Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Covı̇d-19 Belı̇rsı̇zlı̇ğı̇nde Eğı̇tı̇m: İlkokulda Zorunlu Uzaktan Eğı̇tı̇me İlı̇şkı̇n Öğretmen Görüşlerı̇

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 2, 24 - 43, 31.08.2020
https://doi.org/10.29065/usakead.736643

Öz

Bu araştırmanın amacı Covid 19 salgını sonucu gerçekleşen zorunlu uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel olgubilim çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Ankara ili Yenimahalle ilçesi ilkokul kademesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi uzaktan eğitim yürütmekte olan sınıf öğretmenlerinden toplanmıştır. Görüşme tekniği ile toplanan nitel veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda öğretmenler, akademik, sosyal, rahatlık, zaman, teknoloji, psikolojik, motivasyon, empati, sorumluluk, inovasyon ve veliler temalarında uzaktan eğitime ilişkin olumlu görüşler belirtmişlerdir. Öte yandan öğretmen görüşleri, erişim, motivasyon, teknoloji bağımlılığı, hazırbulunuşluk, bakış açısı, sınıf yönetimi, hareketsizlik, veliler ve rahatlık kodlarında olumsuzdur.

Teşekkür

Katkılarından dolayı Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR'e teşekkürlerimi sunarım.

Kaynakça

 • Allen, I. E., & Seaman, J. (2005). Growing by degrees: Online education in the United States, 2005. Sloan Consortium (NJ1).
 • Ataman, B. (2009). Yeni medyada kullanıcının gücü. Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma, 29, 188-197.
 • Baek, J. H., Jones, E., Bulger, S., & Taliaferro, A. (2018). Physical education teacher perceptions of technology-related learning experiences: A qualitative investigation. Journal of Teaching in Physical Education, 37(2), 175-185.
 • Benson, R., & Samarawickrema, G. (2009). Addressing the context of e‐learning: using transactional distance theory to inform design. Distance Education, 30(1), 5-21.
 • Berg, B. L., & Lune, H. (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Eğitim Yayınevi.
 • Brashers, D. E. (2001). Communication and uncertainty management. Journal of communication, 51(3), 477-497.
 • Cornell, R., & Martin, B. L. (1997). The role of motivation in web-based instruction. Web-based instruction, 3, 93.
 • Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.
 • Çalik, C. (2007). Okul çevre ilişkisinin okul geliştirmedeki rolü: kavramsal bir çözümleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 123-140.
 • Çayak, S., & Ergi, D. Y. (2015). Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, (11), 59-77.
 • Çoruk, H., & Çakır, R. (2017). Çoklu ortam kullanımının ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına ve kaygılarına etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(1), 1-27.
 • DeLawyer, D. D., & Foster, S. L. (1986). The effects of peer relationship on the functions of interpersonal behaviors of children. Journal of Clinical Child Psychology, 15(2), 127-133.
 • Demirel, Ö. (Ed.). (2010). Eğitimde yeni yönelimler. Pegem Akademi.
 • Erbil, D. G., & Kocabaş, A. (2019). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımı, tersine çevrilmiş sınıf ve işbirlikli öğrenme hakkındaki görüşleri. İlköğretim Online, 18(1), 31-51.
 • Harasim, L. (2000). Shift happens: Online education as a new paradigm in learning. The Internet and higher education, 3(1-2), 41-61.
 • Hazar, M. (2011). Sosyal medya bagımlılıgı-bir alan çalışması. Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Arastirma Dergisi, 2011(32).
 • İnan, S. (2010). Duvarsız Sınıflara Doğru mu? Çevrimiçi, Eklemli Eğitim Üzerine. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Sayı: 28; 227.
 • Karaman, K., & Akgül, İ. (2015). İlkokul Öğrencileri İçin Web Tabanlı Değerler Eğitimi Uygulaması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 87-100.
 • Kaya, Z. (2002).Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Khan, B. H. (Ed.). (1997). Web-based instruction. Educational Technology: New Jersey
 • Kumalar, M., & Pürtaş, M. (2012). İlköğretim İçin Bir Online Sınav Sistemi Önerisi. XIV: Akademik Bilişim Konferansı Bildiri Kitabı, 129-132.
 • Küçükkömürler, S. (2017). Belirsizliğin Psikolojik Etkileri. Nesne-Psikoloji Dergisi, 5(10), 329-344.
 • Lee, J., Yoon, S. Y., & Lee, C. H. (2013). Exploring Online Learning at Primary Schools: Students' Perspectives on Cyber Home Learning System through Video Conferencing (CHLS-VC). Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 12(1), 68-76.
 • Mazlum, A. A. (2019). Belirsizlik yönetimi ve proaktif davranışlar ile ilişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • MEB, Milli Eğitim Bakanlığı. (2020a). Haber arşivi. http://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-23-martta-baslayacak-uzaktan-egitime-iliskin-detaylari-anlatti/haber/20554/tr Erişim: 05.05.2020
 • MEB, Milli Eğitim Bakanlığı. (2020b). Haber arşivi. http://www.meb.gov.tr/ebada-canli-sinifla-egitim-basliyor/haber/20602/tr Erişim: 05.05.2020
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning.
 • Mora, N. (2005). Kitle iletişim araçlarında yeniden üretilen cinsiyetçilik ve toplumda yansıması. Journal of Human Sciences, 2(1).
 • Moreno-Ger, P., Burgos, D., Martínez-Ortiz, I., Sierra, J. L., & Fernández-Manjón, B. (2008). Educational game design for online education. Computers in Human Behavior, 24(6), 2530-2540.
 • Muirhead, W. D. (2000). Online education in schools. International Journal of Educational Management, 14(7), 315-324.
 • Murray, C. (2009). Parent and teacher relationships as predictors of school engagement and functioning among low-income urban youth. The Journal of Early Adolescence, 29(3), 376-404.
 • Noble, H., Smith, J. (2015) Issues of validity and reliability in qualitative research. Evidence Based Nursing, 18, (2): 34-35.
 • Odabaşi, F., Çoklar, A. N., Kiyici, M., & AKDOĞAN, E. P. (2002). İlköğretim birinci kademede web üzerinden ders işlenebilirliği. Turkish Online Journal of Educational Technology , 4(4), 182-195.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsali Üzerine Bir Çalişma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Paydar, S., & Doğan, A. (2019). Öğretmen Adaylarının Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarına Yönelik Görüşleri. Eğitim ve Teknoloji, 1(2), 154-162.
 • Picciano, A. G. (2017). Theories and Frameworks for Online Education: Seeking an Integrated Model. Online Learning, 21(3), 166-190.
 • Polat, H. (2016). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında sınıf yönetiminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Polat, H., & Özan, M. B. (2018). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen sınıf yönetimi stratejilerinin öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Electronic Turkish Studies, 13(11). 1094-1112.
 • Rose, R. M., & Blomeyer, R. L. (2007). Access and equity in online classes and virtual schools. North American Council for Online Learning.
 • Simonson, M., Zvacek, S. M., & Smaldino, S. (2019). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education 7th Edition. IAP.
 • Timisi, N. (2003). Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi. Dost Kitabevi.
 • Usta, N. D., Durukan, Ü. G., & Hacıoğlu, Y. (2016). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni adaylarının “teknoloji” algıları. Journal of Computer and Education Research, 4(7), 24-46.
 • Uysal, Ö., & Kuzu, A. (2011). Çevrimiçi eğitimde kalite standartları: Amerika örnekleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1). 49-75.
 • Volery, T., & Lord, D. (2000). Critical success factors in online education. International journal of educational management. 14(5), 216-223.
 • Walker, W. E., Harremoës, P., Rotmans, J., Van Der Sluijs, J. P., Van Asselt, M. B., Janssen, P., & Krayer von Krauss, M. P. (2003). Defining uncertainty: a conceptual basis for uncertainty management in model-based decision support. Integrated assessment, 4(1), 5-17.
 • Watson, J. (2008). Blended Learning: The Convergence of Online and Face-to-Face Education. Promising Practices in Online Learning. North American Council for Online Learning.
 • Yang, Y., & Cornelious, L. F. (2005). Preparing instructors for quality online instruction. Online Journal of Distance Learning Administration, 8(1), 1-16.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.baskı). Seçkin Yayıncılık.
Toplam 48 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Fidan 0000-0002-2900-7631

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Gönderilme Tarihi 13 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Fidan, M. (2020). Covı̇d-19 Belı̇rsı̇zlı̇ğı̇nde Eğı̇tı̇m: İlkokulda Zorunlu Uzaktan Eğı̇tı̇me İlı̇şkı̇n Öğretmen Görüşlerı̇. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-43. https://doi.org/10.29065/usakead.736643

Cited By
HAPPY CLASS
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi
https://doi.org/10.57135/jier.1346663

Distance Management of Schools
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.21666/muefd.982848


Mutlu çevrimiçi okul
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Mustafa FİDAN
https://doi.org/10.51948/auad.863191

The Views of Social Studies Teachers on Distance Education
Review of International Geographical Education Online
Zafer ÇAKMAK
https://doi.org/10.33403/rigeo.870846
Happy Home: Happiness at Home as a Lifelong Education Environment
International Journal on Lifelong Education and Leadership
Mustafa FİDAN
https://doi.org/10.25233/ijlel.902706

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.