Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Positional Competition in Sports Questionnaire: A Validity and Reliability Study on Footballers

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 77 - 90, 30.06.2021
https://doi.org/10.30769/usbd.947475

Öz

The purpose of this study was to conduct a validity and reliability study of the Positional Competition in Sports Scale which was developed by Harenberg Harenberg, Riemer, Dorsch, Karreman and Paradis (2019), for football players. The study group comprised a total of 235 sporters playing football at professional and amateur level. In the scale adaptation process the language validity, confirmatory factor analysis, divergent and convergent validity, item analysis, Cr and Cronbach’s Alpha internal consistency methods were used. The fit values obtained after the confirmatory factor analysis process were in agreement with the fit values in the literature. Appropriate results were obtained from the values Ave, √Ave, Msv and Asv for the divergent and convergent validity. In order to measure the reliability values of the data collection tool, the Cronbach’s Alpha coefficient of the scale was found to be .921. The reliability coefficient regarding the sub-factors of the scale ranged from .866 to .778. The combined reliability value (CR) ranged from .87 to .71. According to the item analysis test results the total item correlation ranged from .707 to .472. In addition as a result of evaluating the lower 27% and upper 27% groups in terms of the items, significant differences were determined (p<0.05). In the study the total variance value explained was found to be 72.456% in a seven-factor structure. As a consequence; it is possible to state that the scale whose adaptation study was conducted, has a valid and reliable structure and is suitable for use by other researchers. 

Kaynakça

 • Alpar, R. (2010). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinde örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenilirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Amman, T. (2000). Spor Sosyolojisi. H. Can İkizler (Eds.), Sporda sosyal bilimler. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Andreff, W. & Bourg, J.-F. (2006). Broadcasting rights and competition in European football. In C. Jeanrenaud & S. Kesenne (Eds.), The economics of sport and the media (pp. 37-70). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 • Boniface, P. (2007). Futbol ve Küreselleşme. Çev. İsmail Yerguz. İstanbul: NTV Yayınları.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for windows: A guide for social scientists. London: Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015) Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum (Genişletilmiş 21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çokluk, Ö. S., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, S. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Davis L.L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5, s.194-197.
 • Dobson, S., Goddard, J. A. & Dobson, S. (2001). The economics of football (Vol. 10). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Erkuş, A. ve Selvi, H. (2019). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme III: Ölçek uyarlama ve "Norm" geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Gürbüz, S. (2019). AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Harenberg, S., Riemer, H. A., Dorsch, K. D., Karreman, E. & Paradis, K. F. (2019). Advancement of a Conceptual Framework for Positional Competition in Sport: Development and Validation of the Positional Competition in Team Sports Questionnaire, Journal of Applied Sport Psychology, 33(3), s.321-342, doi: 10.1080/10413200.2019.1631903.
 • Harenberg, S., Riemer, H., Karreman, E. & Dorsch, K. (2016). As iron sharpens iron? Athletes' perspectives of positional competition. The Sport Psychologist, 30(1), s.55–67. doi:10.1123/tsp. 2014-013.
 • Hoyle, R. H. (2012). Handbook of structural equation modeling. New York: TheGuilford Press.
 • Papatya, G. & Geniş, M. A. (2013). Futbol sadece bir “Oyun” mu? Futbol ekonomisi ve Uluslararası bahis şirketleri üzerine bir değerlendirme. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 50(577), s.45-64.
 • Rees, C. R. & Segal, M. W. (1984). Intragroup competition, equity, and interpersonal attraction. Social Psychology Quarterly, 47(4), s.328-336. doi.org/10.2307/3033635.
 • Seçer, I. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sloane, P. J. (1971). Scottish journal of political economy: the economics of professional football: the football club as a utility maximiser. Scottish journal of political economy, 18(2), s.121-146. https://doi.org/10.1111/j.1467-9485.1971.tb00979.x.
 • Sönmez Çakır, F. (2020). Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (Pls-Sem) Smartpls 3.2. Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Stanne, M. B., Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1999). Does competition enhance or inhibit motor performance: A meta-analysis. Psychological bulletin, 125(1), 133. doi.org/10.1037/0033-2909.125.1.133.
 • Szymanski, S. (2010). Football economics and policy. Springer New York: Palgrave Macmillan Publishers Limited.
 • Tabachnick, G.B. & Fidel, S.L. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı, (Çev. Ed. Mustafa Baloğlu). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Talimciler, A. (2008). Futbol değil iş: Endüstriyel futbol. İletişim kuram ve araştırma dergisi, 26, s.89-114.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (3. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Trıfonas, P.P. (2004). Umberto Eco ve futbol. (Çev. Derya Kömürcü), İstanbul: Everest Yayınları.
 • Van Der Burg, T. (2020). EU Competition law, football and national markets. Managing Sport and Leisure, 1-14. doi.org/10.1080/23750472.2020.1863851.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, s.74-85.

Sporda Pozisyonel Rekabet Ölçeği: Futbolcular Üzerinde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 77 - 90, 30.06.2021
https://doi.org/10.30769/usbd.947475

Öz

Bu çalışmanın amacı, Harenberg, Riemer, Dorsch, Karreman ve Paradis (2019) tarafından geliştirilen Sporda Pozisyonel Rekabet Ölçeğinin futbolculara yönelik geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, profesyonel ve amatör düzeyde futbol oynayan toplam 235 sporcu oluşturmaktadır. Ölçeğe uyarlama sürecinde dil geçerliliği, doğrulayıcı faktör analizi, ıraksak, yakınsak geçerlilik, madde analizi, Cr ve Cronbach Alpha iç tutarlılık yöntemleri uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi işlemi sonrası elde edilen uyum değerlerinin literatürde yer alan uyum değerleri ile uygunluk gösterdiği sonucuna varılmıştır. Iraksak ve yakınsak geçerlilik için Ave, √Ave, Msv, ve Asv değerlerinden uygun sonuçlar elde edilmiştir. Veri toplama aracının güvenilirlik değerlerini ölçmek için Ölçeğe ait cronbach alpha katsayısı .921 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin alt faktörlerine ilişkin güvenilirlik katsayısı .866 ile .778 arasında değişiklik göstermiştir. Birleşik güvenilirlik değeri ise (CR) .87 ile .71 arasında değişmektedir. Madde analizi testi sonuçlarına göre, madde toplam korelasyonu .707 ile .472 arasında değişim göstermiştir. Ayrıca maddeler açısından alt %27 ve üst %27 gruplarının değerlendirilmesi sonucunda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Araştırmada açıklanan toplam varyans değeri 7 faktörlü yapıda % 72,456 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; uyarlama çalışması yapılan ölçeğin, geçerli ve güvenilir bir yapıda olduğu ve diğer araştırmacılar tarafından kullanıma uygun olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Alpar, R. (2010). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinde örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenilirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Amman, T. (2000). Spor Sosyolojisi. H. Can İkizler (Eds.), Sporda sosyal bilimler. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Andreff, W. & Bourg, J.-F. (2006). Broadcasting rights and competition in European football. In C. Jeanrenaud & S. Kesenne (Eds.), The economics of sport and the media (pp. 37-70). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 • Boniface, P. (2007). Futbol ve Küreselleşme. Çev. İsmail Yerguz. İstanbul: NTV Yayınları.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for windows: A guide for social scientists. London: Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015) Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum (Genişletilmiş 21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çokluk, Ö. S., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, S. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Davis L.L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5, s.194-197.
 • Dobson, S., Goddard, J. A. & Dobson, S. (2001). The economics of football (Vol. 10). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Erkuş, A. ve Selvi, H. (2019). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme III: Ölçek uyarlama ve "Norm" geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Gürbüz, S. (2019). AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Harenberg, S., Riemer, H. A., Dorsch, K. D., Karreman, E. & Paradis, K. F. (2019). Advancement of a Conceptual Framework for Positional Competition in Sport: Development and Validation of the Positional Competition in Team Sports Questionnaire, Journal of Applied Sport Psychology, 33(3), s.321-342, doi: 10.1080/10413200.2019.1631903.
 • Harenberg, S., Riemer, H., Karreman, E. & Dorsch, K. (2016). As iron sharpens iron? Athletes' perspectives of positional competition. The Sport Psychologist, 30(1), s.55–67. doi:10.1123/tsp. 2014-013.
 • Hoyle, R. H. (2012). Handbook of structural equation modeling. New York: TheGuilford Press.
 • Papatya, G. & Geniş, M. A. (2013). Futbol sadece bir “Oyun” mu? Futbol ekonomisi ve Uluslararası bahis şirketleri üzerine bir değerlendirme. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 50(577), s.45-64.
 • Rees, C. R. & Segal, M. W. (1984). Intragroup competition, equity, and interpersonal attraction. Social Psychology Quarterly, 47(4), s.328-336. doi.org/10.2307/3033635.
 • Seçer, I. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sloane, P. J. (1971). Scottish journal of political economy: the economics of professional football: the football club as a utility maximiser. Scottish journal of political economy, 18(2), s.121-146. https://doi.org/10.1111/j.1467-9485.1971.tb00979.x.
 • Sönmez Çakır, F. (2020). Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (Pls-Sem) Smartpls 3.2. Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Stanne, M. B., Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1999). Does competition enhance or inhibit motor performance: A meta-analysis. Psychological bulletin, 125(1), 133. doi.org/10.1037/0033-2909.125.1.133.
 • Szymanski, S. (2010). Football economics and policy. Springer New York: Palgrave Macmillan Publishers Limited.
 • Tabachnick, G.B. & Fidel, S.L. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı, (Çev. Ed. Mustafa Baloğlu). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Talimciler, A. (2008). Futbol değil iş: Endüstriyel futbol. İletişim kuram ve araştırma dergisi, 26, s.89-114.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (3. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Trıfonas, P.P. (2004). Umberto Eco ve futbol. (Çev. Derya Kömürcü), İstanbul: Everest Yayınları.
 • Van Der Burg, T. (2020). EU Competition law, football and national markets. Managing Sport and Leisure, 1-14. doi.org/10.1080/23750472.2020.1863851.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, s.74-85.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makale
Yazarlar

Mehmet Haşim AKGÜL
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-4665-9615
Türkiye


Ahmet Yavuz KARAFİL (Sorumlu Yazar)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0002-1910-4673
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 3 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Akgül, M. H. & Karafil, A. Y. (2021). Sporda Pozisyonel Rekabet Ölçeği: Futbolcular Üzerinde Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması . Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 5 (1) , 77-90 . DOI: 10.30769/usbd.947475