Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ARICILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ VE SAHA VERİLERİ İLE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 40 - 48, 20.05.2019

Öz

Türkiye 2017 yılı itibariyle yaklaşık sekiz milyon arılı kovan varlığı ile yüz bin tonu aşan üretimi ile arıcılık
sektöründe Dünya’nın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Buna karşın Türkiye’de arıcılık sektörünün bir
takım sektörel sorunları mevcuttur. Bu sorunları üretici profili, kovan başına bal verimi miktarı düşüklüğü,
gezginci arıcılıkta yaşanan sorunlar, destekleme politikaları, pazarlamada yaşanan sorunlar, arı hastalık ve
zararlıları olarak değerlendirilebilir. Mevcut sorunlara yönelik çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi, genç
üreticilerin arıcılık faaliyetlerine teşvik edilmesi ve veteriner hekimlik anlamından arıcılık özelinde kendilerini
geliştirmeleri arıcılık sektörünün gelişimi açısından önem arz etmektedir. 

Kaynakça

 • Çevrimli, M.B. (2017). Arıcılık işletmelerinin teknik ve ekonomik analizi: Ege Bölgesi Örneği. Doktora Tezi, 182 sayfa. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çevrimli, M.B. & Sakarya, E. (2018a). Türkiye’de Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum ve Sorunlar. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 15(1), 59-68.
 • Çevrimli, M.B. & Sakarya, E. (2018b). Arıcılık işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları; Ege Bölgesi örneği. Eurasian Journal of Veterinary Science, 34(2), 83-91.
 • Erkan, C. & Aşkın, Y. (2001). Van ili Bahçesaray ilçesinde arıcılığın yapısı ve arıcılık faaliyetleri. YYÜ Tar Bil Derg, 11(1), 9-28.
 • FAOSTAT (2018). Food and Agriculture Organization of The United Nations Statistics Division. Beekeping Statictics. Erişim Adresi: http://faostat3.fao.org/ download/Q/*/E. Erişim Tarihi: 15.10.2018.
 • Sarıözkan, S., İnci, A., Yıldırım, A. & Düzlü, Ö. (2009). Kapadokya’da arıcılık. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 6(2), 143-155.
 • TÜİK (2018). Türkiye İstatistik Kurumu Hayvancılık İstatistikleri Veri Tabanı. Erişim Adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul. Erişim Tarihi: 15.10.2018.
 • Yeninar, H., Akyol, E., Şahinler, N., Yörük, A., Bayram, A. & Ceylan, A. (2010). Taşıma ve çevre şartlarının gezginci arıcılık koşullarında, bal arısı kolonileri üzerine etkilerinin belirlenerek uygun taşımacılık ve kışlama yöntemlerinin geliştirilmesi. TÜBİTAK 105O437 nolu proje.

INTRODUCTION TO BEEKEEPING'S ECONOMY AND AN ASSESSMENT WITH FIELD DATA

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 1, 40 - 48, 20.05.2019

Öz

Turkey, in 2017 there are more than a hundred thousand tons of production by about eight million beehives
presence. It is among the leading countries of the world in the beekeeping sector with this production amount.
However, some sectoral problems of the beekeeping sector in Turkey. These Problems can be ordered as producer
profile, low honey yield per hive, problems experienced in migratory beekeeping, support policies, problems in
marketing, bee diseases and pests. Implementation of solutions for existing problems, encouraging young
producers to beekeeping activities and developing themselves in terms of beekeeping from the meaning of
veterinary medicine is important for the development of the beekeeping sector. 

Kaynakça

 • Çevrimli, M.B. (2017). Arıcılık işletmelerinin teknik ve ekonomik analizi: Ege Bölgesi Örneği. Doktora Tezi, 182 sayfa. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çevrimli, M.B. & Sakarya, E. (2018a). Türkiye’de Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum ve Sorunlar. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 15(1), 59-68.
 • Çevrimli, M.B. & Sakarya, E. (2018b). Arıcılık işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları; Ege Bölgesi örneği. Eurasian Journal of Veterinary Science, 34(2), 83-91.
 • Erkan, C. & Aşkın, Y. (2001). Van ili Bahçesaray ilçesinde arıcılığın yapısı ve arıcılık faaliyetleri. YYÜ Tar Bil Derg, 11(1), 9-28.
 • FAOSTAT (2018). Food and Agriculture Organization of The United Nations Statistics Division. Beekeping Statictics. Erişim Adresi: http://faostat3.fao.org/ download/Q/*/E. Erişim Tarihi: 15.10.2018.
 • Sarıözkan, S., İnci, A., Yıldırım, A. & Düzlü, Ö. (2009). Kapadokya’da arıcılık. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 6(2), 143-155.
 • TÜİK (2018). Türkiye İstatistik Kurumu Hayvancılık İstatistikleri Veri Tabanı. Erişim Adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul. Erişim Tarihi: 15.10.2018.
 • Yeninar, H., Akyol, E., Şahinler, N., Yörük, A., Bayram, A. & Ceylan, A. (2010). Taşıma ve çevre şartlarının gezginci arıcılık koşullarında, bal arısı kolonileri üzerine etkilerinin belirlenerek uygun taşımacılık ve kışlama yöntemlerinin geliştirilmesi. TÜBİTAK 105O437 nolu proje.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ


Engin SAKARYA

Yayımlanma Tarihi 20 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çevrimli, M. B. & Sakarya, E. (2019). ARICILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ VE SAHA VERİLERİ İLE BİR DEĞERLENDİRME . Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni , 10 (1) , 40-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetfarmatoksbulten/issue/46276/581462