Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Acil Servise Travma Nedeniyle Getirilen ve Kraniyal Bilgisayarlı Tomografi Çekilen Hastalarda İzlenen Travmatik Olmayan İnsidental Bulguların Analizi

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 3, 249 - 257, 30.12.2021
https://doi.org/10.52976/vansaglik.782763

Öz

Özet Amaç: Bu çalışmada, travma nedeniyle acil servise getirilen ve çekilen KBT’de tespit edilen rastlantısal (insidental) bulguların neler olduğunu, yaygınlığını ve klinik önemini değerlendirmek; bu bulguların tespiti sonrasında acil hekimlerinin izlemesi gereken yolu tartışmak amaçlanmıştır. Materyal-Metot: Acil Serviste KBT çekilen 2399 hastanın travmatik etiyolojiye sahip olan 1100’ünün epikrizleri ve PACS kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Hastaların 755 (%68,6)’i erkektir. Ortalama yaş 21,69±19,58 (0-101) olup, yaş gruplarında en yüksek payın 422 (%38,4) hasta ile 10 yaş altı olduğu gözlenmiştir. Başvuru nedenleri düşme (%50,1), trafik kazası (%19,0), kafa travması (%18,9), darp edilme (%10,4) ve iş kazası (%1,6) olarak bulunmuştur. Hastaların %22,3 (245 kişi)’ünde en az bir insidental bulgu görülmüş olup bu hastaların 29’unda ikinci ve 4’ünde üçüncü bir insidental bulgu olduğu tespit edilmiştir. Grup-1 bulgular içinde en sık sinüzit (115; %10,4), nazofaringeal adenoid hipertrofi (35; %3,1), sinüs retansiyon kisti (32; %2,9) ve üst solunum yolu anatomik bozukluğu (27; %2,4) tespit edilmiştir. Grup-2 bulgularda ise en sık araknoid kist (10; %0,9), mastoidit (5; %0,4), menenjiom (3; %0,2) ve hipofizer makroadenom (2; %0,1) tespit edilmiştir. Sonuç: İnsidental bulguların büyük kısmı benign özellikte olsa da az bir kısmı ciddi ve araştırma gerektirecek özellikler göstermektedir. Hekim insidental bulgu tespit ettiği hastaların doğru yönetimini sağlamalı, malpraktis davaları açısından hastaları insidental bulgular konusunda yeteri kadar bilgilendirmeli ve yaptığı bilgilendirme ile yönlendirmelerini eksiksiz biçimde hasta dosyasına kayıt etmelidir. Anahtar kelimeler: Kafa Travması, İnsidental Bulgular, Bilgisayarlı Tomografi, Acil Servis, Malpraktis

Kaynakça

 • Acilci.net. Cavum Vergae Varyasyonu [Internet]. (Erişim tarihi: 24/ 05/ 2020). Available from: https://www.acilci.net/cavum-vergae-varyasyonu
 • Adilay U, Guclu B, Tiryaki M, Hicdonmez T. Spontaneous Resolution of a Sylvian Arachnoid Cyst in a Child: A Case Report. Pediatric neurosurgery. 2017;52(5):343-5.
 • Barrett TW, Schierling M, Zhou C, Colfax JD, Russ S, Conatser P, et al. Prevalence of incidental findings in trauma patients detected by computed tomography imaging. The American journal of emergency medicine. 2009:27(4):428-35.
 • Berkman MZ. Hipofiz adenomları. Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences. 2007;3(34):152-64.
 • Berlucchi M, Salsi D, Valetti L, Parrinello G, Nicolai P. The role of mometasone furoate aqueous nasal spray in the treatment of adenoidal hypertrophy in the pediatric age group: preliminary results of a prospective, randomized study. Pediatrics. 2007; 119(6): e1392-7.
 • Casamassimo PS, Lilly GE. Mucosal cysts of the maxillary sinus: a clinical and radiographic study. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. 1980;50(3):282-6.
 • Ekeh AP, Walusimbi M, Brigham E, Woods RJ, McCarthy MC. The prevalence of incidental findings on abdominal computed tomography scans of trauma patients. The Journal of emergency medicine. 2010; 38(4): 484-9.
 • Ertan Y, Akalın T. Meningiom ve Non-Meningotelyomatöz Mezenkimal Tümörler. Turkiye Klinikleri Medical Pathology-Special Topics. 2016;1(2):66-77.
 • Ertem G, Oksel E, Akbıyık A. Hatalı tıbbi uygulamalar (malpraktis) ile ilgili retrospektif bir inceleme. Dirim Tıp Dergisi. 2009;(84):1-10.
 • Görücü Y, Barut AY, Mutlu İN. Araknoid Kist (Olgu Sunumu). İstanbul Tıp Dergisi. 2006; 4:43-6.
 • Güneş S, Akidil AÖ, Erdem İ, Olgun B, Çelik M, Yazıcı ZM. Retansiyon Kistleri ile Rinosinüzit Korelasyonu. Medical Journal of Bakirkoy. 2019;15(1):65-8.
 • Hayrullah ALP. Adenoid Hipertrofisi Bulunan Çocuklarda Semptomatoloji ve İmmünglobulin Düzeyleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2011;5(2):69-74.
 • Illes J, Kirschen MP, Edwards E, Stanford L. R, Bandettini P, Cho MK, et al. Incidental findings in brain imaging research. Science. 2006;311(5762):783-4.
 • Kasai K, McCarley RW, Salisbury DF, Onitsuka T, Demeo S, Yurgelun-Todd D, et al. Cavum septi pellucidi in first-episode schizophrenia and first-episode affective psychosis: an MRI study. Schizophrenia research. 2004;71(1):65-76.
 • Katzman GL, Dagher AP, Patronas NJ. Incidental findings on brain magnetic resonance imaging from 1000 asymptomatic volunteers. Jama. 1999;282(1):36-9.
 • Köksal V, Yavaşi Ö. Acil Serviste Hafif Kafa Travmalı Hastaların Beyin Tomografilerindeki İnsidental Bulgular. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp.Derg. 2019;33(2):101-5.
 • Messersmith WA, Brown DF, Barry MJ. The prevalence and implications of incidental findings on ED abdominal CT scans. The American journal of emergency medicine. 2001;19(6): 479-81.a
 • Munk MD, Peitzman AB, Hostler DP, Wolfson AB. Frequency and follow-up of incidental findings on trauma computed tomography scans: experience at a level one trauma center. The Journal of emergency medicine. 2010;38(3):346-50.
 • Mustansir F, Bashir S, Darbar A. Management of Arachnoid Cysts: A Comprehensive Review. Cureus. 2018;10(4):e2458.
 • Paluska TR, Sise MJ, Sack DI, Sise CB, Egan MC, Biondi M. Incidental CT findings in trauma patients: incidence and implications for care of the injured. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2007:62(1):157-61.
 • Rogers AJ, Maher CO, Schunk JE, Quayle K, Jacobs E, Lichenstein R, et al. Incidental findings in children with blunt head trauma evaluated with cranial CT scans. Pediatrics. 2013: 132(2): e356-63.
 • Sağlık Bakanlığı. Hasta hakları yönetmeliği [Internet]. Available from: https://www.saglik.gov.tr/TR,10461/hasta-haklari-yonetmeligi.html
 • Saneeı TM, Hemadi H, Sajadınasab M, Jalali AH, Eftekharpour D. Evaluation of incidental findings in brain CT scans of mild head trauma patients (GCS: Thirteen to Fifteen). 2010; 3(1): 32-5.
 • Thompson RJ, Wojcik SM, Grant WD, Ko PY. Incidental findings on CT scans in the emergency department. Emerg Med Int. 2011:62484
 • Turan Ş, Kaya E, Pınarbaşlı MÖ, Gürbüz MK, İncesulu ŞA. Sessiz mastoidit: İki olgu sunumu. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2019;10(1):113-6.
 • Vernooij MW, Ikram MA, Tanghe HL, Vincent AJ, Hofman A, Krestin GP, et al. Incidental findings on brain MRI in the general population. New England Journal of Medicine. 2007;357(18):1821-8.
 • Wikipedia. Masdoiditis. [Internet]. (Erişim tarihi: 24/ 05/ 2020).Available from: https://www.wikem.org/wiki/Mastoiditis
 • Wikipedia. Tıbbi Hata [Internet]. (Erişim tarihi: 12/ 06/ 2020). Available from: https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1bbi_hata
 • Yıldız ÖÖ, Eraybar S, Kaya H, Armağan E. Acil serviste yapılan bilgisayarlı tomografi görüntüleme istemleri ne kadar etkin? Journal of Contemporary Medicine. 2019; 9(3): 249-54.
 • Yigit Y, Ayhan H. Incidental CT findings of patients who admitted to ER following a traffic accident. Turkish journal of emergency medicine, 2014;14(1):9-14.

Analysis of Nontraumatic Incidental Findings in Patients Brought to the Emergency Department with Trauma and Monitored with Cranial Computer Tomography

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 3, 249 - 257, 30.12.2021
https://doi.org/10.52976/vansaglik.782763

Öz

Abstract Objective: In this study, to evaluate the incidence and prevalence and clinical significance of incidental findings detected in the CCT brought to the Emergency Department and taken due to trauma, it is aimed to discuss the way that emergency physicians should follow for these findings. Material-Method: Hospital data and PACS records of 1100 patients with traumatic etiology of 2399 patients who underwent CCT in the ED were retrospectively analyzed. Results: 755 (68.6%) of the patients were male. The average age was 21.69 ± 19.58 (0-101), and the age groups was observed with 422 (38.4%) patients under the age of 10. Reasons of visit were falling (50.1%), traffic accident (19.0%), head trauma (18.9%), assault (10.4%) and occupational accident (1.6%). At least one incidental finding was observed in 22.3% of the patients and it was found that 29 of these patients had a second and 4 of them had a third incidental finding. Sinusitis (115; 10.4%), nasopharyngeal adenoid hypertrophy (35; 3.1%), sinus retention cyst (32; 2.9%) and upper respiratory tract anatomical disorder (27; 2.4%) have been identified. In group-2 findings, arachnoid cyst (10; 0.9%), mastoiditis (5; 0.4%), meningioma (3; 0.2%) and pituitary macroadenoma (2; 0.1%) were the most common. Conclusion: Although most of the incidental findings are benign, some of them may be serious. The doctor should ensure the correct management of the patients with incidental findings, should inform the patients about the incidental findings sufficiently in terms of malpractice cases, and record their information and directions in the patient file completely. Keywords: Head Trauma, Incidental Findings, Computed Tomography, Emergency Room, Malpractice

Kaynakça

 • Acilci.net. Cavum Vergae Varyasyonu [Internet]. (Erişim tarihi: 24/ 05/ 2020). Available from: https://www.acilci.net/cavum-vergae-varyasyonu
 • Adilay U, Guclu B, Tiryaki M, Hicdonmez T. Spontaneous Resolution of a Sylvian Arachnoid Cyst in a Child: A Case Report. Pediatric neurosurgery. 2017;52(5):343-5.
 • Barrett TW, Schierling M, Zhou C, Colfax JD, Russ S, Conatser P, et al. Prevalence of incidental findings in trauma patients detected by computed tomography imaging. The American journal of emergency medicine. 2009:27(4):428-35.
 • Berkman MZ. Hipofiz adenomları. Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences. 2007;3(34):152-64.
 • Berlucchi M, Salsi D, Valetti L, Parrinello G, Nicolai P. The role of mometasone furoate aqueous nasal spray in the treatment of adenoidal hypertrophy in the pediatric age group: preliminary results of a prospective, randomized study. Pediatrics. 2007; 119(6): e1392-7.
 • Casamassimo PS, Lilly GE. Mucosal cysts of the maxillary sinus: a clinical and radiographic study. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. 1980;50(3):282-6.
 • Ekeh AP, Walusimbi M, Brigham E, Woods RJ, McCarthy MC. The prevalence of incidental findings on abdominal computed tomography scans of trauma patients. The Journal of emergency medicine. 2010; 38(4): 484-9.
 • Ertan Y, Akalın T. Meningiom ve Non-Meningotelyomatöz Mezenkimal Tümörler. Turkiye Klinikleri Medical Pathology-Special Topics. 2016;1(2):66-77.
 • Ertem G, Oksel E, Akbıyık A. Hatalı tıbbi uygulamalar (malpraktis) ile ilgili retrospektif bir inceleme. Dirim Tıp Dergisi. 2009;(84):1-10.
 • Görücü Y, Barut AY, Mutlu İN. Araknoid Kist (Olgu Sunumu). İstanbul Tıp Dergisi. 2006; 4:43-6.
 • Güneş S, Akidil AÖ, Erdem İ, Olgun B, Çelik M, Yazıcı ZM. Retansiyon Kistleri ile Rinosinüzit Korelasyonu. Medical Journal of Bakirkoy. 2019;15(1):65-8.
 • Hayrullah ALP. Adenoid Hipertrofisi Bulunan Çocuklarda Semptomatoloji ve İmmünglobulin Düzeyleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2011;5(2):69-74.
 • Illes J, Kirschen MP, Edwards E, Stanford L. R, Bandettini P, Cho MK, et al. Incidental findings in brain imaging research. Science. 2006;311(5762):783-4.
 • Kasai K, McCarley RW, Salisbury DF, Onitsuka T, Demeo S, Yurgelun-Todd D, et al. Cavum septi pellucidi in first-episode schizophrenia and first-episode affective psychosis: an MRI study. Schizophrenia research. 2004;71(1):65-76.
 • Katzman GL, Dagher AP, Patronas NJ. Incidental findings on brain magnetic resonance imaging from 1000 asymptomatic volunteers. Jama. 1999;282(1):36-9.
 • Köksal V, Yavaşi Ö. Acil Serviste Hafif Kafa Travmalı Hastaların Beyin Tomografilerindeki İnsidental Bulgular. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp.Derg. 2019;33(2):101-5.
 • Messersmith WA, Brown DF, Barry MJ. The prevalence and implications of incidental findings on ED abdominal CT scans. The American journal of emergency medicine. 2001;19(6): 479-81.a
 • Munk MD, Peitzman AB, Hostler DP, Wolfson AB. Frequency and follow-up of incidental findings on trauma computed tomography scans: experience at a level one trauma center. The Journal of emergency medicine. 2010;38(3):346-50.
 • Mustansir F, Bashir S, Darbar A. Management of Arachnoid Cysts: A Comprehensive Review. Cureus. 2018;10(4):e2458.
 • Paluska TR, Sise MJ, Sack DI, Sise CB, Egan MC, Biondi M. Incidental CT findings in trauma patients: incidence and implications for care of the injured. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2007:62(1):157-61.
 • Rogers AJ, Maher CO, Schunk JE, Quayle K, Jacobs E, Lichenstein R, et al. Incidental findings in children with blunt head trauma evaluated with cranial CT scans. Pediatrics. 2013: 132(2): e356-63.
 • Sağlık Bakanlığı. Hasta hakları yönetmeliği [Internet]. Available from: https://www.saglik.gov.tr/TR,10461/hasta-haklari-yonetmeligi.html
 • Saneeı TM, Hemadi H, Sajadınasab M, Jalali AH, Eftekharpour D. Evaluation of incidental findings in brain CT scans of mild head trauma patients (GCS: Thirteen to Fifteen). 2010; 3(1): 32-5.
 • Thompson RJ, Wojcik SM, Grant WD, Ko PY. Incidental findings on CT scans in the emergency department. Emerg Med Int. 2011:62484
 • Turan Ş, Kaya E, Pınarbaşlı MÖ, Gürbüz MK, İncesulu ŞA. Sessiz mastoidit: İki olgu sunumu. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2019;10(1):113-6.
 • Vernooij MW, Ikram MA, Tanghe HL, Vincent AJ, Hofman A, Krestin GP, et al. Incidental findings on brain MRI in the general population. New England Journal of Medicine. 2007;357(18):1821-8.
 • Wikipedia. Masdoiditis. [Internet]. (Erişim tarihi: 24/ 05/ 2020).Available from: https://www.wikem.org/wiki/Mastoiditis
 • Wikipedia. Tıbbi Hata [Internet]. (Erişim tarihi: 12/ 06/ 2020). Available from: https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1bbi_hata
 • Yıldız ÖÖ, Eraybar S, Kaya H, Armağan E. Acil serviste yapılan bilgisayarlı tomografi görüntüleme istemleri ne kadar etkin? Journal of Contemporary Medicine. 2019; 9(3): 249-54.
 • Yigit Y, Ayhan H. Incidental CT findings of patients who admitted to ER following a traffic accident. Turkish journal of emergency medicine, 2014;14(1):9-14.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp, Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orijinal Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hasan GÜMÜŞBOĞA (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ
0000-0002-9913-2585
Türkiye


Mustafa BOĞAN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-3238-1827
Türkiye


Murat OKTAY
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3487-5417
Türkiye


Mustafa SABAK
GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ
0000-0003-2777-2003
Türkiye


Nurcan SAĞLAM ÖZDEMİR
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ
0000-0001-8198-4600
Türkiye

Destekleyen Kurum destekleyen kurum bulunmamaktadır
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 19 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 23 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Gümüşboğa, H. , Boğan, M. , Oktay, M. , Sabak, M. & Sağlam Özdemir, N. (2021). Acil Servise Travma Nedeniyle Getirilen ve Kraniyal Bilgisayarlı Tomografi Çekilen Hastalarda İzlenen Travmatik Olmayan İnsidental Bulguların Analizi . Van Sağlık Bilimleri Dergisi , 14 (3) , 249-257 . DOI: 10.52976/vansaglik.782763

ISSN 

images?q=tbn:ANd9GcQBnZPknmjKO2vn7ExYwjsL0g4cijty6VTFQQ&usqp=CAU CABI-Logo_Accessible_RGB.png  logo-e1506365530266.png ici2.png

8c492a0a466f9b2cd59ec89595639a5c?AccessKeyId=245B99561176BAE11FEB&disposition=0&alloworigin=1asos-index.png  Root Indexing    ResearchBib BASE Logo      


Creative Commons Lisansı

Van Health Sciences Journal (Van Sağlık Bilimleri Dergisi) başlıklı eser bu Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

  open-access-logo.png  search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 9877377a-530c-41b7-847e-1a83e213c3f4.jpg