavuzu (27. baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Temizkan, M. (2008). Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarının yazılı anlatım çalışmalarını düzeltme ve değerlendirme durumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 49-61. Tonbuloğlu, İ., & İşman, A. (2014). Öğretmenlerin sosyal ağları kullanım profillerinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 320-338. Topal, M., & Akgün, Ö. E. (2015). Eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının eğitim amaçlı internet kullanımı öz-yeterlik algılarının incelenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 343-364. Tosun, N., Geçer, A., & Kaşıkcı, D. N. (2016). Öğretmen adaylarının internet etiği algıları ve kontrol odağı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(4), 82-103. Tschannen-Moran, M. (2001). Collaboration and the need for trust. Journal of Educational Administration, 39, 308-331. Usta, E., Bozdoğan, A. E., & Yıldırım, K. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 209-222. http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt8Sayi1/JKEF_8_1_2007_209_222.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Ünal, F., Özmen, C., & Er, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin internet kullanma durumları. Electronic Turkish Studies, 8(6), 741-752. https://www.academia.edu/download/50520983/Sosyal_Bilgiler_Ogretmenlerinin_Internet_Kullanma_Durumlari.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Yanık, C. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar okuryazarlık algıları ile internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 371-382. Yaylak, E. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyayı kullanım düzeyleri ve görüşleri. Doktora Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli 2017. http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/2144/Erhan%20Yaylak.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Yaylak, E., & İnan, S. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-32. Yenilmez, K., Turgut, M., Anapa, P. & Ersoy, M. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inançları. Education Sciences, 7(1), 371-379. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/185499 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, S., & Bahar, H. H. (2008). Eğitim fakültesi öğrencileri ile meslek yüksek okulu öğrencilerinin internete karşı tutumları (Erzincan Üniversitesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 653-663. Yıldız, D. (2015). Türkiye Kore Finlandiya ana dili dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40 (179), 89-110. Yılmaz, R., & Afacan, E. (2017). Öğretmenlerin eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının yaşam boyu öğrenme bağlamında incelenmesi. ICITS 2017 Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-25-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi: Malatya. http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/1103/tam%20metin.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Yılmazsoy, B. & Kahraman, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medyayı eğitsel amaçlı kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Facebook örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 9-20.
Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 2, 89 - 112, 31.08.2020

Öz

Kaynakça

  • Akbıyık, C., Karadüz., A & Seferoğlu, S. S. (2013). Öğrencilerin internet ortamında kullandıkları yazılı sohbet dili üzerine bir araştırma. Bilig, 64, 01-22. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423872990.pdf adresinden 12.01.2020 tarihinde erişildi. Akkoyunlu, B. & Yılmaz, M. (2005). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri ile İnternet Kullanım Sıklıkları ve İnternet Kullanım Amaçları. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (19), 1-14. Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 1-8. Aksu H., Çankaya, M. N. & Candan U. (2011). Her Şey Çıplak Bildiğiniz İnternetin Sonu: Web 3.0. Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. İstanbul. Al-Deen, N. S. H. & Hendricks, A. J. (2012). “Social Media Usage and Impact". USA: Lexington Books. Altunçekiç, A. & Aksu, L. (2011). Web destekli öğrenme ortamlarının internet kullanımına yönelik tutum düzeyleri üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 239-250. Aslan, Y. (2017). Türkçe Öğretmeni Adayları Tarafından Okunan Çocuk Kitapları. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(1), 76-89. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijhe/issue/31788/348399 adresinden 12.01.2020 tarihinde erişildi. Ata, R. & Yıldırım, K. (2016). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı dersi kapsamında internet ve sosyal medya kullanımları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 581-602. Atav, E., Akkoyunlu, B. & Sağlam, N. (2006). Öğretmen adaylarının internete erişim olanakları ve kullanım amaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 37-44. Aydın, M., & Çelik, T. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım ve doyumlarının incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 82-97. Bakioğlu, A., & Şentuna, T. (2001). İnternet ile eğitimde öğretmen ve okul yöneticilerinin görevleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(9), 10-18. Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274. https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/38061/399955 adresinden 12.01.2020 tarihinde erişildi. Baran, B., Keskin, E. & Genç, Ş. (2014). Öğretmen adaylarının Facebook’ta zorbalık yapma ve zorbalığa maruz kalma durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 3(1), 34-43. Baş, G. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin eğitsel internet kullanımı öz-yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 35-51. Bozkurt, H., Şahin, S. & Zoroğlu, S. (2016). İnternet bağımlılığı: Güncel bir gözden geçirme. Journal Of Contemporary Medicine, 6(3), 235-247. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (20. baskı). Ankara: Pegem Akademi. Cemaloğlu, N. & Koçak Bıçak, D. (2015). Sosyal ağlarda öğretmen-öğrenci arkadaşlığına yönelik öğrenci algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(2), 51-76. Cerit, Y. (2009). Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri İle İşbirliği Yapma Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 637-657. https://dergipark.org.tr/en/pub/uefad/issue/16690/173464 adresinden 12.01.2020 tarihinde erişildi. Conley, S., Fauske, J. & Pounder, D. G. (2004). Teacher Work Group Effectiveness. Educational Administration Quarterly, 40(5), 663-703. Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. New York: Sage. Çakmak, V. (2014). İletişim Kaygısının Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Olan Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Örnek Olay İncelemesi. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya 2014. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=48XPj7KKQhKUgntkUiKO3IwQNW5FIhFRXxOJFQDmbVUQRh0Um43xRLY-e5J_DtXj adresinden 12.01.2020 tarihinde erişildi. Çetinöz, N. (2013). Sosyal Medya. T. V. Yüzer, & M. E. Mutlu (Eds.), Yeni İletişim Teknolojileri (s. 150-175). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Çömek, A. (2009). İnternetin etkin kullanımı ile öğrenme stillerinin öğretmen adaylarının akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul 2009. https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0064276.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Dağhan, G., Kibar, P. N., Çetin, N. M., Telli, E., & Akkoyunlu, B. (2015). Öğretmen adaylarının sosyal medya destekli bilimsel iletişimi kullanmaları üzerine nitel bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 29(2), 258-274. Demirci, A. (2008). Özel Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Öğretmenlerinin Bilgisayar Ve İnternet Teknolojisinden Yararlanması. Marmara Coğrafya Dergisi, (17), 27-44. Deniz, L. & Coşkun, Y. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik yaşantıları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (20), 39-52. Doğruer, N., Meneviş, İ., & Ramadan, E. (2010). Öğretmen adaylarının internet kullanımı. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğilimler ve Sonuçları Konferansı, Türkiye, 11-13. http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/203.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Durmuş, A. & Başarmak, U. (2014). Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterlik İnançları ve Problemli İnternet Kullanım Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 49-67. Efe, H. A. (2017). Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 191-213. Egüz, Ş. & Kesten, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(3), 219-240. Erdem, A., Alkan, M. F. & Erdem, Ş. (2017). Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kavramına İlişkin Algıları. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 169-179. Eroğlu, A., Unlu, H., Eroğlu, I. & Yılmaz, B. (2011). Beden eğitimi öğretmeni ve beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik yeterliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 132-135. Feyzioğlu, B. İ. (2016). Eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar 2016. https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/6177/10107397.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Göçer, A. (2012). Türkçe öğretiminde çalışma yapraklarının kullanılmasına yönelik aday öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Karadeniz Araştırmaları, 32, 155-170. Göçer, A. (2016). Lisansüstü eğitim gören Türkçe öğretmenlerinin yazılı sınav sorusu yazabilme yeterlikleri. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 41-57. DOI:10.9775/kausbed.2016.003 Gömleksiz, M. N. & Erten, P. (2013). Öğretmen Adaylarının Genel İnternet Özyeterlik Algıları (Fırat Üniversitesi Örneği). Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 119-140. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423907508.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Gündoğmuş, H. D. & Çayır, A. (2016). Öğretmen Adaylarını Kitap Okumak İçin En Çok Ne Güdülemektedir? Turkish Studies, 3(11), 2613-2622. Doi: 10.7827/TurkishStudies.9511 Güneş, F. (2017). Türkçe Öğretiminde Etkinlik Yaklaşımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(1), 48-64. DOI: 10.16916/aded.286415. Güney, B. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımlarının medya okuryazarlık düzeyinde farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa 2018. http://acikerisim.uludag.edu.tr/jspui/bitstream/11452/1033/1/529908.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Kabaran, H., Altıntaş, S., & Kabaran, G. G. (2016). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları ile akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-11. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/254260 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Kan, M. & Tiryaki, E. (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Oluşturmadaki Sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 550-562. https://doi.org/10.17860/efd.19368 Karaduman, H., Köse, T. Ç., & Eryılmaz, Ö. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre sosyal medyada değerler. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(2), 250-271. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/296936 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Karahisar, T. (2013). Dijital nesil, dijital iletişim ve dijitalleşen (!) Türkçe. Online Academic Journal of Information Technology, 4(12), 71-83. Doi: 10.5824/1309‐1581.2013.3.006.x Karaman, M. K., & Kurtoğlu, M. (2009). Öğretmen adaylarının internet bağımlılığı hakkındaki görüşleri. Akademik Bilişim, 11(13), 641-650. http://www.academia.edu/download/50500243/karaman_kurtoglu_AB09.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Kaya, A., Balay, R. & Adıgüzel, A. (2014). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım becerileri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki düzeyi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi. 4 (1), 83, 99. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/696744 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Kaya, S., & Durmuş, A. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve araştırma yaparken interneti kullanma düzeyleri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Sempozyum Kitabı (ss. 778-786). Kuşadası: Türkiye. Kilis, S., Rapp, C. & Gülbahar, Y. (2014). Eğitimde sosyal medya kullanımına yönelik yükseköğretim düzeyindeki eğitmenlerin algısı: Türkiye-Almanya örneklemi. Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, 3(3), 20-28. Kocadere, S. A., & Aşkar, P. (2013). Sosyal medya araçlarının katkıları ve kullanım sıklıkları: öğretmenlik uygulaması örneği. İlköğretim Online, 12(4), 1120-1132. https://www.academia.edu/7130664/Sosyal_medya_ara%C3%A7lar%C4%B1n%C4%B1n_katk%C4%B1lar%C4%B1_ve_kullan%C4%B1m_s%C4%B1kl%C4%B1klar%C4%B1_%C3%96%C4%9Fretmenlik_uygulamas%C4%B1_%C3%B6rne%C4%9Fi adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Korucu, A. T., & Usta, E. (2017). Sosyal Medya Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi Ölçeğinin Geliştirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 197-2016. http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1124/979 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: the assessment of trustworthiness. The American Journal of Occupational Therapy, 45 (3), 214-222. https://doi.org/10.5014/ajot.45.3.214 Lai, L. S. & Turban, E. (2008). Groups formation and operations in the Web 2.0 environment and social networks. Group Decision and Negotiation, 17(5), 387-402. Maden, S. & Maden, A. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının elektronik sözlük ve yazım kılavuzu kullanma alışkanlıkları. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 377-396. Menteşe, M. (2013). Sosyal medya ortam ve araçlarının eğitimde kullanımına ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara 2013. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1783/f5b87b54-cfcf-4449-9e1a-510a81aaf1d7.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Mert Lüle, E. (2014). Türkçenin eğitimi ve öğretiminde dört temel dil becerisinin geliştirilmesi sürecinde kullanılabilecek etkinlik örnekleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(1), 23-48. Mertens, D. M. (2014). Research And Evaluation in Education And Psychology: Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative, And Mixed Methods (4. baskı). New York: Sage. Mısırlı, Ö. (2016). Öğretmen adaylarının sosyal medyadaki etik davranışlara ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Eskişehir ili örneği. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2016. http://libra.anadolu.edu.tr/tezler/2016/19144.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Mumcu, H. Y., & Usta, N. D. (2014). Öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 3(3), 44-55. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/231326 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Özdemir, N. H. & Erdem, İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 101-125. Özdemir, S. M., & Usta, E. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenliği öğrencilerinin internet kullanım amaçlarının incelenmesine ilişkin bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 91-110. Özonur Çöloğlu, D. & Özalpman, D. (2009). Türkiye’de medya okuryazarlığı projesi üzerine bir değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi, (15). 195-212. Öztürk, E. & Özmen-Kaymak, S. (2011). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım davranışlarının, kişilik tipi, utangaçlık ve demografik değişkenlere göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1785-1808. Öztürk, M. F. & Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(1), 101-120. Reisoğlu, İ., Gedik, N. & Göktaş, Y. (2013). Öğretmen adaylarının özsaygı ve duygusal zekâ düzeylerinin problemli internet kullanımıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170). http://eb.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1606/552 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Rizvi, M. & Elliot, B. (2005). Öğretmenlerin Karaçi, Pakistin'deki devlet ilköğretim okullarındaki profesyonellikleri hakkındaki algıları (Teachers’ perceptions of their professionalism in government primary schools in Karachi, Pakistin). Asia Pacific Journal of Teacher Education, 33(1), 35-52. https://doi.org/10.1080/1359866052000341115 Sabancı, B. (2005). İlköğretimde çalışan branş öğretmenlerinin internet kullanma durumları. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2005. http://libra.anadolu.edu.tr/tezler/2005/337413.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Saracaloğlu, A. S., Aslantürk, E. & Çengel, M. (2006). Aydın ili ilköğretim okulu öğretmenlerinin mesleki ve bireysel yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı (14-16 Nisan 2006). Cilt 1(2006). 104-118. Sarsar, F., Başbay, M. & Başbay, A. (2015). Öğrenme-öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 418-431. DOI: 10.17860/efd.98783 Sayımer, İ. (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta Yayınları. Sırakaya, M., & Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-1), 356-368. Sur, E. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğretmen ve öğrencilerinin medya okuryazarlığına ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Niğde 2002. http://acikerisim.ohu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11480/7323/%C4%B0lk%C3%B6%C4%9Fretim%20ikinci%20kademe%20%C3%B6%C4%9Fretmen%20ve%20%C3%B6%C4%9Frencilerinin%20medya%20okuryazarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleri.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 12.01.2020 tarihinde erişildi. Sürmeli, A. (2005). Mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenlerin internet kullanım profili. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul 2005. https://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0052356.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Şahin, İ. (2009). Eğitsel internet kullanım özyeterliği inançları ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 461-471. Şen, B. G., & Sevim, Y. (2006). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin internet kullanımlarının meslekî gelişimlerine etkisi (Elazığ İli Örneği). Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 5(1), 79-84. http://web.firat.edu.tr/daum/docs/51/15%20orta%C3%B6%C4%9Frenim--Y.Sevim%20-(3773)--%C3%B6dendi-6%20syf---79-84.doc adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. TDK. (2015). Yazım Kılavuzu (27. baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Temizkan, M. (2008). Türkçe ve sınıf öğretmeni adaylarının yazılı anlatım çalışmalarını düzeltme ve değerlendirme durumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 49-61. Tonbuloğlu, İ., & İşman, A. (2014). Öğretmenlerin sosyal ağları kullanım profillerinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 320-338. Topal, M., & Akgün, Ö. E. (2015). Eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının eğitim amaçlı internet kullanımı öz-yeterlik algılarının incelenmesi: Sakarya Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 343-364. Tosun, N., Geçer, A., & Kaşıkcı, D. N. (2016). Öğretmen adaylarının internet etiği algıları ve kontrol odağı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(4), 82-103. Tschannen-Moran, M. (2001). Collaboration and the need for trust. Journal of Educational Administration, 39, 308-331. Usta, E., Bozdoğan, A. E., & Yıldırım, K. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 209-222. http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt8Sayi1/JKEF_8_1_2007_209_222.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Ünal, F., Özmen, C., & Er, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin internet kullanma durumları. Electronic Turkish Studies, 8(6), 741-752. https://www.academia.edu/download/50520983/Sosyal_Bilgiler_Ogretmenlerinin_Internet_Kullanma_Durumlari.pdf adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Yanık, C. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar okuryazarlık algıları ile internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(39), 371-382. Yaylak, E. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyayı kullanım düzeyleri ve görüşleri. Doktora Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli 2017. http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/2144/Erhan%20Yaylak.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Yaylak, E., & İnan, S. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyanın kullanılmasına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 1-32. Yenilmez, K., Turgut, M., Anapa, P. & Ersoy, M. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik öz-yeterlik inançları. Education Sciences, 7(1), 371-379. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/185499 adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, S., & Bahar, H. H. (2008). Eğitim fakültesi öğrencileri ile meslek yüksek okulu öğrencilerinin internete karşı tutumları (Erzincan Üniversitesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 653-663. Yıldız, D. (2015). Türkiye Kore Finlandiya ana dili dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40 (179), 89-110. Yılmaz, R., & Afacan, E. (2017). Öğretmenlerin eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançlarının yaşam boyu öğrenme bağlamında incelenmesi. ICITS 2017 Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-25-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi: Malatya. http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/1103/tam%20metin.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 19.03.2020 tarihinde erişildi. Yılmazsoy, B. & Kahraman, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medyayı eğitsel amaçlı kullanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Facebook örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 9-20.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derya Yıldız 0000-0002-5419-8986

Esra Oduncu Bu kişi benim 0000-0002-2474-4413

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Gönderilme Tarihi 9 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yıldız, D., & Oduncu, E. (2020). Türkçe Öğretmenlerinin Sosyal Medya Gruplarındaki Paylaşımlarının İçerik ve Dil Kullanımı Bakımından Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 89-112.

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.