PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE DEĞİŞİMDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK PARADİGMASI

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 12, 03.08.2016

Öz

İçinde bulunduğumuz sürekli değişim çağında; çevresel değişimleri fırsatlara çevirebilen liderlik biçimi olarak ifade edilen dönüştürücü liderlik tarzına sahip yönetim anlayışının tüm kurumlarda önemi gittikçe artmaktadır. Dönüştürücü liderlik, çevresel faktörlerin değerlendirilip fırsata dönüştürülmesini, işletmelere rekabet üstünlüğü ve geleceğe dönük vizyoner bir bakış açısının kazandırılmasını amaçlamaktadır. Dönüştürücü liderlik tarzına sahip kurumlar, işletme süreçlerini iyileştirerek, olayları yeni bir gözle değerlendirebilen, değişime ve geleceğin ortaya çıkarabileceği fırsat ve tehditlere hazır, adaptasyon yeteneği yüksek kurumlar haline gelmektedir. Bu bağlamda değişim çağında dönüştürücü liderlik nitelikleri ağır basan liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada; dönüştürücü liderlik kavramının ve boyutlarının açıklanması, dönüştürücü liderliğin kurumsal öğrenme ilişkisinin belirlenmesi ve değişimde dönüştürücü liderlik paradigmasının ortaya konması amaçlanmaktadır

Kaynakça

 • AKBOLAT, M., IġIK, O. ve YILMAZ, O., (2013). DönüĢümcü Liderlik DavranıĢının Motivasyon Ve Duygusal Bağlılığa Etkisi, International JournalOf Economic And Administrative Studies, 6(11): 35-50.
 • AKYOL, M., E., NĠġANCI, N., Z., ÖZMUTAF, M., N. (2013).Takım ÇalıĢmalarında DönüĢümcü Liderlik Özellikleri, DavranıĢları Ve Motivasyon: Kozmetik Sektöründe Ampirik Bir YaklaĢım. 4(9): 105-118.
 • ALTUN, AKBABA, S., (2003). Ġlköğretim Okul Müdürlerinin DönüĢümcü Liderliğe Verdiği Önem, Ġlköğretim-Online, 2(1): 10-17.
 • ASLAN, ġ., (2009). Duygusal Zekâ Ve DönüĢümcü EtkileĢimci Liderlik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. AVOLIO, B., J., ZHU, W., KOH, W. ve BHATAI, P., (2004).
 • Transformational Leadership And Organizational Commitment: Mediating Role Of Psychological Empowerment And Moderating Role Of Structural Distance, Journal Of Organizational Behavior, 25(58): 951-968.
 • AYKUT, B., (2000). DönüĢümcü Ve EtkileĢimsel Liderlik Kavramı, GeliĢimi Ve DönüĢümcü Liderliğin Yönetim Ve Organizasyon ĠçerisindekiRolü, Yönetim Dergisi, 11: 1-25 Rolü, Yönetim Dergisi, 11: 1-25.
 • BASS, B., M., (1990). From Transactional To Transformational Leadership; Learning To Share The Vision, Organizational Dynamics, 18 (3):19-31.
 • BASS, B., M., (1997). Personal Selling And Transactional/Transformational Leadership, Journal Of Personal Selling AndSales Management, 17(3), 19-28.
 • BASS, B., M., (1998). Transformational Leadership; Industrial, Military And Educational Impact, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.BASS, B., STEIDLMEIER, P., (1999). Ethics, Character And AuthenticTransformational Leadership Behavior, 10(2): 181–217
 • .BAYRAKTAR, BĠR, B., B., (2007). 21. YY Bilgi Yöneticisi, Özellikleri, Rol Ve Becerileri, Yetkinlikleri Ve AlıĢkanlıkları, Ġstanbul: Beta Basım Yayın.
 • BAYRAKTAROĞLU, S., KUTANĠS, R., Ö., (2002). Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1): 1-65 CELEP, C., (2004). DönüĢümcü Liderlik, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ÇELĠK, V., (1998). Eğitimde DönüĢümcü Liderlik, Eğitim Yönetimi, 4(16). ÇELĠK, V., (2011). Eğitimsel Liderlik, Ankara: Pegem Akademi.
 • DESS, G., G., PICKEN, J., C., ve LYON, D., W., (1998).
 • “Transformational Leadership: Lessons From US Experience”, Long RangePlanning, 31(5): 722–731.
 • DRUCKER, P., F., (2000). 21. YY Ġçin Yönetim TartıĢmaları, (Çeviren: Bahçıvangil, Ġ. Ve Gorbon, G.), 2. Baskı, Ġstanbul: Epsilon.
 • ERDAL, M., (2007). ĠĢletmelerde DönüĢtürücü Liderlik DavranıĢlarının Analizi, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • EREN, E. (2009). Yönetim Ve Organizasyon (ÇağdaĢ Ve Küresel YaklaĢımlar), Ġstanbul: Beta Basım Yayım.
 • GARVIN, A., D., (1993). Building A Learning Organization. Harvard Business Review, July-August, 78-91.
 • GENÇ, N., HALĠS, M., (2006). Kalite Liderliği, Ġstanbul: TimaĢ Yayınları.GEORGIADES, N., MACDONELL, R., (1998). Leadership For Competitive Advantage, Canada: John Wiley and Sons.
 • HULT, G., T., M., FERRELL, O., C., (1997). Global Organizational Capacity In Purchasing: Construct And Measurement, Journal Of BusinessResearch, 40(2): 97-111.
 • HUMPHREYS, J., EINSTEIN, W., O., (2003). Nothing New Under The Sun: Transformational Leadership From A Historical Perspective, Management Decision, MCB University Press, 41(1): 85-95
 • ÖZALP, Ġ., ÖCAL, H., (2000). Örgütlerde DönüĢtürücü Liderlik YaklaĢımı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4): 207-227.
 • PODSAKOFF, P., M., MACKENZIE, S., B., VE BOOMER, W., H., (1996). Transformational Leader Behaviors And Substitutes For LeadershipAs Determinants Of Employee Satisfaction, Commitment, Trust AndOrganizational Citizenship Behaviors, 22(2): 259-298.
 • PORTER-O’GRADY, T., MALLOCH, K., (2003). Quantum Leadership A Textbook Of New Leadership, Second Edition, Boston: Jones And Bartlett Publishers.
 • SABUNCUOĞLU, Z., TÜZ, M., (2008). Örgütsel Psikoloji, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • SARROS, J., C., SANTORA, J., C., (2014). The TransformationalTransactionalLeadership Model In Practice, Leadership And OrganizationDevelopment Journal, 22(8), 383-393.

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND THE ‘TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP PARADĠGM’ IN CHANGE

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 12, 03.08.2016

Öz

The constantly changing era, which we are in now, the importance of transformational leadership style management, expressed as a leadership style which transforms environmental changes into opportunities is increasing in all institutions gradually. Transformational leadership aims to assess the environmental factors and transform them into opportunities and to gain the businesses competitive advantage and a forward visionary insight. The organizations which have transformational leadership style are becoming organizations which assess the phenomenons with a new eye are ready for the changes, the opportunities and the threats that future may create and the adaptability of which are high as improving their business processes. In this context, in the era of change, the leaders whose transformational leadership qualities outweigh are needed. In the study, it is aimed to explain the concept and the aspects of transformational leadership, to determine the organizational learning relationship and to reveal the transformational leadership paradigm in change

Kaynakça

 • AKBOLAT, M., IġIK, O. ve YILMAZ, O., (2013). DönüĢümcü Liderlik DavranıĢının Motivasyon Ve Duygusal Bağlılığa Etkisi, International JournalOf Economic And Administrative Studies, 6(11): 35-50.
 • AKYOL, M., E., NĠġANCI, N., Z., ÖZMUTAF, M., N. (2013).Takım ÇalıĢmalarında DönüĢümcü Liderlik Özellikleri, DavranıĢları Ve Motivasyon: Kozmetik Sektöründe Ampirik Bir YaklaĢım. 4(9): 105-118.
 • ALTUN, AKBABA, S., (2003). Ġlköğretim Okul Müdürlerinin DönüĢümcü Liderliğe Verdiği Önem, Ġlköğretim-Online, 2(1): 10-17.
 • ASLAN, ġ., (2009). Duygusal Zekâ Ve DönüĢümcü EtkileĢimci Liderlik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. AVOLIO, B., J., ZHU, W., KOH, W. ve BHATAI, P., (2004).
 • Transformational Leadership And Organizational Commitment: Mediating Role Of Psychological Empowerment And Moderating Role Of Structural Distance, Journal Of Organizational Behavior, 25(58): 951-968.
 • AYKUT, B., (2000). DönüĢümcü Ve EtkileĢimsel Liderlik Kavramı, GeliĢimi Ve DönüĢümcü Liderliğin Yönetim Ve Organizasyon ĠçerisindekiRolü, Yönetim Dergisi, 11: 1-25 Rolü, Yönetim Dergisi, 11: 1-25.
 • BASS, B., M., (1990). From Transactional To Transformational Leadership; Learning To Share The Vision, Organizational Dynamics, 18 (3):19-31.
 • BASS, B., M., (1997). Personal Selling And Transactional/Transformational Leadership, Journal Of Personal Selling AndSales Management, 17(3), 19-28.
 • BASS, B., M., (1998). Transformational Leadership; Industrial, Military And Educational Impact, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.BASS, B., STEIDLMEIER, P., (1999). Ethics, Character And AuthenticTransformational Leadership Behavior, 10(2): 181–217
 • .BAYRAKTAR, BĠR, B., B., (2007). 21. YY Bilgi Yöneticisi, Özellikleri, Rol Ve Becerileri, Yetkinlikleri Ve AlıĢkanlıkları, Ġstanbul: Beta Basım Yayın.
 • BAYRAKTAROĞLU, S., KUTANĠS, R., Ö., (2002). Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1): 1-65 CELEP, C., (2004). DönüĢümcü Liderlik, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ÇELĠK, V., (1998). Eğitimde DönüĢümcü Liderlik, Eğitim Yönetimi, 4(16). ÇELĠK, V., (2011). Eğitimsel Liderlik, Ankara: Pegem Akademi.
 • DESS, G., G., PICKEN, J., C., ve LYON, D., W., (1998).
 • “Transformational Leadership: Lessons From US Experience”, Long RangePlanning, 31(5): 722–731.
 • DRUCKER, P., F., (2000). 21. YY Ġçin Yönetim TartıĢmaları, (Çeviren: Bahçıvangil, Ġ. Ve Gorbon, G.), 2. Baskı, Ġstanbul: Epsilon.
 • ERDAL, M., (2007). ĠĢletmelerde DönüĢtürücü Liderlik DavranıĢlarının Analizi, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • EREN, E. (2009). Yönetim Ve Organizasyon (ÇağdaĢ Ve Küresel YaklaĢımlar), Ġstanbul: Beta Basım Yayım.
 • GARVIN, A., D., (1993). Building A Learning Organization. Harvard Business Review, July-August, 78-91.
 • GENÇ, N., HALĠS, M., (2006). Kalite Liderliği, Ġstanbul: TimaĢ Yayınları.GEORGIADES, N., MACDONELL, R., (1998). Leadership For Competitive Advantage, Canada: John Wiley and Sons.
 • HULT, G., T., M., FERRELL, O., C., (1997). Global Organizational Capacity In Purchasing: Construct And Measurement, Journal Of BusinessResearch, 40(2): 97-111.
 • HUMPHREYS, J., EINSTEIN, W., O., (2003). Nothing New Under The Sun: Transformational Leadership From A Historical Perspective, Management Decision, MCB University Press, 41(1): 85-95
 • ÖZALP, Ġ., ÖCAL, H., (2000). Örgütlerde DönüĢtürücü Liderlik YaklaĢımı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4): 207-227.
 • PODSAKOFF, P., M., MACKENZIE, S., B., VE BOOMER, W., H., (1996). Transformational Leader Behaviors And Substitutes For LeadershipAs Determinants Of Employee Satisfaction, Commitment, Trust AndOrganizational Citizenship Behaviors, 22(2): 259-298.
 • PORTER-O’GRADY, T., MALLOCH, K., (2003). Quantum Leadership A Textbook Of New Leadership, Second Edition, Boston: Jones And Bartlett Publishers.
 • SABUNCUOĞLU, Z., TÜZ, M., (2008). Örgütsel Psikoloji, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • SARROS, J., C., SANTORA, J., C., (2014). The TransformationalTransactionalLeadership Model In Practice, Leadership And OrganizationDevelopment Journal, 22(8), 383-393.

Ayrıntılar

Diğer ID JA57EZ89EA
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Muhammed Fatih AKSARAYLI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 3 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 5 Ağustos 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Aksaraylı, M. F. (2016). DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE DEĞİŞİMDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK PARADİGMASI . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 6 (12) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner/issue/23004/246021

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838