Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Guerilla Marketing as a Marketing Tool in Nonprofit Organizations: Youth and Sports Activities Sample

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 13 - 25, 30.06.2021
https://doi.org/10.30769/usbd.874388

Öz

The increase in sports organizations followed by large masses all over the world, the development of technology in terms of communication, and the increasing interest in the sports sector encourage institutions to try different ways to reach their target audience. Guerrilla marketing, which is one of the applied strategies using different methods to attract the attention of the consumer, provides many advantages in influencing the target audience by using the ability of sports to reach all segments of the society effectively. Unlike traditional marketing, it affects the subconscious of consumers and gives intended message permanently thanks to its surprising, innovative, dynamic, imaginative and not easily imitable messages. Considering the increased interest in sports marketing and the marketing activities carried out by other sectors through sports, this study aims to examine marketing in general, guerrilla marketing and guerrilla marketing in the sports industry, and reach the target audience by using guerrilla marketing in non-profit youth and sports activities in our country and increase the awareness of offering services. In order to achieve these goals, it is evaluated as a result of the research that, non-profit youth and sports activities can be announced to the public effectively and that these practices can be used effectively and efficiently based on the guerrilla marketing examples mentioned in the study.

Kaynakça

 • Aktaş, S. ve Özdil, G. (2016). Ankara barosu spor hukuku kurulu Av. Hasan Aydın Tansu armağanı. Ankara: Ankara Barosu.
 • Alena, K. (2012). Guerilla marketing: New concept in practice sport master case. Thesis (Bachelor), Mikkeli University of Applied Sciences, Mikkeli.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2017). Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171227-12.htm.
 • Arslan, S. (2009). Turizm sektöründe alternatif bir pazarlama stratejisi olarak gerilla pazarlamanın kullanılması: Konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Belediye Kanunu. (2005). Belediyenin görev ve sorumlulukları. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf.
 • Bigat, E. Ç. (2012). Guerrilla advertisement and marketing. Procedia– Social and Behavioral Sciences Journal, 51, 1022-1029.
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programları. (2020). UNDP Türkiye sürdürülebilir kalkınma amaçları. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html.
 • Bozbay, Z. (2015). Pazarlama stratejileri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İşletme Lisans Programı.
 • Bulunmaz, B. (2016). Gelişen teknolojiyle birlikte değişen pazarlama yöntemleri ve dijital pazarlama. TRT Akademi Dijital Medya Sayısı, 1(2), 348-365.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. (2018). 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf.
 • Çimen, Z. Eraslan, A. ve Halıcı, A. (2019). Yönetim ve Spor. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Dahan, G. ve Levi̇, E. (2012). Reklam ajanslarının gerilla pazarlama uygulamaları: Türkiye örneklemi üzerinden bir inceleme, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 42, 37-47.
 • Forbes. (2017). Finding brand success in the digital world. https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/08/25/finding-brand-success-in-the-digital-world/#73eca182626e.
 • Funk, C. (2008). Consumer behaviour in sports and events: Marketing action. Australia: Griffith Business School, Department of Tourisim Leisure Hotel and Sport Management.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2019). Genç gönüllüler. https://www.gencgonulluler.gov.tr/Blog/Detail /9.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2019). Stratejik plan 2019-2023. http://www.gsb.gov.tr/public/edit/files/StratejikPlan2019-2023.pdf.
 • Hablemi̇toğlu, P. Özkan, D. ve Yıldırım, U. (2010). Bir fedakâkarlık örneği olarak "kan bağışı", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20(20), 67-78.
 • Kaleli, S. (2016). Sosyal pazarlamada gerilla uygulamalar. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 313-336.
 • Kaya, S. (2011). Pazarlamada yeni bir çığır açılıyor: Bütçesi küçük hayalleri büyük girişimciler için gerilla pazarlama. İzmir Ticaret Odası Ar&Ge Bülten, 8, 27-34.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2018). Pazarlama ilkeleri. (Çev. E. Gegez). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım. Levinson, C. J. ve Hanley, J. (2006). Tüketicilerin bilinçaltını fethetmek için gerilla pazarlama devrimi. (Çev. Y. Fetcher). İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Levinson, C. J. (1998). Guerrilla marketing. USA: Houghton Mifflin Company.
 • Levinson, C. J. (2007). Guerrilla marketing. USA: Houghton Mifflin Company, Fourth Edition.
 • Levinson, C. J. and Godin S. (1994). The guerilla harketing handbook. USA: Houghton Mifflin Company.
 • Masteralexis, L. P. Barr A. ve Hums, A. (2019). Spor yönetimi. (Çev. H. Kasap). Ankara: Atlas Akademik Basın Yayın Dağıtım.
 • Memişoğlu, A. (2014). Gerilla pazarlama faaliyetlerine ilişkin tüketici görüş ve değerlendirmelerinin belirlenmesi: Örnek bir uygulama, Yayımlanmış Yüksek Lisans tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • On Birinci Kalkınma Planı, (2019, Temmuz). Nitelikli insan, güçlü toplum. http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf.
 • Parks, J. & Quertermen, B. (2007). Managing sport in the 21st century. USA: Contemporary Sport Management Human Kinetics Publications, Third Edition.
 • Pegem, (2020). Özel eğitim kongresi özel eğitimde ölçme ve değerlendirme sempozyumu. https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=137648.
 • Sarol, H. ve Çimen, Z. (2015). The effects of adapted recreational physical activity on the life quality of individuals with autism. The Anthropologist, 21(3), 522-527.
 • Schwarz, C. E. ve Hunter, D. J. (2008). Advanced theory and practice in sport marketing. USA: British Library Cataloguing in Publication, Second Edition.
 • Şi̇mşek, G. (2013). Pazarlama iletişimi “gayrı–resmi” silahı: Tuzak pazarlama ve uygulanan stratejiler. Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 5(1), 135-143.
 • Tek, Ö. B. (1991). Pazarlama ilkeler ve uygulamalar. İzmir: Memleket Gazetecilik ve Matbaacılık.
 • The Business Research Company. (2019). Global Sports Market Value. https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/sports-market.
 • Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi. (2013, Ocak 27). Gençlik politikaları. https://www.gsb.gov.tr/public/edit/files/Mevzuat/ ulusal_genclik_ve_spor_politikasi.
 • Uysal, S. (2011). Küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir pazarlama anlayışı: Gerilla pazarlama. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ünal, H. (2013). Gerilla tarzı pazarlama ve spor. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 11(2), 61-71.
 • Yüksekbilgili, Z. (2011). Gerilla pazarlama: Kuramsal bir çerçeve. Anadolu Bilimleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22, 49-54.

Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlarda Bir Pazarlama Aracı Olarak Gerilla Pazarlama: Gençlik ve Spor Faaliyetleri Örneği

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 13 - 25, 30.06.2021
https://doi.org/10.30769/usbd.874388

Öz

Tüm dünyada geniş kitlelerin takip ettiği spor organizasyonlarındaki artış, teknolojinin iletişim bakımından gelişimi ve spor sektörüne ilginin artması kurumları, hedef kitlesine ulaşma biçimlerinde farklı yollar denemeye sevk etmektedir. Tüketicinin ilgisini çekmek için farklı yöntemler kullanılarak yapılan stratejilerden biri olan gerilla pazarlama, sporun toplumun tüm kesimlerine etkili bir şekilde ulaşabilme özelliğini kullanarak hedef kitleyi etkilemekte birçok avantaj sağlamaktadır. Geleneksel pazarlamadan farklı olarak şaşırtıcı, yenilikçi, dinamik, hayal gücü yüksek ve taklit edilmesi kolay olmayan mesajları sayesinde tüketicilerin bilinçaltını etkilemekte ve istenilen mesajı kalıcı bir şekilde vermektedir. Spor pazarlamasına ilginin artması ve diğer sektörler tarafından spor aracılığıyla yürütülen pazarlama faaliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda bu çalışmada, genel olarak pazarlama, gerilla pazarlama ve spor endüstrisinde gerilla pazarlama kavramlarının incelenip ülkemizde kâr amacı gütmeyen gençlik ve spor faaliyetlerinde gerilla pazarlama kullanılarak hedef kitleye ulaşmak ve sunulan hizmetlerin bilinirliğini artırmak amaçlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için kâr amacı gütmeyen gençlik ve spor faaliyetlerinin etkin bir şekilde topluma duyurulabilmesi çalışmada belirtilen gerilla pazarlama örneklerinden yola çıkılarak bu uygulamaların etkili ve verimli bir şekilde kullanılabileceği yapılan araştırma sonucunda değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • Aktaş, S. ve Özdil, G. (2016). Ankara barosu spor hukuku kurulu Av. Hasan Aydın Tansu armağanı. Ankara: Ankara Barosu.
 • Alena, K. (2012). Guerilla marketing: New concept in practice sport master case. Thesis (Bachelor), Mikkeli University of Applied Sciences, Mikkeli.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2017). Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171227-12.htm.
 • Arslan, S. (2009). Turizm sektöründe alternatif bir pazarlama stratejisi olarak gerilla pazarlamanın kullanılması: Konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Belediye Kanunu. (2005). Belediyenin görev ve sorumlulukları. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf.
 • Bigat, E. Ç. (2012). Guerrilla advertisement and marketing. Procedia– Social and Behavioral Sciences Journal, 51, 1022-1029.
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programları. (2020). UNDP Türkiye sürdürülebilir kalkınma amaçları. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html.
 • Bozbay, Z. (2015). Pazarlama stratejileri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İşletme Lisans Programı.
 • Bulunmaz, B. (2016). Gelişen teknolojiyle birlikte değişen pazarlama yöntemleri ve dijital pazarlama. TRT Akademi Dijital Medya Sayısı, 1(2), 348-365.
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. (2018). 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf.
 • Çimen, Z. Eraslan, A. ve Halıcı, A. (2019). Yönetim ve Spor. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Dahan, G. ve Levi̇, E. (2012). Reklam ajanslarının gerilla pazarlama uygulamaları: Türkiye örneklemi üzerinden bir inceleme, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 42, 37-47.
 • Forbes. (2017). Finding brand success in the digital world. https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/08/25/finding-brand-success-in-the-digital-world/#73eca182626e.
 • Funk, C. (2008). Consumer behaviour in sports and events: Marketing action. Australia: Griffith Business School, Department of Tourisim Leisure Hotel and Sport Management.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2019). Genç gönüllüler. https://www.gencgonulluler.gov.tr/Blog/Detail /9.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı. (2019). Stratejik plan 2019-2023. http://www.gsb.gov.tr/public/edit/files/StratejikPlan2019-2023.pdf.
 • Hablemi̇toğlu, P. Özkan, D. ve Yıldırım, U. (2010). Bir fedakâkarlık örneği olarak "kan bağışı", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20(20), 67-78.
 • Kaleli, S. (2016). Sosyal pazarlamada gerilla uygulamalar. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 313-336.
 • Kaya, S. (2011). Pazarlamada yeni bir çığır açılıyor: Bütçesi küçük hayalleri büyük girişimciler için gerilla pazarlama. İzmir Ticaret Odası Ar&Ge Bülten, 8, 27-34.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2018). Pazarlama ilkeleri. (Çev. E. Gegez). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım. Levinson, C. J. ve Hanley, J. (2006). Tüketicilerin bilinçaltını fethetmek için gerilla pazarlama devrimi. (Çev. Y. Fetcher). İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • Levinson, C. J. (1998). Guerrilla marketing. USA: Houghton Mifflin Company.
 • Levinson, C. J. (2007). Guerrilla marketing. USA: Houghton Mifflin Company, Fourth Edition.
 • Levinson, C. J. and Godin S. (1994). The guerilla harketing handbook. USA: Houghton Mifflin Company.
 • Masteralexis, L. P. Barr A. ve Hums, A. (2019). Spor yönetimi. (Çev. H. Kasap). Ankara: Atlas Akademik Basın Yayın Dağıtım.
 • Memişoğlu, A. (2014). Gerilla pazarlama faaliyetlerine ilişkin tüketici görüş ve değerlendirmelerinin belirlenmesi: Örnek bir uygulama, Yayımlanmış Yüksek Lisans tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • On Birinci Kalkınma Planı, (2019, Temmuz). Nitelikli insan, güçlü toplum. http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf.
 • Parks, J. & Quertermen, B. (2007). Managing sport in the 21st century. USA: Contemporary Sport Management Human Kinetics Publications, Third Edition.
 • Pegem, (2020). Özel eğitim kongresi özel eğitimde ölçme ve değerlendirme sempozyumu. https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=137648.
 • Sarol, H. ve Çimen, Z. (2015). The effects of adapted recreational physical activity on the life quality of individuals with autism. The Anthropologist, 21(3), 522-527.
 • Schwarz, C. E. ve Hunter, D. J. (2008). Advanced theory and practice in sport marketing. USA: British Library Cataloguing in Publication, Second Edition.
 • Şi̇mşek, G. (2013). Pazarlama iletişimi “gayrı–resmi” silahı: Tuzak pazarlama ve uygulanan stratejiler. Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 5(1), 135-143.
 • Tek, Ö. B. (1991). Pazarlama ilkeler ve uygulamalar. İzmir: Memleket Gazetecilik ve Matbaacılık.
 • The Business Research Company. (2019). Global Sports Market Value. https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/sports-market.
 • Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi. (2013, Ocak 27). Gençlik politikaları. https://www.gsb.gov.tr/public/edit/files/Mevzuat/ ulusal_genclik_ve_spor_politikasi.
 • Uysal, S. (2011). Küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir pazarlama anlayışı: Gerilla pazarlama. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ünal, H. (2013). Gerilla tarzı pazarlama ve spor. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 11(2), 61-71.
 • Yüksekbilgili, Z. (2011). Gerilla pazarlama: Kuramsal bir çerçeve. Anadolu Bilimleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22, 49-54.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Derleme
Yazarlar

Zafer (ZCİMEN@GMAİL.COM)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2752-4053
Türkiye


Ömer ÖZBEY
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
0000-0003-2942-4029
Türkiye


Doğukan DOĞAN (Sorumlu Yazar)
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
0000-0003-1593-2102
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 4 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA (zcimen@gmail.com), Z. , Özbey, Ö. & Doğan, D. (2021). Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlarda Bir Pazarlama Aracı Olarak Gerilla Pazarlama: Gençlik ve Spor Faaliyetleri Örneği . Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 13-25 . DOI: 10.30769/usbd.874388