Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İHRACAT PAZARLAMASINDA PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİNİN ETKİSİ VE KAHRAMANMARAŞ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2019, Cilt , Sayı 2, 53 - 63, 31.12.2019

Öz

Dünyada gelişen ve değişen teknolojiye bağlı olarak artan rekabet şartları, uluslararası pazarlama alanında artan oranda etkisini göstermektedir. İşletmelerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kendi ürünlerini satabilmeleri ve pazarlarda yer bulabilmeleri, uygulanan pazarlama stratejilerinin rekabete uygun hale gelmesiyle mümkün hale gelebilecektir. Bu bağlamda ülkemizin önemli bir ihracat kalemi olan tekstil ürünleri ihracatında da, hedef pazara yönelik pazarlama karması stratejilerinin seçilmesi ve uygulanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, ülkemizin tekstil ürünleri üretiminin ve ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştiren K. Maraş İlinde, özellikle ihracata yönelik faaliyet gösteren işletmelerin ihracat pazarlamasında uyguladığı stratejilerinin neler olduğu, bunların işletme başarımına etkileri konusundaki eğilimleri, bu konuda karşılaşılan ihracat engelleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. İl genelinde sadece tekstil sektöründe üretim yapan işletme adedi 470’tir. Bunların içerisinde özellikle ihracata yönelik üretim yapan, üretim ve çalışan işçi sayısı açısından 50 adet büyük işletme araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmadaki veriler, anket yöntemiyle toplanmış ve SPSS istatistik programı yardımıyla analizleri yapılmıştır. 

Kaynakça

 • CAN, Esin (2012). Uluslararası İşletmecilik(4.Baskı). İstanbul: Beta Basım.
 • GEGEZ, A. Ercan (2012). Pazarlama Araştırmaları(3.Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım A.Ş.
 • HUMMEL, R.Thomas (2018). Internationales Marketing. Walter de Gruyter GmbH&Co KG.
 • KAHVECİ, Eyup (2012). İşletme Stratejileri ve İhracat Performansı İlişkileri. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl 4, Sayı 6.
 • KOÇOĞLU, Duygu ve SARITAŞ, Emel (2016). İhracat Pazarlama Faaliyetlerinde Pazarlama Karması Adaptasyonu ve Denizli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 25/1, s.124-134.
 • KOTLER, Philip (2015). Kotler ve Pazarlama(4.Baskı). İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • KOTLER, Philip (2018). A’dan Z’ye Pazarlama(Çeviri: Aslı Kalem Bakkal). İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • MUCUK, İsmet (2001). Pazarlama İlkeleri(13.Baskı). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • PERÇİN, Selçuk (2005). İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Firmaların İhracat Performansı Ölçülerine Göre Sınıflandırılmasındaki Rolü: İSO 1000 Sanayi Firmaları Uygulaması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), s.139-155.
 • RİNGLE, Günther (2013). Exportmarketing. Springer- Verlag
 • SAĞLAM, Mehmet (2019). Uluslararası Pazarlama Karması Stratejilerinin ve Porter’in Elmas Modeli Boyutlarının İhracatçı Firmaların Performanslarıyla İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Pazarlama Bilim Dalı, İstanbul.
 • SARI, Bektaş (2007). Uluslararası Stratejik Pazarlama Açısından İhracat Pazarlama Stratejileri ve İhracat Pazarlama Planlaması. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Pazarlama Bilim Dalı, İzmir.
 • SARITAŞ, Emel (2012). Uluslararası Pazarlamada İhracat Pazarlama Stratejileri ve Denizli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Denizli.
 • TEKİN, Mahmut ve ZERENLER, Muammer (2012). Pazarlama(1.Baskı). Konya: Günay Ofset.
 • YÜCEL, Atilla (2019). İhracat Pazarlaması Stratejileri ile Firma Performansı İlişkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 29, Sayı 1, s. 205-225.
 • file:///C:/Users/pc-1/Downloads/Tekstil%20Ihracat%20Degerlendirme%20Notu%20- %20%20Ocak%202018%20(1).PDF, 25.06.2019
 • https://ekonomi.isbank.com.tr/ContentManagement/Documents/sr02_tekstilsektoru.pdf,25.06.2019
 • http://www.kmtso.org.tr/haber/2341/tekstil-sektoru-nefes-aldi,25.06.2019.

THE EFFECT OF MARKETING MIX STRATEGIES IN EXPORT MARKETING AND A RESEARCH ON KAHRAMANMARAŞ TEXTILE SECTOR

Yıl 2019, Cilt , Sayı 2, 53 - 63, 31.12.2019

Öz

Increasing competition conditions due to developing and changing technology in the World show an increasing effect on international marketing. It is possible for companies to sell their own products and to find a place in the markets both at domestic and foreign by making the marketing strategies suitable for competition. In this context, in the export of textile products, which is an important export item of our country, the selection and implementation of marketing mix strategies towards the target market is of great importance. In this study, it has been tried to put forward what are the strategies applied by export-oriented companies in export marketing in Kahramanmaras province, which performs a significant part of the production and exportation of textile products of our country, their tendencies on the company performance and their export barriers. The number of companies that produce only in the textile sector throughout the province is 470 in total. Among these, 50 big companies in terms of workers and production capacity were included in the research, which are especially engaged in export oriented production. The data in the study were collected by survey method and analyzed with the help of SPSS statistical program.

Kaynakça

 • CAN, Esin (2012). Uluslararası İşletmecilik(4.Baskı). İstanbul: Beta Basım.
 • GEGEZ, A. Ercan (2012). Pazarlama Araştırmaları(3.Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım A.Ş.
 • HUMMEL, R.Thomas (2018). Internationales Marketing. Walter de Gruyter GmbH&Co KG.
 • KAHVECİ, Eyup (2012). İşletme Stratejileri ve İhracat Performansı İlişkileri. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl 4, Sayı 6.
 • KOÇOĞLU, Duygu ve SARITAŞ, Emel (2016). İhracat Pazarlama Faaliyetlerinde Pazarlama Karması Adaptasyonu ve Denizli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 25/1, s.124-134.
 • KOTLER, Philip (2015). Kotler ve Pazarlama(4.Baskı). İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • KOTLER, Philip (2018). A’dan Z’ye Pazarlama(Çeviri: Aslı Kalem Bakkal). İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • MUCUK, İsmet (2001). Pazarlama İlkeleri(13.Baskı). İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • PERÇİN, Selçuk (2005). İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Firmaların İhracat Performansı Ölçülerine Göre Sınıflandırılmasındaki Rolü: İSO 1000 Sanayi Firmaları Uygulaması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), s.139-155.
 • RİNGLE, Günther (2013). Exportmarketing. Springer- Verlag
 • SAĞLAM, Mehmet (2019). Uluslararası Pazarlama Karması Stratejilerinin ve Porter’in Elmas Modeli Boyutlarının İhracatçı Firmaların Performanslarıyla İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Pazarlama Bilim Dalı, İstanbul.
 • SARI, Bektaş (2007). Uluslararası Stratejik Pazarlama Açısından İhracat Pazarlama Stratejileri ve İhracat Pazarlama Planlaması. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Pazarlama Bilim Dalı, İzmir.
 • SARITAŞ, Emel (2012). Uluslararası Pazarlamada İhracat Pazarlama Stratejileri ve Denizli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Denizli.
 • TEKİN, Mahmut ve ZERENLER, Muammer (2012). Pazarlama(1.Baskı). Konya: Günay Ofset.
 • YÜCEL, Atilla (2019). İhracat Pazarlaması Stratejileri ile Firma Performansı İlişkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 29, Sayı 1, s. 205-225.
 • file:///C:/Users/pc-1/Downloads/Tekstil%20Ihracat%20Degerlendirme%20Notu%20- %20%20Ocak%202018%20(1).PDF, 25.06.2019
 • https://ekonomi.isbank.com.tr/ContentManagement/Documents/sr02_tekstilsektoru.pdf,25.06.2019
 • http://www.kmtso.org.tr/haber/2341/tekstil-sektoru-nefes-aldi,25.06.2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Haydar İNCE (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7865-7796
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

APA İnce, H. (2019). İHRACAT PAZARLAMASINDA PAZARLAMA KARMASI STRATEJİLERİNİN ETKİSİ VE KAHRAMANMARAŞ TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi , (2) , 53-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad/issue/51407/606581

16494  16495  16496  16503  16570 

16633   16823  16824 17564 

19288 22730 22803   23495

             Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Yerleşke / Malatya Telefon: 0533 5438933, https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad -- usbaddergi@gmail.com 18414