Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 40 - 48 2019-05-20

INTRODUCTION TO BEEKEEPING'S ECONOMY AND AN ASSESSMENT WITH FIELD DATA
ARICILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ VE SAHA VERİLERİ İLE BİR DEĞERLENDİRME

Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ [1] , Engin SAKARYA [2]


Turkey, in 2017 there are more than a hundred thousand tons of production by about eight million beehives presence. It is among the leading countries of the world in the beekeeping sector with this production amount. However, some sectoral problems of the beekeeping sector in Turkey. These Problems can be ordered as producer profile, low honey yield per hive, problems experienced in migratory beekeeping, support policies, problems in marketing, bee diseases and pests. Implementation of solutions for existing problems, encouraging young producers to beekeeping activities and developing themselves in terms of beekeeping from the meaning of veterinary medicine is important for the development of the beekeeping sector. 

Türkiye 2017 yılı itibariyle yaklaşık sekiz milyon arılı kovan varlığı ile yüz bin tonu aşan üretimi ile arıcılık sektöründe Dünya’nın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Buna karşın Türkiye’de arıcılık sektörünün bir takım sektörel sorunları mevcuttur. Bu sorunları üretici profili, kovan başına bal verimi miktarı düşüklüğü, gezginci arıcılıkta yaşanan sorunlar, destekleme politikaları, pazarlamada yaşanan sorunlar, arı hastalık ve zararlıları olarak değerlendirilebilir. Mevcut sorunlara yönelik çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi, genç üreticilerin arıcılık faaliyetlerine teşvik edilmesi ve veteriner hekimlik anlamından arıcılık özelinde kendilerini geliştirmeleri arıcılık sektörünün gelişimi açısından önem arz etmektedir. 
  • Çevrimli, M.B. (2017). Arıcılık işletmelerinin teknik ve ekonomik analizi: Ege Bölgesi Örneği. Doktora Tezi, 182 sayfa. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Çevrimli, M.B. & Sakarya, E. (2018a). Türkiye’de Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum ve Sorunlar. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 15(1), 59-68.
  • Çevrimli, M.B. & Sakarya, E. (2018b). Arıcılık işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları; Ege Bölgesi örneği. Eurasian Journal of Veterinary Science, 34(2), 83-91.
  • Erkan, C. & Aşkın, Y. (2001). Van ili Bahçesaray ilçesinde arıcılığın yapısı ve arıcılık faaliyetleri. YYÜ Tar Bil Derg, 11(1), 9-28.
  • FAOSTAT (2018). Food and Agriculture Organization of The United Nations Statistics Division. Beekeping Statictics. Erişim Adresi: http://faostat3.fao.org/ download/Q/*/E. Erişim Tarihi: 15.10.2018.
  • Sarıözkan, S., İnci, A., Yıldırım, A. & Düzlü, Ö. (2009). Kapadokya’da arıcılık. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 6(2), 143-155.
  • TÜİK (2018). Türkiye İstatistik Kurumu Hayvancılık İstatistikleri Veri Tabanı. Erişim Adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul. Erişim Tarihi: 15.10.2018.
  • Yeninar, H., Akyol, E., Şahinler, N., Yörük, A., Bayram, A. & Ceylan, A. (2010). Taşıma ve çevre şartlarının gezginci arıcılık koşullarında, bal arısı kolonileri üzerine etkilerinin belirlenerek uygun taşımacılık ve kışlama yöntemlerinin geliştirilmesi. TÜBİTAK 105O437 nolu proje.
Birincil Dil tr
Bölüm Derleme
Yazarlar

Yazar: Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Engin SAKARYA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mayıs 2019

APA Çevrimli, M , Sakarya, E . (2019). ARICILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ VE SAHA VERİLERİ İLE BİR DEĞERLENDİRME . Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni , 10 (1) , 40-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetfarmatoksbulten/issue/46276/581462