Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 39 - 50, 30.09.2019

Öz

Türkçe öğretimi sadece dile ait unsurların
öğretimi ile gerçekleşmez. Kültür aktarımı da öğretimin bir parçasıdır. Bu
aktarımın kurulmasını sağlayan en önemli araçlardan birisi ders kitaplarıdır.
Ders kitapları öğreten ile öğrenen arasında bir köprü kurmaktadır. Bu amaçla
“Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabı (B2 Seviyesi)” kültür aktarımı
açısından incelenmiştir. Araştırmaya ilişkin veriler, doküman incelemesi
yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Türkçe
öğretimi için hazırlanan ders kitaplarındaki kültür aktarımının önemi
vurgulanmış, sonuç ve değerlendirmeler yapılmış, öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Akpınar, M.(2010). Deyim ve Atasözlerinin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bulut, M.(2013). “Türkçe Eğitimi ve Öğretiminde Dil ve Kültür Aktarımı Aracı Olarak Atasözleri ve Deyimlerin Önemi, Turkish Studies”, 8/13, 559-575.
 • Boylu, E. (2014).“Dil-Kültür İlişkisi ve İran’da Türkçe Öğretimine Etkisi”. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 16 (Özel Sayı II): 19-28.
 • Boylu, E. ve Başar, U. (2018). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Kültürel Boyutu: Türkçe Kalıp Sözlerin Farslara Öğretimi”. TÜBAR XLIII / Bahar, 31-52.
 • Bölükbaş F.ve Keskin F. (2010). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımında İşlevi”, TurkishStudies, 5(4), 221-235.
 • Çalışır, G. (2016). İletişim ve Kişilerarası İletişim Alanında Söylenen Atasözleri Üzerine Bir Analiz. Atılım Üniversitesi Yayınları Internatıonal Symposıum, Culture And Communication İn Anatolia: Past, Present And Future, 92-108.
 • Çetinkaya Y. (2008). Yabancı Dil Öğretiminde Kültürel Öğelerin Etkisi Ve Bu Öğelerin Yabancı Dil Kitaplarında Uygulanış Biçimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Demir, A. ve Açık, F. (2011).“Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler”. TÜBAR-XXX-Güz: 51-72.
 • Dilek, İ. (2013). “Kültürlerarası-Bildirişim Odaklı Yaklaşımda Bir Etkinlik: Atasözü Öğretimi”. 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Niğde. 1-22.
 • Elbir, B. ve Aka, F., N. (2015). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına Yönelik Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi”. Turkish Studies, 10 (12), 371-386.
 • Gümüş, M. (2014a). “Dil Öğretiminde Temel Beceriler”. Kırgız Tili Cana Adabiyatı, 34-39.
 • Gümüş, M.(2014b), Türkçe ile Kırgızca Dil Yapılarının Dil Öğretimi Amaçlı Karşılaştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gümüş, M., Şen İ., Saldıran M. ve Çelik G. (2018). Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabı (B2 Seviyesi). Bişkek: Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, s. 104.
 • Gürsoy S. ve Güleç İ. (2015). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti Temel Seviye Örneği”. IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 98-119).
 • İşcan, A. ve Yassıtaş, T. (2018). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı: Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Örneği (B1-B2 Düzeyi)”. Aydın Tömer Dil Dergisi, 3 (1), 47-66.
 • İşci, C. (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan “Yeni Hitit” Ders Kitabının Dört Temel Dil Becerisi ve Kültür Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı.
 • Kutlu, A.(2014). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürün Araç Olarak Kullanımı: Gazi Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği (B1-B2 Seviyesi)”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 697-710.
 • Okur, A. ve Keskin, F.(2013). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği”. The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640.
 • Pehlivan F. (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Etkileşim Odaklı Yaklaşım Uyarınca Metin Çalışmaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı.
 • Tüm, G. ve Sarkmaz Ö. (2012). “Yabancı Dil Türkçe Ders Kitaplarında Kültürel Ögelerin Yeri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 448-459.
 • Yiğit, M. ve Arslan M. (2014). “Kültürel Etkileşimin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi: Arnavutluk Örneği”. Dil ve Edebiyat Dergisi, 10, 1-13.

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 39 - 50, 30.09.2019

Öz

Kaynakça

 • Akpınar, M.(2010). Deyim ve Atasözlerinin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bulut, M.(2013). “Türkçe Eğitimi ve Öğretiminde Dil ve Kültür Aktarımı Aracı Olarak Atasözleri ve Deyimlerin Önemi, Turkish Studies”, 8/13, 559-575.
 • Boylu, E. (2014).“Dil-Kültür İlişkisi ve İran’da Türkçe Öğretimine Etkisi”. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 16 (Özel Sayı II): 19-28.
 • Boylu, E. ve Başar, U. (2018). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Kültürel Boyutu: Türkçe Kalıp Sözlerin Farslara Öğretimi”. TÜBAR XLIII / Bahar, 31-52.
 • Bölükbaş F.ve Keskin F. (2010). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımında İşlevi”, TurkishStudies, 5(4), 221-235.
 • Çalışır, G. (2016). İletişim ve Kişilerarası İletişim Alanında Söylenen Atasözleri Üzerine Bir Analiz. Atılım Üniversitesi Yayınları Internatıonal Symposıum, Culture And Communication İn Anatolia: Past, Present And Future, 92-108.
 • Çetinkaya Y. (2008). Yabancı Dil Öğretiminde Kültürel Öğelerin Etkisi Ve Bu Öğelerin Yabancı Dil Kitaplarında Uygulanış Biçimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Demir, A. ve Açık, F. (2011).“Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler”. TÜBAR-XXX-Güz: 51-72.
 • Dilek, İ. (2013). “Kültürlerarası-Bildirişim Odaklı Yaklaşımda Bir Etkinlik: Atasözü Öğretimi”. 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Niğde. 1-22.
 • Elbir, B. ve Aka, F., N. (2015). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına Yönelik Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi”. Turkish Studies, 10 (12), 371-386.
 • Gümüş, M. (2014a). “Dil Öğretiminde Temel Beceriler”. Kırgız Tili Cana Adabiyatı, 34-39.
 • Gümüş, M.(2014b), Türkçe ile Kırgızca Dil Yapılarının Dil Öğretimi Amaçlı Karşılaştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gümüş, M., Şen İ., Saldıran M. ve Çelik G. (2018). Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabı (B2 Seviyesi). Bişkek: Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, s. 104.
 • Gürsoy S. ve Güleç İ. (2015). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti Temel Seviye Örneği”. IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, 98-119).
 • İşcan, A. ve Yassıtaş, T. (2018). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Kültür Aktarımı: Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Örneği (B1-B2 Düzeyi)”. Aydın Tömer Dil Dergisi, 3 (1), 47-66.
 • İşci, C. (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan “Yeni Hitit” Ders Kitabının Dört Temel Dil Becerisi ve Kültür Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı.
 • Kutlu, A.(2014). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürün Araç Olarak Kullanımı: Gazi Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği (B1-B2 Seviyesi)”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (2), 697-710.
 • Okur, A. ve Keskin, F.(2013). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültürel Ögelerin Aktarımı: İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği”. The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 1619-1640.
 • Pehlivan F. (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürlerarası Etkileşim Odaklı Yaklaşım Uyarınca Metin Çalışmaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı.
 • Tüm, G. ve Sarkmaz Ö. (2012). “Yabancı Dil Türkçe Ders Kitaplarında Kültürel Ögelerin Yeri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 448-459.
 • Yiğit, M. ve Arslan M. (2014). “Kültürel Etkileşimin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Etkisi: Arnavutluk Örneği”. Dil ve Edebiyat Dergisi, 10, 1-13.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sibel BARCIN
Lect., Kyrgyz-Turkish Manas University
Kyrgyzstan

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Gönderilme Tarihi 20 Eylül 2019
Kabul Tarihi 26 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { utsobilder623222, journal = {Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2602-4748}, address = {editor@ijoessar.com}, publisher = {Şahin ÇETİNKAYA}, year = {2019}, volume = {3}, number = {2}, pages = {39 - 50}, title = {Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri}, key = {cite}, author = {Barcın, Sibel} }
APA Barcın, S. (2019). Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri . Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi , 3 (2) , 39-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/utsobilder/issue/48464/623222
MLA Barcın, S. "Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri" . Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi 3 (2019 ): 39-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/utsobilder/issue/48464/623222>
Chicago Barcın, S. "Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri". Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi 3 (2019 ): 39-50
RIS TY - JOUR T1 - Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri AU - SibelBarcın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 50 VL - 3 IS - 2 SN - 2602-4748- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri %A Sibel Barcın %T Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri %D 2019 %J Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi %P 2602-4748- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Barcın, Sibel . "Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri". Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi 3 / 2 (Eylül 2019): 39-50 .
AMA Barcın S. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri. utsobilder/IJOSSAR. 2019; 3(2): 39-50.
Vancouver Barcın S. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi. 2019; 3(2): 39-50.
IEEE S. Barcın , "Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabında (B2 Seviyesi) Yer Alan Kültür Ögeleri", Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 39-50, Eyl. 2019

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi / International of Social Sciences Academic Researches