Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELIK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 52 - 60, 29.12.2017

Öz

Yükseköğretim Kurulu tarafından Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine verilen pedagojik formasyon eğitimi, bu fakültedeki öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen olarak atanabilmelerini sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Fen-Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin, eğitimde bilgisayar kullanımına ilişkin ilgi düzeylerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya bölümlerinde öğrenim gören toplam 239 öğrenci oluşturmuştur.

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Bilgisayar Tutum Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler gönüllülük esasına göre yüz yüze anket yoluyla toplanmıştır. Elde edilen verileri analiz etmede frekans, yüzde, t-testi, ANOVA ve Tukey HSD testi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, kullanıcıların bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarında cinsiyet grubuna göre anlamlı bir fark bulunmazken, bilgisayara sahiplik durumunda bilgisayar sahibi olanlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Sınıf düzeyinde yapılan analiz sonucunda bilgisayara ilgi duyma alt ölçeğinde anlamlı fark bulunmazken, bilgisayara karşı kaygı duyma ve bilgisayarı eğitimde kullanma alt ölçeklerinde anlamlı farklar bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akçay, N. O., & Halmatov, M. (2015). Okulöncesi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1).
 • Altun, A. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilişsel Stilleri İle Bilgisayara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology,2(1), 56-62.
 • Başol, G., Çevik V. (2006) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Ve Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları İle İnternet Kullanım Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Kongre Kitabı, Cilt I, 127-131. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bayraktar, B.B. (2002). Bilgi Sistemleri Ve Yönetim Bilgi Sistemi Olarak Yüksek Performans Yönetim Modeli. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 4(2).
 • Berkant, H. G., & Efendioğlu, A. (2011). Faculty Of Education Students’ Attitudes Toward Computer And Making Computer Supported Education. In International Educational Technology Conference (IETC) 2011, 25-27 May 2011, Istanbul, Turkey (pp. 543-548).
 • Çakmak, Z., & Taşkıran, C. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(5), 529-537.
 • Çelik, H.C., Bindak R. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
 • Çepni, S. (2005). Fen Ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Çetin, O., & Güngör, B. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 55-78.
 • Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2).
 • Çobanoğlu, İ. (2008). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime Ve Bilgisayara Yönelik Tutumları. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18.
 • Deniz, Levent. (1994). Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ-M)’nin Geçerlik, Güvenirlik, Norm Çalışması Ve Örnek Bir Uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Deniz, L., (2006). "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Ve Alan Öğretmenlerinin Bilgisayar Tutumları." Turkish Online Journal of Educational Technology 4, no. 4 (2005).
 • EBA, (2016). Eğitim Bilişim Ağı. http://www.eba.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.05.2016.
 • Erkan, Semra. (2004). Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerine Bir İnceleme. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12.
 • Hançer, A. H., & Yalçın, N.. ( (2007). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Bilgisayara Yönelik Tutuma Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 549-560.
 • Kurbanoğlu, S., & Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkiliği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar öz-yeterlik algısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22).
 • Kutluca, T., & Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38).
 • Çevik Kılıç, D. B. (2015). Müzik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Becerileri Ve Bilgisayarlara Yönelik Tutumları. Balikesir University Journal Of Social Sciences Institute, 18(33).
 • MEB, (2016-a). http://eogrenim.meb.gov.tr/SitePages/giris.aspx, Erişim Tarihi: 25.05.2016.
 • MEB, (2016-b).2011-2016 Yıllarında Ataması Yapılan ve Pedagojik Formasyonu Aldığını Belirten Öğretmenlerin Alan Bazlı Dağılımı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Mercan, M., Filiz, A., Göçer, İ., & Özsoy, N. (2009). Bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar destekli öğretimin dünyada ve Türkiye’de uygulamaları. Şanlıurfa: Akademik Bilişim.
 • Öztürk, N., Demir, R., & Dökme, İ. (2011). Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları ve Görüşleri. In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 27-29).
 • Sadik, Alaa. (2006). "Factors influencing teachers’ attitudes toward personal use and school use of computers new evidence from a developing nation." Evaluation Review 30, no. 1: 86-113.
 • Schumacher, Phyllis - Janet Morahan-Martin. (2001). "Gender, Internet and computer attitudes and experiences." Computers in Human Behavior 17, no. 1: 95-110.
 • Shashaani, Lily. (1993). "Gender-based differences in attitudes toward computers." Computers & Education 20, no. 2: 169-181.
 • Şahin, A., & Akçay, A. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 6(2), 909-918.
 • Yanpar, Tuğba. (2009). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı. Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, S., & Kaban, A. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları. Uluslararası insan bilimleri Dergisi, 7(2), 158-168.
 • Zayim, N., İşleyen F., Gülkesen K.H., Saka O., (2002). Tıp Fakültesine Başlayan Öğrencilerin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Becerileri. Türkiye'de İnternet Konferansı, Inettr'02, 19– 21 Aralık, İstanbul.

INVESTIGATION OF FACULTY OF SCIENCES AND ARTS STUDENT’S RELATIONSHIPS FOR THE ATTITUDES TOWARDS COMPUTER USING THE FATIH PROJECT

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 52 - 60, 29.12.2017

Öz

Pedagogical formation training given to Faculty of Arts and Science students by Higher Education Council provides to be assigned of students in these schools as a teacher to the Ministry of Education. The purpose of this study is to examine the level of interest of the students related to computer use in the Faculty of Arts and Science in education. The sample group of our study has a total of 239 students who consist of Faculty of Arts and Science Philosophy, Turkish Language and Literature, History and the Geography departments of Kilis 7 Aralık University in 2014-2015 Academic Year, Fall Semester. “Computer Attitude Scale” and personal information form has been used as a data collection tool in the research. Data were collected through face-to-face interviews that based on voluntary. Frequency, percentage, t-test, ANOVA and Tukey HSD tests were used to analyze the obtained data. 

According to the survey, there was no significant difference between groups according to gender status intended for computer use, in situation of computer ownership, a significant difference in favor has found for computer owner situation. As a result of analysis performed on class level, there is no significant difference in the attitude of an interest in computers sub scale and there is a significant difference in case of concerned against the computer and using computers in education sub scales.

Kaynakça

 • Akçay, N. O., & Halmatov, M. (2015). Okulöncesi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1).
 • Altun, A. (2003). Öğretmen Adaylarının Bilişsel Stilleri İle Bilgisayara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology,2(1), 56-62.
 • Başol, G., Çevik V. (2006) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Ve Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları İle İnternet Kullanım Alışkanlıklarının Karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Kongre Kitabı, Cilt I, 127-131. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bayraktar, B.B. (2002). Bilgi Sistemleri Ve Yönetim Bilgi Sistemi Olarak Yüksek Performans Yönetim Modeli. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 4(2).
 • Berkant, H. G., & Efendioğlu, A. (2011). Faculty Of Education Students’ Attitudes Toward Computer And Making Computer Supported Education. In International Educational Technology Conference (IETC) 2011, 25-27 May 2011, Istanbul, Turkey (pp. 543-548).
 • Çakmak, Z., & Taşkıran, C. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 9(5), 529-537.
 • Çelik, H.C., Bindak R. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
 • Çepni, S. (2005). Fen Ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Çetin, O., & Güngör, B. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 55-78.
 • Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2).
 • Çobanoğlu, İ. (2008). Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime Ve Bilgisayara Yönelik Tutumları. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18.
 • Deniz, Levent. (1994). Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ-M)’nin Geçerlik, Güvenirlik, Norm Çalışması Ve Örnek Bir Uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Deniz, L., (2006). "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Ve Alan Öğretmenlerinin Bilgisayar Tutumları." Turkish Online Journal of Educational Technology 4, no. 4 (2005).
 • EBA, (2016). Eğitim Bilişim Ağı. http://www.eba.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.05.2016.
 • Erkan, Semra. (2004). Öğretmenlerin Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerine Bir İnceleme. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12.
 • Hançer, A. H., & Yalçın, N.. ( (2007). Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Öğrenmenin Bilgisayara Yönelik Tutuma Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 549-560.
 • Kurbanoğlu, S., & Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkiliği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar öz-yeterlik algısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22).
 • Kutluca, T., & Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38).
 • Çevik Kılıç, D. B. (2015). Müzik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Becerileri Ve Bilgisayarlara Yönelik Tutumları. Balikesir University Journal Of Social Sciences Institute, 18(33).
 • MEB, (2016-a). http://eogrenim.meb.gov.tr/SitePages/giris.aspx, Erişim Tarihi: 25.05.2016.
 • MEB, (2016-b).2011-2016 Yıllarında Ataması Yapılan ve Pedagojik Formasyonu Aldığını Belirten Öğretmenlerin Alan Bazlı Dağılımı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Mercan, M., Filiz, A., Göçer, İ., & Özsoy, N. (2009). Bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar destekli öğretimin dünyada ve Türkiye’de uygulamaları. Şanlıurfa: Akademik Bilişim.
 • Öztürk, N., Demir, R., & Dökme, İ. (2011). Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları ve Görüşleri. In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 27-29).
 • Sadik, Alaa. (2006). "Factors influencing teachers’ attitudes toward personal use and school use of computers new evidence from a developing nation." Evaluation Review 30, no. 1: 86-113.
 • Schumacher, Phyllis - Janet Morahan-Martin. (2001). "Gender, Internet and computer attitudes and experiences." Computers in Human Behavior 17, no. 1: 95-110.
 • Shashaani, Lily. (1993). "Gender-based differences in attitudes toward computers." Computers & Education 20, no. 2: 169-181.
 • Şahin, A., & Akçay, A. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 6(2), 909-918.
 • Yanpar, Tuğba. (2009). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı. Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, S., & Kaban, A. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları. Uluslararası insan bilimleri Dergisi, 7(2), 158-168.
 • Zayim, N., İşleyen F., Gülkesen K.H., Saka O., (2002). Tıp Fakültesine Başlayan Öğrencilerin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Becerileri. Türkiye'de İnternet Konferansı, Inettr'02, 19– 21 Aralık, İstanbul.

Ayrıntılar

Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tarık TALAN> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Üniversitesi, Enformatik ABD
0000-0002-5371-4520
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Talan, T. (2017). FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELIK TUTUMLARININ İNCELENMESİ . Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 52-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uybisbbd/issue/33621/373204