Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3, 1 - 18, 21.12.2020

Öz

Bu araştırma, ders denetimi açısından öğretmenlerin okul müdürlerine bakış açısını yedi alt boyutta belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma 2018 yılında Kayseri ili ortaöğretim kurumlarında görev yapan 388 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak 32 maddeden oluşan ‘’Eğitim Denetmenlerine Yönelik Öğretmen Bakış Açısını Belirleme Ölçeği’’ kullanılmıştır. Bu ölçek öğretmenlerin: denetim ihtiyacı, samimiyet, anlayış gösterme, uzmanlık, denetimin niteliği, denetmenlik algısı, denetimin yeterliliği olmak üzere yedi alt boyutu ele almıştır. Beşli Likert tipi ölçek ile bu alt boyutlar öğretmenlerin cinsiyet, kıdem ve öğrenim durumu değişkenlerine göre yorumlanmıştır. Öğretmenler okul müdürlerinin ders denetiminde samimi, anlayışlı, uzman, nitelikli ve denetimin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin cinsiyet ve öğrenim durumu alt boyutlarda anlamlı fark göstermemiştir. Öğretmenlerin kıdemleri artıkça okul müdürlerini ders denetiminde samimi buldukları ancak uzman ve nitelikli bulmadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Acar, U. (2009). Yönetici ve öğretmenlere göre Türk ve Alman (krveyaleti) okul müdürlerinin ders denetimi uygulaması. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Akbaşlı , S., & Balıkçı, A. (2013). Okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine göre okul yöneticiliğinin meslekleşmesinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 366-377.
 • Akbaşlı, S. (2010). The Views of elementary supervisors on teachers' competencies. Eurasian Journal of Educational Research, 39.
 • Akbaşlı, S., & Tunç, Z. (2019). The assesment of primary school teachers’ opinions about course supervision of school principals. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 75-92.
 • Aslanargun, E., & Göksoy, S. (2013). Öğretmen Denetimini Kim Yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(ÖYGE Özel Sayısı), 98-121.
 • Aslanargun, E., Kılıç, A., & Eriş, M. (2013). Eğitim Denetmenlerine Yönelik Öğretmen Bakış Açısını Belirleme Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1419-1430.
 • Aydın, İ. (2016). Öğretimde denetim:Durum saptama değerlendirme ve geliştirme. Ankara: Pegem.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi (6. Baskı b.). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Balcı, A. (2005). Eğitim Yönetimi Terimler Sözlüğü. Ankara: Tekağaç Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Başar, H. (1993). Eğitim denetçisi: rolleri, yeterlikleri, seçilmesi ve yetiştirilmesi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Başar, H. (2000). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Özel Eğitim ve Hizmetleri.
 • Başaran, İ. (2000). Eğitim Yönetimi Nitelikli Okul. Ankara: Feryal.
 • Başaran, İ. (2008). Türkiye eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks.
 • Bilir, M. (1992). Teftiş Sisteminin Yapı ve İşleyişi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(1), 243-256.
 • Birel, F., & Erçek, M. (2019). Okul Müdürlerinin Ders Denetimine İlişkin Görüşleri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama,, 2(3), 169-177.
 • Bulut, Ö. (2018). Öğretimin Denetiminde Kurum Yöneticilerinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Can, E., & Gündüz, Y. (2016). İlkokullarda çalışan öğretmenlerin, maarif müfettişleri ve okul müdürlerinin yapmış olduğu rehberlik çalışmalarından yararlanma düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 22(1), 1-28.
 • Dönmez, B., & Demirtaş, Ç. (2018). Okul müdürlerinin ders denetimine ilişkin okul müdürleri ve öğretmenlerin görüşleri (Adıyaman ili örneği). Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi(29), 454-478.
 • Eller, J., & Eller, S. (2015). Score to soar: Moving teachers from evaluation to professional growth. USA: Solution Tree.
 • Ergen, H., & Eşiyok, İ. (2016). Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 2-19.
 • Fırıncıoğulları, E. (2014). İlkokul müdürlerinin ders denetimleri ile ilgili öğretmen görüşleri (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi). Aydın.
 • Forsyth, P., & Adams, C. (2004). The meaning and measurement of social capital in educational research. W. Hoy, & C. Miskel içinde, Theory and Research in Educational Administration. Greenwich: CT: Information Age Publishing.
 • Halverson, R., & Kelley, C. (2004). How principals make sense of complex artifacts to shape local instructional practice. W. Hoy, & C. Miskel içinde, Educational administration, policy, and reform: Research and measurement research and theory in educational administration. CT: Information Age Press.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. baskı b.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kimbrough, R., & Burkett, C. (1990). The principalship: Concepts and practices. Prentice-Hall.
 • Koşar, S., & Buran, K. (2019). Okul müdürlerinin ders denetim faaliyetlerinin öğretimsel liderlik bağlamında incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(3), 1232-1265.
 • MEB. (1999, 04 30). İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23785.pdf: 2020 adresinden alındı
 • MEB. (2016). Lise ve Dengi Okullar Rehberlik ve Denetim Rehberi. Ankara: MEB.
 • Memduhoğlu, H. (2012). Öğretmen, yönetici, denetmen ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 135-156.
 • Özmen, F., & Batmaz, C. (2006). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmen Denetimindeki Etkililikleri –Hizmet Yılı ve Görev Türü Değişkenine Göre Öğretmen Görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 102-120.
 • Öztürk, Ş., & Gök, T. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin kurum denetiminde karşılaştıkları sorunlar. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications, (s. 31-39).
 • Resmi Gazete. (2019, 11, 3). resmigazete.gov.tr. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-1.htm adresinden alındı
 • Sergiovanni, T., & Starratt, R. (2002). Supervision: A redefinition (7th ed.). NY: Mc Graw Hill.
 • Su, K. (1974). Türk Eğitiminde Teftiş Yeri ve Önemi. İstanbul: MEB.
 • Taymaz, H. (2002). Eğitim Sisteminde Teftiş. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Taymaz, H. (2015). Eğitim Sisteminde Teftiş: Kavramlar, İlkeler ve Yöntemler (11. Baskı b.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tezbaşaran, A. (2020, 03 20). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (e-kitap). http://www. academia. edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu adresinden alındı
 • Tonbul, Y., & Baysülen, E. (2017). Ders denetimi İle ilgili yönetmelik değişikliğin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 16(1).
 • Topçu, İ. (2010). Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi Görevlerini. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34(2), 31-39.
 • Yılmaz, K. (2009). Okul müdürlerinin denetim görevi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 19-35.
 • Zepeda, S. (2006). High stakes supervision: We must do more. International Journal of Leadership in Education, 9(1), 61-73.

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3, 1 - 18, 21.12.2020

Öz

Kaynakça

 • Acar, U. (2009). Yönetici ve öğretmenlere göre Türk ve Alman (krveyaleti) okul müdürlerinin ders denetimi uygulaması. YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Akbaşlı , S., & Balıkçı, A. (2013). Okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine göre okul yöneticiliğinin meslekleşmesinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 366-377.
 • Akbaşlı, S. (2010). The Views of elementary supervisors on teachers' competencies. Eurasian Journal of Educational Research, 39.
 • Akbaşlı, S., & Tunç, Z. (2019). The assesment of primary school teachers’ opinions about course supervision of school principals. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 75-92.
 • Aslanargun, E., & Göksoy, S. (2013). Öğretmen Denetimini Kim Yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(ÖYGE Özel Sayısı), 98-121.
 • Aslanargun, E., Kılıç, A., & Eriş, M. (2013). Eğitim Denetmenlerine Yönelik Öğretmen Bakış Açısını Belirleme Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1419-1430.
 • Aydın, İ. (2016). Öğretimde denetim:Durum saptama değerlendirme ve geliştirme. Ankara: Pegem.
 • Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi (6. Baskı b.). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Balcı, A. (2005). Eğitim Yönetimi Terimler Sözlüğü. Ankara: Tekağaç Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Başar, H. (1993). Eğitim denetçisi: rolleri, yeterlikleri, seçilmesi ve yetiştirilmesi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Başar, H. (2000). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Özel Eğitim ve Hizmetleri.
 • Başaran, İ. (2000). Eğitim Yönetimi Nitelikli Okul. Ankara: Feryal.
 • Başaran, İ. (2008). Türkiye eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Ekinoks.
 • Bilir, M. (1992). Teftiş Sisteminin Yapı ve İşleyişi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(1), 243-256.
 • Birel, F., & Erçek, M. (2019). Okul Müdürlerinin Ders Denetimine İlişkin Görüşleri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama,, 2(3), 169-177.
 • Bulut, Ö. (2018). Öğretimin Denetiminde Kurum Yöneticilerinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Can, E., & Gündüz, Y. (2016). İlkokullarda çalışan öğretmenlerin, maarif müfettişleri ve okul müdürlerinin yapmış olduğu rehberlik çalışmalarından yararlanma düzeylerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 22(1), 1-28.
 • Dönmez, B., & Demirtaş, Ç. (2018). Okul müdürlerinin ders denetimine ilişkin okul müdürleri ve öğretmenlerin görüşleri (Adıyaman ili örneği). Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi(29), 454-478.
 • Eller, J., & Eller, S. (2015). Score to soar: Moving teachers from evaluation to professional growth. USA: Solution Tree.
 • Ergen, H., & Eşiyok, İ. (2016). Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Yapmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 2-19.
 • Fırıncıoğulları, E. (2014). İlkokul müdürlerinin ders denetimleri ile ilgili öğretmen görüşleri (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi). Aydın.
 • Forsyth, P., & Adams, C. (2004). The meaning and measurement of social capital in educational research. W. Hoy, & C. Miskel içinde, Theory and Research in Educational Administration. Greenwich: CT: Information Age Publishing.
 • Halverson, R., & Kelley, C. (2004). How principals make sense of complex artifacts to shape local instructional practice. W. Hoy, & C. Miskel içinde, Educational administration, policy, and reform: Research and measurement research and theory in educational administration. CT: Information Age Press.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. baskı b.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kimbrough, R., & Burkett, C. (1990). The principalship: Concepts and practices. Prentice-Hall.
 • Koşar, S., & Buran, K. (2019). Okul müdürlerinin ders denetim faaliyetlerinin öğretimsel liderlik bağlamında incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(3), 1232-1265.
 • MEB. (1999, 04 30). İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23785.pdf: 2020 adresinden alındı
 • MEB. (2016). Lise ve Dengi Okullar Rehberlik ve Denetim Rehberi. Ankara: MEB.
 • Memduhoğlu, H. (2012). Öğretmen, yönetici, denetmen ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 135-156.
 • Özmen, F., & Batmaz, C. (2006). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmen Denetimindeki Etkililikleri –Hizmet Yılı ve Görev Türü Değişkenine Göre Öğretmen Görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 102-120.
 • Öztürk, Ş., & Gök, T. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin kurum denetiminde karşılaştıkları sorunlar. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications, (s. 31-39).
 • Resmi Gazete. (2019, 11, 3). resmigazete.gov.tr. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/03/20140314-1.htm adresinden alındı
 • Sergiovanni, T., & Starratt, R. (2002). Supervision: A redefinition (7th ed.). NY: Mc Graw Hill.
 • Su, K. (1974). Türk Eğitiminde Teftiş Yeri ve Önemi. İstanbul: MEB.
 • Taymaz, H. (2002). Eğitim Sisteminde Teftiş. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Taymaz, H. (2015). Eğitim Sisteminde Teftiş: Kavramlar, İlkeler ve Yöntemler (11. Baskı b.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tezbaşaran, A. (2020, 03 20). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (e-kitap). http://www. academia. edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu adresinden alındı
 • Tonbul, Y., & Baysülen, E. (2017). Ders denetimi İle ilgili yönetmelik değişikliğin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 16(1).
 • Topçu, İ. (2010). Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi Görevlerini. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34(2), 31-39.
 • Yılmaz, K. (2009). Okul müdürlerinin denetim görevi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 19-35.
 • Zepeda, S. (2006). High stakes supervision: We must do more. International Journal of Leadership in Education, 9(1), 61-73.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin ATEŞOĞLU> (Sorumlu Yazar)
HACETTEPE UNIVERSITY
0000-0002-7439-6437
Türkiye


Sait AKBAŞLI>
HACETTEPE UNIVERSITY
0000-0001-9406-8011
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 22 Nisan 2020
Kabul Tarihi 17 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Ateşoğlu, Y. & Akbaşlı, S. (2020). Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakead/issue/58144/725325