Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Assessment of Solid Waste Management of Level 1 Regional Municipalities in Turkey According to Classification of Statistical Region Units

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 33 - 40, 13.07.2020

Öz

The
municipalities are responsible for the collection, storage and disposal of
solid wastes. Today, with the advancement of technology, increasing consumption
habits and the development of industry, solid wastes have become a problem that
cannot be ignored for the environment and in this regard, the task of municipalities
has become difficult. According to Statistical Regional Units Classification,
Level 1 regions in Turkey are Istanbul, West Marmara, Aegean, East Marmara,
Western Anatolia, the Mediterranean, Central Anatolia, West Black Sea, Eastern
Black Sea, Northeastern Anatolia, the Middle East Anatolia and Southeast
Anatolia. In this study, using three inputs and two outputs, the efficiency of
municipalities in these regions in solid waste management have been evaluated
with Data Envelopment Analysis (DEA). As input, the average amount of waste per
capita, belediye number of municipalities in the region and municipal
environmental expenditures were selected. The outputs are municipal
environmental revenues and the amount of waste disposed of in landfills. According
to Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) model, there are only two effective region and
according to Banker-Charnes-Cooper (BCC) model seven regions have been found
effective. Then, all regions were ranked with Super Efficiency (SE), another
DEA model, and the results have been compared with the results obtained from
the Technique for Order Preference by Ideal Solution (TOPSIS). Finally,
input-output changes for inefficient regions have been analyzed and potential
improvement suggestions have been presented.

Kaynakça

 • [1] Şengül Ü, Eslemihan S, Eren M. “Türkiye’de istatistikî bölge birimleri sınıflamasına göre düzey 2 bölgelerinin ekonomik etkinliklerinin vza yöntemi ile belirlenmesi ve tobit model uygulaması”. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 75-99, 2013.
 • [2] Kayalak S, Kiper T. “İstatistiki bölge birimleri nomenklatörü’ne (nuts) göre Türkiye’de bölgesel farklılıklar”. TÜCAUM IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25-26 Mayıs 2006.
 • [3] Yılmaz S, Dericioğlu T, Elliott I.A, Özden M.S. “Kalkınma birliklerinden kalkınma ajanlarına yönelirken”. 12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25-26 Ekim 2007.
 • [4] Karakaya İ. İstanbul İçin Stratejik Kentsel Katı Atık Yönetimi Yaklaşımı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2008.
 • [5] Kayalıdere K, Kargın S. “Çimento ve tekstil sektörülerinde etkinlik çalışması ve veri zarflama analizi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 196-219, 2004.
 • [6] Kıran B. Kalkınmada Öncelikli İllerin Ekonomik Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2008.
 • [7] Budak H. “Veri zarflama analizi ve Türk bankacılık sektöründe uygulaması”. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95‐110, 2011.
 • [8] Erpolat S. Veri Zarflama Analizi (Ağırlık Kısıtlamasız, Ağırlık Kısıtlamalı, Şans Kısıtlı, Bulanık) Türkiye’deki Özel Bütçeli İdarelerin Etkinlik Analizi, 1. Basım, İstanbul, Türkiye, Evrim Yayınevi, 2011.
 • [9] Sarı Z. Veri Zarflama Analizi ile Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2015.
 • [10] Perçin S, Çakır S. “Demiryollarında süper etkinlik ölçümü: Türkiye örneği”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27, 29-45, 2012.
 • [11] Yayar R, Baykara H. “TOPSIS yöntemi ile katılım bankalarının etkinliği ve verimliliği üzerine bir uygulama”. Business and Economics Research Journal, 3(4), 21-42, 2012.
 • [12] Özdemir M. TOPSIS, Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, 1. Basım, Bursa, Türkiye, Dora Basım-Yayın Dağıtım, 133-153, 2014.
 • [13] Koyuncu O, Özcan M. “Personel seçim sürecinde analitik hiyerarşi süreci ve topsis yöntemlerinin karşılaştırılması: otomotiv sektöründe bir uygulama”. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 195-218, 2014.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na Göre Türkiye’deki 1. Düzey Bölge Belediyelerinin Katı Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 33 - 40, 13.07.2020

Öz

Katı atıklar ile ilgili toplanma, depolanma
ve bertaraf edilme gibi sorumluluklar belediyelere aittir. Günümüzde; teknolojinin
ilerlemesi, tüketim alışkanlıklarının artması ve sanayinin gelişmesi ile
birlikte katı atıklar çevre için göz ardı edilemeyecek bir problem halini almış
ve belediyelere düşen iş zorlaşmıştır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na
(İBBS) göre Türkiye’de; İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı
Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu
Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere on iki adet Düzey 1
bölgesi mevcuttur. Bu çalışmada, üç girdi ve iki çıktı kullanarak bu bölgelere ait
belediyelerin katı atık yönetimindeki etkinlikleri Veri Zarflama Analizi (VZA) ile
değerlendirilmiştir. Girdi olarak, “kişi başına düşen ortalama atık miktarı”,
“bölgedeki belediye sayısı” ve “belediye çevre harcamaları”; çıktı olarak ise
“belediye çevre gelirleri” ve “çöp depolama sahalarında bertaraf edilen atık
miktarı” seçilmiştir. VZA modellerinden Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) ile bölgelerden
yalnızca iki tanesi; Banker-Charnes-Cooper (BCC) ile ise yedi bölge etkin
olarak bulunmuştur. Ardından, bir diğer VZA modeli olan Süper Etkinlik (SE) ile
tüm bölgeler sıralanmış ve bulunan sonuçlar Technique for Order Preference by
Similarity to Ideal Solution (TOPSİS) yönteminden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
Son olarak, etkin olmayan birimleri etkin duruma getirmek için yapılması
gereken değişiklikler analiz edilerek iyileştirme önerileri sunulmuş ve çalışma
sonlandırılmıştır.

Teşekkür

Bu çalışmanın bir kısmı ICONDATA 2019 konferansında sözlü olarak sunulmuştur.

Kaynakça

 • [1] Şengül Ü, Eslemihan S, Eren M. “Türkiye’de istatistikî bölge birimleri sınıflamasına göre düzey 2 bölgelerinin ekonomik etkinliklerinin vza yöntemi ile belirlenmesi ve tobit model uygulaması”. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 75-99, 2013.
 • [2] Kayalak S, Kiper T. “İstatistiki bölge birimleri nomenklatörü’ne (nuts) göre Türkiye’de bölgesel farklılıklar”. TÜCAUM IV. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25-26 Mayıs 2006.
 • [3] Yılmaz S, Dericioğlu T, Elliott I.A, Özden M.S. “Kalkınma birliklerinden kalkınma ajanlarına yönelirken”. 12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25-26 Ekim 2007.
 • [4] Karakaya İ. İstanbul İçin Stratejik Kentsel Katı Atık Yönetimi Yaklaşımı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2008.
 • [5] Kayalıdere K, Kargın S. “Çimento ve tekstil sektörülerinde etkinlik çalışması ve veri zarflama analizi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 196-219, 2004.
 • [6] Kıran B. Kalkınmada Öncelikli İllerin Ekonomik Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2008.
 • [7] Budak H. “Veri zarflama analizi ve Türk bankacılık sektöründe uygulaması”. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95‐110, 2011.
 • [8] Erpolat S. Veri Zarflama Analizi (Ağırlık Kısıtlamasız, Ağırlık Kısıtlamalı, Şans Kısıtlı, Bulanık) Türkiye’deki Özel Bütçeli İdarelerin Etkinlik Analizi, 1. Basım, İstanbul, Türkiye, Evrim Yayınevi, 2011.
 • [9] Sarı Z. Veri Zarflama Analizi ile Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2015.
 • [10] Perçin S, Çakır S. “Demiryollarında süper etkinlik ölçümü: Türkiye örneği”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27, 29-45, 2012.
 • [11] Yayar R, Baykara H. “TOPSIS yöntemi ile katılım bankalarının etkinliği ve verimliliği üzerine bir uygulama”. Business and Economics Research Journal, 3(4), 21-42, 2012.
 • [12] Özdemir M. TOPSIS, Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, 1. Basım, Bursa, Türkiye, Dora Basım-Yayın Dağıtım, 133-153, 2014.
 • [13] Koyuncu O, Özcan M. “Personel seçim sürecinde analitik hiyerarşi süreci ve topsis yöntemlerinin karşılaştırılması: otomotiv sektöründe bir uygulama”. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 195-218, 2014.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selen Avcı 0000-0001-7433-5696

Ebru Şaşmaz Bu kişi benim

Zerrin Aladağ

Yayımlanma Tarihi 13 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Avcı, S., Şaşmaz, E., & Aladağ, Z. (2020). İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na Göre Türkiye’deki 1. Düzey Bölge Belediyelerinin Katı Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi. Veri Bilimi, 3(1), 33-40.Dergimizin Tarandığı Dizinler (İndeksler)


Academic Resource Index

logo.png

journalseeker.researchbib.com

Google Scholar

scholar_logo_64dp.png

ASOS Index

asos-index.png

Rooting Index

logo.png

www.rootindexing.com

The JournalTOCs Index

journal-tocs-logo.jpg?w=584

www.journaltocs.ac.uk

General Impact Factor (GIF) Index

images?q=tbn%3AANd9GcQ0CrEQm4bHBnwh4XJv9I3ZCdHgQarj_qLyPTkGpeoRRmNh10eC

generalif.com

Directory of Research Journals Indexing

DRJI_Logo.jpg

olddrji.lbp.world/indexedJournals.aspx

I2OR Index

8c492a0a466f9b2cd59ec89595639a5c?AccessKeyId=245B99561176BAE11FEB&disposition=0&alloworigin=1

http://www.i2or.com/8.htmllogo.png