Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sedanterlerde Kinezyofobinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 51 - 63, 30.06.2021
https://doi.org/10.30769/usbd.913082

Öz

Araştırmanın amacı, sedanter bireylerin kinezyofobi düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmaya, 17-60 yaş aralığında çeşitli bölgelerinde uzun süreli ağrıları bulunan 114 gönüllü katılmıştır. Veri toplamak amacıyla, Tampa Kinezyofobi Ölçeği kullanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için, iki değişken arasındaki analizlerde Mann Whitney U Test, ikiden fazla değişken arasındaki analizlerde ise Kruskal Wallis H Test ve Post-Hoc (Tamhane’s T2) test kullanılmıştır. Tampa Kinezyofobi Ölçeğinde toplam puanlara bakıldığında kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrenim açısından ortaokul, lise ve üniversite arasında toplam skorda anlamlı bir fark bulunmuştur. Mesleki açıdan avukat, öğrenci, mühendis, öğretmen ve diğer olarak ayrılan gruplar arasında incelediğimizde de gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Kronik ağrılı hastalarda kinezyofobide erkekler ile kadınlar arasında fark yokken öğrenim durumu ve mesleğin kinezyofobiyi etkilediği görülmüştür.

Kaynakça

 • Bilge, C. (2017). Adheziv kapsülitli hastalarda ağrinin fonksiyonellik, kinezyofobi, uyku kalitesi ve yaşam kalitesine etkisi. Bezmialem Vakif Üniversitesi, Sağlik Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çobanoğlı, İ.H. (2020). Araştırmada örneklemin belirlenmesi. E. Oğuz (Eds). Eğitimde araştırma yöntemleri. Ankara: Eğiten Kitap, s.119-140.
 • Dere, T. (2020). Servikal disk hernili bireylerde kassal enduransin ağri, boyun farkındalığı ve kinezyofobi ile ilişkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nöroloji Fizyoterapistliği Programı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Devaşan, G. (2014). Romatizmal hastalıklarda klinik pilates terapinin kinezyofobi üzerindeki etkinliğinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Duran, M.A. (2020). Tenis oyuncularının ve sedanterlerin alt-üst ekstremite kas değerlerinin çabukluk ve dayanıklılık performansına etkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitisü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ertan, Ö., Kuran A.G., Akıncı, B. ve Okumuş N. G. (2019). Pulmoner hipertansiyonlu bireylerde kinezyofobi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 30(3), 168-175.
 • Güney, G. (2019). Total diz artroplastili bireylerde aktivite öz algısının kinezyofobi ve fonksiyonel iyileşmeye etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlik Bilimleri Enstitüsü, Ergoterapi Programı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Güzel, R., İrdesel, J. ve Kutsal, F.Y.G. (2021). İleri yaşlarda kinezyofobi. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 30(2), 116-125.
 • Haspolar, M. 2017. Meme kanseri cerrahisi geçiren kadınlarda kinezyofobi, üst ekstremite fonksiyonu, lenfödem, ağrı, duyu ve depresyon ilişkisi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • İlhan, A., Çelik, H.C. ve Aslan, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 141-156.
 • Kaygusuz, R. (2018). Koroner arter hastalığında komorbidite ve fonksiyonel kapasitenin kinezyofobi ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kori, S.H., Miller, R.P. & Todd D. (1990). Kinesophobia: A new view of chronic pain behaviour. Pain Management, 1(3), 35-43.
 • Lungberg, M., Larsson, M. E. H., Ostlund, H. & Jorma, S. (2006). Kinesiophobia among patients with musculoskeletal pain inprimary healthcare. Journal of Rehabilitation Medicine, 38(1), 37-43. Doi:10.1080/16501970510041253
 • Lüning, B.C., Lundberg, M., Lindberg, P. & Elfving, B. (2012). Change in kinesiophobia and its relation to activity limitation after multidisciplinary rehabilitation in patients with chronic back pain. Disabil Rehabilitation, 34(10), 852-858.
 • Özkal, Ö., Topuz S., Konan A. ve Kısmet K. (2017). Alt ekstremite yanık yaralanması olan bireylerde ağrı, kinezyofobi, denge ve fonksiyonellik arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 50(3), 122-128.
 • Özmen, T., Gündüz, R., Doğan, H., Zoroğlu, T. & Acar, D. (2016). Relationship between kinesiophobia and quality of life in patients with low. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(1), 1-4.
 • Pirinççi, C.Ş., Cihan, E., Arca, M., Durmaz, E.D. ve Yıldırım, N.Ü. (2021). Ağrılı omuz patolojilerinde görülen kinezyofobinin yaşam kalitesi ve omuz fonksiyonelliğine olan etkisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 26(1), 3-10. DOI: 10.21673/anadoluklin.755320
 • Sarıdede, Ö.C. (2019). Pilates egzersizinin sedanter insanlar üzerindeki etkileri. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Anabilim Dalı, Yayınlamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Şata, M. (2020). Nicel araştırma yöntemleri. E. Oğuz (Eds). Eğitimde araştırma yöntemleri (77-97). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Tekin, A. (2010). Lumbal disk hernisi ve spinal stenoz olgularında ilgili anatomik bölgenin radyolojik ve klinik bulgular ile değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tugay, T. ve Karedeniz, P.G. (2020). Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda kinezyofobinin yaşam kalitesi üzerine etkisi. KSU Tıp Fakültesi Dergisi, 15(3), 0-46.
 • Uçurum, S.G. ve Kalkan, A.C. (2018). Bel ağrılı hastalarda ağrı, kinezyofobi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Ege Tıp Dergisi, 57(3), 131-135.
 • Uzun, T. ve Ayık, A. (2016). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(2), 672-688.
 • Vlaeyen, J.W., Kole-Snijders, A.M. & Boeren, R.G. (1995). Fear of movement/(re)injury in chronic low back pain and its relation to behavioral performance. Pain, 62(3), 363-372. doi: 10.1016/0304-3959(94)00279-N.
 • Yılmaz, Ö.T., Yakut, Y., Uygur, F. & Uluğ, N. (2011). Tampa kinezyofobi ölçeğinin Türkçe versiyonu ve test-tekrar test güvenirliği. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(1), 44-49.

Invertigation of Kinesiophobia According to Various Variables

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 51 - 63, 30.06.2021
https://doi.org/10.30769/usbd.913082

Öz

The aim of the study is to examine the kinesophobia levels of sedentary individuals in terms of various variables. The research has been done in scanning model. A total of 114 volunteers, aged 17-60, with prolonged pain in various regions, participated in the study. Tampa Kinesophobia Scale was used to collect data. Since the data did not show a normal distribution, Mann Whitney U Test was used for analysis between two variables, and Kruskal Wallis H Test and Post-Hoc (Tamhane's T2) test was used for analysis between more than two variables. When the total scores on the Tampa Kinesophobia Scale were examined, no significant difference was found between men and women. A significant difference was found in the total score between secondary school, high school and university in terms of education. When we examined the groups divided into lawyers, students, engineers, teachers and others in terms of occupation, a significant difference was found between the groups. While there was no difference in kinesiophobia between men and women in patients with chronic pain, it was observed that educational status and occupation affected kinesiophobia.

Kaynakça

 • Bilge, C. (2017). Adheziv kapsülitli hastalarda ağrinin fonksiyonellik, kinezyofobi, uyku kalitesi ve yaşam kalitesine etkisi. Bezmialem Vakif Üniversitesi, Sağlik Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çobanoğlı, İ.H. (2020). Araştırmada örneklemin belirlenmesi. E. Oğuz (Eds). Eğitimde araştırma yöntemleri. Ankara: Eğiten Kitap, s.119-140.
 • Dere, T. (2020). Servikal disk hernili bireylerde kassal enduransin ağri, boyun farkındalığı ve kinezyofobi ile ilişkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nöroloji Fizyoterapistliği Programı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Devaşan, G. (2014). Romatizmal hastalıklarda klinik pilates terapinin kinezyofobi üzerindeki etkinliğinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Duran, M.A. (2020). Tenis oyuncularının ve sedanterlerin alt-üst ekstremite kas değerlerinin çabukluk ve dayanıklılık performansına etkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitisü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ertan, Ö., Kuran A.G., Akıncı, B. ve Okumuş N. G. (2019). Pulmoner hipertansiyonlu bireylerde kinezyofobi. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 30(3), 168-175.
 • Güney, G. (2019). Total diz artroplastili bireylerde aktivite öz algısının kinezyofobi ve fonksiyonel iyileşmeye etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlik Bilimleri Enstitüsü, Ergoterapi Programı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Güzel, R., İrdesel, J. ve Kutsal, F.Y.G. (2021). İleri yaşlarda kinezyofobi. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 30(2), 116-125.
 • Haspolar, M. 2017. Meme kanseri cerrahisi geçiren kadınlarda kinezyofobi, üst ekstremite fonksiyonu, lenfödem, ağrı, duyu ve depresyon ilişkisi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • İlhan, A., Çelik, H.C. ve Aslan, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 141-156.
 • Kaygusuz, R. (2018). Koroner arter hastalığında komorbidite ve fonksiyonel kapasitenin kinezyofobi ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kori, S.H., Miller, R.P. & Todd D. (1990). Kinesophobia: A new view of chronic pain behaviour. Pain Management, 1(3), 35-43.
 • Lungberg, M., Larsson, M. E. H., Ostlund, H. & Jorma, S. (2006). Kinesiophobia among patients with musculoskeletal pain inprimary healthcare. Journal of Rehabilitation Medicine, 38(1), 37-43. Doi:10.1080/16501970510041253
 • Lüning, B.C., Lundberg, M., Lindberg, P. & Elfving, B. (2012). Change in kinesiophobia and its relation to activity limitation after multidisciplinary rehabilitation in patients with chronic back pain. Disabil Rehabilitation, 34(10), 852-858.
 • Özkal, Ö., Topuz S., Konan A. ve Kısmet K. (2017). Alt ekstremite yanık yaralanması olan bireylerde ağrı, kinezyofobi, denge ve fonksiyonellik arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 50(3), 122-128.
 • Özmen, T., Gündüz, R., Doğan, H., Zoroğlu, T. & Acar, D. (2016). Relationship between kinesiophobia and quality of life in patients with low. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(1), 1-4.
 • Pirinççi, C.Ş., Cihan, E., Arca, M., Durmaz, E.D. ve Yıldırım, N.Ü. (2021). Ağrılı omuz patolojilerinde görülen kinezyofobinin yaşam kalitesi ve omuz fonksiyonelliğine olan etkisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 26(1), 3-10. DOI: 10.21673/anadoluklin.755320
 • Sarıdede, Ö.C. (2019). Pilates egzersizinin sedanter insanlar üzerindeki etkileri. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Anabilim Dalı, Yayınlamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Şata, M. (2020). Nicel araştırma yöntemleri. E. Oğuz (Eds). Eğitimde araştırma yöntemleri (77-97). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Tekin, A. (2010). Lumbal disk hernisi ve spinal stenoz olgularında ilgili anatomik bölgenin radyolojik ve klinik bulgular ile değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tugay, T. ve Karedeniz, P.G. (2020). Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda kinezyofobinin yaşam kalitesi üzerine etkisi. KSU Tıp Fakültesi Dergisi, 15(3), 0-46.
 • Uçurum, S.G. ve Kalkan, A.C. (2018). Bel ağrılı hastalarda ağrı, kinezyofobi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Ege Tıp Dergisi, 57(3), 131-135.
 • Uzun, T. ve Ayık, A. (2016). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(2), 672-688.
 • Vlaeyen, J.W., Kole-Snijders, A.M. & Boeren, R.G. (1995). Fear of movement/(re)injury in chronic low back pain and its relation to behavioral performance. Pain, 62(3), 363-372. doi: 10.1016/0304-3959(94)00279-N.
 • Yılmaz, Ö.T., Yakut, Y., Uygur, F. & Uluğ, N. (2011). Tampa kinezyofobi ölçeğinin Türkçe versiyonu ve test-tekrar test güvenirliği. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 22(1), 44-49.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makale
Yazarlar

Furkan ERGÜL
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2849-1561
Türkiye


Hulusi ALP (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9301-453X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 11 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ergül, F. & Alp, H. (2021). Sedanterlerde Kinezyofobinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi . Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 51-63 . DOI: 10.30769/usbd.913082