Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sırasında İlköğretim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik İmge ve Algıları: Bir Metafor Analizi

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 2, 1 - 23, 31.08.2020
https://doi.org/10.29065/usakead.777652

Öz

Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle beraber tüm eğitim kurumları kapatılmış, eğitimin devamlılığını sağlamak üzere (acil) uzaktan eğitim uygulamaları devreye sokulmuştur. Bu süreçten yükseköğretim kadar ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler de etkilenmiştir. Bu bağlamda bu çalışma ilköğretim öğrencilerinin pandemi süresince edindikleri deneyimleri nitel olgubilim (fenomenoloji) çalışması kapsamında metafor analiziyle incelemiştir. Çalışmada olumlu metafor grubunda kolaylaştırıcı, yaşam boyu öğrenme, öğretimsel bulunuşluk, yapılandırılmış öğrenme, topluluk hissi, özerklik, zaman ve mekan bağımsızlık, içsel motivasyon ve erişebilirlik temaları ortaya çıkmıştır. Olumsuz metaforlar grubunda ise yalnızlık duygusu, yapaylık, sosyalleşme, dışsal motivasyon, izolasyon, iletişimsizlik, psikolojik uzaklık, kalite, eşitsizlik, anındalık ve duyuşsal yakınlık temaları ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucuna göre uzaktan eğitimde kuram ve uygulamanın dengeli bir şekilde uygulanmasının ve buna göre öğretim tasarımı yapılmasının anlamlı öğrenme deneyimleri sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akbulut, Y. (2015). Predictors of inconsistent responding in web surveys. Internet Research, 25(1), 131-147. https://doi.org/10.1108/IntR-01-2014-0017
 • Anderson, T. (2003). Modes of interaction in distance education: Recent developments and research questions. In M. Moore (Ed.), Handbook of Distance Education (p. 129-144). Mahwah, NJ.: Erlbaum.
 • Argyle, M., & Dean, J. (1965). Eye contact and distance affiliation. Sociometry, 28, 289–304. https://doi.org/10.2307/2786027
 • Arnesen, K. T., Hveem, J., Short, C. R., West, R. E., & Barbour, M. K. (2019). K-12 online learning journal articles: Trends from two decades of scholarship. Distance Education, 40(1), 32-53. https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1553566
 • Arnett, R. C. (1999). Metaphorical guidance: administration as building and renovation. Journal of Educational Administration, 37(1), 80-89. https://doi.org/10.1108/09578239910253953
 • Bağrıacık Yılmaz, A. (2019). Distance and Face-to-Face Students' Perceptions towards Distance Education: A Comparative Metaphorical Study. Turkish Online Journal of Distance Education, 20(1), 191-207. https://doi.org/10.17718/tojde.522705
 • Barbour, M. (2010). Researching K-12 online learning: What do we know and what should we examine?. https://digitalcommons.sacredheart.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=ced_fac
 • Barbour, M. K. (2013). The landscape of K-12 online learning: Examining what is known. In M. G. Moore (Ed.), Handbook of distance education (3rd ed., pp. 574–593). New York, NY: Routledge.
 • Barbour, M. K., & Kennedy, K. (2014). K-12 online learning: A worldwide perspective. Education Faculty Publications. https://digitalcommons.sacredheart.edu/ced_fac/188
 • Bashir, M., Afzal, M. T., & Azeem, M. (2008). Reliability and validity of qualitative and operational research paradigm. Pakistan Journal Of Statistics And Operation Research, 35-45. https://doi.org/10.18187/pjsor.v4i1.59
 • Berelson, B. (1952). Content analysis in communication research. Glencoe, Ill: Free Press.
 • Berge, Z. L. (1995). The role of the online instructor/facilitator. Educational technology, 35(1), 22-30.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye'de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 3(2), 85-124. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/403827
 • Bozkurt, A. (2019b). From distance education to open and distance learning: A holistic evaluation of history, definitions, and theories. In S. Sisman-Ugur, & G. Kurubacak (Eds.), Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism (pp. 252-273). Hershey, PA: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-8431-5.ch016
 • Bozkurt, A. (2019a). Intellectual roots of distance education: a progressive knowledge domain analysis. Distance Education, 40(4), 497-514. https://doi.org/10.1080/01587919.2019.1681894
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(3), 112-142. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1215818
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-–126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572
 • Cameron, L., & Deignan, A. (2006). The emergence of metaphor in discourse. Applied Linguistics, 27(4), 671-690.
 • Cameron, L., Maslen, R., Todd, Z., Maule, J., Stratton, P., & Stanley, N. (2009). The discourse dynamics approach to metaphor and metaphor-led discourse analysis. Metaphor and Symbol, 24(2), 63-89. https://doi.org/10.1080/10926480902830821
 • Cavanaugh, C. S., Barbour, M. K., & Clark, T. (2009). Research and Practice in K-12 Online Learning: A Review of Open Access Literature. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 10(1). https://doi.org/10.19173/irrodl.v10i1.607
 • Cavanaugh, C., Gillan, K. J., Kromrey, J., Hess, M., & Blomeyer, R. (2004). The effects of distance education on K-12 student outcomes: A meta-analysis. Learning Point Associates/North Central Regional Educational Laboratory (NCREL). https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED489533.pdf
 • Corry, M., & Stella, J. (2012). Developing a framework for research in online K-12 distance education. Quarterly Review of Distance Education, 13(3), 133–151.
 • Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage.
 • Çivril, H., Aruğaslan, E., & Özkara, B. Ö. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algilari: bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 39-59. https://doi.org/10.17943/etku.310168
 • d’Orville, H. (2020). COVID-19 causes unprecedented educational disruption: Is there a road towards a new normal?. Prospects, 1-5. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09475-0
 • Fábián, G. (2013). The application of improved metaphor analysis in education research. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 1025-1029. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.09.323
 • Fidan, M. (2017). Metaphors of Blended Learning'Students Regarding the Concept of Distance Education. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 276 - 291. http://www.iojes.net/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=IOJES_2311.pdf&key=40763
 • Garrison, D. R. (2003). Self-directed learning and distance education. In M. G. Moore & W. Anderson (Eds.), Handbook of Distance Education (pp. 161-168). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2, 87–105. https://doi.org/10.1016/S1096-7516
 • Gemin, B., & Pape, L. (2017). Keeping Pace with K-12 Online Learning, 2016. Evergreen Education Group. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED576762.pdf
 • Goldstein, L. B. (2005). Becoming a teacher as a hero’s journey: Using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32(1), 7-24.
 • Güneş, A., & Fırat, M. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 115-129. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/34059/377003
 • Hargittai, E. (2003). The digital divide and what to do about it. In Derek C. Jones (Ed)., The New Economy Handbook. San Diego, CA: Academic Press.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
 • Horzum, M. B. (2013). Uzaktan eğitimde transaksiyonel uzakliğin öğrencilerin özyeterlilik algilarina etkisi. Journal of Educational Sciences & Practices, 12(24). http://ebuline.com/pdfs/24Sayi/EBU24_5.pdf
 • Jamtsho, S., & Bullen, M. (2007). Distance education in Bhutan: Improving access and quality through ICT use. Distance Education, 28(2), 149-161. https://doi.org/10.1080/01587910701439217
 • Johnson-Laird, P. N. (1983). Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Journell, W., McFadyen, B., Miller, M. S., & Kujawski Brown, K. (2014). K-12 Online Education: Issues and Future Research Directions. In Yuzer, T., & Kurubacak, G. (Ed.), Handbook of Research on Emerging Priorities and Trends in Distance Education: Communication, Pedagogy, and Technology (pp. 385-400). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-4666-5162-3.ch026
 • Jung, I., Wong, T. M., Li, C., Baigaltugs, S., & Belawati, T. (2011). Quality assurance in Asian distance education: Diverse approaches and common culture. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(6), 63-83.
 • Keller, J. M. (2010). Motivational design for learning and performance: The ARCS model approach. New York: Springer
 • Knowles, M. S. (1975). Self-directed learning: A guide for learners and teachers. New York: Association Press.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
 • Levenberg, A., & Caspi, A. (2010). Comparing perceived formal and informal learning in face-to-face versus online environments. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 6(1), 323-333. https://www.learntechlib.org/p/44790/
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.). San Francisco, CA: Wiley & Sons.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Moore, M. (1989). Three types of interaction. American Journal of Distance Education, 3(2), 1-6. https://doi.org/10.1080/08923648909526659
 • Moore, M. G. (1993). Theory of transactional distance. In D. Keegan (Ed.), Theoretical principles of distance education (p 22-38). New York: Routledge.
 • Moore, M. G. (1994). Autonomy and interdependence. Distance Education, 8(2), 1-5. https://doi.org/10.1080/08923649409526851
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning.
 • Moser, K. S. (2000, June). Metaphor analysis in psychology—Method, theory, and fields of application. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 1(2). http://dx.doi.org/10.17169/fqs-1.2.1090
 • Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Naidu, S. (2017). Openness and flexibility are the norm, but what are the challenges?. Distance Education, 38(1), 1-4. https://doi.org/10.1080/01587919.2017.1297185
 • Ojo, D. O., & Olakulehin, F. K. (2006). Attitudes and Perceptions of Students to Open and Distance Learning in Nigeria. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 7(1). https://doi.org/10.19173/irrodl.v7i1.313
 • Panda, S., & Mishra, S. (2007). E‐Learning in a Mega Open University: Faculty attitude, barriers and motivators. Educational Media International, 44(4), 323-338. https://doi.org/10.1080/09523980701680854
 • Parsons, S. C., Brown, P. U., & Worley, V. (2004). A metaphor analysis of preservice teachers'reflective writings about diversity. Curriculum & Teaching Dialogue, 6(1). http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=16302933&lang=tr&site=eds-live&authtype=uid
 • Peters, O. (2009). The contribution of open and distance education to lifelong learning. In P. Jarvis (Ed.), The Routledge international handbook of lifelong learning (pp. 223−237). London: Routledge.
 • Phipps, R., & Merisotis, J. (2000). Quality on the Line: Benchmarks for Success in Internet-Based Distance Education. NEA. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED444407.pdf
 • Picciano, A. G., & Seaman, J. (2009). K-12 Online Learning: A 2008 Follow-Up of the Survey of US School District Administrators. Sloan Consortium. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED530104.pdf
 • Picciano, A. G., Seaman, J., Shea, P., & Swan, K. (2012). Examining the extent and nature of online learning in American K-12 education: The research initiatives of the Alfred P. Sloan Foundation. The Internet and Higher Education, 15(2), 127-135. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.07.004
 • Queen, B., & Lewis, L. (2011). Distance education courses for public elementary and secondary school students: 2009-10 (NCES 2012-009). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics.
 • Rice, K. (2009). Priorities in K-12 Distance Education: A Delphi Study Examining Multiple Perspectives on Policy, Practice, and Research. Educational Technology & Society, 12(3), 163–177. https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.12.3.163#metadata_info_tab_contents
 • Rice, K. L. (2006). A comprehensive look at distance education in the K–12 context. Journal of Research on Technology in Education, 38(4), 425-448. https://doi.org/10.1080/15391523.2006.10782468
 • Rovai, A. P. (2002). Building Sense of Community at a Distance. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 3(1). https://doi.org/10.19173/irrodl.v3i1.79
 • Russell, T. L. (1999). The No significant difference phenomenon as reported in 355 research reports, summaries and papers. USA: North Carolina State University.
 • Saban, A. (2006). Functions of metaphor in teaching and teacher education: A review essay. Teaching Education, 17(4), 299-315. https://doi.org/10.1080/10476210601017386
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Schmitt, R. (2005). Systematic metaphor analysis as a method of qualitative research. The qualitative report, 10(2), 358-394. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.458.9115&rep=rep1&type=pdf
 • Short, J., Williams, E., & Christie, B. (1976). The social psychology of telecommunications. London: Wiley. Smith, R., Clark, T., & Blomeyer, R. L. (2005). A synthesis of new research on K-12 online learning. Learning point associates. https://www.heartland.org/publications-resources/publications/a-synthesis-of-new-research-on-k-12-online-learning
 • Şahin İzmirli, Ö., & Mısırlı, Z. A. (2018). Öğretim elemanlarinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algilari. Uluslararasi Necatibey Eğitim Ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018). Balıkesir, Türkiye.
 • Taş, H., Yavuzalp, N., & Gürer, M. (2016). BÖTE Bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Elazig, Turkey.
 • Tu, C. H., & McIsaac, M. (2002). The relationship of social presence and interaction in online classes. The American Journal of Distance Education, 16(3), 131–150. https://doi.org/10.1207/S15389286AJDE1603_2
 • Tuncay, N., & Özçinar, Z. (2009). Distance education students’ “metaphors”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2883-2888. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.513
 • Tuncay, N., Stanescu, I. A., & Tuncay, M. (2011). A Different Vision in eLearning: Metaphors. Electronic Journal of e-Learning, 9(1), 105-113. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ930268.pdf
 • Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi.
 • Uçar, H., & Kumtepe, A. T. (2020). Effects of the ARCS‐V‐based motivational strategies on online learners' academic performance, motivation, volition, and course interest. Journal of Computer Assisted Learning, 36(3), 335-349. https://doi.org/10.1111/jcal.12404
 • Uçar, H., & Kumtepe, A. (2016). Uzaktan eğitimde ARCS-V motivasyon tasarımı modelinin kullanımı. AUAd, 2(4), 37-54. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/402106
 • UNESCO. (2002). Open and Distance Learning: trends, policy and strategy consideration. UNESCO.
 • UNESCO. (2020a). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). UNESCO. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • UNESCO. (2020b). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge
 • Usta, İ. (2019). Distance Learners Metaphorical Images to Open Education. Journal of Strategic Research in Social Science, 5(1), 109-122. http://www.josrss.com/Makaleler/1780997961_5.1.7-usta.pdf
 • Watson, J. (2005). Keeping pace with k-12 online learning: A review of state-level policy and practice. Learning Point Associates/North Central Regional Educational Laboratory (NCREL). https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED489514.pdf
 • Watson, J. F., Winograd, K., & Kalmon, S. (2004). Keeping pace with K-12 online learning: A snapshot of state-level policy and practice. Learning Point Associates/North Central Regional Educational Laboratory (NCREL). https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED518634.pdf
 • Watson, J., Gemin, B., Ryan, J., & Wicks, M. (2009). Keeping Pace with K-12 Online Learning: An Annual Review of State-Level Policy and Practice, 2009. Evergreen Education Group. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535909.pdf
 • Watson, J., Murin, A., Vashaw, L., Gemin, B., & Rapp, C. (2013). Keeping Pace with K-12 Online & Blended Learning: An Annual Review of Policy and Practice. 10 Year Anniversary Issue. Evergreen Education Group. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED566139.pdf
 • Wedemeyer, C. A. (1981). Learning at the back door: Reflections on non-traditional learning in the lifespan. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
 • WHO. (2020a). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. World health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • WHO. (2020b). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. World health Organization. https://covid19.who.int/
 • Wiener, M., & Mehrabian, A. (1968). Language within language: Immediacy, a channel in verbal communication. New York, NY: Appleton-Century-Crofts.
 • Xiao, J. (2018). On the margins or at the center? Distance education in higher education. Distance Education, 39(2), 259-274. https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1429213
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, E., & Seferoğlu, S. (2020). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 33-46 . https://doi.org/10.18026/cbayarsos.514904
 • Yılmaz, G. K., & Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjNE1EYzBOQT09
 • Zheng, H. B., & Song, W. J. (2010). Metaphor Analysis in the Educational Discourse: A Critical Review. Online Submission, 8(9), 42-49. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514704.pdf
Toplam 94 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aras Bozkurt 0000-0002-4520-642X

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Gönderilme Tarihi 6 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sırasında İlköğretim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik İmge ve Algıları: Bir Metafor Analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. https://doi.org/10.29065/usakead.777652

Cited By


LEVELS OF USE OF WEB 2.0 TECHNOLOGIES IN THE EMERGENCY REMOTE EDUCATION PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
https://doi.org/10.33689/spormetre.1019647
Uzaktan Eğitim Hakkında Öğretmen Görüşleri
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.53444/deubefd.970496

İlkokul Öğrencilerinin Ev İçi Rollerine İlişkin Beklentiler
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Nida BAYINDIR
https://doi.org/10.51948/auad.920952

Öğretimde Tasarım Odaklı Düşünme Ölçeğinin Geliştirilmesi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Yeşim SÜRMELİOĞLU
https://doi.org/10.26466/opus.833362Uzaktan eğitime yakından bakış: Bir metafor çalışması
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Neslihan KARAKUŞ
https://doi.org/10.29000/rumelide.1009038

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.