Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Qualitative Study on Elderly Individuals Participating in Physical Activity in Limited Free Time during the Covid-19 Pandemic

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 122 - 137, 31.12.2021
https://doi.org/10.30769/usbd.943354

Öz

During the Covid-19 pandemic, changes in social life have also had an impact on the free time activities of individuals in society. Especially with the practice of limited free time, negative situations have arisen regarding the physical activity of individuals aged 65 and over. In this context, the aim of the study is to determine the opinions of individuals over the age of 65 during covid-19 restrictions regarding their physical activities during their free time within certain restricted time zones in this process. The study was conducted as a phenomenology research from qualitative research patterns and a total of 65 years and older (n:49) male individuals who volunteered by creating a semi-structured interview form were reached. The participant's responses were encoded by dividing them into themes after the interview and these codes were associated with each other. In the results obtained, participants compared it to well-behaved prisoners being allowed to go out at certain times during this free time, as well as going out at certain times. The participants stated that after the 9/12 coup attempt, people were not leaving the house at that time and had limited free time. 65 Even if they thought the practice of being able to go out on certain days and hours was beneficial for them, they stated that the restrictions taken were insufficient for them and that they were physically immobilized and badly affected. The participants stated that they did not see anyone because of the Covid 19 process, distanced themselves from people and walked alone, caring about the health of themselves and others. The over-65s preferred to spend their free time outdoors more actively during the limited hours given in the pandemic conditions. In the light of the results, it was stated that the majority of the participants spent most of their time at home, not alone, could not participate in physical activity in limited free time and wanted to be free by comparing this pandemic process to the old times when they lived like the 9/12 coup and the open prison.

Kaynakça

 • Altuğ, F., Yağcı, N., Kitiş, A., Büker , N., ve Cavlak, U. (2009). Evde yaşayan yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2(1), 48-60. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasad/issue/21797/234258
 • Beğer, T. ve Yavuzer, H. (2012). Yaşlılık ve yaşlılık epidemiyolojisi. Klinik Gelişim Dergisi, 25, 1-3. Erişim adresi http://www.klinikgelisim.org.tr/kg_25_3/1.pdf
 • Bilir, N.ve Paksoy Erbaydar, N. (2015). Yaşlılık sorunları ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü. Ç. Editör: Güler, ve L. Akın içinde, Halk Sağlığı Temel Bilgiler 3 (s. 1528-1556). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Buchman, A. S., Boyle, P. A., Wilson, R. S., Leurgans, S. E. & Arnold, S. E. (2010). Loneliness and the rate of motor decline in old age: the rush memory and aging project, a community based color study. BMC Geriatrics, 10 (1), 77,1-8.
 • Anadolu Ajansı.(2020). Türkiye'de yaşlı nüfus 5 yılda yüzde 21,9 arttı içinde 8 Kasım 2020 tarihinde https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyede-yasli-nufus-5-yilda-yuzde-21-9-artti/1770051 adresinden erişildi.
 • Çunkuş, N., Taşdemir Yiğitoğlu, G. & Akbaş, E. (2019). Yaşlılık ve toplumsal dışlanma. Geriatrik Bilimler Dergisi, 2(2), 58-67.
 • Değer E. B. ve Vardar, S.A. (2021). Fiziksel aktivitenin kısıtlanması: yetişkin ve yaşlı yetişkin bireyler arasındaki farklılıklar. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 47(1), 127-132. https://doi.org/10.32708/uutfd.833931
 • Ercan, M. ve Arıcı, A. (2020). Covid-19 pandemi sürecinin yaşlılar üzerindeki biyo-psiko-sosyal etkileri. Afet ve Acil Tıp Derneği Dergisi, 1(3), 5-22.
 • Giorgi, A. (1997). The theory, practice, and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research procedure. The Theory, Practice, and Evaluation of the Phenomenological Method Journal of Phemomenological Psychology, 28(2), 235-260. https://doi.org/10.1163/156916297X00103
 • Hutchinson, S. L. ve Lauckner, H. (2020). Recreation and collaboration within the expanded chronic care model:Working Towards Social Transformation. Health Promotion International, 35(6),1531-1542. https://doi.org/10.1093/heapro/daz134.
 • Korkmaz Aslan, G. (2017). Yaşlı sağlığının geliştirilmesi. A. Alkaya içinde, Sağlığın geliştirilmesi (s. 284-286). Ankara: Hedef CS Yayınları.
 • Rose, P. & Parker, D. (1995). Academic rigour in the lived experience of researchers using phenomenological methods in nursing in nursing. Journal Of Advanced Nursing, 21(6), 1123-1129. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.21061123.x
 • Sağlık Bakanlığı. (2020). Covid-19 Nedir? içinde 24 Mayıs 2020 tarihinde https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html adresinden erişildi.
 • Hacettepe Üniversitesi. (2020). Yaşlılık, yaşam doyumu ve boş zaman faaliyetleri içinde 10 Kasım 2020 tarihinde http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/yasamdoyumu.pdf. adresinden erişildi.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı. (2021) 65 Yaş Üstü ve Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi içinde 24 Mayıs 2021 tarihinde https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-genelgesi adresinden erişildi.
 • Tufan , İ., Koç, O., Dere, B., Gürdal, F. Y., Ayan, F. S., Özgür, Ö. ve Başıbüyük, H. H. (2020). Yaşlıların “sokağa çıkma yasağı” üzerine görüşleri: Telefon anketi. Geriatrik Bilimler Dergisi, 3(2),51-59. DOI: 10.47141
 • Tuna Uysal, M. ve Tan Eren, G. (2020). Covid-19 salgın sürecinde sosyal medyada yaşlılara yönelik ayrımcılık: Twitter örneği. Turkish Studies Dergisi, 15(4),1147-1162. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44396
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri.(2021). Yaşlılık içinde 12 Nisan 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Varışlı, B. ve Gültekin, T. (2021). Yaşlı ayrımcılığının pandemi hali: Covid-19 sürecinde kuşaklararası etkileşimin dönüşümü. Turkish Studies Dergisi, 15(4), 1227-1237. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44376
 • Wilson, A. (2015). Nursing standard. A guide to phenomenological research, 29 (34), 38-43. DOI: 10.7748/ns.29.34.38.e8821
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yaşar, Ö. ve Avcı, N. (2020). Değişen yaşlılık algısı: Covid-19 ile damgalanan yaşlılar. Turkish Studies Dergisi, 15(4),1251-1273. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44275.

Covid-19 Pandemi Sürecinde Kısıtlı Serbest Zamanda Fiziksel Aktiviteye Katılan Yaşlı Bireyler Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 122 - 137, 31.12.2021
https://doi.org/10.30769/usbd.943354

Öz

Covid-19 pandemi sürecinde toplumsal hayatta yaşanan değişimler toplum içerisindeki bireylerin serbest zaman faaliyetlerinde de etkisini göstermiştir. Özellikle kısıtlı serbest zaman uygulamasıyla birlikte 65 yaş ve üzeri bireylerin fiziksel aktivite yapmalarına dair olumsuz durumlar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı Covid-19 kısıtlamaları süresindeki 65 yaş üstü bireylerin bu süreçteki kısıtlanan belli saat dilimleri içerisindeki serbest zamanlarında yaptıkları fiziksel aktivitelerle ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji araştırması olarak yapılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturarak gönüllü olan 65 yaş ve üzeri toplam (n:49) erkek bireylere ulaşılmıştır. Katılımcıların yanıtları görüşme sonrasında temalara ayrılarak kodlanmış ve bu kodlar birbiriyle ilişkilendirilerek sonuçlandırılmıştır. Ulaşılan sonuçlarda katılımcılar bu serbest zamanı iyi halli hükümlülerin belli zamanlarda dışarı çıkmasına izin verilmesi gibi kendilerinin de belirli saatlerde dışarı çıkmalarına benzetmişlerdir. Katılımcıların 12 eylül darbe girişimi sürecinden sonra insanların o zamanların da evden dışarı çıkmayıp serbest zamanlarının kısıtlı olduğunu belirtmişlerdir.65 Yaş üstünün belirli gün ve saatlerde sokağa çıkabilme uygulaması onlar için yararlı olduğunu düşünseler bile alınan kısıtlamalar onlar için yetersiz olduğunu onların fiziksel olarak hareketsiz kaldıklarını ve kötü etkilendiklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar Covid 19 sürecinden dolayı kimseyle görüşmediğini insanlara mesafe koyup kendilerinin ve başkalarının sağlığını önemseyerek tek başlarına yürüyüş yaptıklarını belirtmişlerdir. 65 yaş üstü pandemi koşullarındaki yasaklarda verilen kısıtlı saatlerde serbest zamanlarını dışarda açık havada dış mekanlarda daha aktif bir şekilde geçirmeyi tercih etmiştir. Sonuçların ışığında katılımcıların çoğunluğu yalnız olmamak koşuluyla zamanlarının büyük bir kısmını evde geçirdikleri, kısıtlı serbest zamanda fiziksel aktiviteye katılamadıklarını ve bu pandemi sürecini metafor olarak 12 Eylül darbesi, açık ceza evi gibi yaşadıkları eski dönemlere benzeterek özgür olmak istedikleri ifade edilmiştir.

Kaynakça

 • Altuğ, F., Yağcı, N., Kitiş, A., Büker , N., ve Cavlak, U. (2009). Evde yaşayan yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2(1), 48-60. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasad/issue/21797/234258
 • Beğer, T. ve Yavuzer, H. (2012). Yaşlılık ve yaşlılık epidemiyolojisi. Klinik Gelişim Dergisi, 25, 1-3. Erişim adresi http://www.klinikgelisim.org.tr/kg_25_3/1.pdf
 • Bilir, N.ve Paksoy Erbaydar, N. (2015). Yaşlılık sorunları ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü. Ç. Editör: Güler, ve L. Akın içinde, Halk Sağlığı Temel Bilgiler 3 (s. 1528-1556). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Buchman, A. S., Boyle, P. A., Wilson, R. S., Leurgans, S. E. & Arnold, S. E. (2010). Loneliness and the rate of motor decline in old age: the rush memory and aging project, a community based color study. BMC Geriatrics, 10 (1), 77,1-8.
 • Anadolu Ajansı.(2020). Türkiye'de yaşlı nüfus 5 yılda yüzde 21,9 arttı içinde 8 Kasım 2020 tarihinde https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyede-yasli-nufus-5-yilda-yuzde-21-9-artti/1770051 adresinden erişildi.
 • Çunkuş, N., Taşdemir Yiğitoğlu, G. & Akbaş, E. (2019). Yaşlılık ve toplumsal dışlanma. Geriatrik Bilimler Dergisi, 2(2), 58-67.
 • Değer E. B. ve Vardar, S.A. (2021). Fiziksel aktivitenin kısıtlanması: yetişkin ve yaşlı yetişkin bireyler arasındaki farklılıklar. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 47(1), 127-132. https://doi.org/10.32708/uutfd.833931
 • Ercan, M. ve Arıcı, A. (2020). Covid-19 pandemi sürecinin yaşlılar üzerindeki biyo-psiko-sosyal etkileri. Afet ve Acil Tıp Derneği Dergisi, 1(3), 5-22.
 • Giorgi, A. (1997). The theory, practice, and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research procedure. The Theory, Practice, and Evaluation of the Phenomenological Method Journal of Phemomenological Psychology, 28(2), 235-260. https://doi.org/10.1163/156916297X00103
 • Hutchinson, S. L. ve Lauckner, H. (2020). Recreation and collaboration within the expanded chronic care model:Working Towards Social Transformation. Health Promotion International, 35(6),1531-1542. https://doi.org/10.1093/heapro/daz134.
 • Korkmaz Aslan, G. (2017). Yaşlı sağlığının geliştirilmesi. A. Alkaya içinde, Sağlığın geliştirilmesi (s. 284-286). Ankara: Hedef CS Yayınları.
 • Rose, P. & Parker, D. (1995). Academic rigour in the lived experience of researchers using phenomenological methods in nursing in nursing. Journal Of Advanced Nursing, 21(6), 1123-1129. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1995.21061123.x
 • Sağlık Bakanlığı. (2020). Covid-19 Nedir? içinde 24 Mayıs 2020 tarihinde https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html adresinden erişildi.
 • Hacettepe Üniversitesi. (2020). Yaşlılık, yaşam doyumu ve boş zaman faaliyetleri içinde 10 Kasım 2020 tarihinde http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/yasamdoyumu.pdf. adresinden erişildi.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı. (2021) 65 Yaş Üstü ve Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi içinde 24 Mayıs 2021 tarihinde https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-genelgesi adresinden erişildi.
 • Tufan , İ., Koç, O., Dere, B., Gürdal, F. Y., Ayan, F. S., Özgür, Ö. ve Başıbüyük, H. H. (2020). Yaşlıların “sokağa çıkma yasağı” üzerine görüşleri: Telefon anketi. Geriatrik Bilimler Dergisi, 3(2),51-59. DOI: 10.47141
 • Tuna Uysal, M. ve Tan Eren, G. (2020). Covid-19 salgın sürecinde sosyal medyada yaşlılara yönelik ayrımcılık: Twitter örneği. Turkish Studies Dergisi, 15(4),1147-1162. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44396
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri.(2021). Yaşlılık içinde 12 Nisan 2021 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Varışlı, B. ve Gültekin, T. (2021). Yaşlı ayrımcılığının pandemi hali: Covid-19 sürecinde kuşaklararası etkileşimin dönüşümü. Turkish Studies Dergisi, 15(4), 1227-1237. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44376
 • Wilson, A. (2015). Nursing standard. A guide to phenomenological research, 29 (34), 38-43. DOI: 10.7748/ns.29.34.38.e8821
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yaşar, Ö. ve Avcı, N. (2020). Değişen yaşlılık algısı: Covid-19 ile damgalanan yaşlılar. Turkish Studies Dergisi, 15(4),1251-1273. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44275.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makale
Yazarlar

Kıvılcım KAPLAN (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1862-9109
Türkiye


Deniz DEMİR Bu kişi benim
İstanbul Gelişim Üniversitesi
0000-0002-7748-044X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 8 Ağustos 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 26 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kaplan, K. & Demir, D. (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Kısıtlı Serbest Zamanda Fiziksel Aktiviteye Katılan Yaşlı Bireyler Üzerine Nitel Bir Araştırma . Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 122-137 . DOI: 10.30769/usbd.943354