Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1, 239 - 261, 30.06.2021

Öz

Ekonomik kalkınma için son derece önemli olan sosyal sermaye kavramı; toplumdaki bireyler arasındaki ilişkileri vurgulamaktadır. Bu bağlamda sosyal sermaye; insanları gelenek tutum, tavır gibi sosyal normlar ekseninde ortak bir paydada toplayıp, sosyal ağlar sayesinde network (ağ) oluşturup, güven temelinde toplumsal fayda yaratmayı sağlayan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmanın amacı son yıllarda sosyal bilimciler tarafından da yoğun ilgi duyulan sosyal sermaye ve kalkınma arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışmada verilerine ulaşılabilen 129 ülke için çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biri olan Yapısal Eşitlik Modellemesi yöntemi kullanılarak sosyal sermaye ve kalkınma arasındaki ilişki analiz edilmiştir. İncelenen 1. Düzey Çok Faktörlü Modelin uyum iyiliği değerlerine göre araştırma modelinin verilere uyum sağladığı görülür. Böylece araştırmada model tarafından gözlenen değişkenlere ilişkin varyans ve kovaryansların oldukça iyi açıklandığı görülmektedir. Sonuçta ekonomik kalkınma ve sosyal sermaye arasında doğru orantılı bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. Bu anlamda sosyal sermaye ve ekonomik kalkınma arasındaki nedensellik ilişkisi test edilmiştir.

Kaynakça

 • - Akdoğan, Argun, (2002), “Toplumsal Sermaye: Yeni Sağın Küresel Yüzü, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları”, Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Yayınları, No: 311, ss. 71-85.
 • - Babacan, M. E. (2012). Toplumsal Paylaşım Ağlarında Sosyal Sermaye Pratikleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ABD, 88.
 • - Baumgartner, H., & Homburg, C. (1996). “Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review”, International Journal of Research in Marketing, 13(2), pp.139-161.
 • -Bektaş, H., & Aydın, M. (2018). Müşteri Bağlılığının Ölçülmesi: Cep Telefonu Pazarı Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi .
 • - Bentler, P.M., & Bonett, D.G. (1980). “Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures”, Psychological Bulletin, 88, pp.588-606.
 • - Berber, Metin (2006). İktisadi Büyüme ve Kalkınma (3. Baskı). Trabzon: Derya Kitabevi, 9.
 • - Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of Assessing Model Fit. In: Bollen, K.A., & Long, J.S. (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Beverly Hills, CA: Sage.
 • - Carroll, W. Nelson (1997), “Effect of Higher Education on Formation of Social Capital for Young Adults in the United States Betweeen 1972 and 1994”, Unpublished Doctorate Thesis, Texas A&M University.
 • - Çetin, M. (2006). Endüstriyel Bölgelerde Sosyal Sermaye ve Güven: Üçüncü İtalya Örneği. Ege Akademik Bakış Dergisi, 6(1), 74-86.
 • - Clayton, M. F., & Pett, M. A. (2008). AMOS versus LISREL: One data set, two analyses. Nursing research, 57(4), 283-292.
 • - Deniz, M. (2015, Mayıs). Ekonomik Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Bilim Dalı.
 • -Dursun, Y., & Kocagöz, E. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Regresyon: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi: 2-15.
 • -Eşki, Hülya (2009). Sosyal Sermaye- Önemi, Üretimi ve Ölçümü-Üzerine Bir Alan Araştırması, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • - Gökalp, N.(2003). Ekonomide Güven Faktörü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2, 164-174.
 • -Kangal, N. (2013)." Sosyal Sermaye Teorileri ve Sosyal sermaye İlişkisi: Türkiye Örneği ". Yüksek Lisans Tezi,Selçuk Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Konya.
 • -Karaçimen, Yeter (2002). Türkiye de Bireylerin Kişisel-Kurumsal Güven kaybı ve Medyanın Rolü: Ampirik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • - Karagül, M., & Dündar, S. (2006). Sosyal Sermaye Ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Akdeniz İibf Dergisi, 61-78.
 • - Karagül, M., & Masca, M. (2005). Sosyal sermaye üzerine bir inceleme. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi: 37-52.
 • -Keleş, Hatice Necla (2012), Sosyal Sermaye, Eğitim Yayınevi, Konya: 29.
 • - Kline, R.B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. NewYork: The Guilford Press.
 • -Kline, R.B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.
 • -Koç, A., & Ata, Y. (2012). Sosyal Sermaye Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ab Ülkeleri Ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 199-218.
 • -Marsh, H.W., Hau, K.T., Artelt, C., Baumert, J., & Peschar, J.L. (2006). “Oecd’s Brief Self-Report Measure Of Educational Psychology’s Most Useful Affective Constructs: Cross-Cultural, Psychometric Comparisons Across 25 Countries”, International Journal Of Testing, 6(4), Pp.311-360.
 • -Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • -Narayan Deepa, Prıtchett Lant, (1999), “Cent And Sociability: Household Income And Social Capital İn Rural Tanzania”, Economic Development And Cultural Change, Vol. 47, No. 4, May, Pp. 871-897.
 • -Newton, K. (2001). Trust, Social Capital, Civil Society and Democracy. International Political Science Review, 22(2), 201-214.
 • - Pai A.L., Mullins L.L., Drotar,D., Burant, C.,Wagner, J., Chaney, J.M.2007.Exploratory and confirmatory factor analysis of the Child Uncertainty in Illness Scale among children with chronic iilness. Journal of Pediatric Psychology, 32(3): 288-296
 • -Rea-Holloway, Melinda, (2008), “What’sthematterwithsocialcapital? An Inductiveexamination, A Dissertation İn Community Philosphy” Presented To The Faculty Of Theuniversity Of Missouri-Kansas.
 • - Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). “Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures”, Methods of Psychological Research Online, 8(2), pp.23-74.
 • - Shirinova, A. (2019). Geçiş Ekonomilerinde Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma. İzmir, T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İktisat Anabilim Dalı İksisat Yüksek Lisans Programı.
 • -Şavkar, E. (2011, Haziran). Sosyal Sermayenin Unsurları Ve Ekonomik Kalkınmayla İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • -Şimşek, Rasime Durkan (2013). İlkokul ve Ortaokullardaki Sosyal Sermaye Düzeyi İle Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • - Tüysüz, Nurettin (2011). Sosyal Sermayenin Ekonomik Gelişme Açısından Önemi ve Sosyal Sermaye Endeksinin Hesaplanması, Uzmanlık Tezi, Kalkınma Bakanlığı, Ankara.
 • - Varol, S. ( 2014, Ocak). Hazır Yazılımlarla Yapısal Eşitlik Modellemesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İstatistik Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi.
 • -Yıldız, Z., & Topuz, H. (2011). Sosyal Sermaye Ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi Açısından Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (61), 201-226.
 • - Zak Paul J., Knack Stephen, (1998), “Trust And Growth”, July, Paper No: 219.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülcan YILMAZ (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4508-8988
Türkiye


Murat GÜNDÜZ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0006-8796
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { usaksosbil924376, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, number = {1}, pages = {239 - 261}, title = {EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Gülcan and Gündüz, Murat} }
APA Yılmaz, G. & Gündüz, M. (2021). EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (1) , 239-261 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/63593/924376
MLA Yılmaz, G. , Gündüz, M. "EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2021 ): 239-261 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/63593/924376>
Chicago Yılmaz, G. , Gündüz, M. "EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2021 ): 239-261
RIS TY - JOUR T1 - EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ AU - Gülcan Yılmaz , Murat Gündüz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 261 VL - 14 IS - 1 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ %A Gülcan Yılmaz , Murat Gündüz %T EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ %D 2021 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Gülcan , Gündüz, Murat . "EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 1 (Haziran 2021): 239-261 .
AMA Yılmaz G. , Gündüz M. EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 14(1): 239-261.
Vancouver Yılmaz G. , Gündüz M. EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 14(1): 239-261.
IEEE G. Yılmaz ve M. Gündüz , "EKONOMİK KALKINMA VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 239-261, Haz. 2021
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr