Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 59 - 78 2019-12-31

Investigation of Sport Policies of Local Governments (Sample of Manisa Metropolitan Municipality)
Yerel Yönetimlerin Spor Politikalarının İncelenmesi (Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği)

Abdullah Kurt [1] , Zeynep ONAĞ [2]


Purpose of this research is investigation of the sport policies in Manisa Metropolitan Municipality. Phenomenology, which is one of the qualitative research methods was used as research design.  As of March 2019, the working group of the research consists of 5 people working in the departments of sports structuring in Manisa, organizing activities and organizing sports activities. In the research, the data were obtained by using semi-structured interview technique. Interviews conducted by using voice recorders and note-taking methods. The interview questions which used in the research was formed by the open-ended question method and the content analysis and descriptive data analysis method was used in the analysis part. As a result of the interviews with the participants; the views of the participants were grouped under five headings. These are; sports policy of municipalities, sports services, cooperation with institutions and organizations, sports organization structure and facilities. At the end of the study, it is seen that Manisa Metropolitan Municipality’s sports policies are within the framework of powers and duties limited by law and legislation. However, it is seen that municipality encourage local people for sports, meet their demands and needs for sports, and provide support for facilities, materials and transportation. It is concluded that municipality work in coordination with other institutions and organizations in terms of the functioning of sports in the province.

Araştırmanın amacı, Manisa Büyükşehir Belediyesindeki spor politikalarının incelenmesidir. Araştırmanın deseni nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomeloji) desenidir. Araştırmanın çalışma grubu, 2019 yılı Mart ayı itibariyle Manisa ilinde spor yapılanması ile ilgili birimlerde çalışan, spor konusundaki etkinlikleri düzenleyen ve organizasyonları yapan alanında uzman 5 yöneticidir. Araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir.  Görüşmeler, ses kayıt cihazı ve not alma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan görüşme soruları açık uçlu soru metoduyla oluşturulmuş ve analiz kısmında betimsel veri analizi yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucu çalışma beş kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler sırasıyla; belediyelerin spor politikası, spor hizmetleri, kurum ve kuruluşlarla iş birliği, spor örgüt yapısı ve tesislerdir. Araştırmanın sonucunda, Manisa Büyükşehir Belediyesinin spor politikasının, kanun ve mevzuatla sınırlandırılmış yetki ve görevler çerçevesinde spor politikaları olduğu görülmektedir. Bununla beraber, yerel halkı spora teşvik etmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak, tesis, malzeme ve ulaşım ile ilgili destek sağladıkları görülmektedir. İldeki sporun işlerliği bakımından ise diğer kurum ve kuruluşlara koordineli olarak çalıştıkları sonucuna varılmaktadır.

 • Arslan, N.T. (2005). İdari ve mal paylaşım açısından merkezi yönetim yerel yönetim ilişkileri. I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 33, s.189-208.
 • Bernard, H. R., Wutich, A., & Ryan, G. W. (2016). Analyzing qualitative data: systematic approaches. SAGE Publications.
 • Ceyhun, S. (2008). Spor tesislerinin rekreatif açıdan kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), s.325-332.
 • Dinç, F. (2019). Yönetsel açıdan yerel yönetimler ve spor ilişkisi (Mersin Büyükşehir Belediyesi Örneği). Ankara, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Dinç, F., Çolakoğlu, T., & Kurtipek, S. (2018). Büyükşehir belediyelerinin spor hizmetlerinde çalışmakta olan personelin kadro tanımları ve istihdam problemlerine yönelik derleme bir çalışma. Journal of Human Sciences, 15(4), s.2533-2552.
 • Doğu, G., Kardaş, N. T. ve Atalı, L. (2013). Büyükşehir belediyesi spor politikalarına yönelik hizmetlerin incelenmesi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25: 97-111.
 • Esenkaya, A. (2010). Halkın yerel yönetimlerden spor hizmetleri konusunda beklentileri (Konya Örneği). Konya, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Keleş, R., ve Yavuz, F. (1983). Yerel yönetimler. Ankara: Turhan Kitap Evi, s.20.
 • Kurtipek, S. (2017). Metropoliten Alan içerisindeki belediyelerin gençlik ve spor politikalarının değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, s.61.
 • Kurtipek, S. (2019). Belediyeler ve spor politikaları. Ankara: Berikan Yayınevi, s.69.
 • Kurtoğlu, T. (2006). Halkın Yerel yönetimlerden spor hizmetleri konusunda beklentileri (Mersin Örneği). Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • LeCompte, M. D., & Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in ethnographic research. Review of Educational Research, 52(1), s.31-60.
 • Mersinli, D. (2009). Yerel yönetimlerde spora yönelik rekreasyon hizmetleri ve büyükşehir belediyelerinin rekreasyonel faaliyetleri olan yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Nadaroğlu, H. (1994). Mahalli idareler teorisi, ekonomisi-uygulaması. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. s.213.
 • Parlak, B., ve Özgür, H. (2002). Avrupa Birliği ve bütünleşme sürecinde Türkiye’de yerel yönetimler. İstanbul: Alfa Yayınları, s.101-102.
 • Sinopluoğlu, M. B. (2011). Yerel yönetimlerin sporun kitlelere yayılmasına etkisi (Eskişehir İli Örneği). İstanbul, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Tekin, Y. (2013). Yerel yönetimlerin spor hizmetlerine ilişkin halkın görüşleri (Keçiören Belediyesi Örneği) Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5302.pdf) Erişim:05.07.2019.
 • https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf/) Erişim:05.07.2019.
 • Resmi Gazete http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6360.pdf/ Erişim: 20.06.2019.
 • Resmi Gazete http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.442.pdf/ Erişim: 30.06.2019.
 • Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050713-6.htm/ 5393 Erişim: 30.06.2019.
 • Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/07/20040723.htm/ Erişim: 30.06.2019.
 • Resmi Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/19471.pdf/ Erişim: 30.06.2019.
 • Resmi Gazete http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2972.pdf/ Erişim: 05.07.2019.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Yayımlanma Tarihi Güz
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1833-5995
Yazar: Abdullah Kurt
Kurum: Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4034-6773
Yazar: Zeynep ONAĞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { usbd639011, journal = {Ulusal Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-134X}, address = {Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi}, publisher = {Pınar GÜZEL}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {59 - 78}, doi = {10.30769/usbd.639011}, title = {Yerel Yönetimlerin Spor Politikalarının İncelenmesi (Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği)}, key = {cite}, author = {Kurt, Abdullah and ONAĞ, Zeynep} }
APA Kurt, A , ONAĞ, Z . (2019). Yerel Yönetimlerin Spor Politikalarının İncelenmesi (Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği). Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 59-78 . DOI: 10.30769/usbd.639011
MLA Kurt, A , ONAĞ, Z . "Yerel Yönetimlerin Spor Politikalarının İncelenmesi (Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği)". Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 3 (2019 ): 59-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbd/issue/50791/639011>
Chicago Kurt, A , ONAĞ, Z . "Yerel Yönetimlerin Spor Politikalarının İncelenmesi (Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği)". Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 3 (2019 ): 59-78
RIS TY - JOUR T1 - Yerel Yönetimlerin Spor Politikalarının İncelenmesi (Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği) AU - Abdullah Kurt , Zeynep ONAĞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30769/usbd.639011 DO - 10.30769/usbd.639011 T2 - Ulusal Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 78 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-134X M3 - doi: 10.30769/usbd.639011 UR - https://doi.org/10.30769/usbd.639011 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ulusal Spor Bilimleri Dergisi Yerel Yönetimlerin Spor Politikalarının İncelenmesi (Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği) %A Abdullah Kurt , Zeynep ONAĞ %T Yerel Yönetimlerin Spor Politikalarının İncelenmesi (Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği) %D 2019 %J Ulusal Spor Bilimleri Dergisi %P -2587-134X %V 3 %N 2 %R doi: 10.30769/usbd.639011 %U 10.30769/usbd.639011
ISNAD Kurt, Abdullah , ONAĞ, Zeynep . "Yerel Yönetimlerin Spor Politikalarının İncelenmesi (Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği)". Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 59-78 . https://doi.org/10.30769/usbd.639011
AMA Kurt A , ONAĞ Z . Yerel Yönetimlerin Spor Politikalarının İncelenmesi (Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği). usbd. 2019; 3(2): 59-78.
Vancouver Kurt A , ONAĞ Z . Yerel Yönetimlerin Spor Politikalarının İncelenmesi (Manisa Büyükşehir Belediyesi Örneği). Ulusal Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 3(2): 78-59.