Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Tolerance Tendencies of Taekwondo Athletes

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 40 - 50, 30.06.2021
https://doi.org/10.30769/usbd.925647

Öz

With this research, it is aimed to examine the tolerance tendencies of taekwondo athletes in terms of various variables within the scope of tolerance, which is a universal value. While the population of the study is consisting of licenses taekwondo athletes in Osmaniye District, the sample group is composed of a total of 173 taekwondo athletes, 113 women and 60 men, with an age average of 12.96 ± 2.73 who voluntarily accept to participate in the study. The "Tolerance Tendency Scale", which was developed by Çalışkan and Sağlam (2012) and whose validity and reliability was made, was used in the study. In addition to descriptive statistics, Independent-Samples T-test, One-Way Anova-Tukey analyzes were included in the study. As a result; Although no significant differences were found in the tolerance tendencies of athletes depending on gender, athletic experience, and parents' education levels, significant changes were found according to age groups. Considering the average values obtained from the research scale form, it has been determined that the tolerance tendencies of taekwondo athletes are at a good level. It can be said that this result is a source of gratifying for Turkish athletes and society.

Kaynakça

 • Abaslı, K. ve Caferova, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin incelenmesi: Bakü Türk okulları örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 693-708.
 • Akandere, M., Çelik, A., Altın, M. ve Baştuğ, G. (2015). Sporun orta öğretim öğrencilerinin kendilerine karşı tolerans düzeyine etkisi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 59-70.
 • Akari, Ö.F. (2019). Değerler eğitimi açısından spor. Yükseklisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Aslan, S. (2017). An analysis of the tendency to tolerance and helpfulness attitude of 4th grade students in terms of certain variable. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(1), 163-175. doi: 10.17679/inuefd.306509
 • Bahadır, Z., Certel, Z., Kozak, M. ve Çelik, B. (2018). Erciyes üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bilişsel esneklik ve hoşgörü düzeyleri. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi,05-08 Nisan Antalya, tam metin kitabı s. 691-698. Bloom, P. (2017). Empathy and its discontents. Trends in Cognivite Sciences, 21(1), 24-31. doi.org/10.1016/j.tics.2016.11.004
 • Boyacı, M. ve Ersever, O.G. (2017). Hoşgörü eğilimi geliştirme programının 5. sınıf öğrencilerinin hoşgörü ve zorbalık düzeylerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(189), 167-182. doi: 10.15390/EB.2017.6802
 • Büyükbeşe, T. ve Dağ, K. (2018). Etik liderliğin örgütsel adalet algısına etkisinde örgütsel güvenin aracı rolü. Social Sciences Studies Journal,4(15), 979-94.
 • Çalışkan, H. ve Sağlam, H.İ. (2012). Hoşgörü eğilim ölçeğinin geliştirilmesi ve ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1431-1446.
 • Çavuş, M. (2019). Hoşgörü eğilimi ölçeği yetişkin formunun geliştirilmesi ve yetişkinlerin hoşgörü eğilim düzeylerinin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Davis, M.H. (2006). Empathy. In: Stets J.E., Turner J.H. (eds) Handbook of the Sociology of Emotions. Handbooks of Sociology and Social Research. Boston, MA: Springer. doi.org/10.1007/978-0-387-30715-2_20
 • Demirhan, G. (2014). Sportif değerler ve eğitimi. Toplum ve Hekim, 29(5), 351 – 355.
 • Develi, A. ve Çavuş, M.F. (2021). Çalışma yeterliliği kavramı: Kuramsal temeller ve ölçüm yöntemi. İş ve İnsan Dergisi, 8(1),123-137. doi: 10.18394/iid.822693
 • Dorak, F. & Vurgun, N. (2006). Takım sporları açısından empati ve takım birlikteliği ilişkisi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV (2) ,73-77.
 • Elliott, R., Bohart, A. C., Watson, J.C. & Greenberg, L.S. (2011). Empathy. Psychotherapy, 48(1), 43–49. doi.org/10.1037/a0022187
 • Elston, A. D. (2014). Teaching tolerance in language arts for student awareness in middle schools. Dayton University The School of Education and Health Sciences of the, Ohio.
 • Gençdoğan, B., Gülbahçe, A. ve Gülbahçe, Ö. (2015). Hoşgörü ve sabır ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Değerler ve eğitimi - İl Sempozyum Bildirileri Kitabı. Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Gül, Y.E. ve Alimbekov, A. (2018). Öğretmen adayları hoşgörü ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), 49-62.
 • Gündüz, M. (2019). Determination of tolerance levels of teacher candidates. SDU International Journal of Educational Studies, 6(2), 43-52. doi:10.33710/sduijes.606172
 • Hansen, O.H. (2011). Teaching tolerance in public education: organizing the exposure to religious and life-stance diversity. Religion & Education, 38,111- 127. doi: 10.1080 / 15507394.2011.579549
 • İnel, Y. ve Gökalp, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin incelenmesi. Turkish Studies,13(27), 847-878.
 • Kalın, Z.T. ve Nalçacı, A. (2017). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23),293-304.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın Alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6(1),47-48. doi: 10.5455/jmood.20160307122823
 • Kwon, S.J. (2018). A relationship between personality and empathy in teenagers’ school sports club participation. Journal of Exercise Rehabilitation, 14(5), 746–757. doi.org/10.12965/jer.1836320.160
 • Mavi, S. ve Dolaşır-Tuncer, S. (2012). Sporcuların ‘sporda hoşgörü’ kavramına ilişkin algıları. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, X(4) 125-129.
 • Mutluer, C. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “hoşgörü” kavramına ilişkin metaforik algıları. Tarih Okulu Dergisi, 8(22), 575-595. http://dx.doi.org/10.14225/Joh735
 • Sevilmiş, A., Şirin, E.F. ve Ocak, U.C. (2021). Sporcuların ahlaki karar alma tutumlarının sportmenlik yönelim boyutları açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(1), 1-13.
 • Overgaauw, S., Rieffe, C., Broekhof, E., Crone, E. A. ve Güroglu, B. (2017). Assessing empathy across childhood and adolescence: validation of the empathy questionnaire for children and adolescents. Froontiers in Psychology, 8, 870, 1-9. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00870
 • Öztaşkın, Ö.B. ve İçen, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile demokrasi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 39-56.
 • Peer, K. (2017). Ethics education: preventing moral distress and empathy decline in sports medicine practice.International Journal of Athletic Therapy & Training, 22(1),47-52. doi:10.1123/ijatt.2016-0024
 • Pieter, W. (2009). Taekwondo. In: Kordi R., Maffulli N., Wroble R.R., Wallace W.A. (eds) Combat Sports Medicine. London:Springer. doi.org/10.1007/978-1-84800-354-5-15
 • Prinz, J. (2011). Against empathy. The Southern Journal of Philosophy, 49(1), 214-233. doi.org/10.1111/j.2041-6962.2011.00069.x
 • Sağın, A.E. ve Akbuğa, T. (2019). Lisanslı spor yapan öğrencilerle spor yapmayan ortaokul öğrencilerinin bazı değişkenler açısından sosyal-duygusal ve ahlaki gelişim düzeyleri. Journal of Global Sport and Education Research, II (1), 45-56.
 • Sağlam, H. İ. ve Tunar, T. (2018). İlkokul öğrencilerinin aile birliğini önemseme ve hoşgörü eğilim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 43(95), 119-136.
 • Seung-Sil, C., Young-Sook, K. & In-Chon, P. (2020). The relationship between sports failure-tolerance and self-efficacy of archers. Journal of Coaching Skills Development, 22(4), doi: 10.47684/jcd.2020.12.22.4.15
 • Sevinç, B. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ed:Kaan Böke. 5.baskı, İstanbul: Alfa Yay. s.245.
 • Şahin, M. (2002). Taekwondo temel teknikler ve pumse. Ankara: Nobel Yayıncılık. s. 7-9.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L.S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. 6. baskı. (Çev: Mustafa Baloğlu), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Taşkın, M., Sanioğlu, A., Taşkın, M. ve Fidan, A. (2019). Yüzmenin çocuklarda höşgörü eğilimi üzerine etkisi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,3(1), 30-35.
 • Toussaint, L. ve Webb, J. R. (2010). Gender differences in the relationship between empathy and forgiveness. The Journal of Social Psychology, 145(6),673-685. doi.org/10.3200/SOCP.145.6.673-686
 • Türk Dil Kurumu (2020a). Değer kavramı. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Türk Dil Kurumu (2020b). Kabul kavramı. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Uysal, B., Özer-Özsoy, S. ve Şentürk, E. (2019). Sağlık çalışanlarının hoşgörü eğilimlerinin değerlendirilmesi: bir eğitim ve araştırma hastanesi örneği. 4. International Health Sciences and Management Conference İstanbul.
 • Witenberg, R.T. (2007). The moral dimension of children’s and adolescents’ conceptualization of tolerance to human diversity. Journal of Moral Education, 36(4), 433-451.
 • Worldtaekwondo, (2020). Taekwondo. Erişim tarihi: 17.12.2020, Erişim adresi, www.worldtaekwondo.com
 • Yeşilkayalı, E. ve Demirtaş, V.Y. (2013). Ebeveynlerin çocuk haklarına ilişkin tutumları ile ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri arasındaki ilişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 12-25.

Taekwondo Sporcularının Hoşgörü Eğilimlerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 40 - 50, 30.06.2021
https://doi.org/10.30769/usbd.925647

Öz

Bu araştırma ile evrensel bir değer olan hoşgörü kapsamında taekwondo sporcularının hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Osmaniye ilinde lisanslı olarak taekwondo sporu yapan sporcular oluştururken, örneklem grubunu ise araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden yaş ortamaları 12.96 ± 2.73, 113 kadın, 60 erkek olmak üzere toplamda 173 taekwondocu oluşturmaktadır. Araştırmada Çalışkan ve Sağlam (2012) tarafından geliştirilerek geçerlilik ve güvenirliliği yapılan “Hoşgörü Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistiğin yanı sıra, Independent-Samples T testi, One-Way Anova-Tukey analizlerine yer verilmiştir. Sonuç olarak; sporcuların hoşgörü eğilimlerinde cinsiyet, sporculuk tecrübesi, anne ve baba eğitim seviyelerine bağlı olarak anlamlı farklılıklar bulgulanmamakla birlikte, yaş gruplarına göre anlamlı değişimler bulgulanmıştır. Araştırma ölçeği formundan elde edilen ortalama değerler göz önünde bulundurulduğunda, taekwondo sporcularının hoşgörü eğilimlerinin iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ulaşılan bu sonucun Türk sporcuları ve toplumu adına gurur verici olduğu da söylenebilir.

Kaynakça

 • Abaslı, K. ve Caferova, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin incelenmesi: Bakü Türk okulları örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 693-708.
 • Akandere, M., Çelik, A., Altın, M. ve Baştuğ, G. (2015). Sporun orta öğretim öğrencilerinin kendilerine karşı tolerans düzeyine etkisi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 59-70.
 • Akari, Ö.F. (2019). Değerler eğitimi açısından spor. Yükseklisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Aslan, S. (2017). An analysis of the tendency to tolerance and helpfulness attitude of 4th grade students in terms of certain variable. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(1), 163-175. doi: 10.17679/inuefd.306509
 • Bahadır, Z., Certel, Z., Kozak, M. ve Çelik, B. (2018). Erciyes üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bilişsel esneklik ve hoşgörü düzeyleri. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi,05-08 Nisan Antalya, tam metin kitabı s. 691-698. Bloom, P. (2017). Empathy and its discontents. Trends in Cognivite Sciences, 21(1), 24-31. doi.org/10.1016/j.tics.2016.11.004
 • Boyacı, M. ve Ersever, O.G. (2017). Hoşgörü eğilimi geliştirme programının 5. sınıf öğrencilerinin hoşgörü ve zorbalık düzeylerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(189), 167-182. doi: 10.15390/EB.2017.6802
 • Büyükbeşe, T. ve Dağ, K. (2018). Etik liderliğin örgütsel adalet algısına etkisinde örgütsel güvenin aracı rolü. Social Sciences Studies Journal,4(15), 979-94.
 • Çalışkan, H. ve Sağlam, H.İ. (2012). Hoşgörü eğilim ölçeğinin geliştirilmesi ve ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1431-1446.
 • Çavuş, M. (2019). Hoşgörü eğilimi ölçeği yetişkin formunun geliştirilmesi ve yetişkinlerin hoşgörü eğilim düzeylerinin incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Davis, M.H. (2006). Empathy. In: Stets J.E., Turner J.H. (eds) Handbook of the Sociology of Emotions. Handbooks of Sociology and Social Research. Boston, MA: Springer. doi.org/10.1007/978-0-387-30715-2_20
 • Demirhan, G. (2014). Sportif değerler ve eğitimi. Toplum ve Hekim, 29(5), 351 – 355.
 • Develi, A. ve Çavuş, M.F. (2021). Çalışma yeterliliği kavramı: Kuramsal temeller ve ölçüm yöntemi. İş ve İnsan Dergisi, 8(1),123-137. doi: 10.18394/iid.822693
 • Dorak, F. & Vurgun, N. (2006). Takım sporları açısından empati ve takım birlikteliği ilişkisi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV (2) ,73-77.
 • Elliott, R., Bohart, A. C., Watson, J.C. & Greenberg, L.S. (2011). Empathy. Psychotherapy, 48(1), 43–49. doi.org/10.1037/a0022187
 • Elston, A. D. (2014). Teaching tolerance in language arts for student awareness in middle schools. Dayton University The School of Education and Health Sciences of the, Ohio.
 • Gençdoğan, B., Gülbahçe, A. ve Gülbahçe, Ö. (2015). Hoşgörü ve sabır ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki. Değerler ve eğitimi - İl Sempozyum Bildirileri Kitabı. Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Gül, Y.E. ve Alimbekov, A. (2018). Öğretmen adayları hoşgörü ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), 49-62.
 • Gündüz, M. (2019). Determination of tolerance levels of teacher candidates. SDU International Journal of Educational Studies, 6(2), 43-52. doi:10.33710/sduijes.606172
 • Hansen, O.H. (2011). Teaching tolerance in public education: organizing the exposure to religious and life-stance diversity. Religion & Education, 38,111- 127. doi: 10.1080 / 15507394.2011.579549
 • İnel, Y. ve Gökalp, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin incelenmesi. Turkish Studies,13(27), 847-878.
 • Kalın, Z.T. ve Nalçacı, A. (2017). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23),293-304.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın Alfa güvenirlik katsayısı. Journal of Mood Disorders, 6(1),47-48. doi: 10.5455/jmood.20160307122823
 • Kwon, S.J. (2018). A relationship between personality and empathy in teenagers’ school sports club participation. Journal of Exercise Rehabilitation, 14(5), 746–757. doi.org/10.12965/jer.1836320.160
 • Mavi, S. ve Dolaşır-Tuncer, S. (2012). Sporcuların ‘sporda hoşgörü’ kavramına ilişkin algıları. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, X(4) 125-129.
 • Mutluer, C. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “hoşgörü” kavramına ilişkin metaforik algıları. Tarih Okulu Dergisi, 8(22), 575-595. http://dx.doi.org/10.14225/Joh735
 • Sevilmiş, A., Şirin, E.F. ve Ocak, U.C. (2021). Sporcuların ahlaki karar alma tutumlarının sportmenlik yönelim boyutları açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(1), 1-13.
 • Overgaauw, S., Rieffe, C., Broekhof, E., Crone, E. A. ve Güroglu, B. (2017). Assessing empathy across childhood and adolescence: validation of the empathy questionnaire for children and adolescents. Froontiers in Psychology, 8, 870, 1-9. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00870
 • Öztaşkın, Ö.B. ve İçen, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile demokrasi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 39-56.
 • Peer, K. (2017). Ethics education: preventing moral distress and empathy decline in sports medicine practice.International Journal of Athletic Therapy & Training, 22(1),47-52. doi:10.1123/ijatt.2016-0024
 • Pieter, W. (2009). Taekwondo. In: Kordi R., Maffulli N., Wroble R.R., Wallace W.A. (eds) Combat Sports Medicine. London:Springer. doi.org/10.1007/978-1-84800-354-5-15
 • Prinz, J. (2011). Against empathy. The Southern Journal of Philosophy, 49(1), 214-233. doi.org/10.1111/j.2041-6962.2011.00069.x
 • Sağın, A.E. ve Akbuğa, T. (2019). Lisanslı spor yapan öğrencilerle spor yapmayan ortaokul öğrencilerinin bazı değişkenler açısından sosyal-duygusal ve ahlaki gelişim düzeyleri. Journal of Global Sport and Education Research, II (1), 45-56.
 • Sağlam, H. İ. ve Tunar, T. (2018). İlkokul öğrencilerinin aile birliğini önemseme ve hoşgörü eğilim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 43(95), 119-136.
 • Seung-Sil, C., Young-Sook, K. & In-Chon, P. (2020). The relationship between sports failure-tolerance and self-efficacy of archers. Journal of Coaching Skills Development, 22(4), doi: 10.47684/jcd.2020.12.22.4.15
 • Sevinç, B. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ed:Kaan Böke. 5.baskı, İstanbul: Alfa Yay. s.245.
 • Şahin, M. (2002). Taekwondo temel teknikler ve pumse. Ankara: Nobel Yayıncılık. s. 7-9.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L.S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. 6. baskı. (Çev: Mustafa Baloğlu), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Taşkın, M., Sanioğlu, A., Taşkın, M. ve Fidan, A. (2019). Yüzmenin çocuklarda höşgörü eğilimi üzerine etkisi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,3(1), 30-35.
 • Toussaint, L. ve Webb, J. R. (2010). Gender differences in the relationship between empathy and forgiveness. The Journal of Social Psychology, 145(6),673-685. doi.org/10.3200/SOCP.145.6.673-686
 • Türk Dil Kurumu (2020a). Değer kavramı. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Türk Dil Kurumu (2020b). Kabul kavramı. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Uysal, B., Özer-Özsoy, S. ve Şentürk, E. (2019). Sağlık çalışanlarının hoşgörü eğilimlerinin değerlendirilmesi: bir eğitim ve araştırma hastanesi örneği. 4. International Health Sciences and Management Conference İstanbul.
 • Witenberg, R.T. (2007). The moral dimension of children’s and adolescents’ conceptualization of tolerance to human diversity. Journal of Moral Education, 36(4), 433-451.
 • Worldtaekwondo, (2020). Taekwondo. Erişim tarihi: 17.12.2020, Erişim adresi, www.worldtaekwondo.com
 • Yeşilkayalı, E. ve Demirtaş, V.Y. (2013). Ebeveynlerin çocuk haklarına ilişkin tutumları ile ilköğretim öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri arasındaki ilişki. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 12-25.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makale
Yazarlar

Arif ÖZSARI (Sorumlu Yazar)
Gençlik ve Spor Bakanlığı
0000-0002-4753-8049
Türkiye


Hamdi PEPE
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0525-9882
Türkiye


Şirin PEPE
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KONYA
0000-0001-6062-8172
Türkiye


İ.bülent FİŞEKÇİOĞLU Bu kişi benim
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8356-4001
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 22 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özsarı, A. , Pepe, H. , Pepe, Ş. & Fişekçioğlu, İ. (2021). Taekwondo Sporcularının Hoşgörü Eğilimlerinin İncelenmesi . Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 40-50 . DOI: 10.30769/usbd.925647