Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH SCHOOL STUDENTS' LIFE LONG LEARNING TENDENCIES AND THE LEVELS OF EDUCATIONAL ACCEPTANCE OF SOCIAL MEDIA

Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 2, 68 - 80, 17.08.2023
https://doi.org/10.29065/usakead.1272142

Öz

The main purpose of this study is to examine the relationship between high school students' lifelong learning tendencies and educational social media acceptance levels in terms of various variables. The research design is the relational screening method. The universe of the research consists of 783 students at the 9th, 10th, 11th and 12th grades of high school students studying in three different school types in the 2021-2022 academic year in Uşak. In the research, "Personal Information Form", "YouTube Acceptance for Educational Purposes" scale developed by Kılıç and Yılmaz (2021), and "Lifelong Learning Tendency Scale" developed by Diker-Coşkun (2009) were used as data collection tools. According to the results of the research, there is a negative and low-level significant relationship between students' lifelong learning tendencies (LLL) and their YouTube acceptance for educational purposes. It was determined that while the LLL tendencies of the students differed significantly in terms of gender and school type variables, it did not differ significantly in terms of the grade level variable. On the other hand, it was determined that the educational YouTube acceptances of the students differed statistically significantly according to the school type and grade level variables, however, the gender variable did not significantly affect the educational YouTube acceptances of the students.

Kaynakça

 • Acar, S., & Yenmiş, A. (2014). Eğitimde sosyal ağların kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Facebook örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(3), 55-66.
 • Asiloğulları, A. (2020). Lise öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile hayatın anlam ve amacını sorgulama davranışları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Ata, F. (2022). Z kuşağında Youtuberlarla kurulan parasosyal etkileşimin sosyoekonomik koşullarla ilişkisi: Ortaokul öğrencileri örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Bahadır, Z. (2019). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yaşamın anlamı ile bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Balkaya, M. (2022). Ortaokul öğrencilerine yönelik öğrenme amaçlı Youtube kullanımına ilişkin ölçme aracı geliştirilmesi ve uygulanması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.
 • Bayram, G. (2019). Ortaokul öğrencilerinin okul yaşam kalitesi algısı ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Bektaş, M. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin mobil uygulamaları eğitsel amaçlı kullanma durumlarının incelenmesi: Sakarya Kaynarca örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Boyacı, Z. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki (Düzce Üniversitesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Cihangir, H. (2021). Youtube’un eğitim ortamı olarak kullanımının izleyici ve eğitmen bağlamında incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Council, E. (2006). Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on key competencies for lifelong learning. Brussels:. Official Journal of the European Union, 30(12).
 • Dehmel, A. (2006). Making a European area of lifelong learning a reality? Some critical reflections on the European Union’s lifelong learning policies. Comparative education, 42(1), 49-62.
 • Demir, C. (2022). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2488-2506. https://doi.org/10.15869/itobiad.1201614
 • Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Egüz, Ş., & Kesten, A. (2018). .Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 7(3), 219-240.
 • Ekşioğlu, S., Tarhan, S., & Çetin-Gündüz, S. (2017). Yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile öz- yetkinlik beklentisi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1925-1940.
 • Erdamar, G., Demirkan, Ö., Saraçoğlu, G., & Alpan, G. (2017). Lise öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitsel internet kullanma öz-yeterlik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 636-657. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326590
 • Eryılmaz, M. (2017). Sosyal medyanın e-öğrenmedeki rolü. https://ceur-ws.org/Vol- 2045/06_Bilisim_2017_paper_7.pdf
 • Gedik, G. (2019). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Manisa-Demirci ilçesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Gökyer, N., & Türkoğlu, İ. (2018). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2), 125-136. doi:https://doi.org/10.18069/firatsbed.460929
 • Gülseçen, S., Gürsul, F., Bayrakdar, B., Çilengir, S., & Canım , S. (2010). Yeni nesil mobil öğrenme aracı: Podcast. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Ilgın, İ. (2020). Öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarıyla yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki (Sakarya Üniversitesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Kahraman, S., Yılmaz, Z., Erkol, M., & Altun Yalçın, S. (2013). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımı öz- yeterlilik inançlarının incelenmesi. İlköğretim Online, 12 (4), 1000-1015.
 • Karaduman, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile özyeterlik algıları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9 (2), 68-80
 • Karakış, Ö., & Demirtaş, Z. (2022). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve öğretmenlik mesleğini seçimlerinden duydukları memnuniyetin mesleki yönelim ve kariyer geliştirme arzularını yordaması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(5), 77-92.
 • Karaoğlan Yılmaz, F., & Yılmaz, R. (2019). Öğretmen adaylarının internete yönelik epistemolojik inançları ile eğitsel internet kullanım özyeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. EJERCongress 2019 Bildiri Özetleri Kitabı (ss. 2518-2519). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karaoğlan Yılmaz, F., Dilen, A., & Durmuş, H. (2018). Lise öğrencilerinin mobil öğrenme araçlarını kullanma öz- yeterlik düzeylerinin incelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 5(1), 1-12.
 • Kılıç, A., & Yılmaz, R. (2021). YouTube’un eğitsel amaçlı kabul durumunun incelenmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 69-89.
 • Kılıç, H. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri (Denizli ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Köğce, D., Özpınar, İ., Mandacı-Şahin, S., & Aydoğan-Yenmez, A. (2014). Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 185-213.
 • Laal, M., & Salamati, P. (2012). Lifelong learning; why do we need it? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 399-403. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.073
 • Matheson, D., & Matheson, C. (1996). Lifelong learning and lifelong education. A critique. Research in Post‐ Compulsory Education, 1(2), 219-236.
 • Mazman, S., & Usluel, Y. (2011). Gender differences in using social networks. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(2), 133-139.
 • Mülhim, M. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Nazlı, E. (2021). Z Kuşağının Youtube ile kurduğu ilişki ve içerik tüketimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Önal, İ. (2010). Tarihsel değişim sürecinde yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık: Türkiye deneyimi. Bilgi dünyası, 11(1), 101-121.
 • Özgür, H. (2016). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve bilgi okuryazarlığı öz-yeterlikleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 22-38.
 • Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M., & Baysal, N. (2012). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. Education Sciences, 7(2), 496-506.
 • Öztürk, M., & Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(1), 101-120.
 • Sarsar, F., Başbay, M., & Başbay, A. (2015). Öğrenme-öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 418-431. https://doi.org/10.17860/efd.98783
 • Soruklu, E. (2022). Öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Srinivasacharlu, A. (2020). Using YouTube in Colleges of Education. Shanlax International Journal of Education, 8(2), 21-24. https://doi.org/10.34293/education.v8i2.1736
 • Toğay, A., Akdur, T., Yetişken, İ., & Bilici, A. (2013). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı: Bir MYO deneyimi. XIV. Akademik Bilişim Konferansı, 28-30.
 • Tunca, N., Şahin, S., & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-446.
 • Uçtu, M. (2021). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Yasa, H. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bilgi okuryazarlığı becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Yılmaz, S. (2018). Toplumsal cinsiyet rollerinin günlük hayattaki yansımaları: Çorum/Alaca örneği. İmgelem, 2(2), 59-79.
 • Yücedağlar, A., & Tunç, B. (2022). Farklı lise türlerinde öğrenim gören lise öğrencilerinin eğitim ve gelecek algılarının incelenmesi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 9(3), 935-961.

Lise Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Sosyal Medyayı Eğitsel Kabullenme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 2, 68 - 80, 17.08.2023
https://doi.org/10.29065/usakead.1272142

Öz

Bu çalışmanın temel amacı lise öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitsel amaçlı Youtube kabul düzeyleri arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma deseni, ilişkisel tarama yöntemidir. Araştırmanın evreni Uşak ilinde 2021-2022 eğitim–öğretim döneminde üç farklı okul türünde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf düzeyindeki lise öğrencileridir. Örneklemi ise 783 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, Kılıç ve Yılmaz (2021) tarafından geliştirilen ‘‘Eğitsel Amaçlı Youtube Kabul Ölçeği’’ ve Diker-Coşkun (2009) tarafından geliştirilen ‘‘Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri (YBÖ) ile eğitsel amaçlı Youtube kabulleri arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Öğrencilerin YBÖ eğilimlerinin cinsiyet ve okul türü değişkenleri bakımından anlamlı farklılaşırken, sınıf düzeyi değişkeni bakımından anlamlı farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin eğitsel amaçlı Youtube kabulleri ise okul türü ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaştığı, buna karşın cinsiyet değişkeninin öğrencilerin eğitsel amaçlı Youtube kabullerini anlamlı düzeyde etkilemediği saptanmıştır.

Kaynakça

 • Acar, S., & Yenmiş, A. (2014). Eğitimde sosyal ağların kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Facebook örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(3), 55-66.
 • Asiloğulları, A. (2020). Lise öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile hayatın anlam ve amacını sorgulama davranışları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Ata, F. (2022). Z kuşağında Youtuberlarla kurulan parasosyal etkileşimin sosyoekonomik koşullarla ilişkisi: Ortaokul öğrencileri örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Bahadır, Z. (2019). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yaşamın anlamı ile bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Balkaya, M. (2022). Ortaokul öğrencilerine yönelik öğrenme amaçlı Youtube kullanımına ilişkin ölçme aracı geliştirilmesi ve uygulanması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.
 • Bayram, G. (2019). Ortaokul öğrencilerinin okul yaşam kalitesi algısı ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Bektaş, M. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin mobil uygulamaları eğitsel amaçlı kullanma durumlarının incelenmesi: Sakarya Kaynarca örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Boyacı, Z. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki (Düzce Üniversitesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Cihangir, H. (2021). Youtube’un eğitim ortamı olarak kullanımının izleyici ve eğitmen bağlamında incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Council, E. (2006). Recommendation of the European Parliament and the Council of 18 December 2006 on key competencies for lifelong learning. Brussels:. Official Journal of the European Union, 30(12).
 • Dehmel, A. (2006). Making a European area of lifelong learning a reality? Some critical reflections on the European Union’s lifelong learning policies. Comparative education, 42(1), 49-62.
 • Demir, C. (2022). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2488-2506. https://doi.org/10.15869/itobiad.1201614
 • Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Egüz, Ş., & Kesten, A. (2018). .Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin sosyal medya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 7(3), 219-240.
 • Ekşioğlu, S., Tarhan, S., & Çetin-Gündüz, S. (2017). Yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile öz- yetkinlik beklentisi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1925-1940.
 • Erdamar, G., Demirkan, Ö., Saraçoğlu, G., & Alpan, G. (2017). Lise öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitsel internet kullanma öz-yeterlik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 636-657. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326590
 • Eryılmaz, M. (2017). Sosyal medyanın e-öğrenmedeki rolü. https://ceur-ws.org/Vol- 2045/06_Bilisim_2017_paper_7.pdf
 • Gedik, G. (2019). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Manisa-Demirci ilçesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.
 • Gökyer, N., & Türkoğlu, İ. (2018). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2), 125-136. doi:https://doi.org/10.18069/firatsbed.460929
 • Gülseçen, S., Gürsul, F., Bayrakdar, B., Çilengir, S., & Canım , S. (2010). Yeni nesil mobil öğrenme aracı: Podcast. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Muğla Üniversitesi.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • Ilgın, İ. (2020). Öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarıyla yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki (Sakarya Üniversitesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. Kahraman, S., Yılmaz, Z., Erkol, M., & Altun Yalçın, S. (2013). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımı öz- yeterlilik inançlarının incelenmesi. İlköğretim Online, 12 (4), 1000-1015.
 • Karaduman, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile özyeterlik algıları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9 (2), 68-80
 • Karakış, Ö., & Demirtaş, Z. (2022). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve öğretmenlik mesleğini seçimlerinden duydukları memnuniyetin mesleki yönelim ve kariyer geliştirme arzularını yordaması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(5), 77-92.
 • Karaoğlan Yılmaz, F., & Yılmaz, R. (2019). Öğretmen adaylarının internete yönelik epistemolojik inançları ile eğitsel internet kullanım özyeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. EJERCongress 2019 Bildiri Özetleri Kitabı (ss. 2518-2519). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karaoğlan Yılmaz, F., Dilen, A., & Durmuş, H. (2018). Lise öğrencilerinin mobil öğrenme araçlarını kullanma öz- yeterlik düzeylerinin incelenmesi. SDU International Journal of Educational Studies, 5(1), 1-12.
 • Kılıç, A., & Yılmaz, R. (2021). YouTube’un eğitsel amaçlı kabul durumunun incelenmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 69-89.
 • Kılıç, H. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri (Denizli ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Köğce, D., Özpınar, İ., Mandacı-Şahin, S., & Aydoğan-Yenmez, A. (2014). Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 185-213.
 • Laal, M., & Salamati, P. (2012). Lifelong learning; why do we need it? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31, 399-403. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.073
 • Matheson, D., & Matheson, C. (1996). Lifelong learning and lifelong education. A critique. Research in Post‐ Compulsory Education, 1(2), 219-236.
 • Mazman, S., & Usluel, Y. (2011). Gender differences in using social networks. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(2), 133-139.
 • Mülhim, M. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Nazlı, E. (2021). Z Kuşağının Youtube ile kurduğu ilişki ve içerik tüketimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Önal, İ. (2010). Tarihsel değişim sürecinde yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık: Türkiye deneyimi. Bilgi dünyası, 11(1), 101-121.
 • Özgür, H. (2016). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ve bilgi okuryazarlığı öz-yeterlikleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 22-38.
 • Özmen, F., Aküzüm, C., Sünkür, M., & Baysal, N. (2012). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. Education Sciences, 7(2), 496-506.
 • Öztürk, M., & Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(1), 101-120.
 • Sarsar, F., Başbay, M., & Başbay, A. (2015). Öğrenme-öğretme sürecinde sosyal medya kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 418-431. https://doi.org/10.17860/efd.98783
 • Soruklu, E. (2022). Öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Srinivasacharlu, A. (2020). Using YouTube in Colleges of Education. Shanlax International Journal of Education, 8(2), 21-24. https://doi.org/10.34293/education.v8i2.1736
 • Toğay, A., Akdur, T., Yetişken, İ., & Bilici, A. (2013). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı: Bir MYO deneyimi. XIV. Akademik Bilişim Konferansı, 28-30.
 • Tunca, N., Şahin, S., & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-446.
 • Uçtu, M. (2021). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Yasa, H. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bilgi okuryazarlığı becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Yılmaz, S. (2018). Toplumsal cinsiyet rollerinin günlük hayattaki yansımaları: Çorum/Alaca örneği. İmgelem, 2(2), 59-79.
 • Yücedağlar, A., & Tunç, B. (2022). Farklı lise türlerinde öğrenim gören lise öğrencilerinin eğitim ve gelecek algılarının incelenmesi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 9(3), 935-961.
Toplam 47 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hayat Boyu Öğrenme, Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rıdvan Dökmeci 0000-0003-1340-9748

Hakan Gülveren 0000-0003-4513-9412

Erken Görünüm Tarihi 14 Ağustos 2023
Yayımlanma Tarihi 17 Ağustos 2023
Gönderilme Tarihi 28 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dökmeci, R., & Gülveren, H. (2023). Lise Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Sosyal Medyayı Eğitsel Kabullenme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 68-80. https://doi.org/10.29065/usakead.1272142

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.