Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çok Amaçlı Rekreasyonel Spor Tesislerinde Hizmet Kalitesi ve Alt Boyut İlişkilerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 91 - 103, 30.06.2021

Öz

Araştırmanın amacı çok amaçlı rekreasyonel spor tesislerine üye olan bireylerin, tesislere yönelik hizmet kalitesi algılarının belirlenmesi ve tesis hizmet kalitesinin alt boyutları ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinde bulunan 5 adet çok amaçlı rekreasyonel spor merkezine üye olan 208’i kadın 330’ u erkek toplam 538 birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Lam, Zhang ve Jensen (2005) tarafından geliştirilen, Gürbüz, Kocak ve Lam (2005) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış olan, Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği (Service Quality Assesment Scale) ve araştırmacı tarafından hazırlanan sorulardan oluşan ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 24 programında istatistiki olarak anlamlandırılmıştır. Hizmet kalitesi ve alt boyutlarına ilişkin betimleyici analizler, tanımlayıcı istatistik testi kullanılarak, hizmet kalitesi ve alt boyut ilişkileri ise veriler normal dağılım göstermediği için sperman rho korelasyon testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda çok amaçlı rekreasyonel spor tesislerine üye olan bireylerin tesislerin fiziksel kaliteleri dışında hizmet kalitesi ve alt boyutlarından memnun olmadıkları gözlemlenmiştir. Hizmet kalitesi ve alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişkiler gözlemlenmiş, en güçlü ilişkinin personel, program ve fiziksel tesis boyutlarıyla olduğu görülmüştür. Bu nedenle çok amaçlı rekreasyonel spor tesislerinde hizmet kalitesini artırmak için, fiziksel tesis kalitesi dışındaki diğer boyutlarda da hizmet kalitelerinin yükseltmesi gerektiği gözlemlenmiştir. Özellikle personel, program ve fiziksel tesis hizmet kalitelerinin toplam hizmet kalitesi algısında önemli bir yere sahip olduğu gözlemlendiğinden bu boyutların ön planda tutulması gerektiği düşünülmektedir.   

Kaynakça

 • Aksoy, Y., Çankaya, S. & Taşmektepligil, M. Y. (2017). The effects of participating in recreational activities on quality of life and job satisfaction. Universal Journal of Educational Research, 5, 1051-1058.
 • Alarussi, A. S. & Alhkami, A. A. (2016). Service quality dimensions and customer satisfaction in telecommunication companies. Asian Journal Of Business And Management, 4, 117-126.
 • Baştuğ, G., Zorba, E., Duyan, M. & Çakır, Ö. (2017). Farklı kültürlerde rekreasyon: serbest zaman aktivitelerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14, 3895-3904.
 • Benner, P. (1985). Quality of life: a phenomenological perspective on explanation, prediction, and understanding in nursing science. Advances in Nursing Science. 8, 1-14.
 • Bezirgan, M. (2015). Algilanan hizmet kalitesi ile memnuniyet arasinda aidiyetin araci etkisi: sosyal tesislere yönelik bir araştirma. Internatinal Rewiew of Economics and Management, 3, 143-162.
 • Cauwenberg, J. V., Cerin, E., Timperio, A., Salmon, J., Deforche, B. & Veitch, J. (2015). Park proximity, quality and recreational physical activity among mid-older aged adults: moderating effects of individual factors and area of residence. International Journal Of Behavioral Nutrition And Physical Activity, 12, 1-8.
 • Cengiz, E. & Kırkbir, F. (2007). Kâr amacı gütmeyen kurumlarda müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi ilişkisi: Karadeniz bölgesi örneği. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 21, 265-285.
 • Cronin, J. J. & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: a reexamination and extension. Journal Of Marketing, 56, 55-68.
 • Çetinkaya, G., Yıldız, M. & Özçelik, M.A. (2016). Açıkhava rekreasyon kapsamında milli park kullanım engelleri. Mediterranean Journal of Humanities, 6, 99-114.
 • Çimen, Z. & Gürbüz, B. (2007). Spor hizmetlerinde toplam kalite yönetimi. Ankara: Alp Yayınevi.
 • Frith, S. (1983). Sound effects: youth, leisure and the politics of rock ‘n’ roll. London: Constable.
 • Ghotbabadi, A. R., Feiz, S. & Baharun, R. (2015). Service quality measurements: a review. International Journal Of Academic Research in Business And Social Sciences, 5, 267-286.
 • Gulam A. (2016). Recreation- need and importance in modern society. International Journal Of Physiology, Nutrition And Physical Education, 1, 157-160.
 • Gürbüz, B. (2003). Reliability and validity of the Turkish versiton of the service quality assesment scale. Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi.
 • Gürbüz, B., Koçak, S. & Lam, E. T. C. (2005). The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Service Quality Assessment Scale. Education and Science, 30, 70-77.
 • Grönroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications, Europen Journel Of Marketing, 18, 36-44.
 • Gronroos, C. (1988). Service quality: the six criteria of good perceived service. Review Of Business, 9, 10-13.
 • Hazar, A. (2003). Rekreasyon ve animasyon (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Hacıoğlu N., Gökdeniz A. & Dinç Y. (2003). Boş zaman ve rekreasyon yönetimi örnek animasyon uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Jennings, G. (2007). Water-based tourism, sport, leisure, and recreation experiences. Oxford: Elsevier.
 • Karaküçük, S. (2005). Rekreasyon boş zamanları değerlendirme, Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • Karaküçük, S. (2008). Rekreasyon: boş zamanları değerlendirme. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Karaküçük, S. & Akgül, B. M. (2016). Ekorekreasyon rekreasyon ve çevre, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kılbaş, S. (2010). Rekreasyon boş zamanı değerlendirme. (4nd ed.). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kılıç M. & Şener G. (2013). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki sosyolojik etkenler ve yapısal kısıtlamalar. Yükseköğretim Ve Bilim Dergisi, 3, 220-227.
 • Koçan, N. (2007). Geleneksel sporlarımızdan ciritin rekreasyon amacı ile günümüze uyarlanması. Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 2, 31-39.
 • Kotler, P., & Armstrong, G. (2007). Marketing: an introduction (8 ed.): Pearson Prentice Hall.
 • Kraus, R. G. (1985). Recreation program planning today. London: Foresman And Company.
 • Lam, E. T. C., Zhang, J. J. & Jensen, B. A. (2005). Service Quality Assessment Scale(SQAS): An Instrument for EvaluatingService Quality of Health–Fitness Clubs. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 9, 79-111.
 • Mull, R.F., Forrester, S.A. & Barness, M.L. (2013). Recreational sport programming (5nd ed.). Urbana: Sagamore Publishing LLC.
 • Naik, C. N. K, Gantasala, S. B. & Prabhakar G. V. (2010). Service quality (servqual) and its effect on customer satisfaction in retailing. European Journal Of Social Sciences, 16, 239-251.
 • Öztürk, M. A. (2014). İzmir ve Manisa illerinde rekreasyonel faaliyet gösteren özel spor işletmelerinin hizmet kalitesi açısından incelenmesi ve karşılaştırılması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Öztürk, Y. (2018). Boş zaman, rekreasyon ve turizm kavramları arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı bir analizi, Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 1, 31- 42.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal Of Marketing, 49, 41-50.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: a multiple- item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal Of Retailing, 1, 12-40.
 • Rak, A. (2014). Sport and recreatıon as a qualıty of lıfe factor on example of Poland. Management, Knowledge And Learning International Conference. 537-544.
 • Ramya, N., Kowsalya, A. & Dharanipriya, K. (2019). Service quality dimensions. International Journel Of Research And Development, 4, 38-41.
 • Sağlık, E. & Kocaman, G. (2014). Kayak merkezlerinde turistlerin hizmet kalite algısının belirlenmesi: palandöken kayak merkezinde bir uygulama. Atatürk İletişim Dergisi, 6, 67-88.
 • Sevin, H.D. & Küçük, S. (2016). İşgörenlerin rekreasyonel etkinliklere katılım düzeyleri ile çalışma performansları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research. 3, 24-31.
 • Serarslan, M. Z. & Kepoğlu, A. (2005). Spor örgütlerinde toplam kalite yönetimi (Serkep spor işletmesi modeli). İstanbul: Morpa.
 • Şahin, İ. & Kocabulut, Ö. (2014). Sportif rekreasyon aktivitelerine düzenli katılımı engelleyen faktörlerin incelenmesi: Akdeniz üniversitesi turizm fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Journal Of Recreatıon And Tourısm Research. 1, 46-67.
 • Ting Tsai, L., En Lo, F., Chien Yang, C., Keller, J.J. & Yu Lyu, S. (2015). Gender differences in recreational sports participation among Taiwanese adults. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 12, 829-840.
 • Torkildsen, G. (2005). Leisure and recreation management. (5nd ed.) NewYork: Routledge.
 • Tsitskari, E., Tsiotras, D. & Tsiotras, G. (2006). Measuring service quality in sports service. Total Quality Management, 5, 623-635.
 • Yıldız, K., Polat, E., Sönmezoğlu, U. & Çokpartal, C. (2016). Fitness merkezi üyelerinin algıladıkları hizmet kalitesinin belirleyicileri üzerine bir analiz. Niğde üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 10, 453-464.
 • Yıldız, S. M. ve Tüfekçi, Ö. (2010). Fitness merkezi müşterilerinin hizmet kalitesine yönelik beklenti ve algilarinin değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13, 1-11.
 • Yiğit, O. & Yurtseven E. (2020). Rekreasyonel spora ilişkin değişkenlere göre üniversite öğrencilerinin karar vermede öz saygı ve karar verme stillerindeki farklılaşmaların araştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14, 551-565.

Examination of Service Quality and Sub-Dimension Relations in Multi-Purpose Recreational Sports Facilities

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 91 - 103, 30.06.2021

Öz

This study aims to determine the service quality perceptions of individuals who are members of multi-purpose recreational sports facilities and to investigate the relationship between the perceptions and the sub-dimensions of the facility service quality. The sample of the study, consists of a total of 538 individuals, including 208 women and 330 men, who are members of 5 multi-purpose recreational sports centers in Istanbul. As a data collection tool in the study, the Service Quality Assessment Scale developed by Lam, Zhang and Jensen (2005), of which the Turkish validity and reliability study was done by Gürbüz, Kocak and Lam (2005), and scale consisting of questions prepared by the researcher were used. The data obtained were statistically interpreted in the SPSS 24 program. Descriptive analyzes of service quality and its sub-dimensions were analyzed using descriptive statistics test, and service quality and sub-dimension relationships were analyzed using the spearman rho correlation test, since the data did not show normal distribution. The results of the study reveal that individuals who are members of multi-purpose recreational sports facilities are not satisfied with the service quality and sub-dimensions of the facilities, apart from the physical quality. Positive relationships were observed between service quality and its sub-dimensions, and the strongest relationship was observed with personnel, program, and physical facility dimensions. For this reason, it has been observed that in order to increase the service quality of multi-purpose recreational sports facilities, they should also increase their service quality in other dimensions other than the physical facility quality. Since it is observed that the service quality of personnel, program and physical facility has an important place in the perception of total service quality, it is thought that these dimensions should be kept in the foreground.

Kaynakça

 • Aksoy, Y., Çankaya, S. & Taşmektepligil, M. Y. (2017). The effects of participating in recreational activities on quality of life and job satisfaction. Universal Journal of Educational Research, 5, 1051-1058.
 • Alarussi, A. S. & Alhkami, A. A. (2016). Service quality dimensions and customer satisfaction in telecommunication companies. Asian Journal Of Business And Management, 4, 117-126.
 • Baştuğ, G., Zorba, E., Duyan, M. & Çakır, Ö. (2017). Farklı kültürlerde rekreasyon: serbest zaman aktivitelerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14, 3895-3904.
 • Benner, P. (1985). Quality of life: a phenomenological perspective on explanation, prediction, and understanding in nursing science. Advances in Nursing Science. 8, 1-14.
 • Bezirgan, M. (2015). Algilanan hizmet kalitesi ile memnuniyet arasinda aidiyetin araci etkisi: sosyal tesislere yönelik bir araştirma. Internatinal Rewiew of Economics and Management, 3, 143-162.
 • Cauwenberg, J. V., Cerin, E., Timperio, A., Salmon, J., Deforche, B. & Veitch, J. (2015). Park proximity, quality and recreational physical activity among mid-older aged adults: moderating effects of individual factors and area of residence. International Journal Of Behavioral Nutrition And Physical Activity, 12, 1-8.
 • Cengiz, E. & Kırkbir, F. (2007). Kâr amacı gütmeyen kurumlarda müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi ilişkisi: Karadeniz bölgesi örneği. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 21, 265-285.
 • Cronin, J. J. & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: a reexamination and extension. Journal Of Marketing, 56, 55-68.
 • Çetinkaya, G., Yıldız, M. & Özçelik, M.A. (2016). Açıkhava rekreasyon kapsamında milli park kullanım engelleri. Mediterranean Journal of Humanities, 6, 99-114.
 • Çimen, Z. & Gürbüz, B. (2007). Spor hizmetlerinde toplam kalite yönetimi. Ankara: Alp Yayınevi.
 • Frith, S. (1983). Sound effects: youth, leisure and the politics of rock ‘n’ roll. London: Constable.
 • Ghotbabadi, A. R., Feiz, S. & Baharun, R. (2015). Service quality measurements: a review. International Journal Of Academic Research in Business And Social Sciences, 5, 267-286.
 • Gulam A. (2016). Recreation- need and importance in modern society. International Journal Of Physiology, Nutrition And Physical Education, 1, 157-160.
 • Gürbüz, B. (2003). Reliability and validity of the Turkish versiton of the service quality assesment scale. Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi.
 • Gürbüz, B., Koçak, S. & Lam, E. T. C. (2005). The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Service Quality Assessment Scale. Education and Science, 30, 70-77.
 • Grönroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications, Europen Journel Of Marketing, 18, 36-44.
 • Gronroos, C. (1988). Service quality: the six criteria of good perceived service. Review Of Business, 9, 10-13.
 • Hazar, A. (2003). Rekreasyon ve animasyon (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Hacıoğlu N., Gökdeniz A. & Dinç Y. (2003). Boş zaman ve rekreasyon yönetimi örnek animasyon uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Jennings, G. (2007). Water-based tourism, sport, leisure, and recreation experiences. Oxford: Elsevier.
 • Karaküçük, S. (2005). Rekreasyon boş zamanları değerlendirme, Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • Karaküçük, S. (2008). Rekreasyon: boş zamanları değerlendirme. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Karaküçük, S. & Akgül, B. M. (2016). Ekorekreasyon rekreasyon ve çevre, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kılbaş, S. (2010). Rekreasyon boş zamanı değerlendirme. (4nd ed.). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kılıç M. & Şener G. (2013). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki sosyolojik etkenler ve yapısal kısıtlamalar. Yükseköğretim Ve Bilim Dergisi, 3, 220-227.
 • Koçan, N. (2007). Geleneksel sporlarımızdan ciritin rekreasyon amacı ile günümüze uyarlanması. Spor Yönetimi Ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 2, 31-39.
 • Kotler, P., & Armstrong, G. (2007). Marketing: an introduction (8 ed.): Pearson Prentice Hall.
 • Kraus, R. G. (1985). Recreation program planning today. London: Foresman And Company.
 • Lam, E. T. C., Zhang, J. J. & Jensen, B. A. (2005). Service Quality Assessment Scale(SQAS): An Instrument for EvaluatingService Quality of Health–Fitness Clubs. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 9, 79-111.
 • Mull, R.F., Forrester, S.A. & Barness, M.L. (2013). Recreational sport programming (5nd ed.). Urbana: Sagamore Publishing LLC.
 • Naik, C. N. K, Gantasala, S. B. & Prabhakar G. V. (2010). Service quality (servqual) and its effect on customer satisfaction in retailing. European Journal Of Social Sciences, 16, 239-251.
 • Öztürk, M. A. (2014). İzmir ve Manisa illerinde rekreasyonel faaliyet gösteren özel spor işletmelerinin hizmet kalitesi açısından incelenmesi ve karşılaştırılması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Öztürk, Y. (2018). Boş zaman, rekreasyon ve turizm kavramları arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı bir analizi, Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 1, 31- 42.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal Of Marketing, 49, 41-50.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: a multiple- item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal Of Retailing, 1, 12-40.
 • Rak, A. (2014). Sport and recreatıon as a qualıty of lıfe factor on example of Poland. Management, Knowledge And Learning International Conference. 537-544.
 • Ramya, N., Kowsalya, A. & Dharanipriya, K. (2019). Service quality dimensions. International Journel Of Research And Development, 4, 38-41.
 • Sağlık, E. & Kocaman, G. (2014). Kayak merkezlerinde turistlerin hizmet kalite algısının belirlenmesi: palandöken kayak merkezinde bir uygulama. Atatürk İletişim Dergisi, 6, 67-88.
 • Sevin, H.D. & Küçük, S. (2016). İşgörenlerin rekreasyonel etkinliklere katılım düzeyleri ile çalışma performansları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research. 3, 24-31.
 • Serarslan, M. Z. & Kepoğlu, A. (2005). Spor örgütlerinde toplam kalite yönetimi (Serkep spor işletmesi modeli). İstanbul: Morpa.
 • Şahin, İ. & Kocabulut, Ö. (2014). Sportif rekreasyon aktivitelerine düzenli katılımı engelleyen faktörlerin incelenmesi: Akdeniz üniversitesi turizm fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Journal Of Recreatıon And Tourısm Research. 1, 46-67.
 • Ting Tsai, L., En Lo, F., Chien Yang, C., Keller, J.J. & Yu Lyu, S. (2015). Gender differences in recreational sports participation among Taiwanese adults. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 12, 829-840.
 • Torkildsen, G. (2005). Leisure and recreation management. (5nd ed.) NewYork: Routledge.
 • Tsitskari, E., Tsiotras, D. & Tsiotras, G. (2006). Measuring service quality in sports service. Total Quality Management, 5, 623-635.
 • Yıldız, K., Polat, E., Sönmezoğlu, U. & Çokpartal, C. (2016). Fitness merkezi üyelerinin algıladıkları hizmet kalitesinin belirleyicileri üzerine bir analiz. Niğde üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 10, 453-464.
 • Yıldız, S. M. ve Tüfekçi, Ö. (2010). Fitness merkezi müşterilerinin hizmet kalitesine yönelik beklenti ve algilarinin değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13, 1-11.
 • Yiğit, O. & Yurtseven E. (2020). Rekreasyonel spora ilişkin değişkenlere göre üniversite öğrencilerinin karar vermede öz saygı ve karar verme stillerindeki farklılaşmaların araştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14, 551-565.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makale
Yazarlar

Oktay YİĞİT (Sorumlu Yazar)
NİĞDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
0000-0002-3302-0345
Türkiye


Eray YURTSEVEN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL TIP PR.
0000-0003-0565-6407
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 7 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yiğit, O. & Yurtseven, E. (2021). Çok Amaçlı Rekreasyonel Spor Tesislerinde Hizmet Kalitesi ve Alt Boyut İlişkilerinin İncelenmesi . Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 91-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbd/issue/62293/934487