Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Probleme Dayalı STEM Etkinliklerinin Öğretmen adaylarının STEM Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yapılarının Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 3, 1 - 15, 26.12.2022
https://doi.org/10.29065/usakead.1116360

Öz

Bu çalışmanın amacı probleme dayalı STEM eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilişsel yapılarına etkisinin incelenmesidir. 14 hafta boyunca araştırmacılar tarafından hazırlanan STEM etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılmıştır. Çalışma grubu 2019-2020 öğretim yılı Güz döneminde Fen Öğretimi Lab. Uyg. I dersini alan 26 fen bilgisi öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre deneysel uygulama sonrasında öğretmen adaylarının STEM kavramlarına yönelik bilişsel yapılarının zenginleştiği söylenebilir. Deneysel uygulama öncesinde STEM kavramları arasında ilişki kurmakta zorlanılırken deneysel uygulama sonrası kavramlar arası ilişkilerin arttığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu. İstanbul: Scala Basım.
 • Alaylı, A. (2021). STEM (FeTeMM) yaklaşımında robotik uygulamaların (Arduino) kullanımına yönelik fen öğretmen eğitimi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Bahar, M. Johnstone, A.H. ve Sutcliffe, R.G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33, 134-141.
 • Bal, A. P., & Bedir, S. G. (2021). EXAMINING TEACHERS'VIEWS ON STEM EDUCATION. European Journal of Education Studies, 8(3).
 • Bybee, R. W. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. Technology and engineering teacher, 70(1), 30.
 • Bybee, R. W. (2013). The case for STEM education: Challenges and opportunities. NSTA press.
 • Christian, K. B., Kelly, A. M., & Bugallo, M. F. (2021). NGSS-based teacher professional development to implement engineering practices in STEM instruction. International Journal of STEM Education, 8(1), 1-18.
 • Çetin, A. ve Balta, N. (2017). Pre-Service Science Teachers Views on Stem Materials and Stem Competition in Instructional Technologies and Material Development Course. European Journal of Educational Research, 6(3), 279-288.
 • Çınar, S., Pırasa, N., Uzun, N., & Erenler, S. (2016). The effect of STEM education on pre-service science teachers’ perception of interdisciplinary education. Journal of Turkish Science Education, 13 (Special Issue), 118-142. doi: 10.12973/tused.10175a
 • Çınar, S., & Terzi, S. Y. (2021). STEM Eğitimi Almış Öğretmenlerin STEM Öğretimi Hakkındaki Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 213-245. http://efdergi.yyu.edu.tr
 • Demirer, T. Şaşmaz Ören, F. (2020). 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin çevresel vatandaşlık ve ekolojik ayak izi kavramlarına ilişkin düşünceleri: kelime ilişkilendirme örneği. Yüzücü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 603-642.
 • Deveci, İ. (2019). Girişimci Proje (G-FeTeMM) Sürecinin fen bilimleri öğretmen adaylarının yaşam becerilerine yansımaları: Nitel bir araştırma. Journal of Individual Differences in Education, 1(1), 14-29. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/724821
 • Ercan, F. Taşdere, A. ve Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Journal of Turkish Science Education, 7 (2), 136-154.
 • Garskof, B.E., & Houston, J.P. (1963). Measurement of verbal relatedness: An idiographic approach. Psychological Review, 70(3), 277-288
 • Gonzalez, H.B. & Kuenzi J. (2012). Congressional Research Service Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: A Primer, s. 2. Online: http://www.stemedcoalition.org/wp-content/uploads/2010/05/STEM-Education-Primer.pdf
 • Gökbayrak, S., & Karışan, D. (2017). STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 63-84.
 • Hossain, M. M. & Robinson, M. G. (2012). How to motivate US students to pursue STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) careers. US-China Education Review A 4, 442-451
 • Şirin, E., & Çelikkkıran, A. T. (2021). Investigation of the Effects of Entrepreneurship-oriented STEM Activities on 7th Grade Students’ Entrepreneurship Skills and Perceptions. Cukurova University Faculty of Education Journal, 50(2), 1263-1304.
 • Kendaloğlu, E. (2021). Stem Etkinliği Geliştirme Sürecinin Fen Bilimleri Oğretmen Adaylarının Girişimcilik ve Stem Oz-Yeterlilikleri Uzerine Etkilerinin Incelenmesi (Doktora Tezi). Uludag University, Bursa.
 • Kennedy, T. J., & Odell, M. R. L. (2014). Engaging students in STEM education. Science Education International, 25(3), 246-258.
 • Li, Y., Schoenfeld, A. H., diSessa, A. A., Graesser, A. C., Benson, L. C., English, L. D., & Duschl, R. A. (2019). Design and design thinking in STEM education. Journal for STEM Education Research, 2(2), 93-104.
 • MEB (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Online: http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf
 • MEB (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara. Online: https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937 FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI2018.pdf
 • Sönmez, V. Gülderen Alacapınar, F. (2017). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tarkın-Çelikıran, A. & Aydın-Günbatar, S. (2017). Kimya öğretmen adaylarının STEM uygulamaları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1624-1656.
 • Türk, N., Kalayci, N., & Yamak, H. (2018). New trends in higher education in the globalizing world: STEM in teacher education. Universal journal of educational research, 6(6), 1286-1304.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2(2).
 • Yıldırım, H., & Gelmez-Burakgazi, S. (2020). Türkiye’de STEM eğitimi konusunda yapılan çalışmalar üzerine bir araştırma: Meta-sentez çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (50), 291-314. Doi: 10.9779/paudefd.590319
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seyyit Altunışık 0000-0003-0254-2500

Didem İnel Ekici 0000-0002-4668-7894

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 13 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Altunışık, S., & İnel Ekici, D. (2022). Probleme Dayalı STEM Etkinliklerinin Öğretmen adaylarının STEM Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yapılarının Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(3), 1-15. https://doi.org/10.29065/usakead.1116360

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.