Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sporcuların Antrenöre Yönelik Eleştirel Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 2, 95 - 104, 31.12.2022
https://doi.org/10.30769/usbd.1210135

Öz

Antrenörlerin sporcular üzerindeki tutumu sporcu performansını etkileyen önemli bir faktör olabilir. Bu çalışmanın amacı "Development and initial validation of athletes' perceptions of coach-related critical attitudes scale" ölçeğinin Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu bireysel ve takım sporlarında müsabık toplam 183 sporcu oluşturmuştur. Çalışmanın istatistiksel analizleri geçerlik ve güvenirlik olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Ölçek geçerliği takip eden analizlere göre değerlendirilmiştir; (i) normallik analizi, (ii) dil geçerliliği, (iii) çalışmanın geçerliliğine yönelik doğrulayıcı faktör analizi, (iv) ıraksak ve yakınsak geçerlik analizleri. Ölçeğin güvenirliği (i) madde analizi, (ii) CR, (iii) Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ve (iv) maddeler arası korelasyon analizleri ile incelenmiştir. Çalışmanın dil geçerliliği işlemleri sonucunda Türkçe ve orjinal dil (İngilizce) arasında pozitif derecede istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p= ,87). Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları geçerlik açısından uyum iyiliğini işaret etmiştir Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, CMİNdf =2,591, RMSEA=80, GFI,959, TLI=,946, IFI=,972 CFI=,972 olarak bulunmuştur. Iraksak ve yakınsak geçerlik analizleri sonucunda ulaşılan değerler ölçeğin geçerlilik açısından uygun olduğunu göstermiştir (Ave=0,57; √Ave= 0,75; Msv= 0,51; Asv= 0,24). Çalışmanın Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı ve CR değerleri yüksek bir güvenilirliği ifade etmiştir (Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı= ,87; CR= ,90). Benzer şekilde madde analizi ve madde toplam korelasyonu analizleri bu çalışmanın güvenilir olduğunu belirtmiştir (Alt sınır=,466; Üst sınır= ,78). Alt ve üst gruplar arasında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak ölçeğin Türkçeye geçerli ve güvenilir olarak uyarlandığı anlaşılmıştır. Alan uzmanları ve uygulayıcılar sporcuların antrenörlerine yönelik tutumlarını bu ölçek aracılığıyla geçerli ve güvenilir olarak değerlendirebilir.   

Kaynakça

 • Aljaloud, S.O. & Ibrahim, S.A. (2013). Use of dietary supplements among professional athletes in Saudi Arabia. Alpar, R. (2010). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinde örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Detay Yayıncılık.
 • Aydın, E. (2019). Motivasyonel iklim ve hedef bağlılığının antrenör sporcu ilişkisine etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(3), 96-106.
 • Barut, A. İ. (2018). Farklı hedef yönelimlerine sahip unilig erkek basketbolcularının algılanan liderlik davranışı ve antrenör davranışlarını değerlendirmelerinin karşılaştırılması. (Doktora Tezi). Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Mersin.
 • Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları. Ezgi Kitabevi.
 • Bilir, F. P., Şahin, N., & Sangün, L. (2019). Antrenör yetiştirme kurslarına katılan bireylerin liderlik davranış algılarının incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 218-230. https://doi.org/10.33689/spormetre.452438.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for windows: A guide for social scientists. Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015) Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum (Genişletilmiş 21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Davis L.L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5, s.194-197. Doğan, M., Çankaya, C., & Gezer, T. (2004). Bursaspor altyapısındakı b genç takım futbolcularının bazı kaygı nedenleri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2).
 • Ekenci, M.T., Yücel, M.G. & Ekenci, G. (2017). Antrenör-Sporcu İlişkisi ölçeğinin Türkiye için güvenirlik ve geçerlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5,(40),1-13.
 • Erdoğan B. S. (2011). Türkiye’deki antrenör eğitiminin ilkesel ve yapısal problemlerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
 • Esentürk, O. K. (2019). Antrenör Kişilerarası Davranış Tarzı Ölçeği: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 304-314.
 • Filiz, B., & Demirhan, G. (2017). Antrenörlük davranışı değerlendirme ölçeği’nin türk kültürüne uyarlanması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 1-10.
 • George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Pearson.
 • Güllü, S. (2018). Sporcularin antrenör-sporcu ilişkisi ile sportmenlik yönelimleri üzerine bir araştirma. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 190-204.
 • Gürbüz, S. (2019). AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi. Seçkin Yayıncılık.
 • Hasançebi, B., Terzi, Y. ve Küçük, Z. (2020). Madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksine dayalı çeldirici analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(1), 224-240.
 • Karadağ, D., & Aşçı, F. H. (2020). Antrenör kaynaklı destekleyici ve kısıtlayıcı güdüsel iklim ölçeğinin bireysel sporlarda psikometrik özelliklerinin sınanması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 421-440.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık.
 • Lee, K. H., Siegle, G. J., Dahl, R. E., Hooley, J. M., & Silk, J. S. (2015). Neural responses to maternal criticism in healthy youth. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 10(7), 902–912. https://doi.org/10.1093/scan/nsu133.
 • Nacar, E., Açak, M., & Karahüseyinoğlu, M. F. (2011). Hentbolcuların sürekli kaygı düzeylerinin bazı degişkenler açısından araştırılması. Sport Sciences, 6(1), 1-12.
 • Oliveira, S., Trindade, I. A., Rosado, A., Cunha, M., & Ferreira, C. (2022). Development and initial validation of athletes’ perceptions of coach-related critical attitudes scale. Current Psychology, 1-10. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01325-8.
 • Siekanska, M., Blecharz, J., & Wojtowicz, A. (2013). The athlete’s perception of coaches’ behavior towards competitors with a different sports level. Journal of Human Kinetics, 39, 231. https://doi.org/10.2478/hukin-2013-0086.
 • Tabachnick, G.B., & Fidel, S.L. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı, (Çev. Ed. Mustafa Baloğlu). Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (3. Baskı). Nobel.
 • Terlemez, M. (2019). Antrenörlerin davranış özellikleri, ilke ve çalışma yöntemleri. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 19-28.
 • Yapar, A., & İnce, M. L. (2014). Sporcular için antrenör davranışlarını değerlendirme ölçeğinin türkçe uyarlaması (SADDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 203-212.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, s.74-85.
 • Yıldız, M., Var, L., & Yıldız, Ö. (2019). Genç millî güreşçilerin başarısızlık korkusuna yönelik görüşleri. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 22-30.
 • Zengin, Ö. (2019). Antrenör-sporcu arasındaki ilişkilerde bağlanma stilleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Konya.

Adaptation of the Critical Attitudes of Athletes towards Coaches Scale into Turkish: A Validity and Reliability Study

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 2, 95 - 104, 31.12.2022
https://doi.org/10.30769/usbd.1210135

Öz

The attitude of the coaches toward the athletes can be an essential factor affecting the performance of the athletes. The aim of this study is to evaluate the validity and reliability of the "Development and initial validation of athletes' perceptions of coach-related critical attitudes scale" by adapting it to Turkish. The study's sample group consisted of a total of 183 athletes competing in individual and team sports. Statistical analyzes of the study were carried out in two stages validity and reliability. Scale validity was evaluated according to the following analyzes; (i) analysis of normality, (ii) language validity, (iii) confirmatory factor analysis of study validity, and (iv) analysis of divergent and convergent validity. The reliability of the scale was examined by (i) item analysis, (ii) CR, (iii) Cronbach Alpha internal consistency coefficient, and (iv) inter-item correlation analysis. As a result of the language validity processes of the study, a statistically significant positive correlation was determined between Turkish and the original language (English) (p= ,87). Confirmatory factor analysis results indicated a good agreement in terms of validity Confirmatory factor analysis results, cmin/df =2.591, RMSEA=80, GFI,959, TLI=.946, IFI=.972 CFI=.972was found as. The values obtained as a result of divergent and convergent validity analyzes showed that the scale was suitable in terms of validity (Ave=0,57; √Ave= 0,75; Msv= 0,51; Asv= 0,24). The Cronbach alpha internal consistency coefficient and CR values of the study expressed high reliability (Cronbach alpha internal consistency coefficient=,874; CR=,90). Similarly, item analysis and item-total correlation analyses indicated that this study was reliable (Lower limit= ,46; Upper limit= ,78). Statistically significant differences were found between the lower and upper groups (p<0.05). As a result, it was understood that the scale was adapted to Turkish as valid and reliable. Through this scale, field experts and practitioners can evaluate athletes' attitudes toward their coaches as valid and reliable.

Kaynakça

 • Aljaloud, S.O. & Ibrahim, S.A. (2013). Use of dietary supplements among professional athletes in Saudi Arabia. Alpar, R. (2010). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinde örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Detay Yayıncılık.
 • Aydın, E. (2019). Motivasyonel iklim ve hedef bağlılığının antrenör sporcu ilişkisine etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(3), 96-106.
 • Barut, A. İ. (2018). Farklı hedef yönelimlerine sahip unilig erkek basketbolcularının algılanan liderlik davranışı ve antrenör davranışlarını değerlendirmelerinin karşılaştırılması. (Doktora Tezi). Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Mersin.
 • Bayram, N. (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları. Ezgi Kitabevi.
 • Bilir, F. P., Şahin, N., & Sangün, L. (2019). Antrenör yetiştirme kurslarına katılan bireylerin liderlik davranış algılarının incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 218-230. https://doi.org/10.33689/spormetre.452438.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for windows: A guide for social scientists. Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015) Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum (Genişletilmiş 21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Davis L.L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5, s.194-197. Doğan, M., Çankaya, C., & Gezer, T. (2004). Bursaspor altyapısındakı b genç takım futbolcularının bazı kaygı nedenleri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2).
 • Ekenci, M.T., Yücel, M.G. & Ekenci, G. (2017). Antrenör-Sporcu İlişkisi ölçeğinin Türkiye için güvenirlik ve geçerlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5,(40),1-13.
 • Erdoğan B. S. (2011). Türkiye’deki antrenör eğitiminin ilkesel ve yapısal problemlerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara.
 • Esentürk, O. K. (2019). Antrenör Kişilerarası Davranış Tarzı Ölçeği: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 304-314.
 • Filiz, B., & Demirhan, G. (2017). Antrenörlük davranışı değerlendirme ölçeği’nin türk kültürüne uyarlanması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 1-10.
 • George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Pearson.
 • Güllü, S. (2018). Sporcularin antrenör-sporcu ilişkisi ile sportmenlik yönelimleri üzerine bir araştirma. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 190-204.
 • Gürbüz, S. (2019). AMOS ile yapısal eşitlik modellemesi. Seçkin Yayıncılık.
 • Hasançebi, B., Terzi, Y. ve Küçük, Z. (2020). Madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksine dayalı çeldirici analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(1), 224-240.
 • Karadağ, D., & Aşçı, F. H. (2020). Antrenör kaynaklı destekleyici ve kısıtlayıcı güdüsel iklim ölçeğinin bireysel sporlarda psikometrik özelliklerinin sınanması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 421-440.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık.
 • Lee, K. H., Siegle, G. J., Dahl, R. E., Hooley, J. M., & Silk, J. S. (2015). Neural responses to maternal criticism in healthy youth. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 10(7), 902–912. https://doi.org/10.1093/scan/nsu133.
 • Nacar, E., Açak, M., & Karahüseyinoğlu, M. F. (2011). Hentbolcuların sürekli kaygı düzeylerinin bazı degişkenler açısından araştırılması. Sport Sciences, 6(1), 1-12.
 • Oliveira, S., Trindade, I. A., Rosado, A., Cunha, M., & Ferreira, C. (2022). Development and initial validation of athletes’ perceptions of coach-related critical attitudes scale. Current Psychology, 1-10. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01325-8.
 • Siekanska, M., Blecharz, J., & Wojtowicz, A. (2013). The athlete’s perception of coaches’ behavior towards competitors with a different sports level. Journal of Human Kinetics, 39, 231. https://doi.org/10.2478/hukin-2013-0086.
 • Tabachnick, G.B., & Fidel, S.L. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı, (Çev. Ed. Mustafa Baloğlu). Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (3. Baskı). Nobel.
 • Terlemez, M. (2019). Antrenörlerin davranış özellikleri, ilke ve çalışma yöntemleri. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 19-28.
 • Yapar, A., & İnce, M. L. (2014). Sporcular için antrenör davranışlarını değerlendirme ölçeğinin türkçe uyarlaması (SADDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 203-212.
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, s.74-85.
 • Yıldız, M., Var, L., & Yıldız, Ö. (2019). Genç millî güreşçilerin başarısızlık korkusuna yönelik görüşleri. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 22-30.
 • Zengin, Ö. (2019). Antrenör-sporcu arasındaki ilişkilerde bağlanma stilleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Konya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makale
Yazarlar

Ahmet Yavuz KARAFİL> (Sorumlu Yazar)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0002-1910-4673
Türkiye


Hüseyin Şahin UYSAL>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-3595-8812
Türkiye


Mehmet Haşim AKGÜL>
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-4665-9615
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 24 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 25 Kasım 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karafil, A. Y. , Uysal, H. Ş. & Akgül, M. H. (2022). Sporcuların Antrenöre Yönelik Eleştirel Tutumları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 95-104 . DOI: 10.30769/usbd.1210135