Cilt: 14 Sayı: 2, 1.09.2023

Yıl: 2023

Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır.

Yılda üç kez yayınlanan kör hakemli bir açık erişim Bültenidir. Bültenin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bültenimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımları (iThenticate veya Turnitin programı) ile kontrol edilmektedir

1. Bülten, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni’nin hakemli bilimsel yayın organı olup 4 ayda bir yayımlanır. Bültenin kısaltılmış adı “Vet Farm Toks Dern Bult”; İngilizce eş kısaltması ise “Bull Vet Pharm Tox” dur.

2. Bülten; derlemeleri yayına kabul eder.

3. Sunulan bütün derlemeler Türkçe veya İngilizce yazılmış olmalıdır.

4. Bültende yayımlanması istenen derlemeler Times New Roman yazı tipi ve 12 punto ile A4 formatında, 1.5 satır aralıklı ve sayfa kenar boşlukları 2.5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır. Şekil ve tablo gibi görsel ögelerin metin içindeki yerlerine Türkçe ve yabancı dilde adları ve gerekli açıklamaları mutlaka yazılmalıdır. Bültene gönderilecek makale ve ekleri (şekil vs) sistem üzerinden gönderilmelidir. Yazının kabul edilmesi durumunda tüm yazarlarca imzalanmış Telif Hakkı Devir Sözleşmesi editörlüğe gönderilmelidir.

5. Alt başlıklarda numaralandırma yapılmaz.

6. Başlık/Title

Derlemenin başlığı Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Makaleye ilişkin açıklama (tez, proje vs) dipnot işareti ile gösterilmelidir.


7.Yazar/yazarlar

Yazarların isimlerinde kısaltma olmadan, aralarında “ve” kullanılmadan, soyadları büyük harflerle ve üstsimge ile işaretli olarak yazılmalıdır. Örnek: Hüsamettin EKİCݹ, Ender YARSAN².

Yazarların adreslerinde kısaltma kullanılmamalı ve yazar/yazarlara ait çalışma birimleri kullanılan üstsimge ile eşlenik olarak yazılmalıdır. Örnek: Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale¹, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara ²


8.Öz

Öz ve İngilizce Abstract en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.


9.Türkçe ve yabancı dilde anahtar sözcükler

Alfabetik olarak sıralanmış olmalıdır. En az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.


10.Giriş

Bu bölümde çalışma ile doğrudan ilgili kısa literatür bilgisi verildikten sonra, son paragrafta çalışmanın amacı vurgulanmalıdır.


11. Makale Türleri

Derleme Makaleler, güncel ve önemli bir konuyu, yazarın kendi görüş ve araştırmalarından elde ettiği bulguların da değerlendirildiği özgün yazılardır. Derlemeler Başlık/Title, Özet/Abstract, Anahtar kelimeler/Key words, Giriş,Konu Anlatımı, Sonuç, Kaynaklar, Tablo/Grafik/Şekil Lejantı, Sorumlu Yazar, Yetki Devri, bölümlerinden oluşmalı ve sayfayı geçmemelidir.


12. Her bir yazar sunulan çalışmanın etik yönünden sorumluluğunu taşır ve bütün yazarlar çalışmanın içeriğini kabul eder. Yayına gönderilen derlemeler bir program ile kontrol edilir, intihal veya kendi-kendine intihal belirlenirse derleme değerlendirmeye alınmayacaktır.


13. Kaynaklar

Metin içerisinde kullanılan kaynaklar parantez içerisinde, yazarın soyadı ve baskı yılı ile yazılmalıdır. Kaynak yazımında öncelikle kronolojik sıra sonra alfabetik sıra dikkate alınmalıdır. Örnek: (Saghaei ve ark., 2012; Yarsan ve ark., 2014; Ekici ve ark., 2015; Ekici ve ark., 2016). Eğer yazar ismi metin içerisinde doğrudan kullanılırsa baskı yılı parantez içerisinde verilmelidir. Örnek: ……………………. Yarsan ve ark.’na göre (2014)………………

İkiden fazla yazarlı bir çalışmaya atıf yapılacaksa ilk yazar yazılır ve sonrasına “ve ark.” ifadesi kullanılır. Örnek: (Ekici ve ark., 2015).

Metin içerisinde atıf yapılan bütün yayınlar kaynaklar listesinde olmalıdır.

Kaynaklar listesi ilk yazarın soy ismine göre alfabetik sırada düzenlenmelidir.

Yazarların ismi ve baskı yılı koyu olarak yazılmalıdır. Yayının kısaltılmış ismi aralarında nokta kullanılmadan yazılmalıdır (örnek: Vet Med), Medline’da kullanılan resmi kısaltmalar esas alınmalıdır (bkz. www.ncbi.nlm.nih.gov). Aşağıda belirtilen atıf yapma kurallarına uyulmalıdır.

Dergilerde makaleler

Yarsan, E., Yipel, M., Dikmen, B., Altıntaş, L., Ekici, H., & Köksal, A. (2014). Concentrations of essential and non-essential toxic trace elements in wild boar (Sus Scrofa L., 1758) tissues from southern Turkey. Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(1), 10-14.

Kitap bölümü

Kaya, S., Akar, F. Metaller ve diğer inorganik maddeler metaller. In, Kaya S, Pirinçci İ, Bilgili A. Editors. Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji. 2nd ed. Ankara, Turkey: Medisan Yayınları; 2002. pp. 207–239. 

Kitap 

Kaya S, Pirinçci İ, Bilgili A. (2002). Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji, 2nd ed. Ankara, Turkey: Medisan Yayınları

Tez 

Ekici, H. (2011). Florfenikol İhtiva Eden Preparatların Broylerlerde Biyoeşdeğerliği, Farklı Saklama Şartlarının Etkileri ile Farmakovijilans Taramaları. Ankara, Turkey, Thesis of PhD, AU, diss.

Kongre/Konferans kitapçığı

Yarsan, E., Yipel, M., Dikmen, B., Altıntas, L., Ekici, H., Koksal, A. (2013). Concentrations of Essential and Non-essential Toxic Trace Elements in Wild Boar (Sus Scrofa L., 1758) Tissues from Southern Turkey. Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA-2013), Ankara, 2013, 42-43

14. Türkiye’de yayımlanmış makaleler atıf için tercih edilmelidir (www.atifdizini.com).

15. Sorumlu yazar (Birden fazla yazarlı makalelerde gereklidir)

Örnek:

Sorumlu yazar : 

Doç. Dr. Hüsamettin EKİCİ

Kırıkkale Universitesi

Veteriner Fakültesi

Farmakoloji ve Toksikoloj, Anabilim Dalı

Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Beşir Atalay Yerleşkesi 

71450 Yahşihan/KIRIKKALE 

hekici@kku.edu.tr 

16. Derlemeler editörler kurulu tarafından belirlenen hakemlerce değerlendirilir. Hakem ve yazar bilgileri gizli tutulur.

17. Editörler Kurulu derleme üzerinde gerekli gördüğü değişiklik ve düzeltmeleri yapabilir.

18. Derleme yayını için baskı ücreti alınmaz. 

19. Tablo, grafik ve şekil

Tablo, grafik ve şekil başlıkları Türkçe ve İngilizce yazılır. Sırasıyla numaralandırılır. Metin içerisinde her bir tablo, grafik ve şekil kaynak gösterilmelidir. Örnek: (Şekil 1.), (Tablo 1) yada “…Şekil 1’de görüleceği üzere  …”, “…Tablo 1’de gösterilmiştir….”.

Şekillerde kullanılan bütün simgeler lejantta açıklanmalıdır. Şekil lejantı şeklin altında yer almalıdır ve “nokta işareti” ile sonlanmalıdır. “Şekil” kelimesi büyük harflerle yazılmalıdır.

Örnek: Şekil 1: Farklı bal örneklerine göre metal konsantrasyonları.

Aynı numara ile birden fazla şekil kullanılacaksa aşağıdaki gibi numaralandırılmalıdır.

Şekil 1A, Şekil 1B, vb.

Tablo ve grafik başlıklarında nokta işareti kullanılmaz. Büyük harfle yazılır ve numaralandırılırlar.

Örnek: Tablo 1/Grafik 1: DPPH yöntemi ile O.viciifolia ekstrelerinin radikal süpürücü aktivitesi

Tablo, şekil ve grafiklerin lejantı kaynaklardan sonra yazılmalıdır.

20. Birimler, kısaltmalar ve terminoloji

Spesifik bütün kullanımlar SI birim sistemine göre olmalıdır. Kısaltmaya yönelik açıklama metin içerisinde ilk kullanıldığı yerde parantez içerisinde yazılmalıdır. Tıbbi, kimyasal, biyolojik ve diğer alanlarla ilgili kullanılan kısaltmalarda uluslararası son terminoloji tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Mikroorganizma, gene ve zoolojik isimler italik yazılmalıdır.

21. Makaleyi göndermeden önce lütfen dikkatlice okuyunuz ve verilen talimatlara uyunuz.

22. Diğer konular için lütfen vftdbulten@vetfarmatoks.org.tr mail adresinden irtibata geçin.

23. Açık Erişim Bildirimi

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni akademik çalışmalar için açık erişimlidir. Bu bültende yayınlanan tüm derlemeler yayınlandığı tarihten itibaren ücretsizdir. Akademik alanda kullanmak üzere makaleleri indirmek için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yayın Etiği


Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.


Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni’nin yayıncısı olan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, 2010-2019 yılları arasında Derneğimiz faaliyetleri, üniversitelerimizin Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı tanıtımları ve derleme niteliğinde makaleler yayımlanmıştır. 2019 yılından bu yana, yayın kurulu ya da editörler kurulu yönetiminde Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayımlamaktadır.
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Editörler Kurulu’nu, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu oluşturur. Editörler Kurulu üyeleri, Derneğimiz yönetimi kurulu seçimleri gözetilerek her üye üç yıl için görevlendirilir. Editörler Kurulu başkanı olarak bir editör ve birden fazla editör yardımcısı ile Danışma Kurulu belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Süresi dolan üyenin süresi uzatılabilir. Editör, makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editörler Kurulu üyesi olmayan öğretim üyelerine alan editörü olarak incelemesi için makale gönderebilir.


Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, bültenle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Editörler Kurulu, Bülteni sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi bülten politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Editörler Kurulu, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Editörler Kurulu, makale ve bülten yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, atıf çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Editörler Kurulu, yazar(lar)ın bilgi gereksinimlerini içeren bir “Yazar Kılavuzu”, hakemlerin değerlendirme aşamasında gerek duyacakları bilgileri içeren “Hakem Kılavuzu” hazırlar, gerektiğinde günceller. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Editörler Kurulu, hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, bültenle ilgili yazışmaları elektronik olarak saklar.


Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları
Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.

Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.

Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, anlatımın açıklığı ile bülteninin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.

Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.

Editörler, bültenin yayın politikaları arasında bulunan çift kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.

Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.

Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.

Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.

Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.

Editörler, bülten yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.

Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.

Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.

Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.

Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.

Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda bültenin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.

Editörler, Bültende yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.

Editörler, Bültene iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları çift kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:

Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.

Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.

Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.

Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.

Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:

Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni'ne göndermemelidir.

Yazar(lar), Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni'ne derleme niteliğinde makale göndermelidir.

Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.

Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.

Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.

Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.

Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.

Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda vftdbulten@vetfarmatoks.org.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni açık erişim, gönderim ve hakemleme için ücret talep etmemektedir.