Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Key Audit Matters: Examination of The Audit Reports of The Businesses Operating in The BIST Tourism Sector Before and After Covid-19

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 36 - 45, 29.12.2021

Öz

As a result of the requests of the information users for the audit reports to be more transparent, both international (IAASB - ISA 701) and national (KGK - BDS 701) regulations were made in the independent audit reports. As a result of these regulations, the concept of “Key Audit Matters-KAM” has taken its place in the independent audit reports. KAM; In the auditor's professional opinion, it is expressed as the most important issues in the audit of the current period's financial statements. Tourism companies are the most affected by the Covıd-19 virus, which was declared a pandemic in 2020. In this context, the aim of the study is to examine the distribution of key audit matters in the audit reports of tourism enterprises before the pandemic (2018) and after the pandemic (2020). For this purpose, the independent audit reports of 11 companies traded on the BIST and operating in the tourism sector were examined. The data were analyzed by content analysis method, and 20 key audit subjects were reported before the pandemic and 16 after the pandemic. It has been determined that there is a decrease in the number of key audit matters compared to the pre-pandemic period.

Kaynakça

 • Akdoğan N. ve Bülbül S. (2019). Bağımsız denetçi raporlarında kilit denetim konularının bildirilmesinde BİST 100 şirketlerindeki ilk uygulama sonuçlarının değerlendirmesine yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 18(56), 1-24.
 • Aktaş, R. ve Acar, M. (2020). Bağımsız denetimde önemlilik perspektifinden kilit denetim konuları: BİST 100 uygulaması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38(2), 185-214.
 • Arzova S. B. ve Şahin B. Ş (2020). ISA 701 (BDS 701) Kilit denetim konuları: BİST 30, BİST 50 ve BİST 100 endekslerinde yer alan finans kurumlarına yönelik analiz. Muhasebe ve Denetime Bakış, 20(60), 75-94.
 • Atay, M. S. ve Çeltikçi Polat, N. (2021). Kilit denetim konuları (KDK) bildirimlerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi: Borsa İstanbul (BİST-100) şirketleri üzerine bir araştırma. Mali Çözüm, 31(164), 113-142. KGK, BDS 701 Kilit denetim konularının bağımsız denetçi raporunda bildirilmesi standardı. https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS%20701.pdf.
 • Biçer, A. A. ve Erol, S. (2017). UDS 701 Kapsamında denetimde tespit edilen kilit bulguların finansal bilgi kullanıcılarına sunulması. Öneri Dergisi, 12(47), 71-84.
 • Çakalı, K. R. (2021). Bağımsız denetim raporlarında yeni uygulama: Kilit denetim konularının raporlanması ve BİST 100 analizi. Denetişim, 23, 60-77.
 • Deniz, F. (2021). Covid-19 pandemisinin sınırlı bağımsız denetim raporları üzerine etkisi: Türk bankacılık sektörü örneği, ASOS Journal, 114, 220-240.
 • Doğan, A. (2018). Bağımsız denetimde yeni bir yaklaşım: Kilit denetim konuları. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(1), 65-89.
 • Erdem, B. (2020). Finansal tablolardaki hile olasılığının kilit denetim konularına etkisi: Borsa İstanbul’da bir analiz. ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 245-260.
 • Ertan Y. ve Kızık E. (2019). Kilit denetim konuları: BİST imalat sektöründe faliyette bulunan işletmelerin 2017 yılı denetim raporlarının incelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı, 263 - 278.
 • İşseveroğlu, G. (2019). Bağımsız denetim raporunda kilit denetim konuları: BİST sigorta şirketlerinin 2017-2018 yılları analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (84), 49-64.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (2021), https://www.kap.org.tr/tr/bildirim-sorgu
 • Karapınar, A. ve Dölen, T. (2020). Bağımsız denetim raporlarında kilit denetim konusu açıklamaları: Türkiye örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(4), 763-780.
 • Kavut, F. L. ve Güngör, N. (2018). Bağımsız denetimde kilit denetim konuları: BİST-100 şirketlerinin 2017 yılı analizi. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 16(59), 59-70.
 • Özcan, M. ve Günlük, M. (2021). Borsa İstanbul imalat sektöründeki kilit denetim konularının belirlenmesi: gıda, içecek ve tütün alt sektöründe bir inceleme. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi, 1(1), 22-35.
 • Sarısoy, Ö. (2021). Kritik/kilit denetim konularının BİST 30 ve Dow Jones 30 endekslerindeki işletmelerin denetçi raporları üzerinden karşılaştırılması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21(63), 159-182.
 • Sayar, A. R. Z. ve Ergüden, A. E. (2016). Son düzenleme ve gelişmeler kapsamında değişecek ve yenilenecek bağımsız denetçi raporları. Muhasebe ve Denetime Bakış,16(48), 85-98.
 • Sert, K. ve Biçer, A. A. (2021). Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kilit denetim konularıyla ilişkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 2(1), 1-13.
 • Süer, A. Z. (2021). Önemli muhasebe tahminlerinin kilit denetim konuları çerçevesinde incelenmesi. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, (65), 23-37.
 • Uzay, Ş. ve Köylü, Ç. (2018). Kilit denetim konuları: Borsa İstanbul üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (52), 47-70.
 • Yalçın, N. (2021). Raporlanan kilit denetim konularının sayısını etkileyen faktörler: Borsa İstanbul’da bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4220–4230.

KİLİT DENETİM KONULARI: BİST’TE İŞLEM GÖREN TURİZM ŞİRKETLERİNİN COVİD-19 ÖNCESİ VE SONRASI DENETİM RAPORLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 36 - 45, 29.12.2021

Öz

Bilgi kullanıcılarının denetim raporlarının daha şeffaf olması yönündeki talepleri neticesinde bağımsız denetim raporlarında gerek uluslararası (IAASB – ISA 701) gerek ulusal (KGK - BDS 701) düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler neticesinde “Kilit Denetim Konuları- KDK” olgusu bağımsız denetim raporlarında yerini almış olup, KDK; denetçinin mesleki görüşüne göre, cari dönemin mali tablolarının denetiminde en önemli konular olarak ifade edilmektedir. 2020 yılında pandemi olarak ilan edilen Covid-19 virüsünden en çok etkilen turizm şirketleridir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, pandemi öncesi (2018 yılı) ve pandemi sonrası (2020 yılı) turizm işletmelerinin denetim raporlarında sunulan kilit denetim konularının dağılımını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda BİST’te işlem gören ve turizm sektöründe faaliyette bulunan 11 adet şirketin bağımsız denetim raporları incelenmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiş olup, pandemi öncesinde 20 adet, pandemi sonrasında 16 adet kilit denetim konusunun raporlandığı tespit edilmiştir. Pandemi öncesi döneme göre kilit denetim konularının sayısında düşüş olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Akdoğan N. ve Bülbül S. (2019). Bağımsız denetçi raporlarında kilit denetim konularının bildirilmesinde BİST 100 şirketlerindeki ilk uygulama sonuçlarının değerlendirmesine yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 18(56), 1-24.
 • Aktaş, R. ve Acar, M. (2020). Bağımsız denetimde önemlilik perspektifinden kilit denetim konuları: BİST 100 uygulaması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38(2), 185-214.
 • Arzova S. B. ve Şahin B. Ş (2020). ISA 701 (BDS 701) Kilit denetim konuları: BİST 30, BİST 50 ve BİST 100 endekslerinde yer alan finans kurumlarına yönelik analiz. Muhasebe ve Denetime Bakış, 20(60), 75-94.
 • Atay, M. S. ve Çeltikçi Polat, N. (2021). Kilit denetim konuları (KDK) bildirimlerinin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi: Borsa İstanbul (BİST-100) şirketleri üzerine bir araştırma. Mali Çözüm, 31(164), 113-142. KGK, BDS 701 Kilit denetim konularının bağımsız denetçi raporunda bildirilmesi standardı. https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS%20701.pdf.
 • Biçer, A. A. ve Erol, S. (2017). UDS 701 Kapsamında denetimde tespit edilen kilit bulguların finansal bilgi kullanıcılarına sunulması. Öneri Dergisi, 12(47), 71-84.
 • Çakalı, K. R. (2021). Bağımsız denetim raporlarında yeni uygulama: Kilit denetim konularının raporlanması ve BİST 100 analizi. Denetişim, 23, 60-77.
 • Deniz, F. (2021). Covid-19 pandemisinin sınırlı bağımsız denetim raporları üzerine etkisi: Türk bankacılık sektörü örneği, ASOS Journal, 114, 220-240.
 • Doğan, A. (2018). Bağımsız denetimde yeni bir yaklaşım: Kilit denetim konuları. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(1), 65-89.
 • Erdem, B. (2020). Finansal tablolardaki hile olasılığının kilit denetim konularına etkisi: Borsa İstanbul’da bir analiz. ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 245-260.
 • Ertan Y. ve Kızık E. (2019). Kilit denetim konuları: BİST imalat sektöründe faliyette bulunan işletmelerin 2017 yılı denetim raporlarının incelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı, 263 - 278.
 • İşseveroğlu, G. (2019). Bağımsız denetim raporunda kilit denetim konuları: BİST sigorta şirketlerinin 2017-2018 yılları analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (84), 49-64.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (2021), https://www.kap.org.tr/tr/bildirim-sorgu
 • Karapınar, A. ve Dölen, T. (2020). Bağımsız denetim raporlarında kilit denetim konusu açıklamaları: Türkiye örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(4), 763-780.
 • Kavut, F. L. ve Güngör, N. (2018). Bağımsız denetimde kilit denetim konuları: BİST-100 şirketlerinin 2017 yılı analizi. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 16(59), 59-70.
 • Özcan, M. ve Günlük, M. (2021). Borsa İstanbul imalat sektöründeki kilit denetim konularının belirlenmesi: gıda, içecek ve tütün alt sektöründe bir inceleme. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi, 1(1), 22-35.
 • Sarısoy, Ö. (2021). Kritik/kilit denetim konularının BİST 30 ve Dow Jones 30 endekslerindeki işletmelerin denetçi raporları üzerinden karşılaştırılması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21(63), 159-182.
 • Sayar, A. R. Z. ve Ergüden, A. E. (2016). Son düzenleme ve gelişmeler kapsamında değişecek ve yenilenecek bağımsız denetçi raporları. Muhasebe ve Denetime Bakış,16(48), 85-98.
 • Sert, K. ve Biçer, A. A. (2021). Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kilit denetim konularıyla ilişkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 2(1), 1-13.
 • Süer, A. Z. (2021). Önemli muhasebe tahminlerinin kilit denetim konuları çerçevesinde incelenmesi. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, (65), 23-37.
 • Uzay, Ş. ve Köylü, Ç. (2018). Kilit denetim konuları: Borsa İstanbul üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (52), 47-70.
 • Yalçın, N. (2021). Raporlanan kilit denetim konularının sayısını etkileyen faktörler: Borsa İstanbul’da bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4220–4230.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Filiz ÖZŞAHİN KOÇ Bu kişi benim
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-0211-869X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özşahin Koç, F. (2021). KİLİT DENETİM KONULARI: BİST’TE İŞLEM GÖREN TURİZM ŞİRKETLERİNİN COVİD-19 ÖNCESİ VE SONRASI DENETİM RAPORLARININ İNCELENMESİ . Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 36-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakuyg/issue/68773/1073375