Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 32 - 47 2019-12-31

INVESTIGATION OF EBA CONTENTS BY TEACHER AND TEACHER CANDIDATES: 5TH GRADE NATURAL NUMBERS UNIT
ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBA İÇERIK İNCELEMESI: 5. SINIF SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI DOĞAL SAYILAR ÜNITESI

Güler TULUK [1] , Halil İbrahim AKYÜZ [2]


In this study, it is aimed to determine the opinions of the last year prospective teachers and the teachers who teach this course about the 5th Grade Math Course, Natural Numbers and operations in natural numbers on the Education Information Network (EBA) platform.The data of the study were collected from 38 senior teachers and 9 teachers who were studying in the mathematics teaching program of a university in the Western Black Sea Region in the 2018-2019 academic year. In this study, where mixed research method was used, qualitative data were collected through interviews and quantitative data were collected through an assessment inventory developed by the researchers. In the research, senior teacher candidates and teachers used the Education Information Network (EBA) to present their content in natural numbers and natural numbers operations unit, i. Lecture (video), ii. Context, iii. Teaching plan, iv. Other complementary materials (games), v. Exercises, vi. It was evaluated in terms of screening tests.Both teachers and prospective teachers described the teaching materials used in the field of natural numbers as very effective in the subject expression, context and teaching plan, while the prospective teachers identified them as effective in the game, practice and screening test.

Bu çalışmada Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunda bulunan 5. Sınıf Matematik Dersi, Doğal Sayılar ve doğal sayılarda işlemler konusuna ilişkin son sınıf öğretmen adaylarının ve bu dersi okutan öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılında Batı Karadeniz Bölgesinde bir üniversitenin eğitim fakültesi matematik öğretmenliği programında okuyan son sınıf 38 öğretmen adayından ve 9 öğretmenden toplanmıştır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, nitel veriler görüşmelerle, nicel veriler ise araştırmacılar tarafından geliştirilen değerlendirme dökümü (envanteri) ile toplanmıştır. Araştırmada son sınıf öğretmen adayları ve öğretmenler EBA’yı doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler ünitesinde kendi sunum içeriği, i. Konu anlatımı (video), ii. Bağlam, iii. Öğretim planı, iv. Tamamlayıcı diğer materyaller (oyun), v. Alıştırmalar, vi. Tarama testleri açısından değerlendirilmiştir.

Hem öğretmen hem de öğretmen adayları Doğal sayılar alanında kullanılan öğretim materyallerini konu anlatımı, bağlam ve öğretim planında çok etkili olarak nitelendirirlerken öğretmen adayları öğretmenlerden oyun, alıştırma ve tarama testinde ayrışmışlar etkili olarak nitelendirmişlerdir.

 • Baki, A., Gökçek, T. (2012), Karma Araştırma Yöntemlerine Bir Bakış, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz-2012, Cilt: 11 Sayı: 42 (001-021). www.esosder.org
 • Karataş, Aç., (2014), Lise Öğretmenlerinin Fatih Projesi’ni Uygulamaya Yönelik Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği, Adıyaman Üni. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman.
 • Salman, Ş., (2013), Fatih projesi kapsamında yer alan öğretmen ve öğrencilerin projeden beklentileri ve bilişim teknolojileri kullanımına karşı algıları üzerine bir araştırma: İstanbul bağcılar dr. kemal naci ekşi anadolu lisesi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Cücü, M., (2014),Fatih Projesine ilişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Yönetici Görüşleri, Yıldız Teknik Ü., Sosyal Bilimler Ens.. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Smith, C.L., Solomon, G.E.A.,, Carey, S., ( 2005). Never getting zero: Elemantary school students’ understanding of the infinite divisibilty of number and matter. Cognitive Pyschology, 51, 101-140
 • Gülbahar, Y. & Tinmaz, H. (2006). Implementing project-based learning and e-portfolio assessment in an under graduate course. Journal of Research on Technology in Education, 38(3). 309-327.
 • Arslan, Z., (2016), Eğitim bilişim ağı'ndaki matematik dersi içeriğine ilişkin öğretmen görüşleri: Trabzon ili örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı
 • Christou, K. P. & Vosniadou, S. (2012). What kinds of numbers do students assign to literal symbols? Aspects of the transition from arithmetic to algebra. Mathematical Thinking and Learning, 14(1), 1-27
 • Cox, M. J., & Marshall, G. (2007). Effects of ICT: Do we know what we should know? Education and Information Technologies, 12, 59–70.
 • Demir, Ü. (2004). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin eğitsel yazılım ekran tasarım seçimlerinin ve ekran tasarımında dikkat ettikleri noktaların değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi: Yayımlanmamış yüksek lisans tezi
 • Durmuşçelebi, M., Temircan, S., (2017), Eğitim Bilişim Ağın’daki Eğitim Materyallerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, Cilt:7 Sayı:13
 • Lim, C. P., Chai, C. S., & Churchill, D. (2010). Leading ICT in education practices: A capacity building toolkit for teacher education institutions in the Asia-Pacific. Singapore: Microsoft.
 • Tüysüz,C., Çümen, V., (2016), Eba Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2016 9/3
 • Beaudin, B.P, Quick, D., (1996), Instructional Video Evaluation Instrument, Volume 34, Number 3 https://www.joe.org/joe/1996june/a1.php.
 • Erensayın, E., & Güler, Ç. (2017). EBA platformundaki ders materyallerinin eğitsel yazılım değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 657-678.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürer, M. D. ve Yıldırım, Z. (2014). Öğrenme nesnesi değerlendirme ölçeğinin (ÖNDÖ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176).
 • İncikabı, L. ve Sancar-Tokmak, H. (2012). Uzman bakışıyla öğretmen adaylarının eğitimsel yazılım değerlendirme süreci üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3). 939-954.
 • Onwuegbuzie, A. J., ve Leech, N. L. (2004). "Enhancing the Interpretation of “Significant” Findings: The Role of Mixed Methods Research". The Qualitative Report, 9(4): 770-792.
 • Vlassis, J., (2004), Making sense of the minus sign or becoming flexible in “negativitiy”. Learning and Instruction, 14, 469-484
 • Vamvakoussi X., Vosniadou, S., ( 2010). How many decimals are there between two fractions? Aspects of secondary school sttudents’ reasoning about rational numbers and their notations. Cognition &Instruction, 28(2), 181-209
 • URL 1 http://www.eba.gov.tr/
 • URL2 https://www.education.com/games/numbers/
 • URL3 http://www.sheppardsoftware.com/math.htm
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3665-6699
Yazar: Güler TULUK
Kurum: Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Eğitimi Bölümü, Kastamonu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1614-3271
Yazar: Halil İbrahim AKYÜZ
Kurum: Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Kastamonu
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { usaksosbil640268, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {32 - 47}, doi = {}, title = {ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBA İÇERIK İNCELEMESI: 5. SINIF SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI DOĞAL SAYILAR ÜNITESI}, key = {cite}, author = {Tuluk, Güler and Akyüz, Halil İbrahim} }
APA Tuluk, G , Akyüz, H . (2019). ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBA İÇERIK İNCELEMESI: 5. SINIF SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI DOĞAL SAYILAR ÜNITESI . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (2) , 32-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/51480/640268
MLA Tuluk, G , Akyüz, H . "ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBA İÇERIK İNCELEMESI: 5. SINIF SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI DOĞAL SAYILAR ÜNITESI" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 32-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/51480/640268>
Chicago Tuluk, G , Akyüz, H . "ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBA İÇERIK İNCELEMESI: 5. SINIF SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI DOĞAL SAYILAR ÜNITESI". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 32-47
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBA İÇERIK İNCELEMESI: 5. SINIF SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI DOĞAL SAYILAR ÜNITESI AU - Güler Tuluk , Halil İbrahim Akyüz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 47 VL - 12 IS - 2 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBA İÇERIK İNCELEMESI: 5. SINIF SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI DOĞAL SAYILAR ÜNITESI %A Güler Tuluk , Halil İbrahim Akyüz %T ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBA İÇERIK İNCELEMESI: 5. SINIF SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI DOĞAL SAYILAR ÜNITESI %D 2019 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Tuluk, Güler , Akyüz, Halil İbrahim . "ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBA İÇERIK İNCELEMESI: 5. SINIF SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI DOĞAL SAYILAR ÜNITESI". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 2 (Aralık 2020): 32-47 .
AMA Tuluk G , Akyüz H . ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBA İÇERIK İNCELEMESI: 5. SINIF SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI DOĞAL SAYILAR ÜNITESI. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(2): 32-47.
Vancouver Tuluk G , Akyüz H . ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EBA İÇERIK İNCELEMESI: 5. SINIF SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANI DOĞAL SAYILAR ÜNITESI. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(2): 32-47.