Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

21. Yüzyıl Yaz Olimpiyat Oyunlarında Teknoloji Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 26 - 39, 30.06.2021
https://doi.org/10.30769/usbd.915892

Öz

Bu araştırmada 21. Yüzyıl Yaz Olimpiyat Oyunlarında kullanılan teknolojilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma da nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Verilerin analizi sürecinde ise doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) 2000-2020 yılları arasında düzenlemiş olduğu Sidney 2000, Atina 2004, Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarının resmi olimpiyat raporları analiz edilerek araştırmanın amacına uygun doküman sağlanmaya çalışılmıştır. İnceleme sonucunda; Sidney 2000 Yaz Olimpiyat Oyunları düzenlendiği tarih itibariyle, teknolojinin henüz yeni yeni gelişmeye başladığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Atina 2004 Yaz Olimpiyat Oyunlarındaki teknoloji kullanımını bilgi teknolojisi, telekomünikasyon, enerji ve mekân teknolojisi bölümleri kapsamında incelenmiştir ve Sidney 2000 Yaz Olimpiyat Oyunları’na kıyasla fark edilir bir artış olduğu görülmektedir. Pekin 2008 Yaz Olimpiyat Oyunlarıyla birlikte ‘Yüksek Teknoloji Olimpiyatları’ kavramı karşımıza çıkmaktadır. Pekin 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları Ana Basın Merkezi, Olimpiyat Oyunları tarihindeki türünün en büyük örneği olmuştur. Londra 2012 ve Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarından sonra teknoloji kullanımının hızla arttığı ve kullanılan teknolojik aletlerin çeşitlendiği görülmektedir. 

Kaynakça

 • Akgöl, O. (2019). Spor endüstrisi ve dijitalleşme: Türkiye'deki e-spor yapılanması üzerine bir inceleme. TRT Akademi, 4(8), 206-224.
 • Argan, M., Özer A. ve Akın E. (2006). Elektronik spor: Türkiye’deki siber sporcuların tutum ve davranışları. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri, 1(2), 1-11.
 • Aslan, E. (2016). Geçmişten günümüze çeviri teknolojileri. International Turkic World Educational Sciences and Social Sciences Congress, 419-424.
 • Atasoy, B. ve Kuter, F. Ö. (2005). Küreselleşme ve spor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 11-22.
 • Athens Olympıc Games Organızatıon Commıttee. (2005). XXVIII resmi raporu: Atina 2004 Olimpiyat Oyunları. Erişim adresi: https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-54515 Erişim tarihi: 21.12.2020
 • Beıjıng Olympıc Games Organızatıon Commıttee. (2010). XXIX resmi raporu: Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları. Erişim adresi: https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-23655 Erişim tarihi: 21.12.2020
 • Edin, İ. (2016). Spor organizasyonlarında sosyal dijital medya düzenlemeleri ve sinsi pazarlama: 2016 Rio olimpiyatları örneği. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 55-70.
 • Furrer, P. (2002). Sustainable Olympic Games A dream or a reality? Bollettino della Società Geografica Italiana Seri XII, VII (4), 1-31.
 • Haake, S.J. (2009). The impact of technology on sporting performance in Olympic sports. Journal of Sports Sciences, 27(13), 1421-1431. DOI: 10.1080/02640410903062019
 • Karaçam, S. ve Aydın, F. (2014). Metaphor analysis of secondary school students’ perceptions related to technology concept. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 545-572.
 • Kocabaş, B. (2012). Tarihteki ilk sosyal medya olimpiyatları. Erişim adresi: https://sosyalmedya.co/sosyal-medya-olimpiyatlari Erişim tarihi: 30.01.2021
 • London Olympıc Games Organızatıon Commıttee. (2013). XXIX resmi raporu: Londra 2012 Olimpiyat Oyunları. Erişim adresi: https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-23655 Erişim tarihi: 21.12.2020
 • Murathan, T. ve Murathan, F. (2019). Spor sektöründe blok zinciri uygulamaları. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 64-74.
 • Mountjoy, M., Gordon, I., McKeown, J., & Constantini, N. (2009). Technology in sport: Medical and ethical repercussions. Clinical Journal of Sport Medicine, 19(6), 443-444. Doi: 10.1097/JSM.0b013e3181c12e3c
 • Uluslararası Olimpiyat Komitesi. (2017). Pazarlama Raporu: Rio 2016 Erişim adresi: https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-166381 Erişim tarihi: 21.12.2020
 • Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 43-57.
 • Sydney Olympıc Games Organızatıon Commıttee. (2001). XXVII Olimpiyatı'nın resmi raporu: Sidney 2000 Olimpiyat Oyunları. Erişim adresi: https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-40959 Erişim tarihi: 21.12.2020
 • Tekin, Z. ve Karakuş, K. (2018). Gelenekselden akıllı üretime spor endüstrisi 4.0. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 7(3), 2103-2117.
 • Vural, İ. (2020). Spor lisesi öğrencilerinin dijital teknolojiye yönelik tutumlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı, Ardahan.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdigül, Y. ve Ayhan, N. (2018). Olimpiyat oyunları tanıtım filmlerinde aday şehir imajı. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 20(35), 12-20.
 • Yücel, A. ve Devecioğlu, S. (2012). Spor eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı. e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Sports Sciences. 2B0083, 7, (2), 1-17.

A Review on the Use of Technology at the 21st Century Summer Olympic Games

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 26 - 39, 30.06.2021
https://doi.org/10.30769/usbd.915892

Öz

In this research, it is aimed to examine the technologies used in the 21st Century Summer Olympic Games. The case study design, one of the qualitative research methods, was used in the study. In the process of data analysis, document analysis method was used. By analyzing the official Olympic reports of Sydney 2000, Athens 2004, Beijing 2008, London 2012 and Rio 2016 Summer Olympic Games organized by the International Olympic Committee (IOC) between 2000 and 2020, it was tried to provide documents in accordance with the purpose of the research. As a result of the examination; As of the date of the Sydney 2000 Summer Olympic Games, it is a period when technology is just beginning to develop. The use of technology in the Athens 2004 Summer Olympic Games has been studied within the information technology, telecommunications, energy and space technology divisions, and there is a noticeable increase compared to the Sydney 2000 Summer Olympic Games. With the Beijing 2008 Summer Olympic Games, the concept of "High Technology Olympics" emerges. The Beijing 2008 Summer Olympic Games Main Press Center was the largest of its kind in the history of the Olympic Games. After the London 2012 and Rio 2016 Summer Olympic Games, it is seen that the use of technology has increased rapidly and the technological tools used have diversified.

Kaynakça

 • Akgöl, O. (2019). Spor endüstrisi ve dijitalleşme: Türkiye'deki e-spor yapılanması üzerine bir inceleme. TRT Akademi, 4(8), 206-224.
 • Argan, M., Özer A. ve Akın E. (2006). Elektronik spor: Türkiye’deki siber sporcuların tutum ve davranışları. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri, 1(2), 1-11.
 • Aslan, E. (2016). Geçmişten günümüze çeviri teknolojileri. International Turkic World Educational Sciences and Social Sciences Congress, 419-424.
 • Atasoy, B. ve Kuter, F. Ö. (2005). Küreselleşme ve spor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 11-22.
 • Athens Olympıc Games Organızatıon Commıttee. (2005). XXVIII resmi raporu: Atina 2004 Olimpiyat Oyunları. Erişim adresi: https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-54515 Erişim tarihi: 21.12.2020
 • Beıjıng Olympıc Games Organızatıon Commıttee. (2010). XXIX resmi raporu: Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları. Erişim adresi: https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-23655 Erişim tarihi: 21.12.2020
 • Edin, İ. (2016). Spor organizasyonlarında sosyal dijital medya düzenlemeleri ve sinsi pazarlama: 2016 Rio olimpiyatları örneği. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 55-70.
 • Furrer, P. (2002). Sustainable Olympic Games A dream or a reality? Bollettino della Società Geografica Italiana Seri XII, VII (4), 1-31.
 • Haake, S.J. (2009). The impact of technology on sporting performance in Olympic sports. Journal of Sports Sciences, 27(13), 1421-1431. DOI: 10.1080/02640410903062019
 • Karaçam, S. ve Aydın, F. (2014). Metaphor analysis of secondary school students’ perceptions related to technology concept. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 545-572.
 • Kocabaş, B. (2012). Tarihteki ilk sosyal medya olimpiyatları. Erişim adresi: https://sosyalmedya.co/sosyal-medya-olimpiyatlari Erişim tarihi: 30.01.2021
 • London Olympıc Games Organızatıon Commıttee. (2013). XXIX resmi raporu: Londra 2012 Olimpiyat Oyunları. Erişim adresi: https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-23655 Erişim tarihi: 21.12.2020
 • Murathan, T. ve Murathan, F. (2019). Spor sektöründe blok zinciri uygulamaları. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 64-74.
 • Mountjoy, M., Gordon, I., McKeown, J., & Constantini, N. (2009). Technology in sport: Medical and ethical repercussions. Clinical Journal of Sport Medicine, 19(6), 443-444. Doi: 10.1097/JSM.0b013e3181c12e3c
 • Uluslararası Olimpiyat Komitesi. (2017). Pazarlama Raporu: Rio 2016 Erişim adresi: https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-166381 Erişim tarihi: 21.12.2020
 • Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 43-57.
 • Sydney Olympıc Games Organızatıon Commıttee. (2001). XXVII Olimpiyatı'nın resmi raporu: Sidney 2000 Olimpiyat Oyunları. Erişim adresi: https://library.olympic.org/Default/digital-viewer/c-40959 Erişim tarihi: 21.12.2020
 • Tekin, Z. ve Karakuş, K. (2018). Gelenekselden akıllı üretime spor endüstrisi 4.0. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 7(3), 2103-2117.
 • Vural, İ. (2020). Spor lisesi öğrencilerinin dijital teknolojiye yönelik tutumlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı, Ardahan.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurdigül, Y. ve Ayhan, N. (2018). Olimpiyat oyunları tanıtım filmlerinde aday şehir imajı. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 20(35), 12-20.
 • Yücel, A. ve Devecioğlu, S. (2012). Spor eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı. e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Sports Sciences. 2B0083, 7, (2), 1-17.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makale
Yazarlar

Emre DÖNMEZ (Sorumlu Yazar)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9648-5342
Türkiye


Emine KAYA
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9329-6960
Türkiye


Kadir YILDIZ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3347-0319
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 14 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Dönmez, E. , Kaya, E. & Yıldız, K. (2021). 21. Yüzyıl Yaz Olimpiyat Oyunlarında Teknoloji Kullanımı Üzerine Bir İnceleme . Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 26-39 . DOI: 10.30769/usbd.915892