Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ YÖNTEMİNİN KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI

Yıl 2020, Cilt 25, Sayı 3, 1533 - 1546, 31.12.2020
https://doi.org/10.17482/uumfd.732515

Öz

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe, ürün kalitesi ve üretim süreçlerinin güvenilirliği oldukça önemlidir. Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA) yöntemi, işletmelerde uygulama sonucu kalite standardının ve müşteri memnuniyet düzeyinin yükselmesini sağlamaktadır. HTEA, üretim süreçlerini analiz etmekte, başarısızlıkları ve hataları önlemek amacıyla riskleri değerlendirmektedir. Bu çalışmada, konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir üretici firmada, numune onay süreci aşamasında HTEA yöntemi kullanılmıştır. HTEA uygulanmasında sistemdeki hata karmaşıklığını belirlemek için hata ağacı analizinden faydalanılmıştır. Numune onaylarında kalite ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Analiz sonucunda, numune onay sürecinde en fazla zaman kaybına neden olan hatalar büyükten küçüğe doğru risk öncelik gösterge (RÖG) değerlerine göre sıralanmıştır. En büyük RÖG değerine sahip olan hataların müşteri temsilci olarak çalışanların teknik bilgi yetersizliği, bölümler arası ekip çalışmasının zayıflığı ve eksik bilgi akışından kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, firmada çeşitli iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 13 adet hata faktöründen 12’sinin RÖG değerleri 40’ın altına indirilmiştir.

Kaynakça

 • Baysal, M. E., Canıyılmaz, E. ve Eren, T. (2002). Otomotiv yan sanayinde hata türü ve etkileri analizi. Teknoloji Dergisi, 5(1-2), 83-90.
 • Bilişik, M. T. (2018) Failure mode and effect analysis and ımplementation in a textile factory. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(2), 162-178. doi: 10.11611/yead.398967
 • Chang, D. S. and Sun, K. L. P. (2009) Applying DEA to enhance assessment capability of FMEA. International Journal of Quality & Reliability Management. Vol. 26 Issue: 6, pp.629-643. doi:10.1108/02656710910966165
 • Chiu, M. C., Chu, C. Y. and Chen, C. C. (2018) An integrated product service system modelling methodology with a case study of clothing industry. International Journal of Production Research, 56(6), 2388-2409. doi: 10.1080/00207543.2017.1374570
 • Çevik, O. ve Aran, G. (2007). Kalite iyileştirme sürecinde hata türü etkileri analizi (FMEA) ve piston üretiminde bir uygulama. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(16), 241-265.
 • Demirel T. (2012). Olası hata türü ve etkileri analizi (FMEA). http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userCourseMaterials/tdemirel_d0700f1296e2bedeaca1cb119b724cff.pptx. (Erişim Tarihi: 09.04.2019)
 • Eryürek, Ö. ve Tanyaş, M. (2003) Hata türü ve etkileri analizinde maliyet odaklı yeni bir karar verme yaklaşımı. İTÜ Dergisi, 6.
 • Kaewsom, P. and Rojanarowan, N. (2014) The application of FMEA to reduce defective rate from broken filament defects in the Direct Spin Drawing process. IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), 4(05), 55-58. doi: 10.9790/3021-04555558
 • Kocakoç İ. (2016) FMEA- Failure modes and effects analysis hata modu ve etkileri analizi (HMEA) http://homes.ieu.edu.tr/~ykazancoglu/BA410/FMEA.pdf. (Erişim Tarihi: 12.01.2019)
 • Küçük M., İşler M. ve Güner M. (2016) An application of the FMEA method to the cutting department of a clothing company, Tekstil ve Konfeksiyon, 26(2).
 • Lolli, F., Gamberini, R., Rimini, B. and Pulga, F. (2016) A revised FMEA with application to a blow moulding process. International Journal of Quality & Reliability Management. Vol. 33 Issue: 7, pp.900-919. doi: 10.1108/IJQRM-10-2013-0171
 • Milli, A. (2015) Bir hazır giyim işletmesinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hata türü ve etkileri analizi (failure mode and effect analysis) yöntemi ile risk analizi, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Mutlu, N. G. and Altuntaş, S. (2019) Hazard and risk analysis for ring spinning yarn production process by integrated FTA-FMEA approach. Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon, 29(3). doi: 10.32710/tekstilvekonfeksiyon.482167
 • Nupur, R., Kaul, A., Sharma, P., Kumar, S., Barrueta, M., and Jha, P. C. (2020) Block printing process performance evaluation and improvement using FMEA and Taguchi loss function for selecting print paste suppliers in apparel industry. International Journal of Advanced Operations Management, 12(3), 237-272. doi: 10.1504/IJAOM.2020.109803
 • Özbunar İ. (2015) Hata türü ve etkileri analizi failure mode and effect analysis-FMEA, http://slideplayer.biz.tr/slide/1988428/. (Erişim Tarihi: 21.03.2019)
 • Özyazgan V. ve Engin F. Z. (2013) FMEA analysis and applications in knitting industry, Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon, 23(3).
 • Özyazgan V. (2014) FMEA Analysis and implementatıon in a textile factory producing woven fabric. Tekstil ve Konfeksiyon, 24(3).
 • Pazireh, E., Sadeghi, A. H., and Shokohyar, S. (2017) Analyzing the enhancement of production efficiency using FMEA through simulation-based optimization technique: A case study in apparel manufacturing. Cogent Engineering, 4(1), 1284373. doi: 10.1080/23311916.2017.1284373
 • Sabır, E. C. ve Bebekli, M. (2015) Hata türleri ve etkileri analizinin, tekstil boya-terbiye işletmelerinde kullanımı. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2), 157-163. doi: 10.21605/cukurovaummfd.242759
 • Sankar, N. R. and Prabhu, B. S. (2001) Modified approach for prioritization of failures in a system failure mode and effects analysis. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 18 Issue: 3, pp.324-336. doi: 10.1108/02656710110383737
 • Tekez, E. K. (2018) Failure modes and effects analysis using fuzzy topsis in knitting process. Tekstil ve Konfeksiyon, 28(1), 21-26.
 • Ünal Z. ve Acar E. (2016). Failure mode and effect analysis: An application in jeans production process. Tekstil: Journal of Textile & Clothing Technology, 65.
 • Vinodh, S., and Santhosh, D. (2012) Application of FMEA to an automotive leaf spring manufacturing organization. The TQM Journal, Vol. 24 Issue: 3, pp.260-274. doi: 10.1108/17542731211226772
 • Yakıt O. (2011). Hata türü etkileri analizinde kullanılan risk öncelik sayısı hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması: Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C.3, S.5. s.107-123.
 • Yuen, C. W. M., Fung, E. H. K., Wong, W. K., Hau, L. C., and Chan, L. K. (2008) Application of smart system to textile industry: Preliminary design of a smart hanger for garment inspection. Journal of the Textile Institute, 99, 569–580. doi: 10.1080/00405000701660160
 • Yücel, Ö. (2007). Konfeksiyon üretiminde hata türü ve etkileri analizi. Tekstil ve Konfeksiyon, 17(2), 126-131.

Application of Failure Mode and Effect Analysis in Apparel Industry

Yıl 2020, Cilt 25, Sayı 3, 1533 - 1546, 31.12.2020
https://doi.org/10.17482/uumfd.732515

Öz

The product quality and the reliability of the processes are very important in the textile and apparel sector. The Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) method ensures that the quality standard and customer satisfaction level increase as a result of the application in the enterprises. The FMEA analyzes the production processes and evaluates risks to prevent failures and errors. In this study, FMEA method was used in the sample approval process in a manufacturer company operating in the apparel industry. Fault Tree analysis is used to determine the error complexity in the system in the application of FMEA. Researches have been made in order to increase quality and customer satisfaction in sample approvals. As a result of the analysis, the errors that cause the most time loss in the sample approval process are listed in descending order according to the risk priority number (RPN) values. It has been determined that the errors that have the greatest RPN value are the lack of technical knowledge of merchandiseres, the weakening of the teamwork between the departments and the lack of information flow. According to the results obtained; various improvement activities have been carried out. The RPN values of 12 of the 13 error factors have been reduced to below 40.

Kaynakça

 • Baysal, M. E., Canıyılmaz, E. ve Eren, T. (2002). Otomotiv yan sanayinde hata türü ve etkileri analizi. Teknoloji Dergisi, 5(1-2), 83-90.
 • Bilişik, M. T. (2018) Failure mode and effect analysis and ımplementation in a textile factory. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(2), 162-178. doi: 10.11611/yead.398967
 • Chang, D. S. and Sun, K. L. P. (2009) Applying DEA to enhance assessment capability of FMEA. International Journal of Quality & Reliability Management. Vol. 26 Issue: 6, pp.629-643. doi:10.1108/02656710910966165
 • Chiu, M. C., Chu, C. Y. and Chen, C. C. (2018) An integrated product service system modelling methodology with a case study of clothing industry. International Journal of Production Research, 56(6), 2388-2409. doi: 10.1080/00207543.2017.1374570
 • Çevik, O. ve Aran, G. (2007). Kalite iyileştirme sürecinde hata türü etkileri analizi (FMEA) ve piston üretiminde bir uygulama. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(16), 241-265.
 • Demirel T. (2012). Olası hata türü ve etkileri analizi (FMEA). http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userCourseMaterials/tdemirel_d0700f1296e2bedeaca1cb119b724cff.pptx. (Erişim Tarihi: 09.04.2019)
 • Eryürek, Ö. ve Tanyaş, M. (2003) Hata türü ve etkileri analizinde maliyet odaklı yeni bir karar verme yaklaşımı. İTÜ Dergisi, 6.
 • Kaewsom, P. and Rojanarowan, N. (2014) The application of FMEA to reduce defective rate from broken filament defects in the Direct Spin Drawing process. IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), 4(05), 55-58. doi: 10.9790/3021-04555558
 • Kocakoç İ. (2016) FMEA- Failure modes and effects analysis hata modu ve etkileri analizi (HMEA) http://homes.ieu.edu.tr/~ykazancoglu/BA410/FMEA.pdf. (Erişim Tarihi: 12.01.2019)
 • Küçük M., İşler M. ve Güner M. (2016) An application of the FMEA method to the cutting department of a clothing company, Tekstil ve Konfeksiyon, 26(2).
 • Lolli, F., Gamberini, R., Rimini, B. and Pulga, F. (2016) A revised FMEA with application to a blow moulding process. International Journal of Quality & Reliability Management. Vol. 33 Issue: 7, pp.900-919. doi: 10.1108/IJQRM-10-2013-0171
 • Milli, A. (2015) Bir hazır giyim işletmesinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hata türü ve etkileri analizi (failure mode and effect analysis) yöntemi ile risk analizi, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Mutlu, N. G. and Altuntaş, S. (2019) Hazard and risk analysis for ring spinning yarn production process by integrated FTA-FMEA approach. Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon, 29(3). doi: 10.32710/tekstilvekonfeksiyon.482167
 • Nupur, R., Kaul, A., Sharma, P., Kumar, S., Barrueta, M., and Jha, P. C. (2020) Block printing process performance evaluation and improvement using FMEA and Taguchi loss function for selecting print paste suppliers in apparel industry. International Journal of Advanced Operations Management, 12(3), 237-272. doi: 10.1504/IJAOM.2020.109803
 • Özbunar İ. (2015) Hata türü ve etkileri analizi failure mode and effect analysis-FMEA, http://slideplayer.biz.tr/slide/1988428/. (Erişim Tarihi: 21.03.2019)
 • Özyazgan V. ve Engin F. Z. (2013) FMEA analysis and applications in knitting industry, Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon, 23(3).
 • Özyazgan V. (2014) FMEA Analysis and implementatıon in a textile factory producing woven fabric. Tekstil ve Konfeksiyon, 24(3).
 • Pazireh, E., Sadeghi, A. H., and Shokohyar, S. (2017) Analyzing the enhancement of production efficiency using FMEA through simulation-based optimization technique: A case study in apparel manufacturing. Cogent Engineering, 4(1), 1284373. doi: 10.1080/23311916.2017.1284373
 • Sabır, E. C. ve Bebekli, M. (2015) Hata türleri ve etkileri analizinin, tekstil boya-terbiye işletmelerinde kullanımı. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2), 157-163. doi: 10.21605/cukurovaummfd.242759
 • Sankar, N. R. and Prabhu, B. S. (2001) Modified approach for prioritization of failures in a system failure mode and effects analysis. International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 18 Issue: 3, pp.324-336. doi: 10.1108/02656710110383737
 • Tekez, E. K. (2018) Failure modes and effects analysis using fuzzy topsis in knitting process. Tekstil ve Konfeksiyon, 28(1), 21-26.
 • Ünal Z. ve Acar E. (2016). Failure mode and effect analysis: An application in jeans production process. Tekstil: Journal of Textile & Clothing Technology, 65.
 • Vinodh, S., and Santhosh, D. (2012) Application of FMEA to an automotive leaf spring manufacturing organization. The TQM Journal, Vol. 24 Issue: 3, pp.260-274. doi: 10.1108/17542731211226772
 • Yakıt O. (2011). Hata türü etkileri analizinde kullanılan risk öncelik sayısı hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması: Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C.3, S.5. s.107-123.
 • Yuen, C. W. M., Fung, E. H. K., Wong, W. K., Hau, L. C., and Chan, L. K. (2008) Application of smart system to textile industry: Preliminary design of a smart hanger for garment inspection. Journal of the Textile Institute, 99, 569–580. doi: 10.1080/00405000701660160
 • Yücel, Ö. (2007). Konfeksiyon üretiminde hata türü ve etkileri analizi. Tekstil ve Konfeksiyon, 17(2), 126-131.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Malzeme Bilimleri, Tekstil
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emine Rümeysa EREN (Sorumlu Yazar)
Marmara Üniversitesi
0000-0001-6485-1320
Türkiye


Oktay PAMUK
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6751-2527
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 5 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 13 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 25, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd732515, journal = {Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {25}, number = {3}, pages = {1533 - 1546}, doi = {10.17482/uumfd.732515}, title = {HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ YÖNTEMİNİN KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI}, key = {cite}, author = {Eren, Emine Rümeysa and Pamuk, Oktay} }
APA Eren, E. R. & Pamuk, O. (2020). HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ YÖNTEMİNİN KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI . Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 1533-1546 . DOI: 10.17482/uumfd.732515
MLA Eren, E. R. , Pamuk, O. "HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ YÖNTEMİNİN KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI" . Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 25 (2020 ): 1533-1546 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/57911/732515>
Chicago Eren, E. R. , Pamuk, O. "HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ YÖNTEMİNİN KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 25 (2020 ): 1533-1546
RIS TY - JOUR T1 - HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ YÖNTEMİNİN KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI AU - Emine Rümeysa Eren , Oktay Pamuk Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17482/uumfd.732515 DO - 10.17482/uumfd.732515 T2 - Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1533 EP - 1546 VL - 25 IS - 3 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.732515 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.732515 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ YÖNTEMİNİN KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI %A Emine Rümeysa Eren , Oktay Pamuk %T HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ YÖNTEMİNİN KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI %D 2020 %J Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi %P 2148-4147-2148-4155 %V 25 %N 3 %R doi: 10.17482/uumfd.732515 %U 10.17482/uumfd.732515
ISNAD Eren, Emine Rümeysa , Pamuk, Oktay . "HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ YÖNTEMİNİN KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 25 / 3 (Aralık 2020): 1533-1546 . https://doi.org/10.17482/uumfd.732515
AMA Eren E. R. , Pamuk O. HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ YÖNTEMİNİN KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI. UUJFE. 2020; 25(3): 1533-1546.
Vancouver Eren E. R. , Pamuk O. HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ YÖNTEMİNİN KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi. 2020; 25(3): 1533-1546.
IEEE E. R. Eren ve O. Pamuk , "HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ YÖNTEMİNİN KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI", Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, c. 25, sayı. 3, ss. 1533-1546, Ara. 2020, doi:10.17482/uumfd.732515

DUYURU:

30.03.2021- Nisan 2021 (26/1) sayımızdan itibaren TR-Dizin yeni kuralları gereği, dergimizde basılacak makalelerde, ilk gönderim aşamasında Telif Hakkı Formu yanısıra, Çıkar Çatışması Bildirim Formu ve Yazar Katkısı Bildirim Formu da tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir. Yayınlanacak makalelerde de makale metni içinde "Çıkar Çatışması" ve "Yazar Katkısı" bölümleri yer alacaktır. İlk gönderim aşamasında doldurulması gereken yeni formlara "Yazım Kuralları" ve "Makale Gönderim Süreci" sayfalarımızdan ulaşılabilir. (Değerlendirme süreci bu tarihten önce tamamlanıp basımı bekleyen makalelerin yanısıra değerlendirme süreci devam eden makaleler için, yazarlar tarafından ilgili formlar doldurularak sisteme yüklenmelidir).  Makale şablonları da, bu değişiklik doğrultusunda güncellenmiştir. Tüm yazarlarımıza önemle duyurulur.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, 16059 Bursa. Tel: (224) 294 1907, Faks: (224) 294 1903, e-posta: mmfd@uludag.edu.tr