Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 57 - 73 2019-06-30

KÜLTÜR VE İNANÇ FARKLILIKLARININ, İŞLETMELERİN TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİNE ETKİLERİ

Emre TOPOĞLU [1] , İsmail GÖKDENİZ [2]


Küreselleşme ile birlikte yeni pazarların ortaya çıkması sonucunda, işletmeler bu pazarlara bir şekilde ulaşma çabası içerisine girmişlerdir. Ancak her yeni pazarın, farklı özellik ve koşullarının mevcut olması, işletmelerin bu yeni ortamda tutunabilmek adına farklı stratejiler belirlemesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda net olarak dillendirilmese de, bölgeler arasındaki kültür ve nihayetinde dini farklılıkları, maddi olanaklar yanında o bölgenin şartlarını belirleyen en temel hususlar arasındadır. Bu çalışmada kültür ve inanç farklılıklarının tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını nasıl şekillendirdiği ve beraberinde de işletmelerin pazarlama stratejilerine bu tutumun nasıl yansıdığı değerlendirilmektedir.

Pazarlama, çok uluslu şirketler, din, kültür
 • Agrawal M., Calantone, M., Dröge, C., Mackoy, R. (1993). R. Journal of Macro Marketing. (p.33).
 • Agrawal M., Calantone, M., Dröge, C., Mackoy, R. (1993). The Consumption Culture and Its Critiques: A Framework for Analysis. Journal of Macromarketing.
 • Aktaş, R., Sofyalıoğlu, Ç. (2001). Kültürel Farklılıkların Uluslararası İşletmelere Etkisi, Yönetim Ve Ekonomi. (s. 75-92). Celal Bayar Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
 • Alden, D. L., Batra, R., Benedict, J. E., Steenkamp, M. (1999). Brand Positioning Through Advertising in Asia, Nort America and Europe: The role of global Consumer Culture. Journal of Marketing Vol.63, No.1 American Marketing Association
 • Anholt, S. (2000). Another One Bites the Grass. Making Sense of International Advertising. New York: John Wiley-Sons.
 • Anholt, S. (2003). Global Markaların Yerel Çuvallamaları (1. Baskı). Gonca Canan (Çev.), İstanbul: Medicat Kitapları
 • Armstrong, G., Kotler, P. (1996). Principles of Marketing. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall International.
 • Armstrong G., Kotler, P. (2006). Principles of Marketing (11.Baskı). New Jersey: Pearson Education Inc.
 • Armstrong G., Kotler P. (2008). Principles of Marketing (12. Baskı). New Jersey: Pearson Prantice Hall.
 • Armstrong G., Kotler P. (2012). Principles of Marketing (14.Baskı). Essex: Pearson Education Limited.
 • Aydın, K. (2003). Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler. Ankara: Nobel
 • Aydın, M. (2011). Değerler, İşlevleri ve Ahlâk. Eğitime Bakış Dergisi.
 • Barış G., Odabaşı Y. (2007). Tüketici Davranışları. İstanbul: MediaCat.
 • Basanez. M., Inglehart, R., Moreno. A. (1998). Human Values and Beliefs. Ann Arbor, MI: University of Michigan.
 • Belk, R.W. (1995). Hyperreality and Globalization: Culture In The Age of Ronald Mcdonald. Journal of International Consumer Marketing.
 • Benedict E. J., Steenkamp M. (2001). The Role Of National Culture İnm İnternational Marketing Research , International Markteing Rewiew.
 • Bocock, R. (1997). Tüketim, İ.Kutluk (Çev.), Ankara: Dost.
 • Borak, E., Green, R., Verhage, J.B., Yavaş, U. (1990). The Perceived Risk-B Loyalty Relationship: An İnternatinal Perspective. Journal Of Global Marketing.
 • Çavuşgil, S. T., Zou, S. (1994). Marketing Strategy-Performance Relationship: An Investigation of the Empirical Link in Export Ventures. Journal of Marketing.
 • Çavuşgil, T. S., Knight G., Riesenberger, R. J. (2012). International Busines. The New Realities. Second Ediction, Pearson, International Edition.
 • De Mooij, M., Hofstede, G. (2002). Convergence and divergence in consumer behavior: implications for international retailing. Journal of retailing.
 • De Mooij M. (2005). Global Marketing And Advertising: Understanding Culturel Paradoxes. Sage Publications, Second Ediction.
 • Ekerete, P. (2000). The Effect of Culture on Marketing Strategies on Multinational. Firms: A survey Selected Multinational Corporations in Nigeria African Study Monographs.
 • Fidan, S., Şahin, K., Türkkahraman, M. (2009). The Cultural Globalization and Its Reflections in Turkey. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi.
 • Hannerz, U. (1998). Çevre Kültür Senaryoları. Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, (derl.) Anthony King, G. Seçkin (Çev.), Ankara: Ümit H. Yolsal, Bilim ve Sanat.
 • Harris, P., Moran, S., Robert, T. M. (2004). Managing Cultural Differences. Amsterdam: Elsevier/Butterworth-Heinemann.
 • Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations (2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
 • Jobber D. (2007). Principles and Practice of Marketing (5. Ed.). The McGraw-Hill Companies.
 • Kanuk L., Schiffman L. (1983). Consumer Behaviour (2. Ed). USA: Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs.
 • Karafakioğu M. (2000). Uluslararası Pazarlama Yönetimi: Teori Uygulama Ve Örnek Olaylar (3. Baskı). İstanbul: Beta.
 • Karafakioğu M. (2013), Uluslararası Pazarlama Yönetimi: Teori Uygulama Ve Örnek Olaylar (8. Baskı). İstanbul: Beta.
 • Kluckhohn, C. (1952). Values and Value Orientations in The Theory of Action, In toward a Genaral Theory of Action. Parsons T., Shils E. A. (Ed.). Hardavard University.
 • Koç E. (2013). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri (5. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Kotler P. (2003). Marketing Managment (11. Baskı). Prentice Hall.
 • Lee K., Shum C. (2013). Cultural aspects of marketing, Baker J. M., Saren M., (Ed.), Marketing Teory a Student Text (2. Ed.). Sage Publications Ltd.
 • Levitt, T. (1983). The Globalization of Markets, Harward Business Review.
 • Mazarella, W. (2003). Shoveling Smoke: Advertising and Globalization in Contemporary India. Durkham: Duke University.
 • Morgan, C. N. (1991). Psikolojiye Giriş. S., Karaka Ģ. (Çev.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü.
 • Odabaşı, Y. (1999). Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumun Tüketen Topluma Dönüşümü. İstanbul: Sistem.
 • Rakişeva, B. (2005). Küreselleşme: Yeni Perspektifler, Riskler ve Sorunlar. Kocaeli: I. Türk Dünyası Sosyologlar Kurultayı.
 • Samli, A. C. (1995). International Consumer Behavior: Its Impact on Marketing Strategy Development: Its impact on Marketin Strategy Development, Praeger Quorum Westport, Connecticut. London.
 • Tek Ö. B. (1997). Pazarlama İlkeleri Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları (7. Baskı). İzmir: Cem Ofset.
 • Tek Ö. B. (1999). Pazarlama İlkeleri, Global Yönetimsel Yaklaşım Türkiye Uygulamaları (8. Baskı). İstanbul: Beta.
 • Tek Ö. B. (2004). Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Ve Markaların Yerleşmesinde Maskotların Rolü Ve Önemi. (s. 28-32). Pazarlama Dünyası.
 • Tenekecioğlu, B. (Ed.) (2004). Pazarlama Yönetimi (2. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset.
 • Trompenaars, F. (1993). Riding The Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business, London: Nicholas Brealy Publishing.
 • Townsend J. D., Yeniyurt S. (2003). Does Culture Explain Acceptance Of New Products İn A Country? (s. 377-396). International Marketing Rewiew.
 • Yaprak A. (2008). Culture Study İn İnternational Marketing: A Critical Review And Suggestions For Future Research. (s.215-229). International Marketing Review.
 • Yılmaz H. (1999). Toplumsal Kültür Farklılıklarının Uluslararası Pazarlama Uygulamalarına Etkileri. Pazarlama Dünyası Dergisi.
 • Yüksel İ. (2005). İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma. (s.291-306). Doğuş Üniversitesi Dergisi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7307-253X
Yazar: Emre TOPOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Ülke: Turkey


Yazar: İsmail GÖKDENİZ
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @derleme { usaksosbil495380, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {57 - 73}, doi = {}, title = {KÜLTÜR VE İNANÇ FARKLILIKLARININ, İŞLETMELERİN TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {TOPOĞLU, Emre and GÖKDENİZ, İsmail} }
APA TOPOĞLU, E , GÖKDENİZ, İ . (2019). KÜLTÜR VE İNANÇ FARKLILIKLARININ, İŞLETMELERİN TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİNE ETKİLERİ. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (1) , 57-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/47151/495380
MLA TOPOĞLU, E , GÖKDENİZ, İ . "KÜLTÜR VE İNANÇ FARKLILIKLARININ, İŞLETMELERİN TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİNE ETKİLERİ". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 57-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/47151/495380>
Chicago TOPOĞLU, E , GÖKDENİZ, İ . "KÜLTÜR VE İNANÇ FARKLILIKLARININ, İŞLETMELERİN TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİNE ETKİLERİ". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 57-73
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜR VE İNANÇ FARKLILIKLARININ, İŞLETMELERİN TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİNE ETKİLERİ AU - Emre TOPOĞLU , İsmail GÖKDENİZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 73 VL - 12 IS - 1 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KÜLTÜR VE İNANÇ FARKLILIKLARININ, İŞLETMELERİN TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİNE ETKİLERİ %A Emre TOPOĞLU , İsmail GÖKDENİZ %T KÜLTÜR VE İNANÇ FARKLILIKLARININ, İŞLETMELERİN TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİNE ETKİLERİ %D 2019 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD TOPOĞLU, Emre , GÖKDENİZ, İsmail . "KÜLTÜR VE İNANÇ FARKLILIKLARININ, İŞLETMELERİN TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİNE ETKİLERİ". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 1 (Haziran 2019): 57-73 .
AMA TOPOĞLU E , GÖKDENİZ İ . KÜLTÜR VE İNANÇ FARKLILIKLARININ, İŞLETMELERİN TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİNE ETKİLERİ. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 57-73.
Vancouver TOPOĞLU E , GÖKDENİZ İ . KÜLTÜR VE İNANÇ FARKLILIKLARININ, İŞLETMELERİN TEMEL PAZARLAMA STRATEJİLERİNE ETKİLERİ. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 73-57.