PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN DEVİR HIZINA ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 12, 87 - 107, 03.08.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı, 5 yıldızlı otel işletmelerinde işgücü devir hızına etki eden risk faktörlerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 210 işgörene anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, işyerinde çalışma süresi, işyerinde günlük çalışma saati (bireysel özellikler) ile kariyer beklentisi, kendini mutlu hissedememe (çalışma hayatına ilişkin özellikler) işgören devir hızı risk faktörleri olarak belirlenmiştir

Kaynakça

 • Abelson, M.A. ve Baysinger, B.D. (1984), Optimal and Dysfunctional Turnover: Toward an Organizational Level Model, Academy of Managament Review, 9(2), 331-341.
 • Adams, G. A., ve Beehr, T. A. (1998), Turnover and Retirement: A Comprasion of Their Similarities and Differences, Personel Psychology,(51), 643-665.
 • Akçadağ, S., ve Özdemir, E. (2005), İnsan Kaynakları Kapsamında 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde İş Tatmini: İstanbul'da Yapılan Ampirik Bir Çalışma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 167-193.
 • Akıncı, Z. (2002), Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 4, 1-25.
 • Albrook, R.C. (1969), Why It's Harder to Keep Good Executives, Compensation & Benefits Review, 1(42), 42-45.
 • Armstrong, M. (2006),A Handbook of Human Resource Management Practice, London and Philadelphia: Kogan Page.
 • Avcı, N., ve Küçükusta, D. (2009), Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(1), 33-44.
 • Aydın, Ş. (2005), Konaklama İşletmelerinde İnsan KaynaklarıYönetimi:İlkeler ve Uygulamalar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Birdir, K. (2000), Türkiye'de Otel Genel Müdürlerinin İş Devir Süreleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11, 142-148.
 • Boella, M. J. (2000),Human Resource Management in the Hospitality Industry, Cheltenham: Nelson Thornes.
 • Campion, M.A. (1991), Meaning and Measurement of Turnover: Comparison of Alternative Mesures and Recommendations for Research, Journal of Applied Pschology, 76(2), 199-212.
 • Cheng, A., ve Brown, A. (1998),HRM Strategies and Labour Turnover in The Hotel Industry: A Comparative Study of Australia and Singapore, The International Journal of Human Resource Management, 9(1), 136- 154.
 • Collins, M. D. (2010), The Effect of Psychological Contract Fulfillment on Manager Turnover Intentions and its Role as a Mediator in a Casual, Limited-service Restaurant Environment, International Journal of Hospitality Management, 29, 736-742.
 • Çakınberk, A., Derin, N., ve Gün, G. (2001), Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Açısından İşgören Devir Hızının Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 252-272.
 • Dalton, D. R., ve Todor, W. D. (1979),Turnover Turned over: An Expanded and Positive Perspective, The Academy of Management Review, 2(4), 225-235.
 • Dalton D.R., Todor W.D. ve Krackhardt D.M. (1982), Turnover Overstated: The Functional Taxonomy, Academy of Management Review, 7(1), 117-123.
 • Deery, M. A., ve Shaw, R. N.(1997), An Exploratory Analysis of Turnover Culture in the Hotel Industry in Australia, International Journal of Hospitality Management, 16(4), 375-392.
 • Demir, C., ve Çavuş,Ö.H. (2005), Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: İlkeler ve Uygulamalar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demir, C., Çolakoğlu, Ü., ve Güzel, B. (2007), Relationship Between Employee Turnover and Location of Hotels: The Case of Kuşadası and İzmir in Turkey, Journal of Yasar University, 2(5), 477-487.
 • Demir, M., ve Tütüncü, Ö. (2010), Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1), 64-74.
 • Demirkan, M., ve Erdem, R. (2014), Personel Devrinin Nedenlerine İlişkin Geliştirilen Modellerin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 289-311.
 • Foote, D.A. (2004), Temporary Workers, Management Decision, 42(8), 963-973.
 • Gamor, E., Amissah, E. F., ve Boakye, K. A. (2014), Work-family Conflict Among Hotel Employees in Sekondi-Takoradi, Tourism Management Perspectives, 12, 1-8.
 • Iverson, R.D., Deery, M. (1997), Turnover culture in the hospitality industry, Human Resource Management Jorunal, 7(4), 71-82.
 • İnal, H. C. ve Günay, S. (1993), Olasılık ve Matematiksel İstatistik, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınevi.
 • Jang, J., ve George, R. (2012), Understanding the Influence of Polychronicity on Job Satisfaction and Turnover Intention: A Study of nonsupervisory Hotel Employees, International Journal of Hospitality Management, 31, 588-595.
 • Jung, H. S., ve Yoon, H. H. (2014), Antecedents and Consequences of Employees' Job Stress in a Foodservice Industry: Focused on Emotional Labor and Turnover Intent, International Journal of Hospitality Management, 38, 84-88.
 • Kalemci Tüzün, İ. (2013), Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Farklılıkları ve İşgücü Devir Hızıyla İlişkileri, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(1), 61-76.
 • Kaya, İ. (2012), Türk Turizm Sektörünüde İstihdamın Temel Özelliklerinin ve Sorunlarının Ücretli Çalışanlar Açısından Coğrafi Bölgelere Göre Analizi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(28), 241-257.
 • Kim, N. (2014), Employee Turnover Intention Amaong Newcomers in Travel Industry, International Journal of Tourism Research, 16, 56-64.
 • Kozak, N. (2012),Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kuria, S., Alice, O., ve Wanderi, P. M. (2012), Assessment of Causes of Labour Turnover in Three and Five Star-Rated Hotels in Kenya, International Journal of Business and Social Science, 3(15), 311-317.
 • Kuşluvan, S., ve Kuşluvan, Z. (2004), Turizm İşletmelerinde İşgören Devri: Anlamı, Türleri ve Nedenleri, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 1(1), 28-37.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2013a),Turizm ve Yatırım Belgeli Tesis İstatistikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2013b),İşletme Belgeli Konaklama Tesislerine Giriş ve Geceleme Sayıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Kysilka, D., ve Csaba, N. (2013), Employee Turnover in The Hospitality Industry, Annals. Economics Science Series, 19, 377-384. Luna-Arocas, R., ve Camps, J. (2008), A Model of High Performance Work Practices and Turnover Intentions, Personnel Review, 37(1), 26-46.
 • Luo, Z., Qu, H., ve Marnburg, E. (2013), Justice Perceptions and Drivers of Hotel Employee Social Loafing Behavior, International Journal of Hospitality Management, 33, 456-464.
 • Lynn, M. (2002), Turnover's Relationships with Sales, Tips and Service Across Restaurants in a Chain, Hospitality Management, 21, 443-447.
 • Maertz, C.P. ve Campion, M.A., (1998), 25 Years of Voluntary Turnover Research: A Rewiev and Critique, International Review of Industrial an Organizational Psychology, 13, 49-81.
 • Mbah, S. E. ve Ikemenfuna, C.O. (2012), Job Satisfaction and Employees' Turnover Intention in total Nigeria plc. in Lagos State, International Journal of Humaities and Social Science, 2(14), 275-287.
 • Met, Ö. L., ve Sarıoğlan, M. (2010), Otel İşletmeleri Yiyecek-İçecek Ünitelerinde İşgören Devri Üzerine Görgül Bir Araştırma, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 200-213.
 • Mucuk, İ. (2008),Modern İşletmecilik (16. b.), İstanbul: Türkmen Kitabevi. Muchinsky, P.M. ve Morrow, P. (1980), A Multidisciplinary Model of Voluntary Employee Turnover, Journal of Vocational Behavior, 17, 263-290.
 • Özel, Ç. H. (2012), Otelcilik Endüstrisi, (Ed.) M. Akoğlan Kozak, Otel İşletmeciliği, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Panwar, S., Dalal, J.S. ve Kaushik, A.Kr. (2012), High Staff Turn Over in Hotel Industry, Dur to Low Remunerations and Extended Working Hours!!!, VSRD International Jorunal of Business & Management Research, 2(3), 81-89 . Pelit, E. ve Öztürk, Y. (2010), Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyun Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1), 43-72.
 • Pizam, A., ve Thornburg, S. W. (2000), Absenteeism and Voluntary Turnover in Central Florida Hotels: A Pilot Study, Hospitality Management, 19, 211-217.
 • Price, J.L. (1977), The Study of Turnover, Ames Iowa: The Iowa State University Press.
 • Price, J.L. (1997), Handbokk of Organizational Mesurement, International Journal of Manpower, 18(4/5/6), 305-558
 • Rehman, M.S. (2012), Employee Turnover and Retention Strategies: An Emprical Study of Public Sector Organization of Pakistan, Global Journal of Management and Business Research, 12(1), 82-89.
 • Robinson, R. N., Kralj, A., Solnet, D. J., Goh, E., ve Callan, V. (2014), Thinking Job Embeddedness not Turnover: Towards a Better Understanding of Frontline Hotel Worker Retention, International Journal of Hospitality Management, 36, 101-109.
 • Sarıoğlan, M. (2007), 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinin Yiyecek İçecek Departmanlarında İşgören Devir Hızı: Çeşme Yöresinde Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Seyidoğlu, H. (2009), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Güzem Can Yayınları.
 • Shore, L. M., ve Martin, H. J. (1989), Job Satisfaction and Organizational Commitment in Relation to Work Performance and Turnover Intentions, Human Relations, 625-638.
 • Sims, W. J. (2007), Antecedents of Labor Turnover in Australian Alpine Resorts, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 6(2), 1-26.
 • Tarlan, D., ve Tütüncü, Ö. (2001), Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlendirmesi ve İşdoyumu Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 141-163.
 • Tiritoğlu, E. (2006), Konaklama İşletmelerinde Stres Fakrtörlerinin İşgören Devir Hızına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Toker, B. (2007), Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir'deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 92-107.
 • Tuna, M. (2007), Personel Devir Oranı Analizi: Ankarada Yer Alan Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(1), 45-52.
 • Tütüncü, Ö., ve Demir, M. (2003), Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 146-169.
 • Walmsley, A. (2004), Assesing Staff Turnover: A View form the English Riviera, International Journal of Tourism Research, 6, 275-287.
 • WTTC. (2014), (World Travel and Tourism Council). Travel & Tourism Economic Impact 2014 World,http://www.wttc.org/~/media/files/reports/economic%20impact %20research/regional%20reports/world2014.ashx(Erişim tarihi: 20.08.2014).
 • Yang, J.-T., Wan, C.-S., ve Fu, Y.-J. (2012), Qualitative Examination of Employee Turnover and Retention Strategies in International Tourist Hotels in Taiwan, International Journal of Hospitality Management, 31, 837-848.
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004), Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yazıcıoğlu, İ. (2009), Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Güven Duyguları ile İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma, Eloktronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 235-249.
 • Yıldız, Z. (2001), Turizmin Sektörünün Gelişimi ve İstihdam Üzerindeki Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5), 54-71.
 • Yılmaz, B., ve Halıcı, A. (2010), İşgücü Devir Hızını Etkileyen Etmenler: Sekreterlik Mesleğinde Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2(4), 93-107.
 • Yılmaz, G., Keser, A., ve Yorgun, S. (2010), Konaklama İşletmelerinde Çalışan Sendika Üyelerinin İş ve Yaşam Doyumunu BelirlemeyeYönelik Bir Alan Araştırması, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 6(1), 87-107.
 • Zopiatis, A., Constanti, P., ve Theocharous, A. L. (2014), Job Involvement, Commitment, Satisfaction and Turnover: Evidence Frrom Hotel Employees in Cyprus, Tourism Management, 41, 129-140.

RISK FACTORS EFFECTING THE LABOUR TURNOVER RATE IN HOTEL ESTABLISHMENTS

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 12, 87 - 107, 03.08.2016

Öz

The aim of this study is to determine the risk factors effecting the labour turnover rate on 5 stars hotel establishments. The questionnaire was conducted 210 5 star hotel employees in Istanbul. According the results of this study, working time in workplace, daily working hours in workplace (individual characteristics) and career prospect, unhappiness (working life related characteristics) was determined as risk factors effecting labour turnover rate

Kaynakça

 • Abelson, M.A. ve Baysinger, B.D. (1984), Optimal and Dysfunctional Turnover: Toward an Organizational Level Model, Academy of Managament Review, 9(2), 331-341.
 • Adams, G. A., ve Beehr, T. A. (1998), Turnover and Retirement: A Comprasion of Their Similarities and Differences, Personel Psychology,(51), 643-665.
 • Akçadağ, S., ve Özdemir, E. (2005), İnsan Kaynakları Kapsamında 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde İş Tatmini: İstanbul'da Yapılan Ampirik Bir Çalışma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 167-193.
 • Akıncı, Z. (2002), Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 4, 1-25.
 • Albrook, R.C. (1969), Why It's Harder to Keep Good Executives, Compensation & Benefits Review, 1(42), 42-45.
 • Armstrong, M. (2006),A Handbook of Human Resource Management Practice, London and Philadelphia: Kogan Page.
 • Avcı, N., ve Küçükusta, D. (2009), Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(1), 33-44.
 • Aydın, Ş. (2005), Konaklama İşletmelerinde İnsan KaynaklarıYönetimi:İlkeler ve Uygulamalar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Birdir, K. (2000), Türkiye'de Otel Genel Müdürlerinin İş Devir Süreleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11, 142-148.
 • Boella, M. J. (2000),Human Resource Management in the Hospitality Industry, Cheltenham: Nelson Thornes.
 • Campion, M.A. (1991), Meaning and Measurement of Turnover: Comparison of Alternative Mesures and Recommendations for Research, Journal of Applied Pschology, 76(2), 199-212.
 • Cheng, A., ve Brown, A. (1998),HRM Strategies and Labour Turnover in The Hotel Industry: A Comparative Study of Australia and Singapore, The International Journal of Human Resource Management, 9(1), 136- 154.
 • Collins, M. D. (2010), The Effect of Psychological Contract Fulfillment on Manager Turnover Intentions and its Role as a Mediator in a Casual, Limited-service Restaurant Environment, International Journal of Hospitality Management, 29, 736-742.
 • Çakınberk, A., Derin, N., ve Gün, G. (2001), Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Açısından İşgören Devir Hızının Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 252-272.
 • Dalton, D. R., ve Todor, W. D. (1979),Turnover Turned over: An Expanded and Positive Perspective, The Academy of Management Review, 2(4), 225-235.
 • Dalton D.R., Todor W.D. ve Krackhardt D.M. (1982), Turnover Overstated: The Functional Taxonomy, Academy of Management Review, 7(1), 117-123.
 • Deery, M. A., ve Shaw, R. N.(1997), An Exploratory Analysis of Turnover Culture in the Hotel Industry in Australia, International Journal of Hospitality Management, 16(4), 375-392.
 • Demir, C., ve Çavuş,Ö.H. (2005), Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: İlkeler ve Uygulamalar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demir, C., Çolakoğlu, Ü., ve Güzel, B. (2007), Relationship Between Employee Turnover and Location of Hotels: The Case of Kuşadası and İzmir in Turkey, Journal of Yasar University, 2(5), 477-487.
 • Demir, M., ve Tütüncü, Ö. (2010), Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1), 64-74.
 • Demirkan, M., ve Erdem, R. (2014), Personel Devrinin Nedenlerine İlişkin Geliştirilen Modellerin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 289-311.
 • Foote, D.A. (2004), Temporary Workers, Management Decision, 42(8), 963-973.
 • Gamor, E., Amissah, E. F., ve Boakye, K. A. (2014), Work-family Conflict Among Hotel Employees in Sekondi-Takoradi, Tourism Management Perspectives, 12, 1-8.
 • Iverson, R.D., Deery, M. (1997), Turnover culture in the hospitality industry, Human Resource Management Jorunal, 7(4), 71-82.
 • İnal, H. C. ve Günay, S. (1993), Olasılık ve Matematiksel İstatistik, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınevi.
 • Jang, J., ve George, R. (2012), Understanding the Influence of Polychronicity on Job Satisfaction and Turnover Intention: A Study of nonsupervisory Hotel Employees, International Journal of Hospitality Management, 31, 588-595.
 • Jung, H. S., ve Yoon, H. H. (2014), Antecedents and Consequences of Employees' Job Stress in a Foodservice Industry: Focused on Emotional Labor and Turnover Intent, International Journal of Hospitality Management, 38, 84-88.
 • Kalemci Tüzün, İ. (2013), Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Farklılıkları ve İşgücü Devir Hızıyla İlişkileri, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(1), 61-76.
 • Kaya, İ. (2012), Türk Turizm Sektörünüde İstihdamın Temel Özelliklerinin ve Sorunlarının Ücretli Çalışanlar Açısından Coğrafi Bölgelere Göre Analizi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(28), 241-257.
 • Kim, N. (2014), Employee Turnover Intention Amaong Newcomers in Travel Industry, International Journal of Tourism Research, 16, 56-64.
 • Kozak, N. (2012),Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kuria, S., Alice, O., ve Wanderi, P. M. (2012), Assessment of Causes of Labour Turnover in Three and Five Star-Rated Hotels in Kenya, International Journal of Business and Social Science, 3(15), 311-317.
 • Kuşluvan, S., ve Kuşluvan, Z. (2004), Turizm İşletmelerinde İşgören Devri: Anlamı, Türleri ve Nedenleri, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 1(1), 28-37.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2013a),Turizm ve Yatırım Belgeli Tesis İstatistikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2013b),İşletme Belgeli Konaklama Tesislerine Giriş ve Geceleme Sayıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Kysilka, D., ve Csaba, N. (2013), Employee Turnover in The Hospitality Industry, Annals. Economics Science Series, 19, 377-384. Luna-Arocas, R., ve Camps, J. (2008), A Model of High Performance Work Practices and Turnover Intentions, Personnel Review, 37(1), 26-46.
 • Luo, Z., Qu, H., ve Marnburg, E. (2013), Justice Perceptions and Drivers of Hotel Employee Social Loafing Behavior, International Journal of Hospitality Management, 33, 456-464.
 • Lynn, M. (2002), Turnover's Relationships with Sales, Tips and Service Across Restaurants in a Chain, Hospitality Management, 21, 443-447.
 • Maertz, C.P. ve Campion, M.A., (1998), 25 Years of Voluntary Turnover Research: A Rewiev and Critique, International Review of Industrial an Organizational Psychology, 13, 49-81.
 • Mbah, S. E. ve Ikemenfuna, C.O. (2012), Job Satisfaction and Employees' Turnover Intention in total Nigeria plc. in Lagos State, International Journal of Humaities and Social Science, 2(14), 275-287.
 • Met, Ö. L., ve Sarıoğlan, M. (2010), Otel İşletmeleri Yiyecek-İçecek Ünitelerinde İşgören Devri Üzerine Görgül Bir Araştırma, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 200-213.
 • Mucuk, İ. (2008),Modern İşletmecilik (16. b.), İstanbul: Türkmen Kitabevi. Muchinsky, P.M. ve Morrow, P. (1980), A Multidisciplinary Model of Voluntary Employee Turnover, Journal of Vocational Behavior, 17, 263-290.
 • Özel, Ç. H. (2012), Otelcilik Endüstrisi, (Ed.) M. Akoğlan Kozak, Otel İşletmeciliği, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Panwar, S., Dalal, J.S. ve Kaushik, A.Kr. (2012), High Staff Turn Over in Hotel Industry, Dur to Low Remunerations and Extended Working Hours!!!, VSRD International Jorunal of Business & Management Research, 2(3), 81-89 . Pelit, E. ve Öztürk, Y. (2010), Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyun Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1), 43-72.
 • Pizam, A., ve Thornburg, S. W. (2000), Absenteeism and Voluntary Turnover in Central Florida Hotels: A Pilot Study, Hospitality Management, 19, 211-217.
 • Price, J.L. (1977), The Study of Turnover, Ames Iowa: The Iowa State University Press.
 • Price, J.L. (1997), Handbokk of Organizational Mesurement, International Journal of Manpower, 18(4/5/6), 305-558
 • Rehman, M.S. (2012), Employee Turnover and Retention Strategies: An Emprical Study of Public Sector Organization of Pakistan, Global Journal of Management and Business Research, 12(1), 82-89.
 • Robinson, R. N., Kralj, A., Solnet, D. J., Goh, E., ve Callan, V. (2014), Thinking Job Embeddedness not Turnover: Towards a Better Understanding of Frontline Hotel Worker Retention, International Journal of Hospitality Management, 36, 101-109.
 • Sarıoğlan, M. (2007), 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinin Yiyecek İçecek Departmanlarında İşgören Devir Hızı: Çeşme Yöresinde Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Seyidoğlu, H. (2009), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Güzem Can Yayınları.
 • Shore, L. M., ve Martin, H. J. (1989), Job Satisfaction and Organizational Commitment in Relation to Work Performance and Turnover Intentions, Human Relations, 625-638.
 • Sims, W. J. (2007), Antecedents of Labor Turnover in Australian Alpine Resorts, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 6(2), 1-26.
 • Tarlan, D., ve Tütüncü, Ö. (2001), Konaklama İşletmelerinde Başarım Değerlendirmesi ve İşdoyumu Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 141-163.
 • Tiritoğlu, E. (2006), Konaklama İşletmelerinde Stres Fakrtörlerinin İşgören Devir Hızına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Toker, B. (2007), Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir'deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 92-107.
 • Tuna, M. (2007), Personel Devir Oranı Analizi: Ankarada Yer Alan Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(1), 45-52.
 • Tütüncü, Ö., ve Demir, M. (2003), Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Kapsamında İşgücü Devir Hızının Analizi ve Muğla Bölgesi Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 146-169.
 • Walmsley, A. (2004), Assesing Staff Turnover: A View form the English Riviera, International Journal of Tourism Research, 6, 275-287.
 • WTTC. (2014), (World Travel and Tourism Council). Travel & Tourism Economic Impact 2014 World,http://www.wttc.org/~/media/files/reports/economic%20impact %20research/regional%20reports/world2014.ashx(Erişim tarihi: 20.08.2014).
 • Yang, J.-T., Wan, C.-S., ve Fu, Y.-J. (2012), Qualitative Examination of Employee Turnover and Retention Strategies in International Tourist Hotels in Taiwan, International Journal of Hospitality Management, 31, 837-848.
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004), Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yazıcıoğlu, İ. (2009), Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Güven Duyguları ile İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma, Eloktronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 235-249.
 • Yıldız, Z. (2001), Turizmin Sektörünün Gelişimi ve İstihdam Üzerindeki Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5), 54-71.
 • Yılmaz, B., ve Halıcı, A. (2010), İşgücü Devir Hızını Etkileyen Etmenler: Sekreterlik Mesleğinde Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2(4), 93-107.
 • Yılmaz, G., Keser, A., ve Yorgun, S. (2010), Konaklama İşletmelerinde Çalışan Sendika Üyelerinin İş ve Yaşam Doyumunu BelirlemeyeYönelik Bir Alan Araştırması, Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 6(1), 87-107.
 • Zopiatis, A., Constanti, P., ve Theocharous, A. L. (2014), Job Involvement, Commitment, Satisfaction and Turnover: Evidence Frrom Hotel Employees in Cyprus, Tourism Management, 41, 129-140.

Ayrıntılar

Diğer ID JA57EY27VZ
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orhan AKOVA Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ


Haluk TANRIVERDİ Bu kişi benim


Onur Cüneyt KAHRAMAN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir

Yayımlanma Tarihi 3 Ağustos 2016
Gönderilme Tarihi 5 Ağustos 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Akova, O. , Tanrıverdi, H. & Kahraman, O. C. (2016). OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN DEVİR HIZINA ETKİ EDEN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 6 (12) , 87-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner/issue/23004/246023

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838