Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Lighting, Thermal Comfort, Personal Noise Measurements: Example Of Textile Factories

Yıl 2021, Cilt: 26 Sayı: 1, 171 - 186, 30.04.2021
https://doi.org/10.17482/uumfd.854919

Öz

According to the Occupational Health and Safety Law No. 6331, the employer has to make a risk assessment in terms of occupational safety. In this context, it is not possible to evaluate the risk without measuring physical and chemical risk factors. Therefore, environment measurement studies should be carried out primarily in a company. Textile sector is selected in this study. Measurements of physical risk factors were made in two textile companies in Istanbul. The results of these measurements were compared on company basis. Based on the results, companies were presented with recommendations for improvement in the workplace environment. A total of 14 lighting measurements, 6 thermal comfort measurements and 6 personal noise measurements were carried out in two textile companies. Measurements in textile companies have shown that the working environments of these companies comply with regulations and standards. However, some values are very close to the desired values in standards. For this reason, recommendations regarding the measures to eliminate these problems have been given to the responsible parties. 

Kaynakça

 • Altıntaş, E. (2008). Termal Konfor Duyarlılık Ölçeğine Göre İlköğretim Dersliklerinin Termal Konfor Açısından Değerlendirilmesi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bozkurt, M. İ. (2018). Halı İşletmelerinde Gürültü Maruziyet Analizi: Gaziantep Örneği. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik. (2013). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130728-11.htm adresinden alındı
 • Dedeler, H. (2008). Bir İşletmede İşyeri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çalışanların Sağlığına Olan Etkisinin Saptanması Ve Değerlendirilmesi. Edirne: Trakya Üniversitesi; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Delta Ohm, (2019). Delta Ohm Cihazlar: Erişim Adresi: http://www.deltaohm.com/ver2012/index.php?main_page=product_info&products_id=80 (Erişim Tarihi: 14.02.2020)
 • Ege, F., Sümer, S. K., & Sabancı, A. (2003). Tekstil Fabrikalarında Gürültü Düzeyi ve Etkileri. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 4(15).
 • Ergin, H. (2016). Hazır Giyim Mağazacılık Sektöründe İşKazaları ve Çözüm Önerileri: Örnek Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. (2012, Haziran 30). Resmi Gazete (Sayı No:28339 (Mükerrer)), Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf (Erişim Tarihi: 25.02.2020)
 • Konuklar, B. (2016). Dokuma Fabrikalarında Çalışanların Gürültü Maruziyetlerinin İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, ÇSGB, Ankara.
 • Öz, İ. O. (2019). Tekstil Sektöründe Termal Konfor, Aydınlatma, Gürültü Ölçümleri Ve Alınacak Önlemlerin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Öz, İ. O., Korcan, S. E., & Bulduk, İ. (2018, Aralık). Tekstil Sektöründe Termal Konfor Ölçümleri ve Alınacak Önlemlerin Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, 21-34.
 • Özel, E. (2006). Ergonomik Açıdan Gürültü Problemi Ve Kütahya İlinde İşletmeler (Tekstil) Düzeyinde Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Özüm, F. S. (2014). Kumaş Boyama Ve Apre Sanayisinde İş Güvenlı̇ğı̇ Önlemlerı̇ Ve Rı̇sk Değerlendı̇rmesı, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • TS 2607 ISO 1999 . (2005). Akustik - İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini ve Bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
 • TS EN 12464-1 . (2013). Işık ve Aydınlatma - Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı Çalışma Alanları, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
 • TS EN 27243 . (2002). Sıcak Ortamlar - WBGT (Yaş - Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
 • TS EN ISO 7730. (2006). Orta Dereceli Termal Ortamlar - PMV ve PPD İndislerinin Tayini Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
 • Yiğitalp Rençber, S. (2019). Bir Tekstil Fabrikasında Çalışan İşçilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri Ve Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt: 26 Sayı: 1, 171 - 186, 30.04.2021
https://doi.org/10.17482/uumfd.854919

Öz

İş Sağlığı ve Güvenliği terimlerinin risk faktörü ölçümleri ile tanımlanması şirketler için daha önemli hale gelmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili verilerinin toplanması, bazı sektörlerdeki koşulları değerlendirmek için ilk adımdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş güvenliği açısından işverenin risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda özellikle fiziksel ve kimyasal risk etmenlerinin ölçümü yapılmadan riskin değerlendirilmesini yapmak mümkün değildir. Dolayısı ile bir firmada öncelikli olarak ortam ölçüm çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada tekstil sektörleri seçilmiştir. Fiziksel risk etmenlerinin ölçümleri İstanbul’da bulunan iki adet tekstil firmasında yapılmıştır. Bu ölçümlerin sonuçları şirket bazında karşılaştırılmıştır. Sonuçlara dayanarak, şirketlere işyeri ortamı için iyileştirme önerileri sunulmuştur. İki tekstil firmasında toplam 14 aydınlatma ölçümü, 6 termal konfor ölçümü ve 6 kişisel gürültü ölçümü gerçekleştirilmiştir. Tekstil şirketlerindeki ölçümler, bu firmaların çalışma ortamlarının yönetmeliklere ve standartlara uygun olduğunu göstermiştir. Fakat bazı değerler standartlarda istenen değerlere çok yakın çıkmıştır. Bu nedenle, bu sorunların giderilmesine yönelik önlemler ile ilgili öneriler sorumlu taraflara belirtilmiştir.

Kaynakça

 • Altıntaş, E. (2008). Termal Konfor Duyarlılık Ölçeğine Göre İlköğretim Dersliklerinin Termal Konfor Açısından Değerlendirilmesi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bozkurt, M. İ. (2018). Halı İşletmelerinde Gürültü Maruziyet Analizi: Gaziantep Örneği. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik. (2013). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130728-11.htm adresinden alındı
 • Dedeler, H. (2008). Bir İşletmede İşyeri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çalışanların Sağlığına Olan Etkisinin Saptanması Ve Değerlendirilmesi. Edirne: Trakya Üniversitesi; Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Delta Ohm, (2019). Delta Ohm Cihazlar: Erişim Adresi: http://www.deltaohm.com/ver2012/index.php?main_page=product_info&products_id=80 (Erişim Tarihi: 14.02.2020)
 • Ege, F., Sümer, S. K., & Sabancı, A. (2003). Tekstil Fabrikalarında Gürültü Düzeyi ve Etkileri. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 4(15).
 • Ergin, H. (2016). Hazır Giyim Mağazacılık Sektöründe İşKazaları ve Çözüm Önerileri: Örnek Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. (2012, Haziran 30). Resmi Gazete (Sayı No:28339 (Mükerrer)), Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf (Erişim Tarihi: 25.02.2020)
 • Konuklar, B. (2016). Dokuma Fabrikalarında Çalışanların Gürültü Maruziyetlerinin İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, ÇSGB, Ankara.
 • Öz, İ. O. (2019). Tekstil Sektöründe Termal Konfor, Aydınlatma, Gürültü Ölçümleri Ve Alınacak Önlemlerin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Öz, İ. O., Korcan, S. E., & Bulduk, İ. (2018, Aralık). Tekstil Sektöründe Termal Konfor Ölçümleri ve Alınacak Önlemlerin Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, 21-34.
 • Özel, E. (2006). Ergonomik Açıdan Gürültü Problemi Ve Kütahya İlinde İşletmeler (Tekstil) Düzeyinde Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Özüm, F. S. (2014). Kumaş Boyama Ve Apre Sanayisinde İş Güvenlı̇ğı̇ Önlemlerı̇ Ve Rı̇sk Değerlendı̇rmesı, Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • TS 2607 ISO 1999 . (2005). Akustik - İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini ve Bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
 • TS EN 12464-1 . (2013). Işık ve Aydınlatma - Çalışma Yerlerinin Aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı Çalışma Alanları, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
 • TS EN 27243 . (2002). Sıcak Ortamlar - WBGT (Yaş - Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
 • TS EN ISO 7730. (2006). Orta Dereceli Termal Ortamlar - PMV ve PPD İndislerinin Tayini Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara.
 • Yiğitalp Rençber, S. (2019). Bir Tekstil Fabrikasında Çalışan İşçilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri Ve Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Can Sandıkçı Bu kişi benim 0000-0002-3146-7397

Özlem Yurtsever 0000-0002-5312-3771

Rüştü Uçan 0000-0003-2389-8231

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Gönderilme Tarihi 6 Ocak 2021
Kabul Tarihi 22 Şubat 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 26 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sandıkçı, M. C., Yurtsever, Ö., & Uçan, R. (2021). AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 26(1), 171-186. https://doi.org/10.17482/uumfd.854919
AMA Sandıkçı MC, Yurtsever Ö, Uçan R. AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ. UUJFE. Nisan 2021;26(1):171-186. doi:10.17482/uumfd.854919
Chicago Sandıkçı, Mehmet Can, Özlem Yurtsever, ve Rüştü Uçan. “AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26, sy. 1 (Nisan 2021): 171-86. https://doi.org/10.17482/uumfd.854919.
EndNote Sandıkçı MC, Yurtsever Ö, Uçan R (01 Nisan 2021) AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26 1 171–186.
IEEE M. C. Sandıkçı, Ö. Yurtsever, ve R. Uçan, “AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ”, UUJFE, c. 26, sy. 1, ss. 171–186, 2021, doi: 10.17482/uumfd.854919.
ISNAD Sandıkçı, Mehmet Can vd. “AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26/1 (Nisan 2021), 171-186. https://doi.org/10.17482/uumfd.854919.
JAMA Sandıkçı MC, Yurtsever Ö, Uçan R. AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ. UUJFE. 2021;26:171–186.
MLA Sandıkçı, Mehmet Can vd. “AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ”. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 1, 2021, ss. 171-86, doi:10.17482/uumfd.854919.
Vancouver Sandıkçı MC, Yurtsever Ö, Uçan R. AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ. UUJFE. 2021;26(1):171-86.

DUYURU:

30.03.2021- Nisan 2021 (26/1) sayımızdan itibaren TR-Dizin yeni kuralları gereği, dergimizde basılacak makalelerde, ilk gönderim aşamasında Telif Hakkı Formu yanısıra, Çıkar Çatışması Bildirim Formu ve Yazar Katkısı Bildirim Formu da tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir. Yayınlanacak makalelerde de makale metni içinde "Çıkar Çatışması" ve "Yazar Katkısı" bölümleri yer alacaktır. İlk gönderim aşamasında doldurulması gereken yeni formlara "Yazım Kuralları" ve "Makale Gönderim Süreci" sayfalarımızdan ulaşılabilir. (Değerlendirme süreci bu tarihten önce tamamlanıp basımı bekleyen makalelerin yanısıra değerlendirme süreci devam eden makaleler için, yazarlar tarafından ilgili formlar doldurularak sisteme yüklenmelidir).  Makale şablonları da, bu değişiklik doğrultusunda güncellenmiştir. Tüm yazarlarımıza önemle duyurulur.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, 16059 Bursa. Tel: (224) 294 1907, Faks: (224) 294 1903, e-posta: mmfd@uludag.edu.tr