Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 71 - 76 2019-08-21

TREATMENT ALTERNATIVES OF TRAUMATIC COXOFEMORAL LUXATION
TRAVMATİK KOKSOFEMORAL LUKSASYONLARDA SAĞALTIM SEÇENEKLERİ

Nail Deniz YAŞRIN [1]


The hip joint (articulatio coxofemoralis) has an anatomically strong structure and is not easily dislodged. Coxofemoral luxations may occur in cases where the hind limbs are in excessive adduction / abduction position, such as sudden movement reversal, false exercise in the stepped floor, high body mass index; the most common cause of the occurrence of traffic accidents. In addition, it can be observed in diseases such as Legg-Perthes-Calves and hip dysplasia in dogs. In the cases of coxofemoral luxation due to trauma, the capsule articularis (capsula articularis) ruptured from the ventral, and if the caput femoris partially dislocates, subluxation; If the ligamentum teres femoris breaks completely, luxation (complete dislocation) occurs.As a result of luxation, severe pain, deformation of joints and loss of function may occur in the region. As the luxation can be seen as a primer alone, it can be seen with fractures (fissures) and fractures (caput ossis femoris fracture, collum ossis femoris fracture). In the treatment of traumatic coxofemoral luxation, many methods such as closed reduction, caput femoris resection, total hip replacement, toggle-pin application can be used. In this paper, information about treatment options of coxofemoral luxations due to traumatic causes will be given.


Kalça ekleminin (articulatio coxofemoralis), anatomik olarak kuvvetli bir yapıya sahip olması nedeniyle kolay kolay luksasyon (çıkık) şekillenmez. Koksofemoral luksasyonlar, arka bacaklar aşırı adduksiyon/abduksiyon pozisyonundayken ani şekillenen ters hareket, basamaklı zeminde yanlış egzersiz uygulaması, yüksek vücut kitle indeksi gibi durumlarda şekillenebileceği gibi; oluşmasındaki en yaygın nedenin trafik kazaları olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra köpeklerde görülen kalça displazisi, Legg-Perthes-Calves gibi hastalıkların sonucu olarak gözlemlenebilir. Travmaya bağlı gelişen koksofemoral luksasyon olgularında eklem kapsülü (capsula articularis) ventral’den yırtılarak, caput femoris yerinden kısmen çıkarsa subluksasyon (tam olmayan çıkık); ligamentum teres femoris tamamen koparsa luksasyon (tam çıkık) meydana gelir. Şekillenen luksasyon sonucunda bölgede şiddetli ağrı, eklemde deformasyon ve fonksiyon kaybı gerçekleşebilir. Luksasyon tek başına primer olarak seyredebileceği gibi çatlak (fissur) ve kırıklar (caput ossis femoris kırığı, collum ossis femoris kırığı) ile beraber de görülebilir. Travmatik koksofemoral luksasyonun sağaltımında kapalı redüksiyon, kaput femoris rezeksiyonu, total kalça protezi, toggle-pin uygulaması gibi bir çok yöntem kullanılabilir. Bu yazıda travmatik nedenlere bağlı olarakşekillenen koksofemoral luksasyonların sağaltım seçenekleri hakkında bilgi verilecektir.

 • Fry PD (1974): Observations on the surgical treatment of hip dislocation in the dog and cat. Journal of Small Animal Practice; 15, 661–670.
 • Bennett D, Duff SR (1980): Transarticular pinning as a treatment for hip luxation in the dog and cat. Journal of Small Animal Practice; 21, 373–379.
 • Basher, A.W.P., M.C. Walter, C.D. Newton (1986): Coxofemoral Luxation in the Dog and Cat. Veterinary Surgery,; 15(5): p. 356-362.Bone, D.L., M. Walker, H.D. Cantwell (1984): Traumatic Coxofemoral Luxation in Dogs Results of Repair. Veterinary Surgery,; 13(4): p. 263-270.
 • Nunamaker D.M. (1985): Textbook of small animal orthopaedics, Chapter 28 : Fracture and Dislocations of the hip joint.
 • Yavru N. (2012): Veteriner Özel Cerrahi, Bölüm 22: Ekstremite Hastalıkları, syf. 483-485, Medipress.
 • Lippincott C.L. (1992): Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, , Femoral Head and Neck Excision in the Management of Canine Hip Dysplasia; Volume 22, ıssue 3, Pages 721-737.
 • Aslanbey D. (2002): Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji. sf.128 Medipress.
 • Ergin İ.,Şenel O.O. ,Özdemir Ö,Ulusan S., Bilgili H. (2016): Kedilerde koksofemoral eklem luksasyonlarının çift taraflı modifiye toggle pin tekniği ile sağaltımı ve erken dönem sonuçlarının değerlendirilmesi: 17 olgu, Ankara Üniv Vet Fak Derg. ; 63, 121-126.
 • Çetinkaya M.A., Olcay B. (2011): Köpek ve kedilerde koksofemoral eklem luksasyonlarının sağaltımında monofilament naylon dikiş materyali ile toggle pin uygulamaları ve klinik değerlendirmeleri üzerine çalışmalar. ; Ankara Üniv Vet Fak Derg, 58, 167-174.
 • Pamuk K. Yaprakçı M.V. (2017): Köpeklerde Total Kalça Protezi Uygulamaları, Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Special Topics ;3(2):135-9.
 • Kim N.S.,Alam R.,Jeong I.S.,Lee J.,Choi I.H. (2005): Total hip replacement in a dog, J. Vet. Sci. ; 6(2), 169–171.
 • R. Tamburro1, F. Carli, F. Cinti, A. Puggioni, A. Venturini (2013): Caudal approach and Mini TightRope system (mTR) application for the treatment of craniodorsal hip luxation in a cat: a case report, Veterinarni Medicina, 58, (9): 500–504.
 • Liska W.D. (2010): Micro Total Hip Replacement for Dogs and Cats: SurgicalTechniqueand Outcomes, Veterinary Surgery 39; 797–810.
Birincil Dil tr
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2873-3156
Yazar: Nail Deniz YAŞRIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ağustos 2019

APA Yaşrın, N . (2019). TRAVMATİK KOKSOFEMORAL LUKSASYONLARDA SAĞALTIM SEÇENEKLERİ . Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni , 10 (2) , 71-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vetfarmatoksbulten/issue/47597/584498