Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Pandemi Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Koronafobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

Yıl 2023, Cilt: 49 Sayı: 2, 183 - 187, 08.09.2023
https://doi.org/10.32708/uutfd.1279593

Öz

2019'da Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs hastalığı 2019 (COVİD-19), Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde küresel bir pandemi ilan edilmiştir. Koronafobi, COVİD-19 salgını sırasında yeni koronavirüsün neden olduğu spesifik bir fobidir. Bu çalışma, pandemi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerde COVİD-19 pandemisinin neden olduğu koronafobi düzeyini değerlendirmek ve sonuçları pandemi dışı yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşireler ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca pandemi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin koronafobi düzeyine etki eden faktörlerinde belirlenmesi amaçlanmıştır. Haziran 2021-Ekim 2021 tarihleri arasında pandemi yoğun bakım ünitesinde çalışan toplam 34 hemşire çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu olarak pandemi dışı yoğun bakım ünitesinde çalışan toplam 20 hemşire çalışmaya dahil edildi. Hastaların sosyodemografik verileri kaydedildi. Her iki gruptaki tüm katılımcılar COVİD-19 Fobi Ölçeğini (C19P-S) doldurdu. Pandemi yoğun bakımda çalışan hemşire grubunda C19P-S psikolojik alt ölçek puanı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0,05), diğer ölçek puanlarında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Ayrıca pandemi yoğun bakımda çalışan hemşirelerde C19P-S toplam puanı ile sosyodemografik özellikler ve COVİD-19 geçirme durumu arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). Çalışma sonuçlarımız, pandemi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin bu olağanüstü pandemi durumunda psikolojik olarak daha fazla etkilendiklerini göstermektedir. Koronafobinin erken tespiti ve zamanında psikolojik destek çok önemlidir.

Destekleyen Kurum

yok

Teşekkür

Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalından Aslı Ceren Macunluoğlu'na istatistiksel analizler konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization regional Office for Europe. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic [İnternet] https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19 Erişim tarihi: 02.04.2023.
 • 2. Arora A, Kumar Jha A, Alat P, Sekhar Das S. Understanding coronaphobia. Asian J Psychiatr. 2020 Dec;54:102384.
 • 3. Barreto MdS, Leite ACAB, Garcia-Vivar C, Nascimento LC, Marcon SS. The experience of coronaphobia among health professionals and their family members during COVID-19 pandemic: A qualitative study. Collegian. 2022 Jun;29(3):288-95.
 • 4.Ertem U, İrdesel J, Göktaş N. Level of Coronaphobıa in Older Adult Patients. Turkish Journal of Geriatrics 2022;25(2):223-9
 • 5.Akagunduz B, Ozer M, Karacin C, ark. Impact of coronaphobia on treatment and follow-up compliance of cancer patients. Future Oncol. 2021 Jul;17(20):2621-9.
 • 6.Mora-Magana I, Lee SA, Maldonado-Castellanos I, ark. Coronaphobia among healthcare professionals in Mexico: A psychometric analysis. Death Stud. 2022;46(2):280-9.
 • 7.Karaaslan Y, Mete O, Karadag M, Kaya DO, Celenay ST. Aninvestigation of potential coronaphobia-related factors in adults and sleep quality relations. Sleep Med. 2021 Aug;84:356-61.
 • 8.Satici B, Gocet-Tekin E, Deniz ME, Satici SA. Adaptation ofthe fear of COVID-19 scale: Its association with psychological distress and life satisfaction in Turkey. Int J Ment Health Addict 2021;19(6):1980-8.
 • 9.Daly M, Robinson E. Depression and anxiety during COVID-19.Lancet. 2022 Feb 5;399(10324):518.
 • 10.Asmundson GJG, Taylor S. Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV outbreak. J Anxiety Disord 2020;70:102196.
 • 11.Külekçioğlu S, Akyüz M, İnan Ö, Çetin A. Coronaphobia inpatients with fibromyalgia. Arch Rheumatol. 2022 Jun;37(2):180–6.
 • 12.Demir Gökmen B, Sarıboğa Y. Hemşirelerde Koronafobi. Online Turkish Journal of Health Sciences 2021;6(3):372-81.
 • 13.Özçalkap N, Özkan SA, Taştan S, Bucak İH. Ebe ve hemşirelerde COVİD-19 fobisinin hasta bakım davranışına etkisi. Anatolian J Health Res 2022; 3(2): 83-9.
 • 14.Karkın PÖ, Sezer G, Şen S, Duran M. Demirci İlçesinde Sağlık Alanında Çalışan Kadınlar İle Sağlık Alanı Dışındaki Kadınların Koronavirüs-19 Fobisinin Karşılaştırılması. Batı Karadeniz Tıp Dergisi 2021;5(2):198-203.
 • 15.Özdemir A, Kartal S, Kazdal H, Çakmak Hİ. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Koronafobinin Değerlendirilmesi. Phnx Med J. July 2022;4(2):78-83.
 • 16.Rahman S. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin COVİD-19 Fobi Durumlarının Değerlendirilmesi. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp.Derg.2021;35 (1):68-73.
 • 17.Delibaş L. COVİD-19 fobisi ve endişe şiddeti; meslekyüksekokulu örneği. Hastane Öncesi Dergisi 2021;6(2):201-12.
 • 18.Aljemaiah AI, Alyami AA, Alotaibi FS, Osman M. The prevalence of coronaphobia among nursing staff in Saudi Arabia. J Family Med Prim Care. 2022 Apr;11(4):1288-91.
 • 19.Uvais NA. 'Coronaphobia' Among Undergraduate Students: A Pilot Survey Study. Asia Pac J Public Health. 2021 Nov;33(8):990-1.
 • 20.Labrague LJ, De Los Santos JAA. Prevalence and predictors ofcoronaphobia among frontline hospital and public health nurses. Public Health Nurs. 2021 May;38(3):382-9.

Coronaphobia Level of Nurses Working in Pandemic Intensive Care and Related Factors

Yıl 2023, Cilt: 49 Sayı: 2, 183 - 187, 08.09.2023
https://doi.org/10.32708/uutfd.1279593

Öz

The coronavirus disease 2019 (COVID-19), which started in Wuhan, China in 2019 and spread rapidly all over the world, was declared a global pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. Coronaphobia is a specific phobia caused by the new coronavirus during the COVID-19 pandemic. This study aims to evaluate the level of coronaphobia caused by the COVID-19 pandemic in nurses working in the pandemic intensive care unit and to compare the results with the nurses working in the non-pandemic intensive care unit. In addition, it was aimed to determine the factors affecting the level of coronaphobia of nurses working in the pandemic intensive care unit. A total of 34 nurses working in the pandemic intensive care unit between June 2021 and October 2021 were included in the study. A total of 20 nurses working in the non-pandemic intensive care unit were included in the study as the control group. Sociodemographic data of the patients were recorded. All participants in both groups completed the COVID-19 Phobia Scale (C19P-S). The C19P-S psychological subscale score in the nurse group working in the pandemic intensive care unit was statistically significantly higher than the control group (p<0.05), while no significant difference was found in the other scale scores (p>0.05). In addition, there was no significant relationship between C19P-S total score and sociodemographic characteristics and COVID-19 transmission status in nurses working in the pandemic intensive care unit (p>0.05). Our study results show that nurses working in the pandemic intensive care unit are more psychologically affected in this extraordinary pandemic situation. Early detection of coronaphobia and timely psychological support are very important.

Kaynakça

 • 1. World Health Organization regional Office for Europe. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic [İnternet] https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19 Erişim tarihi: 02.04.2023.
 • 2. Arora A, Kumar Jha A, Alat P, Sekhar Das S. Understanding coronaphobia. Asian J Psychiatr. 2020 Dec;54:102384.
 • 3. Barreto MdS, Leite ACAB, Garcia-Vivar C, Nascimento LC, Marcon SS. The experience of coronaphobia among health professionals and their family members during COVID-19 pandemic: A qualitative study. Collegian. 2022 Jun;29(3):288-95.
 • 4.Ertem U, İrdesel J, Göktaş N. Level of Coronaphobıa in Older Adult Patients. Turkish Journal of Geriatrics 2022;25(2):223-9
 • 5.Akagunduz B, Ozer M, Karacin C, ark. Impact of coronaphobia on treatment and follow-up compliance of cancer patients. Future Oncol. 2021 Jul;17(20):2621-9.
 • 6.Mora-Magana I, Lee SA, Maldonado-Castellanos I, ark. Coronaphobia among healthcare professionals in Mexico: A psychometric analysis. Death Stud. 2022;46(2):280-9.
 • 7.Karaaslan Y, Mete O, Karadag M, Kaya DO, Celenay ST. Aninvestigation of potential coronaphobia-related factors in adults and sleep quality relations. Sleep Med. 2021 Aug;84:356-61.
 • 8.Satici B, Gocet-Tekin E, Deniz ME, Satici SA. Adaptation ofthe fear of COVID-19 scale: Its association with psychological distress and life satisfaction in Turkey. Int J Ment Health Addict 2021;19(6):1980-8.
 • 9.Daly M, Robinson E. Depression and anxiety during COVID-19.Lancet. 2022 Feb 5;399(10324):518.
 • 10.Asmundson GJG, Taylor S. Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV outbreak. J Anxiety Disord 2020;70:102196.
 • 11.Külekçioğlu S, Akyüz M, İnan Ö, Çetin A. Coronaphobia inpatients with fibromyalgia. Arch Rheumatol. 2022 Jun;37(2):180–6.
 • 12.Demir Gökmen B, Sarıboğa Y. Hemşirelerde Koronafobi. Online Turkish Journal of Health Sciences 2021;6(3):372-81.
 • 13.Özçalkap N, Özkan SA, Taştan S, Bucak İH. Ebe ve hemşirelerde COVİD-19 fobisinin hasta bakım davranışına etkisi. Anatolian J Health Res 2022; 3(2): 83-9.
 • 14.Karkın PÖ, Sezer G, Şen S, Duran M. Demirci İlçesinde Sağlık Alanında Çalışan Kadınlar İle Sağlık Alanı Dışındaki Kadınların Koronavirüs-19 Fobisinin Karşılaştırılması. Batı Karadeniz Tıp Dergisi 2021;5(2):198-203.
 • 15.Özdemir A, Kartal S, Kazdal H, Çakmak Hİ. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Koronafobinin Değerlendirilmesi. Phnx Med J. July 2022;4(2):78-83.
 • 16.Rahman S. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin COVİD-19 Fobi Durumlarının Değerlendirilmesi. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp.Derg.2021;35 (1):68-73.
 • 17.Delibaş L. COVİD-19 fobisi ve endişe şiddeti; meslekyüksekokulu örneği. Hastane Öncesi Dergisi 2021;6(2):201-12.
 • 18.Aljemaiah AI, Alyami AA, Alotaibi FS, Osman M. The prevalence of coronaphobia among nursing staff in Saudi Arabia. J Family Med Prim Care. 2022 Apr;11(4):1288-91.
 • 19.Uvais NA. 'Coronaphobia' Among Undergraduate Students: A Pilot Survey Study. Asia Pac J Public Health. 2021 Nov;33(8):990-1.
 • 20.Labrague LJ, De Los Santos JAA. Prevalence and predictors ofcoronaphobia among frontline hospital and public health nurses. Public Health Nurs. 2021 May;38(3):382-9.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yoğun Bakım, Halk Sağlığı, Çevre Sağlığı, Rehabilitasyon, Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Özgün Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aytül COŞAR ERTEM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Bursa.
0000-0002-2767-1483
Türkiye


Uğur ERTEM
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Bursa.
0000-0003-2142-2264
Türkiye

Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 8 Eylül 2023
Kabul Tarihi 21 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
COŞAR ERTEM, A., & ERTEM, U. (2023). Pandemi Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Koronafobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 49(2), 183-187. https://doi.org/10.32708/uutfd.1279593
MLA
COŞAR ERTEM, Aytül ve Uğur ERTEM. “Pandemi Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Koronafobi Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. 49, sy. 2, 2023, ss. 183-7, doi:10.32708/uutfd.1279593.
Chicago
COŞAR ERTEM, Aytül, ve Uğur ERTEM. “Pandemi Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Koronafobi Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 49, sy. 2 (Eylül 2023): 183-87. https://doi.org/10.32708/uutfd.1279593.
EndNote
COŞAR ERTEM A, ERTEM U (01 Eylül 2023) Pandemi Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Koronafobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 49 2 183–187.
ISNAD
COŞAR ERTEM, Aytül - ERTEM, Uğur. “Pandemi Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Koronafobi Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 49/2 (Eylül 2023), 183-187. https://doi.org/10.32708/uutfd.1279593.
AMA
COŞAR ERTEM A, ERTEM U. Pandemi Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Koronafobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Uludağ Tıp Derg. Eylül 2023;49(2):183-187. doi:10.32708/uutfd.1279593
Vancouver
COŞAR ERTEM A, ERTEM U. Pandemi Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Koronafobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Uludağ Tıp Derg. 2023;49(2):183-7.
IEEE
A. COŞAR ERTEM ve U. ERTEM, “Pandemi Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Koronafobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler”, Uludağ Tıp Derg, c. 49, sy. 2, ss. 183–187, 2023, doi: 10.32708/uutfd.1279593.
JAMA
COŞAR ERTEM A, ERTEM U. Pandemi Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Koronafobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Uludağ Tıp Derg. 2023;49:183–187.

ISSN: 1300-414X, e-ISSN: 2645-9027

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License" ile lisanslanmaktadır.


Creative Commons License
Journal of Uludag University Medical Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

2023