Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OYUNUN ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÜZERİNE ETKİSİ: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISI

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 23 - 37, 15.08.2022
https://doi.org/10.29065/usakead.1099768

Öz

Araştırma okul öncesi öğretmenlerinin oyunun eleştirel düşünce üzerine etkisine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Uşak İli merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi kurumlarında görev yapmakta olan 33 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; demografik bilgi formu ve “Oyunun Eleştirel Düşünmeye Etkisine İlişkin Görüş Belirleme Formu” kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde, Google forms aracılığıyla gönüllü okul öncesi öğretmenlerine ulaşılmış, cevaplar e-mail yoluyla alınmıştır. Verilerin yorumlanmasında Nvivo 12 programı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır.

Kaynakça

 • Akbaba, A., & Kaya, B. (2015). Okul öncesi öğrencilerinin düşünme becerilerinin gelişmesine yönelik öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 148-160.
 • Binti Kamarulzaman, W. (2015). Affect of play on critical thinking: What are the perceptions of preservice teachers. International Journal of Social Science and Humanity, 5(12), 1024.
 • Bonnie, P. (1994). Srtategies for teaching critical thinking. Washington DC: Clearinghouse on Assessment and Evaluation.
 • Botherson. (2009). What children learn through play. [Online]. Available: http://www.ag.ndsu.edu
 • Clevenger, M. T. (2016). Preservice teachers' beliefs about play in kindergarten (Doctoral dissertation, University of South Carolina).
 • Davis-Seaver, J. (2000). Critical thinking in young children. Edwin Mellen Press.
 • Daniel, M. F., & Auriac, E. (2011). Philosophy, critical thinking and philosophy for children. Educational Philosophy and Theory, 43(5), 415-435.
 • Ennis, R. H. (1962). A concept of critical thinking. Harvard educational review.
 • Davis-Seaver, J. (1994). Critical thinking in young children (Doctoral dissertation, The University of North Carolina at Greensboro).
 • Eales-Reynolds, L. J., Judge, B., McCreery, E., & Jones, P. (2013). Critical thinking skills for education students. Learning Matters.
 • Fisher, R. (1999). Thinking skills to thinking schools: Ways to develop children's thinking and learning. Early child development and care, 153(1), 51-63.
 • Giren, S. (2016). Early Childhood Education Teachers’ Metaphors About Play Concept For Preschoolers/Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Okul Öncesi Dönem Çocuğu İçin Oyun” Kavramına İlişkin Metaforları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(1), 372-388.
 • Güntepe, E. T., & Usta, N. D. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Eğitsel Bilgisayar Oyunları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1095-1116.
 • Gürkaynak, İ., Üstel, F., & Gülgöz, S. (2003). Eleştirel düşünme. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.
 • Heyman, G. D. (2010). Children's critical thinking when learning from others. Current directions in psychological science, 17(5), 344-347.
 • Holmes, R., Liden, S. and Shin, L. (2013). “Children’s thinking styles, play and academic performance,” American Journal of Play, vol. 5, no. 2, pp. 219-238.
 • Hewes, B. J. (2007). “Let the children play: Nature’s answer to early learning,” Early Childhood Learning.
 • Jones, E. and Reynolds, G. (2011). The Play’s the Thing: Teachers’ Roles in Children’s Play, 2 nd Ed., New York: Teachers College Press, 2011.
 • Kurfiss, J. G. (1988). Critical Thinking: Theory, Research, Practice, and Possibilities. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 2, 1988. ASHE-ERIC Higher Education Reports, The George Washington University, One Dupont Circle, Suite 630, Dept. RC, Washington, DC 20036-1183.
 • Kirriemuir, J., & McFarlane, A. (2004). Report 8: Literature review in games and learning. Futurelab Series, 1-35.
 • Mabe, L., & Director, E. C. E. (2004). The importance of applying critical thinking to children’s learning. Surry Community College.
 • McCall, C. C. (2017). Düşünmeyi dönüştürmek. (Çev. Kurtul Gülenç ve Nihal P. Boyacı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mirzeoğlu, A. D. (2015). The Experiences and Achievements of Classroom Teacher Candidates during a Play-Based Reflective Workshop in which Open- Ended Materials Were Used. Education & Science/Egitim ve Bilim, 40(180).
 • Mutlu, E., & Aktan, E. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin düşünme eğitimi ile ilgili tutumlarinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 799-828.
 • Özdemir, A., & Ramazan, O. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin oyuna ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 298-308.
 • Özgünlü, M., & ÇELİK, M. V. (2018). Okul öncesi eğitimde yapılandırılmamış oyuna ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 1691-1700.
 • Patton, MQ (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi .
 • Pillow, B. H. (2008). Development of children's understanding of cognitive activities. The Journal of Genetic Psychology, 169(4), 297-321.
 • Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri, gerçek dünya araştırması. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Salmon, A. K. (2010). Tools to enhances young children’sthinking. Young Children. 2(3) 26-32.
 • Saracho, O. N. (1999). A factor analysis of preschool children's play strategies and cognitive style. Educational Psychology, 19(2), 165-180.
 • Şahin, M. K., & Akman, B. Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerilerinin Gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, 47(218), 5-20.
 • Tok, E. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının oyuna ilişkin algıları: metafor analizi örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 599-611.
 • Tuğluk, M. N., & Özkan, B. (2019). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının 21. yüzyıl becerileri açısından analizi. Temel Eğitim, 1(4), 29-38.
 • Tuğrul, B., Metin Aslan, Ö., Ertürk, H. G., & Özen Altınkaynak, Ş. (2014). Anaokuluna devam eden altı yaşındaki çocuklar ile okul öncesi öğretmenlerinin oyun hakkındaki görüşlerinin incelenmesi.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık.
 • Wadsworth, B. J. (2015). Piaget’in duyuşsal ve bilişsel gelişim kuramı. (Çev Ed. Ziya Selçuk). Ankara:Pegem Akademi
 • Williams Howe, C. (2016). How to raise critical thinkers in a world that desperately needs them. http://www.parent.com. Retrieved on October 25, 2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gamzegül TETİK> (Sorumlu Yazar)
USAK UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
0000-0003-4928-4094
Türkiye


Adalet KANDIR>
GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
0000-0002-9917-2587
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 8 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 7 Nisan 2022
Kabul Tarihi 17 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Tetik, G. & Kandır, A. (2022). OYUNUN ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÜZERİNE ETKİSİ: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISI . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8 (2) , 23-37 . DOI: 10.29065/usakead.1099768