Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 1, Sayfalar 207 - 218 2019-04-30

TURİSTİK SAHİL BÖLGELERİNDE ATIK YÖNETİMİNE BİR ÖRNEK: BODRUM
An Example of Waste Management in Touristic Coastal Areas: Bodrum

Burak ÖNER [1] , Sevil ÇALIŞKAN ELEREN [2] , Nezih Kamil SALİHOĞLU [3]


Atık yönetimi, çevresel koşullar ve ekonomik gelişmişlik göz önüne alınarak belli bir alan içerisinde, atığın oluşumundan nihai bertarafına kadar olan süreci inceleyen, ihtiyaçları belirleyen bir sistemdir. Bu çalışmada, turistik sahil bölgelerine örnek oluşturması sebebiyle Muğla iline bağlı Bodrum Belediyesi’ndeki atık yönetim sistematiği incelenmiştir. Kentsel atıkların yönetimini etkileyen konular ve saha çalışmaları sonunda elde edilen atık yönetim verileri sahil bölgelerindeki iç ve dış turizme bağlı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda; bölgedeki turizm faaliyetlerine bağlı olarak; yaz-kış nüfusları arasında %728’lik bir fark oluştuğu tespit edilmiştir. Bodrum'da atık toplama ve taşıma faaliyeti iki bölgede özel sektör, bir bölgede belediye tarafından gerçekleştirilmektedir. Bodrum ilçesinde yaz sezonunda turistik nüfusun artmasına paralel olarak evsel atıklar 180 ton/günden 490 ton/güne, park-bahçe atıklarının da 10 ton/günden 450 ton/güne çıktığı belirlenmiştir. Birçok turistik bölgemizde olduğu gibi Bodrum’da da halihazırda bir düzenli depolama tesisinin bulunmayışının en önemli atık yönetim sorunu olduğu sonucuna varılmıştır. 

Waste management is a system that determines needs within a certain area taking into account the environmental conditions and economic development, from the generation of waste to final disposal. In this study, waste management system in Bodrum Municipality of Muğla province was examined. The issues affecting the management of municipal waste and waste management data obtained at the end of field studies were evaluated based on internal and external tourism in coastal areas. At the end of the study; depending on the tourism activities in the region; the population increased by 728% in the summer months compared to the winter months. In the summer season, in parallel with the increase of the tourist population in Bodrum Province, it has been determined that the municipal wastes are increased from 180 tons/day to 490 tons/day and park-garden wastes from 10 tons/day to 450 tons/day.  The collection and transportation of waste in Bodrum is carried out by the municipality in one district and by the private sector in two district. Moreover, as it is in many touristic regions, it is concluded that the absence of sanitary landfill in Bodrum is the most important waste management problem.

 • 1. Abdoli, M.A., Rezaei, M., Hasanian H. (2016) Integrated solid waste management in megacities, Global Journal of Environmental Science and Management, 2(3), 289-298. doi: 10.7508/gjesm.2016.03.008
 • 2. AYY, (2015). Atık Yönetimi Yönetmeliği, 2 Nisan 2015, Resmî Gazete, Sayı : 29314.
 • 3. Avrupa Komisyonu Direktifi, (2008). Directive 2008/98/EC on Waste, Waste Framework Directive. Erişim Adresi: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/ (Erişim Tarihi: 01.09.2017)
 • 4. BYBB, (2015). Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği, Bodrum Entegre Atık Yönetim Planı.
 • 5. Bodrum Belediyesi Faaliyet Raporu, (2016). Bodrum Belediyesi Faaliyet Raporu 2016. Erişim Adresi: http://bodrum.bel.tr/faaliyet-raporlari.html (Erişim Tarihi: 08.03.2018)
 • 6. Bodrum Belediyesi, (2016). 2016 Yılı Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Rapor. Erişim Adresi: http://bodrum.bel.tr/upload/pdf/Tarife%20Raporu%202016(1).pdf (Erişim Tarihi: 01.10.2017)
 • 7. Bodrum Belediyesi, (2017). Atık Getirme Merkezi Hizmete Girdi. Erişim Adresi: http://bodrum.bel.tr/haber/atik-getirme-merkezi-hizmete-girdi-2017-02-17.html (Erişim Tarihi: 29.07.2017)
 • 8. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, (2011). Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz. Erişim Adresi: http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/yayinlar/kilavuz/Evsel%20Kat%C4%B1%20At%C4%B1k%20Tarifelerinin%20Belirlenmesine%20Y%C3%B6nelik%20K%C4%B1lavuz%20ve%20Ekleri.pdf (Erişim Tarihi: 29.07.2017)
 • 9. Daddi, T., Vaglio S. ve Battaglia, M. (2014) Local sustainability and cooperation actions in the mediterranean region, Sustainability, 6, 2929-2945. doi:10.3390/su6052929
 • 10. Domingo, J.C.J.S. and Manoos, L.M.M. (2017) Solid Waste Disposal Practices and Problems Encountered Of the Coastal Residents in Boac, Marinduque, 4th International Conference on Civil, Environment and Waste Management (CEWM-17), Manila, Philippines, 230-234. doi.org/10.17758/URUAE.AE0117708
 • 11. Dölgen D., Alpaslan N., Sarptaş H., (2006) Kıyı yerleşimlerine uygun sıvı ve katı atık yönetim stratejileri üzerine görüşler, Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, 7-11 Kasım 2006, Muğla, Bildiriler Kitabı (Ed. E.Özhan), Cilt II, 583-592.
 • 12. Fabbri, K.P. (1998) A methodology for supporting decision making in integrated coastal zone management, Ocean & Coastal Management, 39, 51-62. doi:10.1016/S0964-5691(98)00013-1
 • 13. Herva, M., Neto, B. ve Roca, E. (2014) Environmental assessment of the integrated municipal solid waste management system in Porto (Portugal), Journal of Cleaner Production, 70, 183-193. doi: 10.1016/j.jclepro.2014.02.007.
 • 14. Jouhara, H., Czajczyńska, D., Ghazal, H., Krzyżyńska, R., Anguilano, L., Reynolds, A.J., Spencer, N. (2017) Municipal waste management systems for domestic use, Energy, 139, 485-506. doi: 10.1016/j.energy.2017.07.162.
 • 15. Koç C., Bakış R., Bayazıt Y., (2017), A study on assessing the domestic water resources, demands and its quality in holiday region of Bodrum Peninsula, Turkey, Tourism Management, 62, 10-19. doi: 10.1016/j.tourman.2017.03.024
 • 16. Koçak S., (2004) Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı, RG: 26.12.2004–25682
 • 17. Muğla Belediyesi, (2016). Büyükşehir Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Tanıtıldı. Erişim Adresi: https://www.mugla.bel.tr/haber/buyuksehir-mentese-kati-atik-duzenli-depolama-tesisi-tanitildi (Erişim Tarihi: 29.07.2017)
 • 18. Oliveira, L.A. ve Turra A. (2015) Solid waste management in coastal cities: where are the gaps? Case study of the North Coast of São Paulo, Brazil, Journal of Integrated Coastal Zone Management, 15(4), 453-465. doi:10.5894/rgci544
 • 19. Rezazadeh. M., Abdoli. M., Mehrdadi. N., Mousavinezhad. M. (2014) Municipal Solid Waste Management in Coastal line of Gilan Province, International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(5), 1638-1649.
 • 20. Thia-Eng, C. (1992) Waste management in the Coastal Areas of the ASEAN region: Roles of Governments, Banking Institutions, Donor Agencies, Private Sector and Communities, Proceedings of the Conference on Waste Management in the Coastal Areas of the ASEAN Region, Edited By Thia-Eng, C. ve Garces, L.R. Ministry of the Environment, and Canada-MEAN Centre, Singapore.
 • 21. TUİK, (2014). İstatistiklerle Çevre. Erişim Adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21627 (Erişim Tarihi: 01.10.2017)
 • 22. TUİK, (2015). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları. Erişim Adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (Erişim Tarihi: 13.03.2018)
 • 23. TUİK, (2016). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları. Erişim Adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (Erişim Tarihi: 13.03.2018)
 • 24. Wang, L., Li, Q., Bi, H., Mao, X. (2016) Human impacts and changes in the coastal waters of south China, Science of the Total Environment, 562, 108–114. doi:10.1016/j.scitotenv.2016.03.216
 • 25. Wilson, D.C., Rodic, L., Cowing, M.J., Velis, C.A., Whiteman, A.D., Scheinberg, A., Vilches R., Masterson, D., Stretz, J., Oelz B. (2015) ‘Wasteaware’ benchmark indicators for integrated sustainable waste management in cities, Waste Management, 35, 329–342. doi:10.1016/j.wasman.2014.10.006
 • 26. World Bank, (2012). Solid Waste Management. Erişim Adresi: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/06/06/report-shows-alarming-rise-in-amount-costs-of-garbage (Erişim Tarihi: 05.03.2018)
 • 27. World Bank, (2017). Solid Waste Management. Erişim Adresi: http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management, (Erişim Tarihi: 05.03.2018)
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5924-290X
Yazar: Burak ÖNER
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8489-9214
Yazar: Sevil ÇALIŞKAN ELEREN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7730-776X
Yazar: Nezih Kamil SALİHOĞLU
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 21 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd463691, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {207 - 218}, doi = {10.17482/uumfd.463691}, title = {TURİSTİK SAHİL BÖLGELERİNDE ATIK YÖNETİMİNE BİR ÖRNEK: BODRUM}, key = {cite}, author = {ÖNER, Burak and ÇALIŞKAN ELEREN, Sevil and SALİHOĞLU, Nezih Kamil} }
APA ÖNER, B , ÇALIŞKAN ELEREN, S , SALİHOĞLU, N . (2019). TURİSTİK SAHİL BÖLGELERİNDE ATIK YÖNETİMİNE BİR ÖRNEK: BODRUM. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (1) , 207-218 . DOI: 10.17482/uumfd.463691
MLA ÖNER, B , ÇALIŞKAN ELEREN, S , SALİHOĞLU, N . "TURİSTİK SAHİL BÖLGELERİNDE ATIK YÖNETİMİNE BİR ÖRNEK: BODRUM". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 207-218 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/43494/463691>
Chicago ÖNER, B , ÇALIŞKAN ELEREN, S , SALİHOĞLU, N . "TURİSTİK SAHİL BÖLGELERİNDE ATIK YÖNETİMİNE BİR ÖRNEK: BODRUM". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 207-218
RIS TY - JOUR T1 - TURİSTİK SAHİL BÖLGELERİNDE ATIK YÖNETİMİNE BİR ÖRNEK: BODRUM AU - Burak ÖNER , Sevil ÇALIŞKAN ELEREN , Nezih Kamil SALİHOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17482/uumfd.463691 DO - 10.17482/uumfd.463691 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 218 VL - 24 IS - 1 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.463691 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.463691 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering TURİSTİK SAHİL BÖLGELERİNDE ATIK YÖNETİMİNE BİR ÖRNEK: BODRUM %A Burak ÖNER , Sevil ÇALIŞKAN ELEREN , Nezih Kamil SALİHOĞLU %T TURİSTİK SAHİL BÖLGELERİNDE ATIK YÖNETİMİNE BİR ÖRNEK: BODRUM %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 1 %R doi: 10.17482/uumfd.463691 %U 10.17482/uumfd.463691
ISNAD ÖNER, Burak , ÇALIŞKAN ELEREN, Sevil , SALİHOĞLU, Nezih Kamil . "TURİSTİK SAHİL BÖLGELERİNDE ATIK YÖNETİMİNE BİR ÖRNEK: BODRUM". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 1 (Nisan 2019): 207-218 . https://doi.org/10.17482/uumfd.463691
AMA ÖNER B , ÇALIŞKAN ELEREN S , SALİHOĞLU N . TURİSTİK SAHİL BÖLGELERİNDE ATIK YÖNETİMİNE BİR ÖRNEK: BODRUM. JFE. 2019; 24(1): 207-218.
Vancouver ÖNER B , ÇALIŞKAN ELEREN S , SALİHOĞLU N . TURİSTİK SAHİL BÖLGELERİNDE ATIK YÖNETİMİNE BİR ÖRNEK: BODRUM. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(1): 218-207.