Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TURİZM ENDÜSTRİSİNİN EKONOMİK ETKİLERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: ADANA'DA YEREL PAYDAŞLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2, 38 - 58, 31.12.2017
https://doi.org/10.30711/utead.349100

Öz

Turizm endüstrisinin bölgeye ve ülkeye sağladığı ekonomik yararlar son yıllarda araştırmacıların, yerel yönetimlerin ve diğer paydaşların dikkatini çekecek noktaya ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu araştırmanın amacı Adana'daki turizm faaliyetlerinin bölgesel kalkınma açısından değerlendirilerek şehrin ekonomisindeki önemini ortaya koymaktır. Türkiye'nin ekonomik yapısında turizm endüstrisinin rolü araştırmayı önemli kılmaktadır. Araştırmanın veri toplama sürecinde anket yöntemi kullanılarak yerel paydaşlardan 453 adet veri elde edilmiştir. Araştırma sonucunda ise yerel paydaşların şehirdeki turizm faaliyetlerinin istihdam, döviz girdisi ve bölgeye yönelik yatırım artışı sağladığı düşüncesinde oldukları tespit edilerek turizmin ekonomik etkilerinden daha fazla yararlanabilmek adına şehrin yatırım ve bölgesel planlamalarının güncellenmesi için öneriler getirilmiştir.

Kaynakça

 • AÇIKBAŞ, Y. T. Gök ve Ş. Şen. (21-24 Ekim 2009). Bölgesel Turizm Kalkınmasına Belediyelerin Katkısı: Taşucu Örneği. 10.Ulusal Turizm Kongresi. Mersin.
 • ALTUNIŞIK, R, R. Coşkun. S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım, (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık. BOZ C. (2006). Dünyada Turizm Endüstrisinde İstihdam ve Çalışma Şartları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE. CİHANGİR, İ. S. (2016). Termal Turizm Potansiyelinin Bölgesel Kalkınmada Ekonomik Rolü: Ilgın Termal Tesislerinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi SBE.
 • ÇIMAT, A. ve O. BAHAR. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6). 1-18.
 • DURGUN, A. (2006). Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü: Isparta Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi SBE.
 • ERDEM, S. H. (2001). Turist Harcamalarının Yöresel Kalkınma Sürecine Ekonomik Etkileri (Alanya Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi SBE.
 • İNANÇLI, S. M. S. EKİCİ. ve A. BABACAN. (2012). Gelen Yabancı Turist ve Yurtdışına Çıkan Yerli Turistler İle Kişi Başına Gelir Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi 1980-2011 Dönemi: Türkiye Örneği. Sakarya İktisat Dergisi. Cilt 1. Sayı. 3.
 • JAYAWARDENA, C. ve D. RAMAJEESING. (2003). Performance of Tourism Analyisis: a Caribbean Perspective. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 15 (3).
 • KARAMAN, S. (1998). Balıkesir Bölgesi Turizm Arz-Talep İncelenmesi ve Turizm Geliştirilmesi İçin Bir Model Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi SBE.
 • KIM H. J, M. CHEN ve S. JANG (2006). Tourism Expansion and Economic Development: The Case of Taiwan. Tourism Management. 27 (5): 925–933.
 • KOZAK, N., M. AKOĞLAN ve M. KOZAK. (2001). Genel Turizm İlkeler Kavramlar. 5. Baskı, Ankara.: Detay Yayıncılık.
 • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (2016). http://yigm.kulturturizm.gov.tr/ TR,9856/konaklama-istatistikleri.html, E.T: 14.05.2016.
 • LOUTFI, M. . A.O. MOSCARDINI. K. LAWLER (2000). Using System Dynamics to Analyse the Economic Impact of Tourism Multipliers. University of Sunderland, Sunderland, United Kingdom www.systemdynamics.org/conferences/2000/ PDFs/loutfi35.pdf. Erişim Tarihi: 21.06.2017.
 • NEL, E. (2001). Local Economic Development: A Review and Assessment of its Current Status in South Africa. Urban Studies. 38 (7): 1004.
 • PULJIZ, J. (2003). The Role of Economic Devbolopment Agencies in Promoting the Development of Lagging Areas of Croatia – The Case of Ledas. http://unpan1. un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN012707.pdf (20.02.2017).
 • SAĞLIK, E. (2011). Turizm İşletmelerinin Bölge Ekonomisindeki Yeri ve Rolünün Belirlenmesi: Erzurum Ölçeğinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi SBE.
 • SEETANAH, B. (2011). Assesing the Dynamic Economic Impact of Tourism for Island Economies. Annals of Tourism Research. Vol. 38, No. 1, pp. 291–308.
 • SELÇUK G. N. (2004). Turizmin Erzurum Ekonomisindeki Yeri(Turizm Uydu Hesapları Yöntemi İle İncelenmesi). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi SBE.
 • ŞENGEL, Ü. (2015). Bitlis İlinin Kalkınmasında Turizmin Rolü: Yerel Paydaşlar Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi SBE.
 • ŞİT, M. (2016). Türkiye'de Turizm Sektörünün İstihdama Katkısı. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. İlkbahar 2016 Cilt: 7 Sayı:1.
 • TUİK (2016). İstihdam Rakamları, E.T. (15 Eylül 2017).
 • TURSAB. (t.y.). İstatistikler. http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/dis-ticaret-aciklarini-kapatmada-payi_916.html (16 Nisan 2015).
 • UNWTO. (2014). Tourism Highlights World Tourism Organization Publishing.
 • UNWTO. (2016). Tourism Highlights World Tourism Organization Publishing.
 • WTTC. (2015). WTTC Data Gateway. http://www.wttc.org/datagateway/ (19 Aralık 2016).
 • YAZICIOĞLU, Y. ve S. ERDOĞAN. (2014). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • YILDIZ, Z. (2007). Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Sağladığı Katkılar ve Göller Bölgesi Uygulaması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE.

THE IMPACT OF TOURISM INDUSTRY'S ECONOMIC IMPACT ON REGIONAL DEVELOPMENT: A SURVEY ON LOCAL STAKEHOLDERS IN ADANA

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2, 38 - 58, 31.12.2017
https://doi.org/10.30711/utead.349100

Öz

It is understood that the economic benefits provided by the tourism industry to the region and the country have reached the point of attention in recent years by researchers, local governments and other stakeholders. The aim of this research is to evaluate the tourism activities of Adana in terms of regional development and to demonstrate its importance in the economy of the city. It is important to investigate the role of the tourism industry in the economic structure of Turkey. In the data collection process of the research, 457 data were obtained from local stakeholders using the questionnaire method. As a result of the research, it was determined that local stakeholders think that the tourism activities in the city are contributing to employment, foreign exchange inflow and investment increase to the region and suggestions for updating the investment and regional plans of the city have been introduced in order to benefit more from the economic impacts of tourism.

Kaynakça

 • AÇIKBAŞ, Y. T. Gök ve Ş. Şen. (21-24 Ekim 2009). Bölgesel Turizm Kalkınmasına Belediyelerin Katkısı: Taşucu Örneği. 10.Ulusal Turizm Kongresi. Mersin.
 • ALTUNIŞIK, R, R. Coşkun. S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım, (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık. BOZ C. (2006). Dünyada Turizm Endüstrisinde İstihdam ve Çalışma Şartları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE. CİHANGİR, İ. S. (2016). Termal Turizm Potansiyelinin Bölgesel Kalkınmada Ekonomik Rolü: Ilgın Termal Tesislerinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi SBE.
 • ÇIMAT, A. ve O. BAHAR. (2003). Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6). 1-18.
 • DURGUN, A. (2006). Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolü: Isparta Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi SBE.
 • ERDEM, S. H. (2001). Turist Harcamalarının Yöresel Kalkınma Sürecine Ekonomik Etkileri (Alanya Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi SBE.
 • İNANÇLI, S. M. S. EKİCİ. ve A. BABACAN. (2012). Gelen Yabancı Turist ve Yurtdışına Çıkan Yerli Turistler İle Kişi Başına Gelir Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi 1980-2011 Dönemi: Türkiye Örneği. Sakarya İktisat Dergisi. Cilt 1. Sayı. 3.
 • JAYAWARDENA, C. ve D. RAMAJEESING. (2003). Performance of Tourism Analyisis: a Caribbean Perspective. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 15 (3).
 • KARAMAN, S. (1998). Balıkesir Bölgesi Turizm Arz-Talep İncelenmesi ve Turizm Geliştirilmesi İçin Bir Model Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi SBE.
 • KIM H. J, M. CHEN ve S. JANG (2006). Tourism Expansion and Economic Development: The Case of Taiwan. Tourism Management. 27 (5): 925–933.
 • KOZAK, N., M. AKOĞLAN ve M. KOZAK. (2001). Genel Turizm İlkeler Kavramlar. 5. Baskı, Ankara.: Detay Yayıncılık.
 • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (2016). http://yigm.kulturturizm.gov.tr/ TR,9856/konaklama-istatistikleri.html, E.T: 14.05.2016.
 • LOUTFI, M. . A.O. MOSCARDINI. K. LAWLER (2000). Using System Dynamics to Analyse the Economic Impact of Tourism Multipliers. University of Sunderland, Sunderland, United Kingdom www.systemdynamics.org/conferences/2000/ PDFs/loutfi35.pdf. Erişim Tarihi: 21.06.2017.
 • NEL, E. (2001). Local Economic Development: A Review and Assessment of its Current Status in South Africa. Urban Studies. 38 (7): 1004.
 • PULJIZ, J. (2003). The Role of Economic Devbolopment Agencies in Promoting the Development of Lagging Areas of Croatia – The Case of Ledas. http://unpan1. un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN012707.pdf (20.02.2017).
 • SAĞLIK, E. (2011). Turizm İşletmelerinin Bölge Ekonomisindeki Yeri ve Rolünün Belirlenmesi: Erzurum Ölçeğinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi SBE.
 • SEETANAH, B. (2011). Assesing the Dynamic Economic Impact of Tourism for Island Economies. Annals of Tourism Research. Vol. 38, No. 1, pp. 291–308.
 • SELÇUK G. N. (2004). Turizmin Erzurum Ekonomisindeki Yeri(Turizm Uydu Hesapları Yöntemi İle İncelenmesi). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi SBE.
 • ŞENGEL, Ü. (2015). Bitlis İlinin Kalkınmasında Turizmin Rolü: Yerel Paydaşlar Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi SBE.
 • ŞİT, M. (2016). Türkiye'de Turizm Sektörünün İstihdama Katkısı. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. İlkbahar 2016 Cilt: 7 Sayı:1.
 • TUİK (2016). İstihdam Rakamları, E.T. (15 Eylül 2017).
 • TURSAB. (t.y.). İstatistikler. http://www.tursab.org.tr/tr/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/dis-ticaret-aciklarini-kapatmada-payi_916.html (16 Nisan 2015).
 • UNWTO. (2014). Tourism Highlights World Tourism Organization Publishing.
 • UNWTO. (2016). Tourism Highlights World Tourism Organization Publishing.
 • WTTC. (2015). WTTC Data Gateway. http://www.wttc.org/datagateway/ (19 Aralık 2016).
 • YAZICIOĞLU, Y. ve S. ERDOĞAN. (2014). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • YILDIZ, Z. (2007). Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Sağladığı Katkılar ve Göller Bölgesi Uygulaması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür KIZILDEMİR (Sorumlu Yazar)
Türkiye


Mehmet SARIIŞIK

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 3 Kasım 2017
Kabul Tarihi 24 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kızıldemir, Ö. & Sarıışık, M. (2017). TURİZM ENDÜSTRİSİNİN EKONOMİK ETKİLERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: ADANA'DA YEREL PAYDAŞLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 38-58 . DOI: 10.30711/utead.349100

Cited By

Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Bir İnceleme
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.47129/bartiniibf.1062723

İnanç Turizmi ve Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Ağrı İli Örneği
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yelda Köksal
https://doi.org/10.31463/aicusbed.523594