BibTex RIS Kaynak Göster

The relationship between teamwork and productivity: The role of leadership in efficiency of decision- making process

Yıl 2013, Sayı: 3, 93 - 116, 01.04.2013

Öz

Today, organizations have become aware of the impact of team-building on organizational performance and productivity. For this reason, building high performing teams has an important place in organization’s administrative policies. The level of efficiency in teamwork constitutes one of the pillars of total quality management efforts. Teams should be created through employment of people who can contribute to a complementary set of skills or assigning the roles of people correctly. These teams with high-level problem-solving and decision-making skills are determinants of all kinds of managerial practices. The operational units, which are so vital for organizational structure, should be managed in an effective leadership approach because the work performance of the team is superior to the total performance of team members in team works. However, managing this kind of performance requires getting out of narrow patterns of traditional leaderships. This study, while regarding the concept of team, points out the importance of teamwork on the basis of its connection with efficiency. By outlining a framework for teamwork, it analyses the impacts of a leadership model combined with coaching skills on teamwork and decision- making process.

Kaynakça

 • • AKDEMİR, A., (2008), Vizyon Yönetimi, Ekin Kitabevi: Bursa
 • • AKGEMCİ, T., (2008), Stratejik Yönetim, Ankara: Gazi Kitabevi
 • • ARKAN, S., (2008), Ekip Çalışmasının Etkinliğinde İletişimin Rolü: Müşterilerle Doğrudan İlişki İçerisinde Olan Ekiplerde Bir Uygulama, T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Mersin
 • • BALTA AYDIN, E., (2007), Örgütlerde Kariyer Yönetimi, Kariyer Planlaması, Kariyer Geliştirmesi ve Bir Kariyer Geliştirme Programı Olarak Koçluk Uygulamaları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Denizli
 • • BALTAŞ, A., (1997), Ekip Oluşturma ve Geliştirme El Kitabı, İstanbul: Remzi Kitabevi, Barutçu, 2008
 • • BARUTÇU, E. ve ÖZBAY, Ö., (2010) Koçluk Yaklaşımının Yönetici ve İşgören Üzerine Etkilerine İlişkin Bir Araştırma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF Dergisi, Vol. 1, Sayı: 1, s.47-62
 • • CANNON-BOWERS, J.A., SALAS, E., (1993). “Shared Mental Models in Expert Team Decision Making”. (ed) John Castellan, Individual and Group Decision Making, NewJersey: Lawrance-Erlbaum
 • • CARTON, A.M., CUMMINGS, J.N., (2012), A Theory of Subgroups in Work Teams. Academy of Managment Review, Vol.37, No: 3, s. 441-470
 • • CAVALERI, S., OBLOJ, K., (1993), Management Systems, ABD: Wadsworth Publising Company
 • • CLIPPINGER, J.H., (2012), Leadership, http://www.dodccrp.org/files/ Leadership.pdf
 • • DENGİZ, G.M., (2000), Takım Çalışması Teknikleri, Ankara: Academyplus Yayınevi
 • • DONNOLEN, A., (1998), Takım Dili, İstanbul: Sistem Yayıncılık, Kendiroğlu, 2000
 • • EKİCİ, K.M., (2006), Vizyoner Liderlik, Turhan Kitabevi: Ankara
 • • EREN, E., (2001), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (7.bsk.), İstanbul: Beta Yayıncılık
 • • FREEDMAN, J.L., SEARS, D.O., CARLSMITH, J.M., (2003), Sosyal Psikoloji, (Çev. Ali Dönmez), İmge Kitabevi: Ankara
 • • GOLDSMITH, M., MORGAN, H., (2000), “Team Building Without Time Wasting”. www.marshallgoldsmithlibrary.com/docs/ (Erişim Tarihi: 6 Aralık 2012)
 • • HEIFETZ, R.A ve LAURIE, D.L., (1997), The Work of Leadership, Harward Business Review, s.124-134
 • • HENSEY, M., (1992), “Making Teamwork Work”, www.empowermentexperts.com. (Erişim Tarihi: 6 Aralık 2012)
 • • Karar Alma Sürecine Yurttaş Katılımı ve Sivil Diyalog (Ekim 2008), NDI Türkiye, http://www.yasader.org/web/yasama_surecine_katilim/1/ KararAlma.pdf. (Erişim Tarihi: 3 Ekim 2012)
 • • KAZANCI, M., (2007), Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi: Ankara
 • • KIRKPATRICK, S.A., LOCKE, E.A., (1991), “Leadership: Do Traits Matter?”, Academy of Management Executive, Vol.5 (2), s.48-60
 • • KOTTER, J.P., (1999), Liderler Gerçekte Ne Yapar?, Liderlik, (Çev.: Meral Tüzel). MESS Yayınları: İstanbul, s: 45-66
 • • KÖSE, A., (2004), Çok Amaçlı Karar Alma Yöntemleri ve Türk Sigorta Sektörüne Yönelik Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul
 • • MDT Training, (2010), Leadership Skills, BookBoon
 • • MILKMAN, K.L., CHUGH, D., BAZERMAN, M.H., (2009), How Can Decision Making be Improved?, Perspectives on Psychological Science, Vol. 4, No. 4, 379-383
 • • ÖNDER, M., (1998), “Örgütsel ve Yönetsel Eklektizm: Toplam Kalite Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, 31(3), s.37-74
 • • ÖZBAY, Ö., (2008), Koçluk Yaklaşımının Yönetici Üzerine Etkileri ve Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Denizli
 • • ROSEN, R.H., (1998), İnsan Yönetimi, (Çev. Gündüz Bulut, Zülfü Dicleli), MESS Yayınları: İstanbul
 • • SELÇUK, G., (2007), Takım Çalışmalarında Liderin Rolü (Küçükçekmece ve Esenler İlçesi Devlet İlköğretim Okullarında Görevli Müdür Yardımcılarının Takım Çalışmasında Liderin Rolüne İlişkin Algılarının İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi: İstanbul
 • • TEKİN, A., “Liderlik ve Yöneticilik”, (http://www.rekreasyon.org/liderlikve- yoneticilik) (Erişim Tarihi: 11 Ekim 2012)
 • • WEISS, D.H., (1993), Başarılı Ekip Oluşturma, (Çev.Erhan Tuskan), İstanbul: Rota Yayın Yapım Tanıtım
 • • YILMAZ, R.H., (2010), Takım Üyelerinin Güven Duygusu ve Verimlilikleri Arasındaki İlişkiler, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul
 • • ZEHİR, C., ÖZŞAHİN, M., (2008), “Takım Yönetimi ve Takım Etkinliğini Belirleyen Faktörler: Savunma Sanayinde AR-GE Yapan Takımlar Üzerine Bir Saha Çalışması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), s.266.

Takım çalışmaları ve verimlilik ilişkisi: Karar alma süreçlerinin etkinlik kazanmasında liderin rolü

Yıl 2013, Sayı: 3, 93 - 116, 01.04.2013

Öz

Günümüzde örgütler takım oluşturmanın örgütsel performans ve verimliliğe olan etkisinin farkına varmış durumdadırlar. Bu nedenle yüksek performanslı takımlar kurma, örgütlerin yönetsel politikalarında önemli bir yer tutmaktadır. Takım çalışmalarındaki etkinlik düzeyi, toplam kalite yönetimi çalışmalarının temel dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Birbirini tamamlayıcı bir beceri kümesine katkıda bulunabilecek kişilerin istihdam edilmesiyle ya da doğru bir biçimde görevlendirilmesiyle oluşturulması gereken takımlar, üst düzey sorun çözme ve karar alma yetenekleriyle her türlü yönetsel uygulamanın belirleyici unsurları durumundadırlar. Örgütsel yapılanma içinde bu denli yaşamsal öneme sahip olan çalışma birimlerinin etkili bir liderlik anlayışıyla yönetilmesi gerekmektedir. Çünkü takım çalışmalarında takımın gösterdiği performans, takım üyelerinin gösterdikleri toplam performanstan daha üstündür. Ortaya çıkan bu performans biçimini yönetmek ise geleneksel liderlik anlayışının dar kalıplarının dışına çıkmayı gerektirmektedir. Bu çalışmada takım kavramı ele alınarak, takım çalışması ve önemine verimlilikle olan bağlantısı esasında işaret edilmektedir. Takım çalışmasının ana hatlarıyla çerçevesi çizilmeye çalışılarak karar alma aşamalarında koçluk yetenekleriyle birleşmiş bir liderlik modelinin takım çalışması üzerindeki etkileri analiz edilmektedir.

Kaynakça

 • • AKDEMİR, A., (2008), Vizyon Yönetimi, Ekin Kitabevi: Bursa
 • • AKGEMCİ, T., (2008), Stratejik Yönetim, Ankara: Gazi Kitabevi
 • • ARKAN, S., (2008), Ekip Çalışmasının Etkinliğinde İletişimin Rolü: Müşterilerle Doğrudan İlişki İçerisinde Olan Ekiplerde Bir Uygulama, T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Mersin
 • • BALTA AYDIN, E., (2007), Örgütlerde Kariyer Yönetimi, Kariyer Planlaması, Kariyer Geliştirmesi ve Bir Kariyer Geliştirme Programı Olarak Koçluk Uygulamaları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Denizli
 • • BALTAŞ, A., (1997), Ekip Oluşturma ve Geliştirme El Kitabı, İstanbul: Remzi Kitabevi, Barutçu, 2008
 • • BARUTÇU, E. ve ÖZBAY, Ö., (2010) Koçluk Yaklaşımının Yönetici ve İşgören Üzerine Etkilerine İlişkin Bir Araştırma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF Dergisi, Vol. 1, Sayı: 1, s.47-62
 • • CANNON-BOWERS, J.A., SALAS, E., (1993). “Shared Mental Models in Expert Team Decision Making”. (ed) John Castellan, Individual and Group Decision Making, NewJersey: Lawrance-Erlbaum
 • • CARTON, A.M., CUMMINGS, J.N., (2012), A Theory of Subgroups in Work Teams. Academy of Managment Review, Vol.37, No: 3, s. 441-470
 • • CAVALERI, S., OBLOJ, K., (1993), Management Systems, ABD: Wadsworth Publising Company
 • • CLIPPINGER, J.H., (2012), Leadership, http://www.dodccrp.org/files/ Leadership.pdf
 • • DENGİZ, G.M., (2000), Takım Çalışması Teknikleri, Ankara: Academyplus Yayınevi
 • • DONNOLEN, A., (1998), Takım Dili, İstanbul: Sistem Yayıncılık, Kendiroğlu, 2000
 • • EKİCİ, K.M., (2006), Vizyoner Liderlik, Turhan Kitabevi: Ankara
 • • EREN, E., (2001), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (7.bsk.), İstanbul: Beta Yayıncılık
 • • FREEDMAN, J.L., SEARS, D.O., CARLSMITH, J.M., (2003), Sosyal Psikoloji, (Çev. Ali Dönmez), İmge Kitabevi: Ankara
 • • GOLDSMITH, M., MORGAN, H., (2000), “Team Building Without Time Wasting”. www.marshallgoldsmithlibrary.com/docs/ (Erişim Tarihi: 6 Aralık 2012)
 • • HEIFETZ, R.A ve LAURIE, D.L., (1997), The Work of Leadership, Harward Business Review, s.124-134
 • • HENSEY, M., (1992), “Making Teamwork Work”, www.empowermentexperts.com. (Erişim Tarihi: 6 Aralık 2012)
 • • Karar Alma Sürecine Yurttaş Katılımı ve Sivil Diyalog (Ekim 2008), NDI Türkiye, http://www.yasader.org/web/yasama_surecine_katilim/1/ KararAlma.pdf. (Erişim Tarihi: 3 Ekim 2012)
 • • KAZANCI, M., (2007), Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi: Ankara
 • • KIRKPATRICK, S.A., LOCKE, E.A., (1991), “Leadership: Do Traits Matter?”, Academy of Management Executive, Vol.5 (2), s.48-60
 • • KOTTER, J.P., (1999), Liderler Gerçekte Ne Yapar?, Liderlik, (Çev.: Meral Tüzel). MESS Yayınları: İstanbul, s: 45-66
 • • KÖSE, A., (2004), Çok Amaçlı Karar Alma Yöntemleri ve Türk Sigorta Sektörüne Yönelik Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul
 • • MDT Training, (2010), Leadership Skills, BookBoon
 • • MILKMAN, K.L., CHUGH, D., BAZERMAN, M.H., (2009), How Can Decision Making be Improved?, Perspectives on Psychological Science, Vol. 4, No. 4, 379-383
 • • ÖNDER, M., (1998), “Örgütsel ve Yönetsel Eklektizm: Toplam Kalite Yönetimi”, Amme İdaresi Dergisi, 31(3), s.37-74
 • • ÖZBAY, Ö., (2008), Koçluk Yaklaşımının Yönetici Üzerine Etkileri ve Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Denizli
 • • ROSEN, R.H., (1998), İnsan Yönetimi, (Çev. Gündüz Bulut, Zülfü Dicleli), MESS Yayınları: İstanbul
 • • SELÇUK, G., (2007), Takım Çalışmalarında Liderin Rolü (Küçükçekmece ve Esenler İlçesi Devlet İlköğretim Okullarında Görevli Müdür Yardımcılarının Takım Çalışmasında Liderin Rolüne İlişkin Algılarının İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi: İstanbul
 • • TEKİN, A., “Liderlik ve Yöneticilik”, (http://www.rekreasyon.org/liderlikve- yoneticilik) (Erişim Tarihi: 11 Ekim 2012)
 • • WEISS, D.H., (1993), Başarılı Ekip Oluşturma, (Çev.Erhan Tuskan), İstanbul: Rota Yayın Yapım Tanıtım
 • • YILMAZ, R.H., (2010), Takım Üyelerinin Güven Duygusu ve Verimlilikleri Arasındaki İlişkiler, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul
 • • ZEHİR, C., ÖZŞAHİN, M., (2008), “Takım Yönetimi ve Takım Etkinliğini Belirleyen Faktörler: Savunma Sanayinde AR-GE Yapan Takımlar Üzerine Bir Saha Çalışması”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(2), s.266.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yildirim Sema BECERİKLİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2013
Gönderilme Tarihi 16 Ağustos 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA BECERİKLİ, Y. S. (2013). Takım çalışmaları ve verimlilik ilişkisi: Karar alma süreçlerinin etkinlik kazanmasında liderin rolü. Verimlilik Dergisi(3), 93-116.

                                                                                                          23139       23140           29293

22408  Verimlilik Dergisi Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.