Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

PERMA Modeline Göre Pozitif Psikoloji Eğitiminin İyi Oluş Üzerine Etkisi

Yıl 2022, Sayı: 14, 1 - 12, 30.06.2022
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.8.14.99

Öz

Bu araştırmanın amacı, Pozitif Psikoloji eğitiminin PERMA modeline göre üniversite öğrencilerinin iyi oluşu üzerine olan etkisini incelemektir. Araştırmada, öntest-sontest kontrol grubu olmayan yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 1209 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak PERMA Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin PERMA skorlarının ön-ölçüm ve son-ölçümünün karşılaştırılması için Eşleşmiş Örneklem t Testi uygulanmıştır. Ayrıca, cinsiyete göre PERMA alt boyut ve toplam skorlarının karşılaştırılması için Bağımsız Örneklem t testi yapılmıştır. Analizler, verilerin normallik ölçütünü sağlayan çarpıklık ve basıklık değerleri kontrol edildikten sonra SPSS 25.0 üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre bir dönem boyunca (14 hafta) alınan Pozitif Psikoloji dersi PERMA modeliyle anlamlı ilişkili bulunmuştur. Çalışma üniversite öğrencilerinin hayatlarını iyileştirmek amaçlı, pozitif psikoloji odaklı uygulamanın deneysel bir araştırma ile değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Ashley D. Lewis, A., Scott E. Huebner, Amy Reschly ve Robert F. Valois, “The Incremental Validity of Positive Emotions in Predicting School Functioning” Journal of Psychoeducational Assessment, 27(5), 2009, 398.
 • Ayşe Berna Sarı Arasıl, Fatma Turan, Barış Metin, Hande Sinirlioğlu Ertaş ve Nevzat Tarhan, “Positive psychology course: a way to improve well-being”. Journal of Education and Future, (17), 2020: 15-23.
 • Barbara L. Fredrickson ve Christine Branigan, “Positive emotions broaden the scope of attention and thought‐action repertoires.” Cognition & Emotion, 19(3), 2005, 313-314
 • C.M. Celano vd., “Psychological interventions to reduce suicidality in high-risk patients with major depression: a randomized controlled trial”. Psychological medicine, 47(5), 2017: 810.
 • Corey Lee M. Keyes, “Social well-being”. Social Psychology Quarterly, 61, 1998, 125-127.
 • Daniel Khaw ve Margaret L. Kern, “A cross-cultural comparison of the PERMA model of well-being.” Undergraduate Journal of Psychology at Berkeley, University of California, 8, 2014, 15.
 • Ed Diener, Christie K. Napa-Scollon, Shigerio Oishi, Vivian Dzokoto, ve Eunkook Mark Suh, “Positivity and the construction of life satisfaction judgments: Global happiness is not the sum of its parts”. Journal of Happiness Studies, 1(2), 2000: 159-176.
 • Farid Chakhssi, Jannis T Kraiss, Marion Sommers-Spijkerman, Ernst T. Bohlmeijer, “The effect of positive psychology interventions on well-being and distress in clinical samples with psychiatric or somatic disorders: A systematic review and meta-analysis.” BMC psychiatry, 18(1), 2018: 1-17.
 • Firdevs Savi Çakar, “Yaşam dönemleri ve uyum sorunları.” Pegem Atıf İndeksi, 2018: 001-478.
 • Gian Vittorio Caprara, Nancy Eisenberg ve Guido Alessandri, “Positivity: The dispositional basis of happiness” Journal of Happiness Studies, 18(2), 2017: 353-371.
 • Irene Lopez‐Gomez, Covadonga Chaves, Gonzalo Hervas ve Carmelo Vazquez, “Comparing the acceptability of a positive psychology intervention versus a cognitive behavioural therapy for clinical depression. Clinical Psychology & Psychotherapy, 24(5), 2017: 1029-1039.
 • İbrahim Demirci, Halil Ekşi, Duygu Dinçer ve Selami Kardaş, Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. The Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 2017: 60-77.
 • Jean-Baptiste Pavani, Sarah Le Vigouroux Jean-Luc Kop, Anne Congard ve Bruno Dauvier, “Affect and affect regulation strategies reciprocally influence each other in daily life: The case of positive reappraisal, problem‐focused coping, appreciation and rumination.” Journal of Happiness Studies, 17, 2016: 2077–2095.
 • Julie Butler, ve Margaret L. Kern, “The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing”. International Journal of Wellbeing, 6(3), 2016, 8.
 • Kazuhiro Watanabe, vd., The japanese version of the workplace perma-profiler. Occupational and Environmental Medicine, 75(Suppl_2), 2018: 383-382.
 • Marco Lauriola ve Iani Iani, “ Personality, positivity and happiness: A mediation analysis using a bifactor model”. Journal of Happiness Studies, 18(6), 2017: 1659-1682.
 • Mark D. Terjesen, Matthew D. Jacofsky, Jeffrey Froh, ve Raymond DiGiuseppe, “Integrating positive psychology into schools: Implications for practice.” Psychology in the Schools, 41(1), 2004, 163-172.
 • Michael E. P. Seligman, Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being (1st ed.). New York, NY: Free Press, 2011, 52.
 • Michael E.P. Seligman ve Mihaly Csikszentmihalyi, M. (2000). “Positive psychology: An introduction.” American Psychologist, 55(1), 2000, 5-8.
 • Michael E.P. Seligman, Randal M. Ernst, Jane Gillham, Karen Reivich, ve Mark Linkins, “ Positive education: Positive psychology and classroom interventions.” Oxford Review of Education, 35(3), 2009, 295.
 • Nadia Lovett ve Trevor Lovett, " Wellbeing in Education: Staff Matter," Journal of Social Science and Humanity 6(2). 107-112 Nevzat Tarhan, Pozitif Psikoloji Çoklu Zekâ Uygulamaları, Timaş Yayınları, 2012, 46.
 • Pascal Antoine, Bruno Dauvier, Eva Andreotti ve Anne Congard, “Individual differences in the effects of a positive psychology intervention: Applied psychology.” Personality and Individual Differences, 122, 2018:140-147.
 • Paul F. Granello, Wellness counseling. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.,2013, 48.
 • Peter Jankowski vd., “Virtue, flourishing, and positive psychology in psychotherapy: An overview and research prospectus”. Psychotherapy, 57(3), 2020: 291.
 • Ramazan Demir ve Fulya Türk “Pozitif psikoloji: Tarihçe, temel kavramlar, terapötik süreç, eleştiriler ve katkılar”. Humanistic Perspective, 2(2), 2020: 108-125.
 • Shane J. Lopez ve C.R. Snyder, The Oxford handbook of positive psychology (2nd ed.). New York, NY: Oxford University Press, 2011,238-240.
 • Sophie Walsh, Megan Cassidy ve Stefan Priebe, “The application of positive psychotherapy in mental health care: A systematic review”. Journal of Clinical Psychology, 73(6), 2017: 638-651.
 • Uğur Gürgan ve Selen Gür, “Genç yetişkinlerde mental iyi oluş düzeyinin depresyonla ilişkisinin bazi değişkenlere göre incelenmesi”. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(6), 2019: 516-536.
 • Yasemin Özel, Serpil Türkleş ve Semra Erdoğan, S. “Üniversite Öğrencilerinde Ruhsal Durumun İncelenmesi.” JAREN; 6(2):2020: 220

The Effect of Positive Psychology Education on Well-Being According to the PERMA Model

Yıl 2022, Sayı: 14, 1 - 12, 30.06.2022
https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.8.14.99

Öz

The aim of this research is to examine the effect of Positive Psychology education on the well-being of university students according to the PERMA model. Quasi Experimental design including pre-post test without control group was used in the study. The sample of the research consists of 1209 students studying at Üsküdar University and agreeing to participate in the research. The PERMA Scale was used as a data collection tool in the study. In the study, the Paired Sample t-Test was applied to compare the pre-test and post-test of students' PERMA scores. In addition, Independent Sample t-test was performed to compare PERMA sub-dimension and total scores by gender. The analyzes were carried out using SPSS 25.0 after controlling the skewness and kurtosis values that provide the normality criterion of the data. According to the research findings, PERMA model and the Positive Psychology course taken during a term (14 weeks) were found as significantly and positively corralated. The study is important in terms of evaluating the positive psychology-oriented practice with an experimental research aimed at improving the lives of university students.

Kaynakça

 • Ashley D. Lewis, A., Scott E. Huebner, Amy Reschly ve Robert F. Valois, “The Incremental Validity of Positive Emotions in Predicting School Functioning” Journal of Psychoeducational Assessment, 27(5), 2009, 398.
 • Ayşe Berna Sarı Arasıl, Fatma Turan, Barış Metin, Hande Sinirlioğlu Ertaş ve Nevzat Tarhan, “Positive psychology course: a way to improve well-being”. Journal of Education and Future, (17), 2020: 15-23.
 • Barbara L. Fredrickson ve Christine Branigan, “Positive emotions broaden the scope of attention and thought‐action repertoires.” Cognition & Emotion, 19(3), 2005, 313-314
 • C.M. Celano vd., “Psychological interventions to reduce suicidality in high-risk patients with major depression: a randomized controlled trial”. Psychological medicine, 47(5), 2017: 810.
 • Corey Lee M. Keyes, “Social well-being”. Social Psychology Quarterly, 61, 1998, 125-127.
 • Daniel Khaw ve Margaret L. Kern, “A cross-cultural comparison of the PERMA model of well-being.” Undergraduate Journal of Psychology at Berkeley, University of California, 8, 2014, 15.
 • Ed Diener, Christie K. Napa-Scollon, Shigerio Oishi, Vivian Dzokoto, ve Eunkook Mark Suh, “Positivity and the construction of life satisfaction judgments: Global happiness is not the sum of its parts”. Journal of Happiness Studies, 1(2), 2000: 159-176.
 • Farid Chakhssi, Jannis T Kraiss, Marion Sommers-Spijkerman, Ernst T. Bohlmeijer, “The effect of positive psychology interventions on well-being and distress in clinical samples with psychiatric or somatic disorders: A systematic review and meta-analysis.” BMC psychiatry, 18(1), 2018: 1-17.
 • Firdevs Savi Çakar, “Yaşam dönemleri ve uyum sorunları.” Pegem Atıf İndeksi, 2018: 001-478.
 • Gian Vittorio Caprara, Nancy Eisenberg ve Guido Alessandri, “Positivity: The dispositional basis of happiness” Journal of Happiness Studies, 18(2), 2017: 353-371.
 • Irene Lopez‐Gomez, Covadonga Chaves, Gonzalo Hervas ve Carmelo Vazquez, “Comparing the acceptability of a positive psychology intervention versus a cognitive behavioural therapy for clinical depression. Clinical Psychology & Psychotherapy, 24(5), 2017: 1029-1039.
 • İbrahim Demirci, Halil Ekşi, Duygu Dinçer ve Selami Kardaş, Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. The Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 2017: 60-77.
 • Jean-Baptiste Pavani, Sarah Le Vigouroux Jean-Luc Kop, Anne Congard ve Bruno Dauvier, “Affect and affect regulation strategies reciprocally influence each other in daily life: The case of positive reappraisal, problem‐focused coping, appreciation and rumination.” Journal of Happiness Studies, 17, 2016: 2077–2095.
 • Julie Butler, ve Margaret L. Kern, “The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing”. International Journal of Wellbeing, 6(3), 2016, 8.
 • Kazuhiro Watanabe, vd., The japanese version of the workplace perma-profiler. Occupational and Environmental Medicine, 75(Suppl_2), 2018: 383-382.
 • Marco Lauriola ve Iani Iani, “ Personality, positivity and happiness: A mediation analysis using a bifactor model”. Journal of Happiness Studies, 18(6), 2017: 1659-1682.
 • Mark D. Terjesen, Matthew D. Jacofsky, Jeffrey Froh, ve Raymond DiGiuseppe, “Integrating positive psychology into schools: Implications for practice.” Psychology in the Schools, 41(1), 2004, 163-172.
 • Michael E. P. Seligman, Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being (1st ed.). New York, NY: Free Press, 2011, 52.
 • Michael E.P. Seligman ve Mihaly Csikszentmihalyi, M. (2000). “Positive psychology: An introduction.” American Psychologist, 55(1), 2000, 5-8.
 • Michael E.P. Seligman, Randal M. Ernst, Jane Gillham, Karen Reivich, ve Mark Linkins, “ Positive education: Positive psychology and classroom interventions.” Oxford Review of Education, 35(3), 2009, 295.
 • Nadia Lovett ve Trevor Lovett, " Wellbeing in Education: Staff Matter," Journal of Social Science and Humanity 6(2). 107-112 Nevzat Tarhan, Pozitif Psikoloji Çoklu Zekâ Uygulamaları, Timaş Yayınları, 2012, 46.
 • Pascal Antoine, Bruno Dauvier, Eva Andreotti ve Anne Congard, “Individual differences in the effects of a positive psychology intervention: Applied psychology.” Personality and Individual Differences, 122, 2018:140-147.
 • Paul F. Granello, Wellness counseling. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.,2013, 48.
 • Peter Jankowski vd., “Virtue, flourishing, and positive psychology in psychotherapy: An overview and research prospectus”. Psychotherapy, 57(3), 2020: 291.
 • Ramazan Demir ve Fulya Türk “Pozitif psikoloji: Tarihçe, temel kavramlar, terapötik süreç, eleştiriler ve katkılar”. Humanistic Perspective, 2(2), 2020: 108-125.
 • Shane J. Lopez ve C.R. Snyder, The Oxford handbook of positive psychology (2nd ed.). New York, NY: Oxford University Press, 2011,238-240.
 • Sophie Walsh, Megan Cassidy ve Stefan Priebe, “The application of positive psychotherapy in mental health care: A systematic review”. Journal of Clinical Psychology, 73(6), 2017: 638-651.
 • Uğur Gürgan ve Selen Gür, “Genç yetişkinlerde mental iyi oluş düzeyinin depresyonla ilişkisinin bazi değişkenlere göre incelenmesi”. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(6), 2019: 516-536.
 • Yasemin Özel, Serpil Türkleş ve Semra Erdoğan, S. “Üniversite Öğrencilerinde Ruhsal Durumun İncelenmesi.” JAREN; 6(2):2020: 220
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep Gümüş 0000-0003-4474-4813

Remziye Keskin 0000-0002-2970-519X

Nevzat Tarhan 0000-0002-6810-7096

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 14 Eylül 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 14

Kaynak Göster

APA Gümüş, Z., Keskin, R., & Tarhan, N. (2022). PERMA Modeline Göre Pozitif Psikoloji Eğitiminin İyi Oluş Üzerine Etkisi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(14), 1-12. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.8.14.99
AMA Gümüş Z, Keskin R, Tarhan N. PERMA Modeline Göre Pozitif Psikoloji Eğitiminin İyi Oluş Üzerine Etkisi. ÜSBİD. Haziran 2022;(14):1-12. doi:10.32739/uskudarsbd.8.14.99
Chicago Gümüş, Zeynep, Remziye Keskin, ve Nevzat Tarhan. “PERMA Modeline Göre Pozitif Psikoloji Eğitiminin İyi Oluş Üzerine Etkisi”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 14 (Haziran 2022): 1-12. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.8.14.99.
EndNote Gümüş Z, Keskin R, Tarhan N (01 Haziran 2022) PERMA Modeline Göre Pozitif Psikoloji Eğitiminin İyi Oluş Üzerine Etkisi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 1–12.
IEEE Z. Gümüş, R. Keskin, ve N. Tarhan, “PERMA Modeline Göre Pozitif Psikoloji Eğitiminin İyi Oluş Üzerine Etkisi”, ÜSBİD, sy. 14, ss. 1–12, Haziran 2022, doi: 10.32739/uskudarsbd.8.14.99.
ISNAD Gümüş, Zeynep vd. “PERMA Modeline Göre Pozitif Psikoloji Eğitiminin İyi Oluş Üzerine Etkisi”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (Haziran 2022), 1-12. https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.8.14.99.
JAMA Gümüş Z, Keskin R, Tarhan N. PERMA Modeline Göre Pozitif Psikoloji Eğitiminin İyi Oluş Üzerine Etkisi. ÜSBİD. 2022;:1–12.
MLA Gümüş, Zeynep vd. “PERMA Modeline Göre Pozitif Psikoloji Eğitiminin İyi Oluş Üzerine Etkisi”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy. 14, 2022, ss. 1-12, doi:10.32739/uskudarsbd.8.14.99.
Vancouver Gümüş Z, Keskin R, Tarhan N. PERMA Modeline Göre Pozitif Psikoloji Eğitiminin İyi Oluş Üzerine Etkisi. ÜSBİD. 2022(14):1-12.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler yazarına aittir. Dergiye, daha önce başka bir dergide, kitapta vb. herhangi bir kaynakta yayımlanan makaleler kabul edilmemektedir. Ulusal veya uluslararası konferans, seminer ve panellerde sunulan bildiriler, dipnotta belirtildikten ve makale formatına dönüştürüldükten sonra yayın sürecine alınabilir.


Dergide yayımlanan akademik makaleler sadece eğitim amaçlı olarak çoğaltılabilir. Eğitim amacı dışında makaleler, makalelerdeki şekil, grafik ve tablolar izin alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, arşivlenemez. Akademik yayınlarda kaynak gösterilmesi şartı ile makalelerden alıntı yapılabilir. 


Yazarların, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanmak üzere göndermiş oldukları makaleler için telif ücreti talep etmeyeceklerini taahhüt ettikleri kabul edilir.